Nyhetsflödet

Wednesday

Jesus är Herre över allt - Psalm 8

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 8


”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB)

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Hebr 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och att han för en kort tid kommer att vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som har skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!” vers 10

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

Tuesday

Vaka över dina tankar - Psalm 7

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 7


"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och "föder" dem blir vi havande med olyckan och förr eller senare föder den fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme kommer att forma våra liv.

Monday

"Herren har hört" - Psalm 6

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 6

"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan, sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön kommer igenom på andra sidan. Bönen slutar med förvissningen att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade kanske inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Det är bönens funktion. Att inte bara umgås med våra problem i bönens form utan att lyfta upp problemen inför Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)

Sunday

Nåd som en sköld - Psalm 5

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 5

"Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld." (Ps 5:13 FB)

Psalm 5 är en morgonbön under förföljelse. Psalmisten ber och vi får också be orden:
"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar!
Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag.
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt."
(vers 2-4)

Psalmen avslutas med att konstatera att Gud omger den rättfärdige med nåd som med en sköld.

Den sköld som beskyddar oss är Guds nåd. Det är inte vår egen rättfärdighet eller förträfflighet som beskyddar oss. Det är precis tvärtom! Då vi litar på våra egna gärningar är vi helt ockyddade. Men den som söker sig till Herren blir omsluten av Hans rättfärdighet och nåden bildar en sköld runt denne.

Romarbrevet skriver om denna nya rättfärdighet:
"...en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." (Rom 3: 22-24 FB)

Då du känner dig misslyckad och fördömd får du se dig själv friköpt och iklädd denna rättfärdighet. Låt nådens sköld skydda dig.

Saturday

Förtröstan trots omständigheterna - Psalm 4

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 4


"När jag är trängd ger du mig utrymme" (Ps 4:2 FB)
"Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom." (Ps 4:4 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständighterna inte är de bästa.

-Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme.(v.2)
-I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (v.4)
-Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (v.6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)

Friday

"Hos Herren finns frälsningen" - Psalm 3

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 3


HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. (Ps 3:2-4 FB)

David upplevde sig övergiven och isolerad. Han fick fly ut ur Jerusalem för sin egen son Absalom (vers 1).

Men även om de yttre omständigheterna såg ut att vara katastrofala och hopplösa, fanns det ändå en plats där David kunde finna trygghet och tillflykt.

->Herren fick vara Davids sköld.
->Och även om all mänsklig ära var förlorad så fick Herren vara hans ära.
->Och även om det fanns all anledning att sänka blicken och fastna i de hopplösa omständigheterna så lyfter Herren upp Davids huvud
. (vers 4)

Psalmen avslutas med orden:
"Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela." (vers 9)

"Begär av mig" - Psalm 2

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 2


"Begär av mig, så skall jag ge dig..." (Ps 2:8 FB)

Gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Han lovar till och med att vår frimodighet ska få stor lön (Hebr 10:35).

Vi uppmanas också att gör alla våra önskningar kända för Gud (Fil 4:6).

Men här i psalm 2 uppmanas vi inte bara att be utan att till och med begära av Gud. Vi får hålla fram Guds löften inför oss själva och inför Gud och begära av honom det som han har lovat.

Kanske vinner vi så lite i den andliga världen därför att vi inte i tro gör anspråk på det Gud lovat.

Tuesday

Två vägar - Psalm 1

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 1

"Salig är den som.... har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt." (Ps.1:1-2)

I den första psalmen beskrivs två olika slags människor. De som strävar efter att följa Herren och de som inte vill följa Herren. Det beskrivs som två olika vägar "de rättfärdigas väg" och de "ogudaktigas väg" (vers 6).
De som vill följa Herren beskrivs så här: "Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl." (vers 3)

Vem vill inte vara som den mannen. Att bara fortsätta att bära frukt i rätt tid oavsett omständigheterna. Att inte vissna, inte ens i torra perioder.

Förutsättningen för att kunna vara den mannen beskrivs i vers 2: "att ha sin glädje i Herrens undervisning och att begrunda hans ord dag och natt".

Det finns ett samband mellan att vara en välsignad (salig) människa och hur vi umgås med Guds ord. Att ständigt läsa, begrunda och meditera över Guds ord gör att vi mer och mer blir färgade av hur Gud tänker.

Vi måste själva välja vad vi vill bli färgade av. Men det är ingen tvekan att den här världen behöver många fler "saliga" människor. Människor som är djupt rotade vid vattenbäckarna.
Vill du bli en av dem?