Nyhetsflödet

Sunday

Uppståndelsens morgon - Dan 12

Bibelläsning: Daniel 12
"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." (Dan 12:1 FB)
"Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände." (Dan 12:13 FB)

I Daniels sista kapitel talas igen om den sista svåra tiden på samma sätt som Jesus omtalar den i Matteus 24. Men i allt mörker som Daniel beskriver i den sista tiden, öppnas ändå för en stråle av ljus och hopp i den allra sista meningen i boken "du skall uppstå".

Jesus beskriver i Matteus 24 den sista tiden som förslovåndorna, inte som dödskrampen. Födlsovåndor kan vara fruktansvärda, men resultatet blir nytt liv.

Uppenbarelseboken talar om en ny himmel och en ny jord, om ett liv utan smärta och tårar, om ett liv som präglas av en fullkomlig gemenskap med Herren själv.

Saturday

Slutet närmar sig - Dan 11

Bibelläsning: Daniel 11
"Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom." (Dan 11:44-45 FB)

Det går mot slutet. Den ene makthavaren efter den andre avlöser varandra. Den sista tidens härskare drar in i ´det härliga landet´(Israel).

Till slut blir han själv förskräckt och går mot en säker undergång. Sista striden är här. Avslutningen av denna tidsålder står för dörren.

Inför detta budskap renar sig Guds folk: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12 FB)

Friday

Bönekampen - Dan 10

Bibelläsning - Daniel 10
"Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. (Dan 10:12-13 FB)

Varför får jag inte bönesvar? Det frågade sig säkert Daniel under den långa tid han bad. Svaret får Daniel i en uppenbarelse av vad som sker bakom ridån då vi ber.

Vi får en inblick i den andliga kamp som kan förekomma då vår bön förhindras av mörkrets makter. Det finns någon som på alla vis vill förhindra att Guds välsignelser når fram till oss.
Jesus sa: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Att gå in i förbön kan vara att gå in i den andliga kampen för att "Guds rike ska komma och Guds vilja ske på jorden som den sker i himlen". (fritt efter Matt 6:10).

Vår kamp är inte mot människor, även om det finns människor som ställer sig på det ondas sida. Vår kamp är "mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef 6:12 FB).

Så budskapet är till dig som ber: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

Thursday

Vedermödan - Dan 9

Bibelläsning: Daniel 9
"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Dan 9: 26-27 FB)

Den första delen av kapitel nio är en bön av Daniel, där han bekänner folkets synd och ber om förlåtelse och upprättelse.

I den senare delen av kapitlet återger Daniel en syn han tagit emot om den yttersta tiden. Han ser framför sig hur "den smorde" dödas och Jerusalem och templet blir förstört. Sedan talar han om den allra sista tiden och beskriver den som en vecka. Många menar att Daniel här talar om årsveckor, det vill säga sju-årsperioder.

Jesus talar också om hur denna tidsålder ska avslutas med en mycket svår period, vedermödan, och att det kommer att bli den största nöden i världens historia (Matt 24:21).

Daniel profeterar om den händelsen många hundra år före Jesu liv på jorden. Jesus hänvisar till denna profetia (Matt 24:15) och pekar framåt att denna händelse är avslutningen på denna tidsålder.

Denna period avslutas med att människosonen kommer tillbaka till jorden med makt och härlighet. I det sammanhang upprepar Jesus orden flera gånger: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer". (Matt 24:42)

Wednesday

Den sista tiden - Dan 8

Bibelläsning: Daniel 8
"Mot det dagliga offret skedde ett övergrepp: en truppstyrka sattes in, som slog sanningen till marken och hade framgång i vad den gjorde." (Dan 8:12 bibel 2000)

Den apokalyptiska synen fortsätter med olika djur och deras horn. I förklaringen av synen anges att synen gäller en avlägsen framtid (vers 26). Det anges att det handlar om den sista tiden (vers 17). Ännu mer specifikt: "Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar." (vers 19).

Då Daniel talar om vredens tid, är det samma tid som Jesus beskriver i den sista stora nöden (Matt 24:15-28).

Det stora angreppet utförs på sanningen. Sanningen slås till marken (vers 12).

Har det funnits någon tid tidigare, där sanningen så konsekvent förnekas som idag?

Även om det inte nämns i kapitlet så finns undertonen där. Det ondas seger är bara tillfällig. Jesus är sanningen och sanningen kommer att segra.

Tuesday

Det vinnande laget - Dan 7

Bibelläsning: Daniel 7
"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras." (Dan 7:13-14 FB)

Från och med kapitel sju förändras innehållet i Daniels bok till att bli apokalyptisk. Här ser vi, på samma sätt som i Uppenbarelseboken, en beskrivning i svårtolkade symboler om en andlig maktkamp mellan det goda och det onda. Även om den senare delen av kapitlet är en förklaring av synerna, så är det inte säkert att man blir så mycket klokare av det.

Kännetecknande är också att det goda till slut kommer att segra. Vi ser människosonen komma med makt och härlighet. Det ger tröst i svåra tider att veta att vi, trots att det kan se mörkt ut omkring oss, är med på det segrande laget: "Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." (Dan 7: 27 FB)

Så, ge inte upp. En gång ska alla förstå och alla knän böja sig (Fil 2:10).

"Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket." (Luk 12:32)

Monday

Vad brukar du göra? - Dan 6

Bibelläsning: Daniel 6
"Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra." (Dan 6:10 FB)

Daniel hade hamnat i lejongropen. Orsaken var att Daniel levde ett så helgat liv att hans kollegor inte kunde hitta något att anklaga honom för "De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom" (vers 4). Att se någon som levde ett rent och heligt liv irriterade dem tydligen så mycket att de gjorde allt de kunde för att röja Daniel ur vägen. Det är orsaken till att han hamnade i lejongropen.

Orsaken till att Daniel blev räddat undan lejonen var att han förtröstade på Gud "När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud" (vers 23). Det lilla ordet "ty" betyder att detta var orsaklen till hans räddning.

Tänk vilka resultat förtröstan på Gud kan åstadkomma!

Men i detta kapitel ser vi också orsaken till att Daniel kunde leva ett liv i nära relation med Gud. Han hade skaffat sig heliga vanor. Våra vanor formar våra liv. Dåliga vanor drar ner oss och goda vanor lyfter upp oss.

Daniel föll på knä och bad till Gud tre gånger om dagen, "så som han tidigare hade brukat göra" (vers 10).

-Vad brukar du göra?
-Hur ser dina vanor ut då det gäller din gudsrelation?

Sunday

Vad väger du? - Dan 5

Bibelläsning: Daniel 5
"Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt" (Dan 5:27 FB)

Ännu en gång sker det. Kungen får ett budskap som ingen av hans spåmän eller vise män kunde tyda. Denna gång heter kungen Belsassar, son till den förre kungen.

Kungen hade sett ett finger skriva på den vita väggen. Då alla andra hade misslyckats tillkallades Daniel. Daniel tyder skriften med orden: "du är vägd på en våg och funnen vara för lätt". Konsekvensen av det var att kungen skulle förlora sitt rike.

Daniel talade också om hur kungens pappa hade blivit fördriven ut ur slottet och fått leva bland djuren och fått äta gräs, ända till han omvände sig till Gud (vers 21). Då fick han tillbaka kungamakten.

Daniel talar också om orsaken varför Belsassar funnits vara för lätt. "Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödjmukat dig" (vers 22).

-Han visste vad som var rätt, men gjorde inte det rätta.
-Han visste vem Gud var, men ödmjukade sig inte inför honom.
-Han levde inte efter den kunskap och uppenbarelse han fått.

Vi är alla ansvariga att leva efter den kunskap och uppenbarelse vi fått.
-Lever jag efter den gudskunskap jag har?
-Får min kunskap om Gud och Hans vilja de konsekvenser i mitt liv som de borde få?
-Vad väger jag?