Nyhetsflödet

Friday

Det röda snöret - Jos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon svarade: "Låt det bli som ni har sagt." Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret."  (Jos 2: 21 FB)

Det röda snöret, blodsbandet går igenom hela Bibeln. Det var det röda på dörrstolparna som räddade Israels folk i fångenskapen i Egypten. Hela offerkulten i det gamla testamentet bygger på offer av djur och blodet är tecknet på frälsning.

Här är det skökan Rabab som räddar spejarna som var sända till Jeriko. I gengäld skulle Rahab och hennes familj bli räddade undan invasionen om hon bara hängde ut blodets tecken, det röda snöret. Blodsbandet fortsätter genom hela Bibeln. Rahab blev mor till Boas, som blev Ruts räddning. Sedan fortsätter blodsbanden till David och vidare fram till Jesus (Matt 1).

Blodsbanden gäller även idag. Vi får hänga upp det röda snöret över vårt liv, bekänna vår synd och ta emot förlåtelse.
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB)

Wednesday

Var sätter du din fot? - Jos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lodvade Mose." (Jos 1:3 FB)

Israels folk skulle äntligen få komma in i det utlovade landet. Guds princip för intagandet av landet var att de skulle få av Gud varje plats där de satte sin fot. De platser där de inte satte sin fot skulle de inte få.

Principen visar tydligt principen i Guds rike. Guds rikes resurser frigörs då vi går framåt i tro och vågar sätta ned fötterna. Gud kan öppna dörrar där vi går. Men om vi inte går öppnas inga dörrar.

Nya möjligheter öppnas då vi vågar gå dit Anden leder oss. Frigörandet av Guds resurser är ett gensvar på vårt handlande.

Många frågar varför det sker så lite. Har vi kanske inte vågat gå framåt så att dörrar kunnat öppnas eller så att Gud kunnat ge oss de platser där vi sätter ned fötterna? Har vi kanske inte vågat tala med de människor som Gud velat ge oss?

Tuesday

2 Moseboken

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från 2 Moseboken

Herrens härlighet - 2 Mos 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mos 40:34-35 FB)

Efter oändliga detaljbeskrivningar av tabernaklets uppbyggnad är det det dags att sätta upp tabernaklet och inviga det. Då arbetet var fullbordat (vers 33), fylldes hela tabernaklet av Guds härlighet.

Det blev en så stark gudsnärvaro att all mänsklig verksamhet upphörde. Mose kunde inte ens gå in i uppenbarelsetältet (vers 35).

Våra gudstjänster kan ofta vara fokuserade på mänsklig aktivitet och mänskliga prestationer. Men Guds folk måste ständigt vara uppfyllda av en längtan att få uppleva något bortom all mänsklig aktivitet. En längtan att uppleva Guds härlighet i gudstjänsten, och i ensamheten hemma.

Monday

Herrens egen - 2 Mos 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som HERREN hade befallt Mose." (2 Mos 39:30-31)

Kapitlet beskriver alla små detaljer i prästernas kläder Och överst på huvudet skulle det finnas en skylt med texten "Helgad åt Herren" (vers 30).

Det är så lätt i beskrivandet av alla detaljer i tabernaklet att man glömmer bort vad det hela handlar om. För att ständigt påminnas om kallelsen och uppdraget gick prästerna med denna skylt i pannan.

Också i våra liv, så många år efter Moses, kan våra liv vara fyllda av detaljer och plikter som måste utföras. Man kan lätt hamna i en heltidstjänst för Gud där man blir så upptagen av detaljer så att man glömmer bort vad det hela handlar om. Även om vi inte går omkring med en skylt i pannan, borde vi leva i det medvetandet hela tiden. Helgad åt Herren betyder att jag är avskild, överlåten till Herren. Glöm aldrig det!

Offeraltaret – 2 Mos 38


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.

Saturday

Rökelse inför Gud - 2 Mos 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. 26 Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten:
"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

Friday

Överflödets Gud - 2 Mos 36

Kommentar till dagens bibelläsningen
"Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser.

Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.

Offervillighet - 2 Mos 35


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)
Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.

På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.
Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?
Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.

Tuesday

Strålande ansikten - 2 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.

Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren:
"Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)

Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.

Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alttmer i mig."

Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

Monday

"Låt mig se din härlighet" - 2 Mos 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon."  (2 Mos 33:13 FB)

Här avslöjar Moses vad som finns i hans hjärta. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång Moses innersta längtan var:
-Att lära känna Guds vägar (vers 13)
-Att lära känna Gud (vers 13)
-Att få se Guds härlighet (vers 18)

Detta är längtan hos den man som fick vara redskap att befria ett helt folk ur slaveri och föra dem in i gudsgemenskap och in i det land där Gud ville ha dem.

Gud kallar även idag hjältar som kan vara med och förändra människors liv. Men de måste vara besjälade av samma längtan att lära känna Guds vägar och att lära känna Gud. De måste vara besjälade med en hunger efter Gud, att få se Guds härlighet.

Thursday

Då Gud inte uppför sig som jag vill - 2 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte." (2 Mos 32:1 FB)

Folket tyckte att det dröjde för länge. Gud uppförde sig inte som man tyckte han borde uppföra sig. Därför går man över till en annan Gud.

Detta är en ofta förekommande inställning idag. Människor läser Bibeln och tycker att Gud skulle gjort saker på ett annat sätt eller att Gud borde ha en annan uppfattning än den han har. Många omdefinierar då Gud och säger "sådan är inte ´Min Gud´ ".  Då man gör detta gör man sig sin egen avgud. En egen gud som alltid har samma uppfattning och värderingar som jag har.

Detta var en allvarlig synd i Guds ögon och Mose går i förbön för folket. Inte en förbön på långt avstånd. Han går in och tar folkets plats i sin förbön och säger: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." (vers 31-32)

Detta är verklig förbön.
- Moses, på samma sätt som Jesus, är beredd att ta folkets synd och straff på sig.

Wednesday

Helgad åt Herren - 2 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.

Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).

Söndagen är inte bara till för vila. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

Tuesday

Rening - 2 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)

Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs koppakaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.

Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

Sunday

"I allt skall du göra...som jag befallt dig" - 2 Mos 29

Kommentar till den dalgiga bibelläsningen
"I allt skall du göra med Aron och hans söner så som jag befallt dig"  (2 Mos 29:35 FB)

Kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar om offerkulten i förbindelse med prästvigningen, som skulle vara i sju dagar. I och med Jesus och det nya förbundet upphör den gammaltestamentliga offerkulten:
"..gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Hebr 9:12)

Men även om offerkulten upphört står Herrens befallning kvar: "I allt skall du göra som jag befallt dig". Det är inte svårt att veta vad Gud befallt dig. Läs bergspredikan eller breven i det Nya Testamentet. Det finns saker som Herren befallt alla kristna att göra. Men det finns även saker som Gud bara ber dig att utföra. Du har en personlig kallelse. Gud talar med dig och ber dig dagligen göra saker till Hans ära.

"I allt skall du göra som jag befallt dig"

Saturday

Begåvade människor - 2 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig."  (2 Mos 28:3 FB)

Då det var dags att göra prästernas kläder till tjänsten i tabernaklet så behövdes det konstbegåvade människor. Men det räckte inte med att ha en begåvning. De måste även vara fyllda av Guds Ande för att kunna utfära en tjänst i Guds rike.

Så är det också med oss. Vi har alla olika begåvningar. Några har sin begåvning inom konsten och andra inom andra områden. Men vår begåvning räcker inte långt i arbetet med att bygga Guds rike. Vår begåvning är viktig, men den räcker inte. Vi måste också vara beroende av den Helige Ande och vara fyllda av Hans Ande.

Gud har utrustat oss med olika slags begåvningar, men han vill också begåva med den Helige Andes vishet och kraft. Först då kan vi bli effektiva byggnadsarbetare i Guds Tempel på jorden idag.

Thursday

Lysa för Herren - 2 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (2 Mos 27:20 FB)

I detta kapitel ges föreskrifter för brännofferaltaret, tabernaklets förgård och skötseln av ljusstaken. Ljusstaken besod av skålar som skulle fyllas med ren olivolja. De skulle brinna dagligen.

Tabernaklet eller Templet finns inte idag. Idag är det vi som är Guds Tempel på jorden, den Helige Andes Tempel.

Vi får också vara som skålarna i ljusstaken. Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Vi får låta oss dagligen fyllas av den Helige Ande så vi kan lysa för Jesus och vara brinnande med den Helige Andes eld.

"Låt er uppfyllas av Anden" (Ef 5:18)

Wednesday

Att stå upprätt - 2 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Brädorna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skall stå upprätt."  (2 Mos 26:15 FB)

I kapitlet får vi en utförlig beskrivning av hur tabernaklet skulle byggas. Det var huvudsakligen byggt av textila material. Men för att hålla tältet uppe behövdes det stabilare material än textil och djurhudar. Brädernas funktion var attt stå upprätt så att tältet skulle kunna stå.

Tabernaklet representerade gudsnärvaron bland israels folk. Idag består gudsnärvaron av Kristi Kropp, alla kristna över hela världen.

Gudsnärvaron blir synlig genom att kristna världen över står upp för Jesus. Det räckte in med någon enstaka bräda för att hålla upp tabernaklet. Varje bräda fick stöd av de andra brädorna för att de tillsammans kunde bära upp symbolen för gudsnärvaron.

På samma sätt är kristna över hela världen beroende av varandra. Det hänger inte bara på dig om Kristus kan bli synlig i världen, men du har en del in synliggörandet som bara kan utföras genom dig. Du är betydelsefull. Så fortsätt att stå där, upprätt för Kristus.

Tuesday

Ett hjärta som är villigt att ge - 2 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge" (2 Mos 25:2 FB)

Kapitlet handlar om hur tabernaklet skulle vara utformat. Det börjar med att samla in en offergåva från alla dem som har "ett hjärta som är villigt att ge".

Villiga hjärtan behövs även i vår tid. Hjärtan som är villiga att dela med sig av sina materiella tillgångar. Men Herren behöver också människor som är villiga att ge av sin tid, sin energi, sin glädje, sin uppskattning, sin uppmärksamhet, sina förmågor Ja, villiga att ge av sig själva och till och med att ge sig själva.

På vilka områden kan jag vidga mitt hjärta och göra det mer villigt att ge?

Monday

Överlåtelse - 2 Mos 24

Kommentar till den dagliga biblläsningen
"Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda" (2 Mos 24:7 FB)

Två gånger i kapitlet gör folket en överlåtelse till Herren och lovar att göra allt vad Herren har sagt (vers 3 och 7). Det visar sig senare att överlåtelsen var ganska kortsiktig. Det kan vara lätt att göra en överlåtelse i inspirationens stund som senare glöms bort.

Gud vill att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske på jorden som i himlen. Gud vill ha överlåtna tjänare som inte bara är beredda att säga orden, utan också ge sig själva i kampen om att förändra världen.

Gud söker idag människor som både kan säga och göra: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda"

Sunday

En förberedd väg och en förberedd plats - 2 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett." (2 Mos 23:20 FB)

Kapitlet inleds med lagar om rättfärdighet och barmhärtighet och lagar om sabbaten.

Men livet med Gud är inte bara lagar, det är framför allt gemenskap. Gud har sänt en ängel framför dig för att bevara dig, leda dig och föra dig fram till den plats som är förberedd för dig (vers 20).

Men ängeln leder oss inte med våld. Vi måste ständigt själva välja att följa Guds ledning. Vi måste ta oss till vara och lyssna till hans röst (vers 21). Om vi inte gör det kan vi gå utanför Hans bevarande nåd och missa den plats, det liv, som Gud har förberett för oss.

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10)

Friday

Främlingar, änkor och faderlösa - 2 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig." (2 Mos 22:21-23 FB)

Gud bryr sig om de som lider och blir illa behandlade. Det var därför Han ingrep i världshistorien och befriade israels folk från slaveriet i Egypten (2 Mos 3:7-8).

Det nämns speciellt tre grupper i kapitlet. Främlingar, änkor och faderlösa. Kort tid tidigare hade israels folk själva varit främlingar i ett annat land, så de borde veta bättre än att förtrycka invandren i sitt eget land.

Gud förväntar sig av sitt folk idag att de ska ha samma omsorg om de svaga och lidande som Gud själv har. Även om vi behandlar dem illa i smyg, kommer deras rop på hjälp att nå fram till Gud.

Gud bryr sig om dem som lider och han förväntar sig att vi ska göra detsamma. "Allt vad ni har gjort mot en av dessa min minsta bröder, det jar ni gjort mot mig." (Matt 25:40).

Thursday

Rättigheter för de förtryckta - 2 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen." (2 Mos 21:2 FB)

Kapitlet innehåller en mängd beskrivningar av lagar som går ut på att man ska göra rätt för sig om man begår något fel. I lagarna ser vi också hur Gud ser till de förtryckta, de som inga rättighter har. Slavarna ska ges fria då de tjänat sex år (vers 2) och om någon slår ut en tand på sin slav, ska slaven frisläppas (vers 27).

Att införa rättigheter för dem som inga rättigheter har speglar Gud omsorg om de svagaste. Den här lagen ges till ett folk som nyligen själva varit slavar i generationer. Gud förväntar att folket ska visa samma sinnelag som Gud själv. Eftersom Gud befriat folket från slaveri ska folket också ge möjlightet för sina slavar att bli fria.

Den principen vill Gud att hans folk ska följa även idag. Vi ska handla mot andra som Gud handlar mot oss. Eftersom Gud har friköpt oss ska också vi leda människor ut i frihet. Eftersom Gud förlåter ska även vi förlåta. Eftersom Gud visar oss kärlek ska även vi visa kärlek. Eftersom Gud visar oss nåd ska även vi visa andra nåd. Eftersom Gud bryr sig om dem som lider ska även vi sörja för de lidande.

Wednesday

Avgudar - 2 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Mos 20:3 FB)

I detta kapitel talar Gud och ger folket de tio budorden. Uppräkningen av de tio budorden börjar och slutar med samma uppmaning, att inte ha andra gudar vid sidan av Gud (vers 3 och 23).

Samma uppmaning gäller för oss idag. Det verkar som om Gud tänker att den största frestelsen för oss är inte att överge Gud och börja tillbe andra gudar, som till exempel Islams gud eller någon av de hinduiska gudarna. Gud varnar specifikt mot att ha andra gudar vid sidan av Gud.

Det betyder att samtidigt som vi fortsätter våra gudstjänster där vi tillber Gud, finns det en risk att vi samtidigt tillber andra gudar/saker.

Vilka är dina avgudar? Vad är det som du värderar så högt att det bli en avgud? Jesus varnar oss att lägga märke till var vi har vår skatt. För där vi har vår skatt, kommer också vårt hjärta att vara. "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24)