Nyhetsflödet

Sunday

"Hör alla folk, lyssna" - Mika 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör alla folk, lyssna du jord och allt som är därpå. Herren, HERREN skall vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel." (Mika 1:2 FB)

Mika uttalar varningens ord till Jerusalem. Mika verkade i sydriket, Juda. Nordriket, Israel, hade fallit många år tidigare. Avgudadyrkan i nordriket anger Mika som orsak till dess fall. Nu har även avgudadyrkan och synden nått fram till Juda och Jerusalem (vers 9), och dess fall är nära.

Synd och bortvändhet från Gud har en tendens att sprida sig. Vi kan se det i många västeuropeiska länder. Tidigare var tron på Gud central för de flesta människor. En stor del av befolkningen har avfallit från tron och varningens ord från profeten Mika är lika relevanta i vår tid som på Mikas tid.

Men samtidigt kan vi se tecken i vårt land på ett andligt uppvaknande. Talet om Gud är inte längre bortträngt till offentlighetens bakgårdar. Det finns tecken på att något håller på att vända.

Men vi behöver även idag lyssna på profetrösterna som kallar oss tillbaka till närheten och beroendet av Gud.

Jona

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen från Jona bok

Amos

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen från Amos bok

En nådig och barnhärtig Gud - Jona 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och han bad till HERREN och sade: "HERRE, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud" (Jona 4:2 FB)

Genom Jonas tjänst hade 120.000 människor blivit frälsta (vers 11). Men Jona var inte nöjd. Han klagar på Gud och säger att han visste att det skulle sluta så här (vers 2).

På ett sätt kan det vara svårt att förstå Jonas reaktion. Han hade ju varit redskapet till väckelse och räddning för många tusen människor. Men det kanske helt enkelt var så att han var totalt andligt utmattad efter den andliga striden om dessa människors liv och han ville bara dö. Det verkar som om Jonas upplevde något av detsamma som Elias efterden andliga kampen på berget Karmel.  Elias satte sig under en ginstbuske och ville bara dö (2 Kon 19:4).

Det kan även hända oss. Vi kan bli så utmattade att det kan kännas som om vi aldrig mer vill ge oss in i den andliga striden. Men vi får acceptear att vi blir utmattade. Vi får sätta oss under "ginstbusken" och vänta till krafterna åtekommer. Vår kropp och vår själ behöver med jämna mellanrum vila och återhämtning.

Herren känner vår svaghet och han är en nådig och barmhärtig Gud. Han vill använda oss även i framtiden.

Thursday

Ännu en gång - Jona 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade:  "Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig." (Jona 3:1-2 FB)

Ännu en gång kallade Herren Jona. Med samma ord som första gången (Jona 1:2). Första gången försökte Jona fly från Gud, vilket nästan ledde till undergång för honom själv och många andra. Men den här gången flydde inte Jona utan han stod upp och begav sig till Nineve (vers 3).

Jonas predikan åstadkom underverk. En hel stad omvänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Hans lydnad fick betyda räddningen för tusentals människor.

Gud har inte slutat att tala. Han talar till dig och mig idag. Om vi lyssnar noga kan vi höra hans röst. Han sänder oss att utföra Guds vilja på jorden. Vårt uppdrag kanske inte innebär räddningen för tusentals människor, men det kanske innebär räddningen för en. Och den personen är viktig i Guds ögon.

Vart sänder Gud mig idag?

Wednesday

Han svarade mig! - Jona 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig"  (Jona 2:2)

Jona upplevde dödskamp. Med vatten upp till halsen och omsnärjd av sjögräs ropade Jona till Gud (vers 6). Han upplevde att han var ända nere i graven (vers 7).

Då svarade Gud och räddade honom (vers 11), och Jona stämmer upp en lovsång: "Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren!" - och Jona fick en ny chans, en ny början.


Så kan vi kanske också uppleva livet. Allt blev fel. Mina val har lett mig fel och allt kan kännas förlorat. Då får vi ropa till Herren i vår nöd. 

Det fantastiska med Gud är att det finns alltid en möjlighet till en ny början. I Bibelns första bok läser vi om människans misslyckande i syndafallet. Men Gud hade en plan för upprättelse genom att sända sin son Jesus. I Bibelns sista bok är Guds budskap detsamma "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).


Då Jona upplevde att allt var slut, så var det egentligen inte slutet utan en ny och bättre början...

Flykt från Gud - Jona 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Joha steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte" (Jona 1:3 FB)

Jona hade fått en kallelse från Gud att resa till Nineve och predika för folket där (vers 2).
Men Jona ville inte lyda och hans olydnad höll på att orsaka katastrof. Inte bara för sig själv, men även för hans reskamrater i båten. Det höll till och med på att orsaka en ännu större katastrof. Om folket i Nineve inte fick höra Guds ord hade det lett till deras undergång.

Vår olydnad till Gud får också konsekvenser.
-För oss själva. Vi förlorar välsignelsen av att leva i Guds vilja.
-För andra. De som Gud sänder oss att betjäna kanske får sitta kvar i sitt mörker och ropa på Gud.

Det är viktigt att både lyssna och lyda.
Vad säger Herren till mig idag?

Monday

Upprättelse - Amos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar"  (Amos 9:11 FB)

I slutet av det nionde kapitlet kommer ett starkt budskap om upprättelse. Efter att i många kapitel ha profeterat om folkets avfällighet och avgudadyrkan kommer profetian som visar att Gud inte har glömt sitt folk.

Gud vill igen upprätta sitt folk. Det gick i bokstavlig uppfyllelelse då judarna återvände till Israel "Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud" (vers15).

Men det går i uppfyllelse, och kommer att gå i uppfyllelse, över Guds församling idag och i kommande dagar. Trots att Guds folk folk, församlingen, många gånger har vandrat bort ifrån sin kallelse att vara ljus och salt, att vara Kristi kropp på jorden, har Gud inte övergivit sitt folk.

Det kommer en upprättelse över Guds folk då vi helhjärtat öveger vår synd och söker Herren.

Sunday

En hunger efter Guds ord - Amos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord." (Amos 8:11 FB)

Amos liknar Israel vid en korg full med mogen frukt. På samma sätt som frukten mognar har Israel mognat för dom (vers 2).

Men samtidigt kommer en profetia om att folket kommer att uppleva en outsläcklig törst och hunger efter Guds ord.

Har du upplevt denna hunger efter Guds ord i ditt liv? Det är bara den Helige Ande som kan skapa denna hunger, då han gör ordet levande för oss (2 Pet 1:21). Det är det levande ordet som föder oss på nytt (1 Pet 1:23).

Då denna hunger kommer till människorna i vår omgivning, är vi beredda att ge dem Guds levande ord? Heller har vår egen hunger efter Guds ord svalnat?

Gå! - Amos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN tog mig från hjorden och HERREN sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel." (Amos 7:15 FB)

Amos var boskapsherde till yrket (vers 14). Men Herren tog honom ifrån sitt vanliga arbete och kallade honom att gå och profetera för folket.

Många har upplevt det på liknande sätt. De har varit busschaufförer, folkskollärare, banktjänstemän, affärsbiträden. Så har Gud kallat dem till en annan uppgift i Guds rike. En del blev kallade till missionärer, en del till pastorer och en del till frälsningsofficerare.

Men Gud kallar oss inte alltid från det yrke vi håller på med. Men han kallar oss alltid till tjänst. Antingen vi lämnar vårt vanliga yrke eller stannar kvar är vi alla kallade att "lämna" det som vi håller på med och gå in i en gudomlig tjänst för att vara med att förvandla den värld vi lever i.

Vad är det du behöver lämna nu? Vad är det för tjänst som Gud kallar dig in i nu?

Friday

Självsäkerhet - Amos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ve er, trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg" (Amos 6:1 FB)

Här går Gud till rätta med folkets självsäkerhet. De är mätta och ägnar sig helt och hållet åt sin egen välfärd (vers 6). De berömmer sig av att ha åstadkommit allt i egen styrka (vers 13).

Vad Gud söker, då och nu, är människor som inte bara ser till sitt eget bästa, utan även ser människorna runt omkring. Människor som inte kan vara nöjda bara de själva är mätta, utan lider med dem som lider.

Gud söker människor som inte är självsäkra och litar på sin egen kraft. Gud söker människor som inser att de är totalt beroende av Guds kraft och som ständigt söker sig till Honom. Människor som inte tar åt sig ära av det som Gud åstadkommer.

Det är sådana människor som Gud kan använda!

Thursday

Låt rätten flöda fram - Amos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström." (Amos 5:23-24 FB)

Genom profeten går Herren till rätta med folket som förtrycker de fattiga och lidande:
-de trampar på den fattige (vers 11)
-de tar ifrån den fattige hans säd (vers 11)
-de hindrar de fattiga att få rätt (vers 12)

I stället för att leva rättfärdiga liv lägger folket sin energi på gudstjänstens utformning och genomförande (vers 21-23).

Men Gud vill att vårt gudstjänstliv inte ska vara skiljt från vårt liv i vardagen. Gud vill att rättfärdigheten ska strömma genom de troende "som en ständigt rinnande ström" (vers 24).

Guds uppmaning till sitt folk är både då och nu: "Sök mig och ni skall leva" (vers 4)

Wednesday

Bered dig att möta din Gud - Amos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bered dig Israel, att möta din Gud"  (Amos 4:12 FB)

Profeten Amos fortsätter att gå till rätta med folket. Han pekar på områden där folket felat: "de förtrycker de svaga och krossar de fattiga" (vers 1). Guds vilja är det motsatta: vi ska stödja de svaga och lyfta upp de fattiga.

Uppmaningen till folket är att bereda sig att möta sin Gud. Det är inte så att Gud inte ser vad människorna gör. Det är inte så att Gud inte hör ropet från de svaga och fattiga. Gud har sett och Gud har hört och de kommer alla att möta Gud och stå till svars för sina överträdelser.

Är jag beredd att möta min Gud? Är du beredd att möta din Gud? Lever jag idag på ett sätt som gör att jag är beredd att möta min Gud?

Jesus talar i Nya Testamentet om hur det kommer att bli på Herrens dag. Han berättar om de tio jungfrurna som väntade på brudgummen. Fem var beredda och fem var inte beredda....

Tuesday

Herren talar - Amos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:7-8 FB)

Gud handlar, men han talar också om vad han tänker göra. Att profetera är att förmedla tankar från Gud. Guds ord säger att vi alla kan ta emot budskap från Gud och förmedla dem. "Ni kan alla profetera" (1 Kor 14:31).

Guds folk behöver idag, som alltid, höra Guds röst. Det är många människoröster som talar in i församlingen, men vi behöver höra vad Gud säger till oss. Vi behöver människor som lyssnar in Guds röst. Vi behöver öron som tar emot och munnar som förmedlar Guds röst in i församlingen och i samhället.

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 2:7)

Monday

Förkastar du Guds Ord? - Amos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De har ju förkastat Herrens lag och inte hållit hans stadgar"  (Amos 2: 4 FB)

Amos profeterar mot folkets avfall och ogudaktighet. En av de saker som Amos profeterar mot är att folket förkastat Guds ord och att de slutat hållit Guds stadgar.

Kan den beskrivningen passa bättre på någon tid än vår egen? Det som för bara några decennier sedan var självklart för en kristen, ifrågasätts nu öppet. Man vrider och vänder på gudsordet för att få det att passa in i det som för tillfället är "politiskt korrekt".

Många som kallar sig kristna förösker inte ens vrida och vända på bibelordet, utan förkastar det helt och hållet i de delar så inte gudsordet stämmer överens med "vad jag tycker att Gud borde tycka".

"Låter sig förleda av sina lögngudar", fortsätter profeten (vers 4). Vi ser idag hur kyrkor inbjuder till olika slags samlingar med sina rötter i Österns religioner. Det är som om man tappat all tilltro till kraften i Guds ord och i stället litar på impulser från främmande gudar, "lögngudar".

Vår tro på Guds ord förlöser Guds kraft i våra liv. Vår bristande tro på Guds Ord dränerar den andliga kraften i våra liv.
Hur är det men din och min tilltro och tillit till Guds Ord?

Sunday

Förbittrad -Amos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han har...ständigt hållit fast vid sin förbittring"  (Amos 1: 11 FB)

Amos är en profet i Nordriket. Han profeterar outtröttligt mot folkets överträdelser, ogudaktighet och avfall. Amos går från plats till plats och profeterar mot de överträdelser som begås på varje plats.

En av de överträdelser Amos profeterar emot är att människor håller fast vid sin förbittring. Det är illa nog att bli förbittrad. Det kan vi alla råka ut för. Det är inte det som Amos profeterar emot. Han profeterar mot att folk inte är villiga att släppa sin förbittring. De håller ständigt fast vid den och håller förbittringen vid liv.

Bitterhet kan förstöra en människas liv. Något som hände för länge sedan kan ha fått fäste i mitt sinne gör att jag sitter fast i det som gjordes mot mig en gång. Om jag inte gör mig av med förbittringen kan den förstöra mitt liv.

Men inte nog med det. Min förbittring kan även skada en hel församling.

Vi behöver inte sitta fast i förbittringen. Vi kan förlåta och bli fria. Att hålla fast vid förbittringen kallar Amos en överträdelse.

Finns det någon bitterhetens rot i mig? Är jag villig att släppa daget och förlåta? Ä rjag villig att bli fri?

Joel

Mini-kommentarer från den dagliga bibelläsningen i Joels bok.

Saturday

Väck upp hjältarna - Joel 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ropa ut detta till hednafolken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna, låt alla krisgsmän komma och rycka fram". (Joel 3: 9 FB)

Joels sista kapitel för in perspektivet av den sista tiden och den slutliga domen. Det talas om att solen och månen förmörkas (vers 15, jämför Jesu tal om den sista tiden Matt 24:29-30). Det talas om domen (vers 14, jämför "den slutliga domen" i Upp 20).

Då den tiden börjar närma sig mobiliseras Guds folk. Det utgår ett rop som manar till strid - ett Stridsrop. En uppmaning följer att väcka upp hjältarna (vers 9). Några av hjältarna tror inte ens att de kan något, men de ska förvandlas genom den Helige Andes kraft: "Låt den svage säga: ´Jag är stark" (vers 10).

Väck hjältarna är ett stridsop som borde höras i våra församlingar. Det är så många som inte fått tillfälle att utveckla den tjänst som Gud kallar dem till. Det är dags att väcka upp de slumrande resurserna. Utrusta Guds folk med Guds kraft!

Kanske du själv är en av hjältarna som behöver väckas upp? Eller finns det hjältar i din församling som behöver din hjälp för att väckas upp? Det är dags att mobilisera Guds folk!

En mäktig här - Joel 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid. Inför dem grips folken av ångest, alla ansikten skiftar färg. Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt." (Joel 2: 5-7 FB)

Kapitel ett i Joels bok handlade om ett folk som förlorat sin tillit, glädje och kraft. I kapitel två möter vi en armé som förbereder sig för att ta upp kampen.
Kapitlet börjar med en stridssignal (vers 1) och en armé träder fram, där var soldat finner sin givna plats och var och en går rakt fram sin givna bana och fullföljer sitt uppdrag, sin kallelse (vers 7).
Ingen tränger den andre (vers 8). Vi behöver inte snegla på varandras framgång eller brist på framgång, vi har var och en vår bana att gå fram. Men alla går fram!
Längst fram i hären får Herren själv (vers 11). Styrkan hos soldaterna ligger i att de utför Hans order. Ingen bygger sitt eget rike. Alla står under order av Herren och det ger styrka till armén. Men det ger även styrka till den enskilde soldaten (vers 11).

Herren kallar sitt folk till omvändelse (vers 12). Och Gud lovar att på nytt välsigna sitt folk:
-"Se, jag skall sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta" (vers 19)
-"Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort."(vers 21)
-"Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja." (vers 24)

Kapitlet avslutas med de fantastiska löften som Petrus citerar på pingsdagen i Apostlagärningarnas andra kapitel om...
-...att Herrens ska utgjuta sin Ande över allt kött. (vers 28)
-...att var och en som åkallar Herrens namns ska bli frälst. (vers 32)

Till det kan vi bara be: Amen - låt det ske igen!

Thursday

Förtorkad kristendom - Joel 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat." (Joel 1:10 FB)

Joels bok börjar med en beskrivning av tillståndet i landet. Allt man hade hoppats på hade slagit fel. Man hade sått och planterat och förväntat resultat. Men det blev ingenting av alla förhoppningar. Kvar blev bara en åker som skulle kunna ha gett ett gott resultat.

Så kan man kanske också uppleva situationen i den kristna församlingen. Man hade försökt. Man hade genomfört olika aktiviter som man hade hoppats skulle ge resultat. Men då vi ser på situationen idag, kanske vi inte ser de resultat som vi väntat. Kanske till och med livet i församlingen har blivit förtorkat.

Vers 10 nämner tre tecken på att livet har blivit förtorkat:
-Säden. Används ofta som en symbol för Guds ord. Det kan kanske kännas som att kraften och glädjen i Guds har försvunnit. Kanske till och med tilltron till ordet.
-Vinet. En symbol för glädjen. I stället för en översvallande glädje präglas församlingslivet av slentrian och tråkighet.
-Oljan. Den Helige Ande. Andens kraft och manifestationer har ersatts med mänsklig förmåga och ansträngning.

Vad gör man i ett sådant läge? Vägen tillbaka till det överflödande livet är densamma idag som den var då:
"Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till HERRENS, er Guds hus, och ropa till HERREN."  (vers 14)
"Till dig, HERRE, ropar jag" (vers 19)

Och Guds svar är idag detsamma som det alltid har varit:
"Den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet" (Upp 22:17)

Wednesday

Hosea

Mini-kommentarer från den dagliga bibelläsningen i Hosea bok.

Herrens vägar är rätta - Hosea 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty HERRENS vägar är rätta, och på dem vandrar de rättfärdiga" (Hos 14:10 FB)

Det sista kapitlet i Hosea talar om vägen tillbaka då vi har distanserat oss från Herren. Vi får be innerligt "Förlåt oss våra synder" (vers 3). Gud kommer då att hela oss från bårt avfall (vers 5).

Det finns många vägar att välja på här i livet, men det finns bara en som är rätt och det är att lyssna på Herren och följa Honom dag efter dag, såväl som i de stora livsbesluten. Ty Herrens vägar är rätta. Det förstår den som är vis. (vers 10).

Vi får avsluta Hosea bok med en bön om att Herrens ska förlåta våra synder och att han i fortsättningen ska leda oss på de vägar som är rätta för oss.

Tuesday

Endast en frälsare - Hos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag." (Hos 13:4 FB)

Herren påtalar på nytt vad som har hänt med folket. I takt med att Gud väsignade dem och vårdade dem (vers 5) och folket fick det bättre och bättre, så glömde de Herren mer och mer. "Men ju bättre bete de fick, desto mättare blev de, och när de var helt mätta, blev deras hjärtan högmodiga, och så glömde de mig." (vers 6)

Människan är inte så annorlunda idag mot vad den var på den tiden. I tider av nöd vänder vi oss ofta till Herren, men vi har så lätt att glömma Herren då allt går bra och vi har allt vi behöver.

Men det finns alltid en väg tillbaka. Guds uppmaning i Hosea att vända om gäller lika mycket oss idag. Det finns bara en frälsare, det finn bara en väg!

Monday

Kärlek och rätt - Hos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så vänd om till din Gud, håll fast vid din kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud" (Hos 12:6 FB)

Även i detta kapitel går Herren tillrätta med sitt folk för deras ogudaktiga liv. Men det finns en väg tillbaka! Den vägen är att vända om till Gud och att ständigt vänta på Gud.

Gud ber också folket att hålla fast vid två saker: kärlek och rätt. Idag hävdar många att det inte finns något som är rätt eller orätt, och att kärleken är det enda som gäller. Man säger att man inte ska fördöma en livsstil som orätt, utan man ska låta kärleken acceptera alla livsstilar som rätt.

Men det var inte Guds budskap. Guds budskap var att hålla fast vid både kärlek och rätt. Om Jesus står det att han kom med nåd och sanning (Joh 1:14). Om det inte finns någon sanning, något som är rätt, så behövs ju heller inte någon nåd. Om det inte finns något som är fel, behövs det ingen förlåtelse, och då dog ju Jesus på korset i onödan.

Det som är rätt får inte heller hävdas på ett kärlekslöst sätt. Kärleken och rätten måste balansera varndra.
"Håll fast vid kärlek och rätt!"

Sunday

Kallad av Gud - Hos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan" (Hos 11:2 FB)

Gud är besviken på sitt folk. Kan Gud vara besviken? Ja, kärleken blir besviken då den blir förrådd. Och Gud är kärleken.

Gud kallar sitt folk, men de bara drar sig undan (vers 2).
Gud drag dem med kärlekans band, Han lättar deras ok, Han böjer sig ned och ger dem mat (vers 4), men ingenting hjälper.

Hur mycket Han än kallade folket att vända sig till Honom, så kom det ingen tillbedjan från folket (vers 7).
Men ändå säger Herren "Hur skulle jag kunna överge dig?" (vers 8).

Hur är situationen idag? Hur svarar Guds folk på kallelsen från sin Gud?
Hur svarar jag på Guds kallelse för mitt liv? Hur svarar jag på Guds kallelse för idag?

Saturday

Bryta ny mark - Hos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN" (Hos 10:12 FB)

Folkets välstånd hade ökat (vers 1). Men i takt med att välståndet ökade fick folket alltmer ett delat hjärta (vers 2). De slutade inte att tillbe Herren, men de började och tillbe andra saker i livet och fick ett delat hjäta.

Men Gud kallar sitt folk till omvändelse. Det är dags att söka Herren (vers 12). Vi får inte slå oss till ro med det vi har uppnått, det är dags att bryta ny mark (vers 12). Det finns fortfarande mycket kvar att erövra för Guds rike!

Låt oss utamnas av dessa ord och fråga Gud vad de kan innebära för oss:
-Det är dags att söka Herren
-Det är dags att bryta ny mark

Friday

Att inte lyssna på Herren - Hos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken." (Hos 9:17 FB)

Synden för alltid med sig fruktansvärda konsekvenser. Kapitlet talar om resultatet av folkets synder. Allt sammanfattas med orsaken till att allt går fel "ty det har inte lyssnat på honom". (vers 17)

Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.
Att inte lyssna på Herren för alltid med sig negativa konsekvenser. För oss själva och för andra människor.

Att inte lyssna på Herren innebär att vi gör felaktiga livsval. Och våra livsval påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Föräldrars livsval påverkar deras barn och så vidare.

Profeten Hosea förkunnar resultatet av judarnas felaktiga livsval: "De skall bli flyktingar bland hednafolken" (vers 17). Den profetian gick i uppfyllelse. Från Jesu generation till våra dagar har judarna varit kringspridda över hela världen och fått utstå oerhörda lidanden.

Men det finns ett alternativ till "att inte lyssna på Herren". Alternativet är att lyssna på Herren.
Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.

Thursday

Så vind och skörda storm - Hos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vind sår de, och storm skördar de" (Hos 8:7 FB)

Vind och storm är samma sak. Storm är bara så mycket mer än vind.
Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi skördar. Då vi sår vill vi få tillbaka samma sak som vi sår ut, fast mycket mer.

Så är det också i livet. Det finns ett förhållande mellan det vi sår ut och det vi skördar. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7)

-Då vi sår hat är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår misstänksamhet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår vänlighet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-Då vi sår kärlek är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.

Vi kanske inte ser resultatet av det vi sår på en gång, men förr eller senare når det ifatt oss.
Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9 FB)

Wednesday

En avfallen kyrka - Hos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...de har avfallit från mig! Jag vill friköpa dem, men de har talat lögnaktigt om mig" (Hos 7:13 FB)

 Guds folk har avfallit från Gud. Det är inte så att religiösiteten har minskat, det är bara det att folket vänder sig till andra gudar. Folket frågar sina avgudar om råd (Hos 4:12). Folket "vänder om, men inte till den som är därovan" (vers 16).

Situationen liknar på många sätt dagens situation. Kyrkorna annonserar och inbjuder till olika aktiviteter med sitt ursprung i österns religioner. Tron på högre makter har inte avtagit men på många håll vänder man sig inte till Gud, utan till andra makter.

Herren ville friköpa folket "men de har talat lögnaktigt om mig" (vers 13). Guds ord ifrågasätts idag i mycket högre utsträckning än tidigare. Idag får vi ofta höra ormens röst "Skulle Gud verkligen ha sagt?" (1 Mos 3:1). Jesus säger att Han är den enda vägen till Fadern (Joh 14:6). Idag kan vi höra kyrkoledare säga att Jesus är en av flera vägar till Gud.

"De ropar inte till mig av hela hjärtat" (vers 14). Men det är just det som Gud längtar efter. Ett folk som ropar efter Honom av hela hjärtat. Herren vill fortfarande friköpa oss (vers 13), och det kommer Han att göra då vi vänder om till Honom.

Tuesday

Ytlig kärlek - Hos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

Folket uttrycker sin önskan att vända om till Herren:
-"Kom låt oss vända om till Herren" (vers 1)
-"Låt oss lära känna Herren" (vers 3)

Men Gud ser till folkets hjärtan och inte bara till deras ord. Även om de har en stark bekännelse i munnen ser Herren att den är väldigt ytlig och flyktig. Gud liknar folkets kärlek med en morgondis som försvinner eller med daggen som kommer på morgonen (vers 4)

Vad Gud söker är hjärtan som är överlåtna i kärlek till Honom och inte bara ord eller ceremonier.
"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

Gud tränger sig inte på - Hos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig."  (Hos 5:15 FB)

Kapitel fem beskriver hur folkets gärningar hindrar folket att vända tillbaka till Herren (vers 4). Då folket vänt sig bort från Herren blir de öppna för attacker från fienden (vers 8).

Så är det också med oss då vi vänder oss bort ifrån Herren. Vi lämnar fältet fritt för fienden att attackera oss.

Men Gud tränger sig inte på. Han tvingar oss inte att vända tillbaka till honom. Han drar sig tillbaka till dess vi frågar efter honom. Hoseas femte kapitel avslutas med ord som liknar Jesu ord då han betraktar Jerusalem:
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." (Matt 23:37-39)

Då vi vänder tillbaka till Herren, så finns han där och väntar på oss...

Sunday

Ett folk som gått vilse - Hos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet." (Hos 4:1 FB)

Herren går till rätta med folket i landet genom profeten Hosea. Då man läser beskrivningen av tillståndet i landet kan man bli fundersam om det inte i lika hög grad talar in i tillståndet i dagens Sverige.
-ingen sanning (alla "sanningar" lika sanna) (vers 1)
-ingen kärlek (vers 1)
-ingen kunskap om Gud (vers 1)
-glömt Guds undervisning (vers 6)
-de har glömt att hålla sig till Herren (vers 10)
-ockulta yttringar, tillbedjan av saker, spådom (vers 12)
-sexuell lössäpphet bland både kvinnor och män (vers 13-15)
-omåttlig dryckenskap (vers 18)

Detta manar till bön för Sverige. Att kunskapen om Gud ska få komma tillbaka och vända folkets hjärtan till Herren.

Älska dem som jag - Hos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till mig: "Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor." (Hos 3:1 FB)

Trots att Israels barn övergav Herren fortsatte Han att älska sitt folk. Guds uppmaning till Hosea var att han skulle älska sin otrogna hustru på samma sätt som Herren älskade sitt folk.

Vi kanske möter människor som vi tycker inte alls förtjänar vår kärlek. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi möter människor som gör oss illa och kanske förtalar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi kanske till och med möter människor som hatar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag!

Saturday

Guds trofasthet - Hos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger HERREN" (Hos 2:19-21 FB)

Kapitlet talar om Guds ovillkorliga trofasthet. Guds folk hade visat sin otrohet mot Gud genom att tillbe andra gudar (vers 17).  Men hur mycket Guds folk än vandrade bort ifrån Herren stod han kvar i trofasthet och lovar att även fortsättningvis "trolova sig med sitt folk i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet."

Precis som i liknelsen om sonen som vände ryggen till Fadern (Luk 15), står Fadern kvar i trofasthet och väntar på att få välkomna den hem som vandrat bort i vilsenhet, men som valt att återvända.

Vi kan misslyckas i vårt kristna liv. Vår överlåtelse och vår kärlek till Herren kan svalna. Men då vi beslutar oss att vända tillbaka in i gemenskapen med Herren, står han där med "kärlek och barmhärtighet".

Friday

1 Mosebok

Mini-kommentarer från 1 Mosebok