Nyhetsflödet

Wednesday

Gör oss levande - Ps 85

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com) 
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 85

"Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig?" (Ps 85:7 FB)

En bön om att få bli levande igen. Det betyder att man en gång var levande och att man nu inte längre upplever sig levande.

Varför blir det så ofta så? Vi ser tillbaka till en tid då vi verkligen var levande och Jesus stod i centrum för allt vi gjorde och tänkte. Med tiden kanske mycket av det kristna livet har stelnat i en form. Vi gör alla de kristna "sakerna". Vi ber, läser Bibeln, går på gudstjänst och ger tionde. Men det som förr var en lust har blivit ett ork.

Finns det en väg tillbaka? Ja, och den börjar med att vi inser vår tomhet. Vår törst och längtan efter Gud och kanske ber bönen "Vill du inte göra oss levande igen?".

Då vi ställt den frågan till Herren får vi lyssna på vad Herren vill säga oss. "Jag vill höra vad Gud, Herren, talar." (vers 9)

-Herren talar frid till sitt folk (vers 9)
-Hans frälsning är nära dem som fruktar honom (vers10)
-Herren skall ge oss det som är gott (vers 13)

Tuesday

Guds vägar i hjärtat - Ps 84

150 psalmer ur Bibeln (Bilden på vägen inne i hjärtat kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 84

"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på dessa människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

Herre, hjälp mig att bli en sådan människa.

Monday

Skydd mot angrepp - Ps 83

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 83

"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalm 83 är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips.

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta privata livet.

Även angriparna citeras i Psalm 83: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Det är inte bara i det offentliga som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd i alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)

Sunday

Rädda de svaga - Ps 82

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 82

"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar och lider alltid med de svaga. Gud vill att vi ska dela Hans omsorg om dem som lider.

Guds barn förväntas att ta parti för och bry sig om de fattiga, föräldralösa, betryckta, utblottade och nödställda.

Bön: Herre, tack att jag får dela din omsorg för de svaga. Visa mig idag på vilket sätt jag bistå den som lider.

Saturday

Hör min röst! - Ps 81

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 81

"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi Gud som försöker tala till och vägleda sitt folk, och ett folk som är så upptaget med sitt eget så att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Gud säger:
-Hör mitt folk (vers 9)
-om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Men mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte ville höra var att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Precis som i berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Guds vilja, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna våra planer. Men Guds planer är de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."

Friday

Guds ansikte - Ps 80

150 psalmer ur Bibeln  (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 80

"Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta" (Ps 80:4 FB)

Denna bön återkommer tre gånger i Psalm 80 (vers 4, 8 och 20). Den bads under en tid av stora motgångar och prövningar. Man upplevde det som om Herren inte längre hade sitt ansikte vänt mot dem, eller som om inte Guds ansikte inte längre lyste med sin närvaro.

Guds ansikte representerar Guds närvaro. Det gav, och ger, en oerhörd styrka och trygghet att uppleva att Gud finns med i situationen och han ser och upplever det jag ser och upplever. Vi har behov av att bli sedda. Att någon ser oss.

Vi kan kanske ibland kan uppleva det som om ingen ser oss. Men då vi medvetet ber att Guds ska vända sitt ansikte till oss och att han ska låta sitt ansikte lysa över oss, då ställer vi oss i Guds synfält och vi kan till och med uppleva det som alltid är sant: Hans ansikte är vänt mot oss och lyser av kärlek.

Thursday

Förlåtelse - Ps 79

150 psalmer ur Bibeln  (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 79

"Rädda oss och förlåt våra synder för ditt namns skull" (Ps 79:9 FB)

Människans behov av förlåtelse har alltid varit stort. Psalmförfattaren skriver för cirka tretusen år sedan om det som också är människors behov idag.

Även om ordet synd inte används så ofta idag finns behovet kvar. Behovet av befrielse från skuld och misslyckanden. Behovet att få lägga av det som varit och bli fri. Behovet om att starta på nytt. Behovet av att ha en plats där vi kan lägga av våra bördor av skuld och skam.

Jesus uppmanar oss i "Fader Vår" att be: "Förlåt oss våra skulder" (Matt 6:12).

Det fantastiska är att han gör det. Han förlåter våra synder. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet! Det finns en ny start. Vi får lägga av det som tynger. Nu!

Wednesday

Sluta inte berätta om Herren - Ps 78

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 78

"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: Gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtet dem se" (vers 11). Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi gör det kan en hel generation gå under.

Bön: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag.

Tuesday

Nödens dag - Ps 77

150 psalmer ur Bibeln    (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 77
"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare? Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det kanske till och med är så att alla människor ber när de kommer i svåra situationer. Kanske är det så att det beds mycket innerligare böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna.

"....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag kanske upplevs starkast på natten.

Varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas av nöd, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

Monday

Infria löften - Ps 76

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga, pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet som bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer.

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag?
Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en hel del olika saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dem idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för Honom om Han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var Han som bad mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar även om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Herren är Herre i mitt liv?

Sunday

Närhet - Ps 75

150 psalmer ur Bibeln (Bilden hämtad från freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 75

"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

Här sammankopplas tacksägelse med gudsnärhet.
Är inte alltid Gud nära? - Jovisst är han det!
Men det kan vara så att vi många gånger inte är medvetna om hans närvaro.

Vi rusar genom dagen som är fylld av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske inte vi är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi talar om alla våra behov, kan det vara så att behoven står så mycket i fokus och att Gud placeras långt borta.

Gud vill att vi ska be om hjälp med alla våra behov. Men då vi börjar med tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre problemcentrerad bön, utan gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Det är inte undra på att tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)

En Gud som hånas - Ps 74

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Psalmen frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Även vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats i våra kyrkor.

Man kan undra vad Gud tänker då han läser bussreklamen som säger: "Guds finns nog inte. Du behöver inte oroa dig. Gläd dig åt livet." Precis som om Guds existens skulle var ett problem...

Han som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), Han finns och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

Friday

I Guds närhet - Ps 73

150 psalmer ur Bibeln (Guds hand i Millesgården. Foto: Holger Ellgaard)Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 73

"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren" (Ps 73:28 FB)

Psalmen frågar: Varför är livet så orättvist? Varför går det bra för de övermodiga och ogudaktiga? (vers 3). Varför drabbas inte de av olycka? Varför plågas inte de? (vers 5). Varför är de fria från lidanden? (vers 4).

Psalmisten tycker att detta är för svårt att förstå (vers 16), ända tills han går in i Guds helgedom (vers 17). Där upplever han och förstår att det bara finns en enda plats med verklig och varaktig lycka. Det är att vara i Guds närhet (vers 28).

Vi har så lätt att jämföra oss med andra och bli avundsjuka (vers 3). Vi får be bönen: "Fräls oss från jämförelse."

Och då vi fokuserar på hur det går för andra kanske Jesus säger även till oss: "Vad rör det dig? Följ du mig." (Joh 21:22

Thursday

Vårregn - Ps 72

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden." (Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtligheten. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. vi kanske inte längtar efter förändring. Vi kanske inte längre frågar efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som få komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få.

Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv.

Denna psalm talar också om vem det är som får hjälp- Den som lider brist och har ett behov: "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

Wednesday

Min klippa - Ps 71

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 71
"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Vi behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter dagsformen. Det handlar om livskavlitet.

Vårt liv är inte bara våra känslor, humörsvängningar eller vad vi tror att andtra människor anser om oss. Vårt liv måste ha den fasta punkten som vi ständigt får återkomma till.

Herren vill vara allt detta i våra liv. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss:
-där vi får bo
-dit vi alltid får komma
-som är vårt bergfäste och vår borg

Tuesday

"Kom till min räddning!" - Ps 70

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 70
"Gud, kom till min räddning! Skynda till min hjälp!" (Ps 70: 2 FB)

Desperationen är nära. Ett rop om hjälp i nattens mörker.

Många av psalmerna i Bibeln handlar om kampen om att kunna hantera allt ont som vill uppsluka oss och en stilla förtröstan på att Gud ska gripa in.

Förtvivlans rop på hjälp blandas med förtröstans bekännelse om Guds hjälp: "Alla som söker dig skall jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsnings skall alltid säga: ´Högt lovad vare Gud!" (vers 5)

Vi får också, mitt i stunder av förtvivlan, bekänna vår tro på en levande Gud som ser vår situation, lider med oss och som kommer att leda oss ut ur mörkret.

Ett levande hjärta - Ps 69

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 69


"Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva!" (Ps 69:33 FB)

Alla har tydligen inte levande hjärtan enligt detta bibelord. Det är bara en grupp som har levande hjärtan: de som söker Gud.

De som inte söker Gud, måste därför ha något annat än levande hjärtan: döda hjärtan.

Men då vi börjar söka Herren, börjar hjärtat att leva igen.

Hur är det med mitt hjärta? Går jag omkring och lever mitt kristna liv med ett dött hjärta därinne?
Eller lever jag med ett levande hjärta. Ett hjärta som söker Herren, lyssnar till hans röst och strävar efter att lära känna Honom mer och mer..

Sunday

En här av förkunnare - Ps 68

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 68
"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet." (Ps 68:12 FB)

Kvinnliga förkunnare? Ja, här finns de. En hel skara, en armé, av kvinnliga förkunnare som bär fram glädjebudet.

Deras förkunnelse bereder vägen för Herren (vers 5). Den öppnar möjligheter för den som har det svårt. För Herren är de faderlösas fader och änkors försvarare (vers 6). Han ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (vers 7).

Det är vad Herren gör. Låt oss, tillsammans med skaran av kvinnliga förkunnare, bereda vägen för Herren och ge Gud makten (vers 35). Först och främst i våra egna liv.

Saturday

Någon ser dig - Ps 67

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 67

"Må han låta sitt ansikte lysa över oss" (Ps 67:2 FB)

Människor har i alla tider funnit tröst i vetskapen om att Jesus ser och känner till vår situation.

Då Israels folk var slavar i Egypten grep Gud in för att rädda sitt folk. Det börjar med att Gud säger: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks..." (2 Mos 3:7 FB)

Slavarna i USA sjöng: "Nobody knows the trouble I´ve seen. Nobody knows, but Jesus" (Ingen har sett de prövningar jag sett. Ingen utom Jesus)

Gud både ser oss, känner till våra prövningar och bryr sig om.

I "välsignelsen" ber vi att Herren ska vända sitt ansikte till oss. Faktum är att varje gång vi vänder vårt ansikte till honom ska vi finna att han för länge sedan redan vänt sitt ansikte till oss.

Friday

"Kom och hör" - Ps 66

150 psalmer ur Bibeln Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 66

"Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ." (Ps 66:16 FB)

"Kom och se" skriver psalmisten i vers 5, och senare i vers 16 "Kom och hör".

Det är inte vilket budskap som helst som erbjuds, utan kom och hör vad Herren gjort för mig. Våra argument för kristen tro och våra utläggningar om den kristna läran faller ofta platt till marken. Det känns ibland som att det inte finns många som är intresserade att lyssna.

Men med det personliga vittnesbördet är det annorlunda. Den personliga berättelsen når ofta fram. Berättelsen ur verkligheten kan vara det som griper tag i människan. Vittnesbördet säger inte hur man ska tro eller vad som är den rätta läran. Vittnesbördet talar om vad Herren har gjort för mig. Den berättar om min egen gudsupplevelse.

Man kan säga emot en lära, men kan aldrig säga emot ett vittnesbörd. Man kan inte säga: "Nej, så upplevde du det inte".

Det personliga vittnesbördet når fram. Finns det någon som jag kan berätta mitt vittnesbörd för idag?

"Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ."

Wednesday

"Jubel och sång" - Ps 65

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 65


"Allt är jubel och sång." (Ps 65:14 Bibel 2000)

Ibland kan allt vara "jubel och sång" som i Psalm 65. Psalmförfattaren tar ett steg tillbaka och i stillhet och tacksamhet betraktar Herren.

Han tackar Herren för:
-Bönhörelse (vers 3 och 6)
-Förlåtelse (vers 4)
-Herrens mäktiga gärningar (vers 6)
-Att Herren är en tillflykt (vers 6)
-För skapelsens skönhet

Vi får låna psalmistens ord i vår tacksägelse och så får vi lägga till våra egna tacksägelseämnen...

Monday

Ord som sårar - Ps 64

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 64

"Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar" (Ps 64:4 FB)

Ord kan såra. En del ord är avsedda att såra. Andra ord kanske inte alls är avsedda att såra, men träffar ändå som en pil.

Ord som skadar oss kan sitta kvar länge, som en pil som fastnat i vårt inre. Orden kan påminna oss om sin närvaro hela dagen och följa med oss in i sömnlösa nätter.

Ord som skadar kan inte tas tillbaka. Då de är uttalade så är vi träffade. Vi utsätts alla för det. Alla blir vi träffade någon gång.

Den enda lindring vi kan uppleva är i gemenskapen med Herren. Han kan förstå vad vi går igenom. Han har själv varit där. Då han var försvagad av tortyr hörde han folkmassan ropa om honom: "Korsfäst! Korsfäst!"

I psalmens sista vers tar författaren sin tillflykt hos Herren. Du är också välkommen: "Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom." (vers 11)

Sunday

Törst - Ps 63

150 psalmer ur Bibeln (Länk till bilden)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 63

"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi hinner bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker ofta mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Att vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter så att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är vår törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

Herre, väck upp vår törst efter dig igen!

Endast hos Gud - Ps 62

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 62


"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning." (Ps 62:2 FB)
"Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer." (vers 11)

Här talar psalmisten om vad man kan sätta sin lit till och vad man inte kan sätt sin lit till. Han talar också om att sätta sin lit till våld och det man vunnit på ett oärligt sätt. (vers 11).

Rikedom kan inte ge själen ro. Den kanske snarare skänker oro. Det finns bara en enda plats där själen kan få varaktig ro. Endast hos Gud. Endast betyder att det inte finns någon annan plats på jorden som kan ge själen ro.

Vi får ständigt komma tillbaka till honom, som är den enda som kan ge varaktig vila och ro för själen:

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29 FB)

Friday

"En klippa som är högre än jag" - Ps 61

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 61


"För mig upp på en klippa som är högre än jag" (Ps 61:3 FB)

David ber i den 61:a psalmen om hjälp från Gud i en svår situation. Han är i behov av hjälp från någon som är större än han själv.

Ibland kan vi känna det som om vi inte räcker till. Alla våra ansträngningar har inte kunnat lösa våra problem. Vi längtar efter att någon större än oss själva griper in och löser det vi inte själva klarar av.

Eller, som den unga kvinnan uttryckte det, då den unga familjen hade råkat ut för en vattenskada i sitt hus: "Jag önskar att någon vuxen hade varit här".
Det finns någon som är större, högre än vi själva. Det finns någon som vi får komma till då problemen hopar sig. Det finns någon som vi kan be till och säga "För mig upp på en klippa som är högre än jag själv."

Thursday

Ett baner för sanningen - Ps 60

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 60


"Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull" (Ps 60:6 FB)

Det finns en sanning. Jesus är den sanningen: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6).
Det finns en sanning, Guds ord: "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160)

Idag undermineras tron på att Jesus är sanningen och att Jesus är den enda vägen. Även tron på Guds ord undermineras idag.

Idag behövs det människor som håller upp sanningens baner och förkunnar frälsning i Jesus Kristus: "Sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32)

Wednesday

Vad möter dig? - Ps 59

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 59


"Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd" (Ps 59: 11 FB)

Vad är det som kommer dig till mötes då du vaknar upp till en ny dag? Oro, bekymmer, jäkt eller lidande?

Vi får låta Guds ord komma oss till mötes. Vi får lyfta vår blick och se att någon kommer oss till mötes. Det är Herren själv.

Och vad är det han möter oss med? Sin nåd.

Välkommen in i den öppna famnen.

Tiga är inte alltid guld - Ps 58

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 58


"För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?" (Ps 58:2 FB)

"Tala är silver, men tiga är guld", säger ordspråket och menar att det är bättre att tiga än att tala.

Psalm 58 säger däremot att det finns tillfällen då vi måste tala för att handla rättfärdigt. Det finns tillfällen då vi kristan måsta tala ut om orättfärdigheten som råder i vårt samhälle.

Det kan vara så att jag genom att vara tyst bidrar till att orättfärdigheten.

Herre, hjälp mig förstå när jag ska tiga och ge mig frimodighet att tala då du vill att jag ska göra det.

Monday

Hur mycket kostar nåden? - Ps 57

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 57


"Ty din nåd räcker upp till himlen..." (Ps 57:11 FB)

Hur långt är det till himlen? Det måste vara oändligt långt. Så är det med Guds nåd. Den har inga gränser den tar aldrig slut.

Bibeln säger att blir frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Men för många människor är det så svårt att ta emot av bara nåd. Det hade varit mycket lättare för många människor om man kunde göra något för att förtjäna frälsningen. Om man kunde göra något riktigt svårt för att kvalificera, hade det varit många som gärna skulle blivit frälsta - Med en god känsla av att "det har jag verkligen förtjänat!".

Då vi tar emot en gåva, eller blir bortbjudna, börjar vi genast tänka på vad vi kan ge tillbaka, eller när vi kan bjuda igen. Det vi ger, eller det vi bjuder på, bör helst vara av samma klass, eller lite bättre, än det vi tog emot. Vi vill skapa balans. Vi vill inte stå i skuld. Vi vill inte vara i underläge.

Det är kanske därför det är så svårt för många med Guds nåd. Vi kan inte bjuda igen på något i samma klass. Vi ger liksom avkall på vår värdighet. Vi blir blottställda inför Gud. Vi är inte längre likställda - Gud och jag.

Så nåden har kanske trots allt ett pris. Då vi tar emot av bara nåd ger vi avkall på vår stolthet och ställer oss under Gud.

Då har vi äntligen kommit på rätt plats! Då kan vi lyfta blicken, se upp mot himlen och säga:
"Vakna upp, min ära, vakna upp psaltare och harpa!  Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen..." (vers 9-11)