Nyhetsflödet

Tuesday

Herrens härlighet - Hes 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, HERRENS härlighet uppfyllde templet."  (Hes 43:4-5 FB)


Under ett antal kapitel har Templets byggnader beskrivits i detalj. Nu kommer vi fram till Templets funktion: att vara platsen för Gudsnärvaro och platsen där Guds härlighet uppenbaras.

I det nya Testamentet beskrivs de troende som Guds Tempel. Den troende ska vara en plats för Gudsnärvaro och en plats där Guds härlighet uppenbaras.

Då vi fylls av Guds Ande och av Guds härlighet ser vi också vår egen synd och otillräcklighet. Så var det också då Hesekiel fick synen om Guds härlighet som fyllde Templet. Folket fick skämmas för syna synder (vers 10). Att skämmas på det sättet är inte något negativt. Det leder oss till förlåtelse och bättring i våra liv.


Gud behöver också idag människor som låter sig fyllas av Guds härlighet.

Monday

Den dubbla tjänsten - Hes 42

Kommentar till den dagliga andakten
"När prästerna har gått in, får de inte gå ut därifrån direkt till den yttre förgården, om de inte där har lämnat kvar de kläder som de har tjänstgjort i, ty dessa är heliga. Först när de har klätt sig i andra kläder, får de gå ut på den plats som är för folket."   (Hes 42:14 FB)

Templet hade två funktioner: Tjänst inför Gud och tjänst för människor. Inne i de slutna rummen skulle tjänsten för Gud fullgöras. Ute på förgården betjänade prästerna människorna då de kom med sina olika offer för olika orsaker.

De två tjänsterna, tjänsten inför Gud och tjänsten för människorna fick inte sammanblandas. Därför måste prästerna till och med byta kläder för att göra skillnaden tydlig.

Vi är Guds nya tempel. Vi har också en dubbel tjänst. Tjänsten inför Gud: "Gå in i din kammare" (Matt 6:6) och tjänsten för människor: "Gå därför ut" (Matt 28:19).

Om inte vår tjänst inför Gud, bön och tillbedjan, är i funktion, kommer vår tjänst för människor inte att bära frukt.

Vi är kallade till en dubbel tjänst: Tjänst inför Gud och tjänst för människor.

Sunday

Välkommen in i det inre - Hes 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter förde han mig in i tempelsalen..." (Hes 41:1 FB)
"Därefter gick han in i det innersta rummet..." (Hes 41:3 FB)

I det föregående kapitlet beskrivs det yttre, portarna och förgården. I kapitel 41 blir Hesekiel förd in i de inre delarna av Templet.

På samma sätt inbjuder Herren oss att komma in i en närgemenskap med Honom. Vi behöver inte stanna på förgården och ha Gud på avstånd. Han vill föra in dig i djupgemenskapen nära sitt hjärta.

Han vill att du ska bli stilla så att du kan höra Hans viskning i ditt inre. Han vill att du ska komma så nära så att du ser vad Han ser och hör vad Han hör.

Du behöver inte stå på avstånd. Välkommen in!

Tuesday

Det kommer en ny tid - Hes 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg"  (Hes 40:2 FB)

Detta är det första av flera kapitel som beskriver Templets kommande härlighet. Denna syn skrevs ner efter 25 års fångenskap. Templet och Jerusalem var ödelagt. Det fanns ingenting som tydde på att Templet någonsin skulle återuppbyggas eller att Israels folk någon mer gång skulle kunna återgå till tempeltjänsten i Jerusalem.

Även om det såg hopplöst ut kunde Hesekiel drömma och ta emot en en syn om att det skulle komma en ny tid. En tid då man åter skulle kunna bygga upp Templet. En tid där man åter skulle kunna tillbe i Templet.

Hur ser det ut i din kår eller församling? Håll visionen levande om vad som skulle kunna hända i församlingen. Dröm och låt den Helige Ande visa dig visionen om en ny tid. En tid då kåren/församlingen åter blomstrar, en tid då människor strömmar till Templet för att tillbe Gud. Gud vill det!

Monday

Återupprättelse - Hes 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon."  (Hes 39:25-27 FB)

En profetia om Israels upprättelse och återkomst till sitt land. Profetian uttalades många hundra år före Kristus och pekar fram mot återupprättandet av staten Israel 1948, då Israels folk kunde återvända till sitt land, efter att varit utspridda över hela jorden.

Gud vill också återupprätta sitt folk, församlingen, Kristi brud i våra dagar. Vi kan uppleva att församlingen har förlorat mycket av sin hängivenhet och iver att upphöja Herren och frimodigt proklamera evangeliet. Gud vill befria sitt folk. Gud vill föra tillbaka sitt folk till dess rätta position att tillbe Herren inför tronen. Gud vill återupprättelse av sitt folk också idag.

Sunday

Attack mot Guds folk - Hes 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."  (Hes 38:18)

En profetia om att Gog, härskaren i ett rike i den yttersta norden (vers 6) i framtiden kommer att anfalla Israel. Israel ska då ha legat öde i många år, men Israels folk ska vid den tiden kommit tillbaka till Israel från många olika folk (vers 8), dit de varit förskingrade.

Profetian indikerar att det i kommande dagar ska bli en massiv ondskans attack mot Guds folk. Möjligheten för Guds folk att klara sig kommer att vara obefintliga, men Gud kommer att beskydda sitt folk (New Bible Commentary s.741).

Profetian kan ses både som en fysisk attack mot staten Israel, och som en ondskans attack (fysisk och/eller andlig) på Guds folk över hela jorden. I båda fallen kommer Gud att beskydda sitt folk.

Wednesday

Nytt liv - Hes 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."  (Hes 37:4-5)

Det börjar med att situationen ser alldeles hopplös ut. Allt liv är förtorkat (vers 2), och frågan kommer: Är det verkligen möjligt att dessa döda ben kan bli levande igen? (vers 3). Svaret kommer: Det är möjligt.

Vi kan ibland kanske känna det på samma sätt med våra liv. Vi var en gång levande, men livet har torkat ut. Vi kanske kan uppleva detsamma med vår kår eller vår församling. Den blev en gång till genom en väckelse från Gud. Men nu är det mest form och inte så mycket liv kvar.

Är det möjligt med en förändring? Svaret är ja! Vi ska få uppleva hur Guds ande sveper in i våra liv och i vår församling. Det som var dött och sovande ska åter få liv.

Den Helige Ande ska göra undret i våra liv: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).

Den Helige Ande vill på nytt blåsa liv i döda kårer och församlingar.
Amen, låt det ske!

Monday

Ni ska åter grönska och bära frukt - Hes 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka"  (Hes 35:8 FB)

Mitt i alla domsord över kringliggande folk  och förnedrande behandling av Israel kommer löftet om en väckelse. Israel ska åter grönska och bära frukt.

Då folket runt omkring ser vad som händer med Guds folk, kommer de att inse att det är Herrens verk:
"Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det."  (vers 36).

Men för att folket ska kunna se Guds verk i Guds folk behövs en personlig väckelse och rening från synd hos Guds folk. var och en individuellt och tillsammans:
"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig"  (vers 26-29)

Jag ber att människor åter ska komma till tro då de ser Guds djupgående verk i Guds folk.

Varning för Israelhat - Hes 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom du alltid har hatat Israels barn..."  (Hes 35:5 FB)

I kapitel 35 uttalas domsord över Edom. Men till skillnad från alla de tidigare domsorden som uttalats i Hesekiel så handlar domsorden denna gång om inställningen till Israel.

Orsaken till de hårda orden mot Edom är att Edom:
-alltid hatat Israels barn (vers 5)
-talar föraktfulla ord mot Israel (vers 12)
-gläder sig då det går illa för Israel (vers 14)

Gud förväntar oss att vi ska välsigna och inte förbanna Israel. Han väntar sig att vi ska be för Jerusalem.

Thursday

De dåliga herdarna - Hes 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades."
  (Hes 34:4-5 FB)

Herren går till rätta med Israels herdar. Istället för att vårda sig om de svaga tänkte de bara på sig själva. Fåren har blivit sargade och skingrade:
"Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (vers 6)

På samma sätt är det i den kristna församlingen idag. Det finns många som en gång var med. Av olika anledningar försvann de ut ur gemenskapen utan att någon frågade efter dem (vers 6). Idag är de vilsna i sina liv och irrar omkring och söker efter någon som bryr sig om dem och som visar omsorg.

Må Gud uppväcka de herdar han kallat i församlingen idag. Herdar som verkligen vårdar sig om fåren. Herdar efter Guds hjärta som är villiga att investera sin tid, krafter, resurser, ja sitt eget liv, för att sträcka sig ut mot dem som lider.

Wednesday

Gud vill ingen syndare död - Hes 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar!"  (Hes 33:11 FB)

Gud vill att alla människor vänder sig bort från synden och vänder sig till Herren. Om en syndare vänder om till Herren, kommer han inte att komma på fall genom sin tidigare synd (vers 12). Om en rättfärdig vänder sig bort från Herren och syndar, kommer hans tidigare rättfärdiga gärningar inte att kunna rädda honom (vers 13).

Kapitlet betonar också mitt ansvar för mina medmänniskor. Om Gud manar mig att varna någon för hans ogudaktiga levnadssätt och jag då inte varnar honom, kommer Herren att utkräva hans blod av mig. (vers 8).

Vi kanske tänker att det är kärlekslöst att påpeka för någon att han lever fel och lever i synd. Men den verkliga kärlekslösheten är om vi inte varnar den som lever i synd, så att han får en chans att vända om.

Tuesday

Våld föder våld - Hes 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där ligger Assur med hela sin skara. Alla är de slagna och har fallit för svärd. Han är omgiven av deras gravar. Sina gravar har de fått längst ner i gropen. Runt omkring hans grav ligger hans skara. Alla är de slagna, fallna för svärd, de som spred skräck i de levandes land."  (Hes 32:22-23 FB)

I den senare delen av kapitlet räknas de fallna upp, en efter en: Assur, Elam, Mesek-Tubal, Edom, Nordlandets furstar.

Det ena landet efter det andra tar upp svärdet och faller. Massor av människor dör på grund av människors maktbegär.

Våldet föder våld. Hat föder hat. Hämnd föder hämnd. Hårda ord föder hårda ord. Det finns en våldets spiral som bara drar människorna djupare och djupare.

Men det finns också en motsatt gudagiven rörelse. Vänlighet föder vänlighet. Goda ord föder goda ord. Omsorg föder omsorg och kärlek föder kärlek.

Men så ofta väljer människorna den negativa nedåtgående rörelsen i stället för den positiva uppåtgående rörelsen.

Romarbrevet säger: "Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning" (Rom 12:10)

Låt er varnas - Hes 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt"  (Hes 31:14 FB)

Rubriken över kapitlet i Folkbibeln är "Det skall gå Egypten som Assyrien". Egypten varnas för att förtrösta på sin egen förträfflighet. Profeten jämför med Assyrien som en gång var så mäktigt. På samma sätt ska det gå med Egypten.

Assyriens fall beskrivs i verserna 12-13.

Kapitlet är en varning mot högmod, stolthet och självtillräcklighet och en uppmaning att sätta sin tillit till Gud och inte till sig själv.

Hjälp oss Herre, att förstå att vår styrka ligger i vår svaghet och vårt totala beroende av Dig.

"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10)

Thursday

Domens dag - Hes 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN:
Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära,
en mulen dag, då hednafolkens stund är inne
." (Hes 30:1-2 FB)

Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domen dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg,
så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer,
ja, den är när
a"  (Joel 2:1)

Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta,
med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han
"  (Joel 2:12)

Tuesday

Profetia mot det självgoda - Hes 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är emot dig, farao, du Egyptens kung,
du stora monster, som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min, jag har själv gjort den
."  (Hes 29:3 FB)

Här talar profeten ord från Gud mot  Egypten och Egyptens kung.

Gud talar emot det självgoda, det som tar till sig berömmelse, det som ser ned på de andra och det som litar till sin egen styrka.

Alla de som satt sin tillit till Egypten kommer att se det vackla. De som stöder sig på Egypten ska uppleva att käppen de lutar sig mot ska gå sönder och skada dem själva (vers 7).

Gud har samma budskap till oss idag. Vi ska inte förhäva oss och tro att vi är mycket större än vad vi är. Vi ska inte sätta vår tillit till oss själva eller våra egna resurser. Vi ska bygga våra liv på tillit och beroende till Herren. Vi får söka först och främst Guds rike. Då vi gör det kommer alla andra saker att falla på plats. (Matt 6:33)

Monday

Högmod går före fall - Hes 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud,
jag tronar på en gudatron mitt ute i havet.
Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger:
"högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:
"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36)

Det mäktiga vacklar – Hes 27


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.”  (Hes 27:34-35 FB)

Kapitlet är en klagosång över Tyrus. Tyrus såg sig själv som den fullkomliga skönheten (vers 3). Tyrus beskrivs som den mest framgångsrika handelsstaden med enorma rikedomar. Tyrus hade också en imponerande krigshär (vers 10-11).
Men trots sin skönhet, rikedom och makt störtas Tyrus ned och slutar att finnas till (vers 36).

Samma sak ser vi hända i våra dagar. Förtryckar- och diktaturstater faller den ena efter den andra. Folken reser sig och de som hade all skönhet, rikedom och makt måste fly för sina liv.

Vi brukade sjunga en sång på Frälsningsarmén då jag var yngre:
Då världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse går,
ja då är det gott att ha grundat sitt hus, på klippan som evigt består
…”

Friday

Övermod och skadeglädje - Hes 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: "Ha, ha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner." Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot dig, Tyrus"  (Hes 26:2-3 FB)

Domsord över Tyrus som skrattar av skadeglädje när det går illa för Jerusalem. Tyrus tänker sig att Jerusalems fall kommer att bidra till Tyrus framgång.

Då Tyrus i övermod gläder sig över andras nederlag, kommer Tyrus själv att drabbas av olycka.

Vårt övermod och vår skadeglädje kommer att komma tillbaka över oss förr eller senare. Gud vill att vi ska ställa oss på de lidandes sida och inte se på oss själva som stora.

Thursday

Guds vrede - Hes 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN: Eftersom du ropade "ha, ha" mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, 4 se, därför skall jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De skall äta din frukt och de skall dricka din mjölk"  (Hes 25:3-4 FB)

Kapitlet innehåller domsord mot Ammon, Moab, Edom och filisteerna. Det är inte en speciellt uppbyggande läsning. Herren uttrycker sin vrede mot folkets ogudaktighet och synd.

Vad vi kan lära av kapitlet är hur djupt vår synd sårar och smärtar Herren. Ibland kanske vi kan tänka att det är inte så farligt med våra små felsteg. Men i Herrens ögon spelar det roll. Ju mer Gud älskar människorna ju mer sårar det Honom då vi syndar och bryter mot Hans vilja.

Då vi inser och förstår detta borde det verkligen sporra oss att leva våra liv så att vi kan behaga Honom som ett kärleksgensvar till Hans kärlik till oss.

Du ska vara ett tecken – Hes 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)
I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.

Våra liv som kristna vars liv väcker frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)

Monday

Guds plats i mitt liv - Hes 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem.
Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna
." (Hes 23:4-5)

Kapitlet handlar om två systrar Ohola och Oholiba, som representerar Samaria och Jerusalem.
Då Ohola och Oholiba ser sig omkring blir de upptända av begär på allt som finns utanför det egna hemmet. De fascineras av,och blir upptända av begär till rikedom och makt. Resultatet blir att begäret driver dem till deras egen undergång.

Det är lätt att se hur fel Ohola och Oholiba handlar, men hur skulle samma berättelse låta om det handlade om Sverige? Sverige som en gång var ett kristet land.

Eller hur skulle berättelsen låta om det handlade om vår församling? Har också vår församling bländats av rikedom och världsliga ting?

Eller hur skulle berättelsen låta om den handlade om mitt liv? Har jag i mitt givit den plats Gud skulle ha till andra saker som rikedom, makt bekvämlighet?

Thursday

Att ställa sig i gapet - Hes 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen."  (Hes 22:30 FB)

Hesekiel fortsätter även i detta kapitel att fördöma folkets levnadssätt:
"Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig." (vers 13).

I kapitlet förutsägs även att israels folk ska spridas ut över hela jorden (vers 15), vilket skedde i generationen efter Kristus och som pågått ända fram till våra dagar (1948).

I allt detta elände söker Herren någon som kan bygga en mur och ställa sig i gapet för landet (vers 30). Herren frågar.
-var finns förebedjarna?
-var finns de som kan ställa sig i gapet mellan människorna och Gud?

Vi behöver också idag förbedjare för vår land. Människor som ställer sig i gapet. Människor som med sina förböner beskyddar landet. Många av de gamla förebedjarna har gått hem till Herren. Herren söker i landet efter någon som kan ställa sig i gapet.

Wednesday

Allt ska inte förbli som det nu är - Hes 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)

I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit och Israels ledare, som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.

Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas.

Tuesday

"...men i sina hjärtan följde de sina avgudar" - Hes 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förvisso skall inte det få ske som har kommit upp i ert sinne när ni tänker: Vi vill bli som hednafolken, som folken i andra länder. Vi vill tjäna trä och sten"  (Hes 20:32 FB)

Hesekiel förkunnar för folket om hur Gud förde dem ut ur Egypten (vers 10), och om hur Han gav dem sina stadgar för att de skulle få leva genom dem (vers11). Men trots att Gud befriade folket från slaveriet och lovade dem ett överflödande land, vände de ändå sina hjärtan bort från Gud och tillbad avgudar.

Då de kom in i det landet Gud lovat dem och såg de materiella avgudarna som folket i det landet tillbad, vände de sina hjärtan till dem. De materiella gudarna av trä och sten kanske upplevdes som mer påtagligt närvarande än Gud som man inte kunde se med sina ögon. Då folket kom in i välståndet glömde de den som befriat dem från slaveriet.

Materiellt välstånd kan också vara ett hinder för oss och våra församlingar. Då vi har allt som vi behöver är det lätt att Gud får komma i bakgrunden och vi börjar lita på materiella saker. Även om vi fortsätter att gå i kyrkan och utföra våra religiösa plikter kan vårt hjärta följa våra avgudar och vara oberoende av Gud.

Monday

Planterad i öknen - Hes 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken,
östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade,
och elden förtärde dem. 

Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniksa fångenskapen.

Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.

-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammahang.
-Hungern efter gudsgemensskap drev fram de stora väckelserörelserna under de sista århundradena av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.
-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv fräslningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.

Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus.

Sunday

Omvändelse - Hes 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat." (Hes 18:27 FB)

I kapitlet slås det fast att "Den som syndar skall dö" (vers 20). Det är samma budskap som vi möter i det Nya Testamentet: "Syndens lön är döden" (Rom 6:23).

I Hesekiel stannar det inte med att den som syndar skall dö. Det finns en räddning. Det finns en väg ut: Omvändelse! Det fanns en möjlighet att få sitt liv bevarat: Att vända om till Herren och lämna sin onda väg.

På samma sätt är det i Nya Testamentet. Det stannar inte med att syndens lön är döden. Meningen fortsätter med orden ".., men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23)

Det är Bibelns budskap från början till slut. Det finns en möjlighet till omvändelse, förlåtelse och upprättelse.

Det som var svagt... Hes 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla markens träd skall förstå att jag, HERREN, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet, och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, HERREN, har talat och skall göra det."  (Hes 17:24 FB)

Här kan vi se Guds strategi som återkommer genom hela Bibeln. Gud använder det svaga, det som ingenting är, och låter det stora, det som tror att det är så fantastiskt, torka bort.

I Gamla Testamentet ser vi hur ett kuvat slavfolk i Egypten genom Guds kraft sätter sig upp emot Egypten med dess dominerande militärmakt.

i Nya Testamentet ser vi hur Gud använder elva missmodiga apostlar att förändra hela världshistorien, trots att de har nästan hela världen emot sig då de startar (Apg 2).

"Det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det satrka stå där med skam" (1 Kor 1:27)

Det ser ut som om Gud har mycket lättare att använda det svaga än det starka. Det starka kanske har alltför mycket tillit till sig själv och alltför lite beroende av Guds kraft.

Friday

Otrohet - Hes 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då skall du komma ihåg vad du gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag skall ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är HERREN. Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."  (Hes 16:60-63 FB)


I kapitlet beksriver Gud i bilder sitt förhållande till folket. Han tog sig an folket då de var hjälplösa och upprättade dem. Då de hade blivit upprättade av Gud glömde de honom och levde sitt liv i otrohet.

I kapitlet får vi en uppfattning om hur mycket det smärtade Gud att se sitt folk, som han ingått förbund med, vända sig bort ifrån honom.

Men trots att folket varit otroget mot Gud, glömmer han ändå inte sitt förbund. Han föråter och upprättar oss igen.

Då jag läser hur om hur mycket det smärtar Herren då jag felar, får det mig att vara ännu mer noggrann med hur jag lever.

Wednesday

En förtorkad vinstock - Hes 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något?"  (Hes 15:2-3 FB)


Här beskrivs Jerusalem som en förtorkad vinstock. Profeten beskriver att vinstocken inte har något värde i sig själv. Själva materialet kan inte ens användas för att göra en pinne att hänga upp kläderna på (vers 3).

En vinstock som har förtorkat och som är utan liv har inget värde alls.

Kan samma profetia appliceras på församlingar idag? Finns det församlingar som har förtorkat? Finns det församlingar som en gång hade liv, men som idag endast är en form? Finns det församlingar som idag finner sitt egenvärde i sin speciella form eller sitt speciella material, på samma sätt som en förtorkad vinstock sökte sitt värde i sitt eget trä?

Ja det finns! Må Herren komma och fylla det förtorkade med sitt liv så att vi kan bära mycken frukt!

Tuesday

Vad släpper du in i hjärtat? - Hes 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara."  (Hes 14:7 FB)

Här går profeten tillrätta med folket för att de släpper in avgudar i hjärtat.
-De låter avgudar få insteg i sina hjärtan (vers 3)
-De släpper in eländiga avgudar i sin hjärtan (vers 4)
-De ger rum för avgudar i hjärtat (vers 7)

Vad släpper du in i ditt hjärta? Vad låter du få insteg i ditt hjärta? Vad ger du rum för i ditt hjärta?
Avundsjuka? Ilska? Missmod? Bitterhet? Hat? Egoism?

Det är du som bestämmer!
Kasta ut avgudarna och be Gud rensa ditt inre från allt som inte ska vara där.

Monday

Står allt väl till? - Hes 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till"  (Hes 13:1 FB)

Här går Hesekiel till rätta med de falska profeterna som talar sådant som Gud inte har talat (vers 7). De profeterar enligt sitt eget hjärta (vers 2) och de följer sin egen ande (vers 3). Profeterna ljuger för folket som gärna lyssnar på lögn (vers 19).

De profeterar vad de själva önskar, sådant som de tror att folket kommer att tycka om.

Det är en frestelse för profeterna, både då och nu, att tala om att allt är väl och att det kommer att bli ännu bättre, samtidigt som Herren gråter över tillståndet i församlingen och lider med dem som far illa i församlingen.

Det profetiska ordet om att allt alltid är väl kan vara ett hinder för självrannsakan, rening och helgelse. Vi måste ha sett hur illa det är innan vi är beredda att lägga allt vårt hopp och all vår tilliti i Herrens händer.

Sunday

Öron som inte hör - Hes 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upprorikst folk"  (Hes 12:2 FB)

Gud visar vägen för sitt folk. Ibland kan vi visserligen ha svårt att se Guds väg i olika situationer i våra liv. Men här talas det om människor som kan se, men väljer att se bort, i stället för att lyda.

Det handlar om människor med förmåga att höra vad Gud säger, men som väljer att tillsluta sina öron för att de inte vill gå Herrens väg.


En misstro mot Guds ord hade spridit sig i landet. Man sa att det blir i alla fall ingenting av allt det Gud talat genom sina profeter (vers 22).

Men det Herren talat kommer att ske!

Herren söker också idag människor som tar sig tid att bli stilla och se vad Herren vill visa, och höra vad Herren vill tala. Människor som sedan kan förmedla Guds tilltal till sin samtid.

Saturday

Stenhjärtat - Hes 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud." (Hes 11:19-20 FB)


Stenhjärtat representerar stentavlorna. Det som stelnat och inte längre lever.
Hjärtat av kött representerar det hjärta som har blivit berört av Gud och som är levande.

Om vi verkligen vill hålla Guds bud (vers 20), så räcker det inte med att bara följa lagar och bestämmelser. Om vi verkligen vill hålla Guds bud måste vi låta våra hjärtan beröras och lära oss att älska (Matt 22:37-39). Då vårt hjärta har blivit berört så att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta då uppfylls lagen i våra liv.

Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud.

Thursday

Herrens härlighet lämnar Templet - Hes 10

Kommentgar till den dagliga bibelläsningen
"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)

Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dess frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv.

Tuesday

Ett tecken på pannan - Hes 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)

I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.

I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"

Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).

Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad.

Monday

De säger: "Herren ser oss inte"

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte,"  (Hes 8:12 FB)

Hessekiel får i en syn se hur människorna i Templet begår avskyvärda ting. Och så säger de: "Herren ser oss inte" (vers 12).

Det kan också finnas många saker i våra liv som vi gärna skulle vilja dölja i mörkret. Saker som vi verkligen inte skulle vilja att andra människor skulle känna till. Det kan vara tankar, ord eller handlingar.

Men hur väl vi än försöker dölja det vi inte vill ska komma upp i ljuset, så är det ändå så att Herren ser allt. Den vetskapen är inte till för att skrämma oss utan mer för att hjälpa oss att leva hela liv. Ett liv som tål ljuset. Ett liv som inte är annorlunda då vi tror att ingen ser oss. Herren ser!

Sunday

Slutet kommer! - Hes 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Slutet kommer, ja, slutet kommer!  (Hes 7:6 FB)
"Se, dagen är inne! Den har kommit!  (Hes 7:10 FB)

Hesekiel varnar för slutet och den kommande domen.Där och då handlade det om slutet och domen för en nation. Idag handlar det om domen över hela världen.

Vi lever i den sista tiden och vi närmar oss den slutliga domen.

Hesekiel skriver: "Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut till strid." (vers 14)

Stämmer den bilden in på församlingen idag? Man samlas i sina kyrkor och förbereder sig för att evangelisara världen och rädda så många människor som möjligt. Men sedan blir det inte så mycket mer. Ingen drar ut till strid?

Våra avgudar - Hes 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)

Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.

Vilka är avgudarna i mitt liv?

Thursday

En eld ska sprida sig - Hes 5

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Från dem skall en eld gå ut över hela jorden"  (Hes 5:4 FB)

Kapitlet talar om allt ont som drabbar Israel. Hesekiel får i uppdrag att raka av sig hår och skägg och kasta håret i elden eller sprida det för vinden.

Några få hårstrån ska Hesekiel sedan sy in i fållen på sin kappa. Dessa strån ska senare brännas och elden från dem ska spridas till hela folket.

Många år senare var det inte hårstrån utan elva apostlar. Elden föll över dem och elden spreds senare över hela världen (Apg 2).

Gud behöver också idag människor som han kan brinna i. Han kallar också idag människor som ska sprida elden över världen.

Tuesday

Bära någon annans missgärning - Hes 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)

Hesekiel fick i i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.

Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss.

Men det handlar framför allt om Jesus. Hur han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.
Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.

Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missägningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

Blodröda synder kan bli vita som snö - Jes 1

Överst på sidan finner du mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen enligt bibelläsningsplanen. Många böcker från Gamla Testamentet fick inte plats i bibelläsningsplanen för hela året. De böckerna kommetneras här allteftersom de blir färdigskrivna.

"Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1: 18 FB)

Herren är trött på meningslös religiös verksamhet. Herren klagar på att folket ägnar sin tid med att religiösa ceremonier.

Vad Herren väntar av folket är att de slutar att göra det som är ont och att de i stället ska göra det som är gott (vers16-17).

Men även om folkets sätt att leva förkastas av Herren, så är situationen inte hopplös. Det finns chans till en ny början. Det finns förlåtelse. Hur illa det än har varit kan Herren ta bort det onda och låta oss starta om från början vita som snö.

Detta är goda nyheter för oss.

Thursday

Mitt ansvar - Hes 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand." (Hes 3:17-18 FB)

Det är allvar! Det gäller liv eller död! Att leva innebär också att välja destination för evigheten. Ett evigt liv i himlen i gemenskap med Jesus, eller ett evigt liv utanför himlen utan gemenskap med Jesus.

Gud vill inte att någon ska förgås utan att alla ska få uppleva det eviga livet. Därför sände Fadern Jesus till jorden.

Men vårt ansvar gäller inte bara oss själva. Det handlar inte bara om att jag ska se till att jag kommer till himlen. Gud vill att jag ska bidra till att någon annan också kommer till himlen.

Om Gud ber mig att tala med någon annan om Jesus och evigheten och varna honom/henne för det liv han/hon lever, och jag då inte talar med honom/henne, så kommer Herren att utkräva hans/hennes blod av mig.

Vad det innebär att utkräva någon annans blod av oss framgår inte tydligt. Men vad som framgår tydligt är att det är allvarligt att inte lyda Herrens röst då han ber mig vittna för någon. Allvarligt både för honom/henne och för mig.

Tuesday

Tala mina ord - Hes 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala min ord till dem vare sig de lyssnar eller inte"  (Hes 2:7 FB)

Hesekiel blev sänt till folket för att tala Guds ord. Han visste att allt han sade inte skulle bli populärt Herren talar om för Hesekiel att han kommer att vara omgiven av människor som gjort uppror mot Gud (vers 3). Men Hesekiel får uppmaningen från Gud att inte vara rädd för dem eller för deras ord (vers 6).

Vi kristna idag är utsända på samma sätt att tala och förkunna vad Gud har sagt i sitt ord till en avfällig värld. Det kommer inte alltid att vara populärt. Deras ord kommer att håna oss och göra oss illa. Den som ger sig ut i bloggvärlden med Ordet från Gud kan komma att mötas av mycket hårda ord.

Men Gud säger till oss också idag: "frukta inte för dem och frukta inte för deras ord" (vers 6).

Monday

En himmelsk syn - Hes 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)

 Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och att han fick se syner från Gud (vers 1).

Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. de hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). Om dessa väsen skriver Hesekiel:
"De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).

I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.

Amen, låt det ske.

Saturday

Syndens konsekvenser - Klagovisorna 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss, att vi syndade så!" (Klag 5:15-16 FB)

Synden får alltid konsekvenser. Det kan vara vår egen synd som drabbar oss. Men det kan också vara andra människors synd som drabbar oss.

Det finns visserligen förlåtelse för all synd, men synden får alltid konsekvenser. Det kan vara något så litet som ett ord som träffar någon och som förmörkar livet för denne under flera år. Synden får alltid konsekvenser.

I Klagovisorna anklagar man ingen annan. Man erskänner klart att lidandet beror på den egna synden (vers 16). Men samtidigt finns det ett hopp som utformas som en bön till Gud om att få vända tillbaka och att på nytt få uppleva förnyelse (vers 21).

Friday

Då pengarna förlorar sitt värde - Klagovisorna 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur har inte guldet förlorat sin glans, det ädlaste guld  förvandlats!"  (Klag 3:1)

Det ingen trodde kunde ske har skett."Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen" (vers 12). Fastän ingen trott det hade det skett. Jerusalem hade fallit. All rikedom var borta. Den som varit rik hade misst allt han ägde.

Det sker i våra dagar. Det kommer en ekonomisk kris. Den som har haft sin trygghet i aktier eller andra värdepapper ser hur värdet rinner bort. Den rikaste och mest framgångsrike drabbas av sjukdom och går mot döden i tidiga år. Plötsligt förlorar pengarna sitt värde och guldet förlorar sin glans. det vi litat på försvinner.

Då kommer bergspredikans ord till som en påminnelse om något vi ibland glömmer: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33 FB)

Thursday

Ny nåd varje morgon - Klagovisorna 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23 FB)

Mitt i allt klagande och lidande kan författaren se vem Gud är. Då han stannar upp inför Herren och väntar på Honom (vers 25) och i stillhet hoppas på Honom (vers 26).

Herren beskrivs med tre ord: nåd, barnhärtighet och trofasthet. Varje morgon du vaknar upp är Han densamme. Han möter dig med ny nåd och ny barmhärtighet. Det kan du vara säker på därför att Han är trofast.

Wednesday

Bön i tider av nöd - Klagovisorna 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom..."  (Klag 2:19 FB)

En bön under myckets svåra tider. Då vi möter svårigheter händer det något med vårt böneliv. Vi kan reagera med att bli helt lamslagna och inte orka be överhuvudtaget. Men vanligare är det säkert att vårt böneliv intensifieras.

Under normala omständighter kan vårt böneliv ofta bli ytligt och formellt. Men under svåra tider blir vårt totala behov av Guds hjälp tydligt och till slut är Gud den enda som på något sätt kan hjälpa oss. Vi blir desperata att möta Gud och att få hjälp från Honom.

"Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions mur, låt dina tårar rinna som en bäck både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna inte ditt öga någon vila." (vers 18)

Sunday

Övergiven - Klagovisorna 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden! Hon har blivit lik en änka." (Klag 1:1 FB)

Klagovisorna består av fem klagosånger över Jerusalems förstöring. Alla som någon gång har känt sig övergivna kan känna igen något av den bottenlösa sorgen över att det gått som det gått.

All Jerusalems härlighet är borta. Hela staden ligger utblottad i ruiner. Klagosångerna beskriver också orsaken till att det gått så illa "Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud." (Klag 1:18).

Då Jerusalem vänt Gud ryggen blir sorgen och övergivenheten än större. I sådana stunder behöver vi verkligen uppleva Guds närvaro.

Detta gäller även för oss i vår tid. Vi behöver berkligen odla vår relation till Herren. Både i goda och i onda tider. För de flesta människor kommer det dagar då det enda hoppet i tillvaron är Gud. Har vi då vänt honom ryggen, då är vi verkligen övergivna.

Thursday

Jeremia

Minikommentarer till Jeremia bok

Lägg av fångdräkten - Jer 52

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde."  (Jer 52:33-34 FB)

Det avslutande kapitlet i Jeremia berättar om hur Templet förstörs, många av de ledande i Jerusalem blir dödade och många tusen blir bortförda i fångenskap till Babel.

Men de allra sista verserna i kapitlet talar om hur kung Jojakin blir benådad och välkomnas till kungens bord.

Detsamma gäller oss i dag. vi har blivit benådade genom Jesu död på korset. vi är frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Vi får lägga av fångdräkten! Ibland kan det se ut som om vi kristna inte har förstått att vi är friköpta utan fortsätter att leva som om vi vore i fångenskap.

Vi är dessutom inbjudna att dela måltidsgemenskap med Herren (Upp 3:20). Dessutom får vi ett underhåll för varje dag. Vi får kraft att möta dagens uppgifter, vi får frid att leva i harmoni med Gud oss själva och andra, vi får kraft att göra det Herren ber oss att göra. Normalt får vi del av allt detta då vi tar emot Guds ord för varje dag. Han ger oss varje dag vårt "dagliga bröd" av vägledning, tröst och uppmuntran.

Lägg av fångdräkten, var välkommen till kungens bord och ta emot ditt dagliga underhåll.

Wednesday

Vässa pilarna, fatta sköldarna! - Jer 51

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vässa pilarna, fatta sköldarna!" (Jer 51:11 FB)Kapitlet är en profetia mot Babel.
I kapitlet möter vi flera uppmaningar att ta upp kampen. Det handlar om en mobilisering: "Res upp ett banér på jorden, blås i horn" (vers 27) och det handlar om att förbereda sig för strid: "Vässa pilarna" (vers 11).

Dessa uppmaningar gäller även för Guds folk idag. Det är dags att resa upp baneret och att blåsa i horn. Det finns alltför mycket av resignation bland guds folk. Vi är inte kallade att vara ett folk som bara betraktar utvecklingen i samhället. Vi ska vara med och förändra samhället. Vi är kallade att kämpa mot förtryck och lidande i världen. Vi är kallade att rädda människor för Guds rike.

Men då vi går ut i striden räcker det inte med att vässa pilarna. Vi måste även fatta sköldarna. Vi måste be om gudomligt beskydd då vi går ut i striden. Vi måste stå tätt sida vid sida så att vi beskyddar varandra.

Sunday

Ett folk som gått vilse - Jer 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Under gråt skall de gå och HERREN, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: "Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas."  (Jer 50:4-5 FB)

Mitt i alla domsprofetior framträder ett folk som söker sig till Herren. Med gråt söker de Herren. Med Herren vill de leva i ett evigt förbund.

Profetian beskriver dem som förlorade får (vers 6) som hade blivit ledda fel av herdrana. De irrade omkring och glömde var de hörde hemma.


Idag är det på samma sätt Många människor som en gång var med har blivit förda vilse i olika riktningar. De irrar omkring utan att finna vila. Gud söker dessa människor idag och vill att de åter ska komma tillbaka till Herren. Därför bhöver vi lyssna till uppmaningen också idag:
"Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett banér, kungör, dölj det inte" (vers 2)

"Damaskus har tappat modet" - Jer 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt, skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit." (Jer 49:24 FB)

Kapitlet består av ett antal profetior mot olika människor på olika platser: Ammon, Edom, Damaskus, Kedar och Hasor samt Elam. De flesta profetiorna talar om att svåra tider kommer.

Då jag läser kapitlet är det två uttryck som "sticker ut". Det ena är "Damaskus har tappat modet" (vers 24). Det finns mycket av det inom kristenheten idag. Många människor som en gång hade tro och framtidshopp har idag tappat modet. Det finns församlingar som tappat modet. Det finns samfund som tappat modet. Ibland kan det upplevas som om hela kristenheten har tappat modet.

Men Gud vill inte ha det på det sättet. Han vill ingjuta nytt mod hos alla dem som tappat bort modet. Han vill på nytt uppresa en kristenhet, en armé, som blir så besjälad av Guds uppdrag att de vågar släppa modlösheten bakom sig och marschera framåt och vara med och förvandla sitt smahälle. Gud längtar eftger en församling som vågar tro på det motto som ofta finns på flaggan utanför en frälsningsarmélokal: "Sverige för Kristus". Där kommer det andra citatet som sticker ut i kapitlet: "Stå upp, säger Herren, och drag ut..." (vers 31)

Gud vill flytta mottot från flaggan rakt in i våra hjärtan!

Saturday

Fastna i sin form - Jer 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats."  (Jer 48:11 FB)

Det finns en risk att vi kristna fastnar i en form. Guds tanke är den motsatta. Hans önskan är att vi ska förvandlas till att bli mer och mer Kristuslika. Så att vår personlighet renas och luttras i gemenskapen med Herren. (2 Kor 3:18).

Det liknas i Jeremia vid att vinet töms från kärl till kärl för att bli renare och renare och att för befrias från bottenslammet. Kristna som inte lever i den förändringsprocessen förblir desamma som de alltid har varit.

Men då människor kommer till församlingen för att uppleva en Kristusdoft kanske det enda de möter är människor som har behållit sin smak och som i alltför liten grad kan återspegla den Herre som vi är kallade att återspegla.

Gud längtar efter att få se människor som längtar efter att bli alltmer Kristuslika.

Thursday

Då kom Herrens ord - Jer 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia"  (Jer 47:1 FB)

I kapitel 47 börjar en lång rad profetior om olika folkgrupper. Jeremia får förmedla olika budskap till de olika mottagarna.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia. Herrens ord kommer också till dig och mig, men många gånger är vi kanske inte mottagliga och missar att ta emot det gudsord som kommer till oss.

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss sitt ord där vi dagligen kan höra Guds ord till oss. Jag tror att Gud har något speciellt personligt att säga oss varje dag. Då vi avskiljer tid att ta in Guds ord och läsa ett kapitel varje dag, får vi förvänta att Gud har något personligt att säga oss genom de orden.

Våra livsdagar kan variera, men Gud har något att säga oss i varje livssituation. Ett uppmuntran, ett löfte, en bön att be, en förmaning, en vägledning. Vi får be "ge oss idag vårt dagliga bröd" och förvänta att Heren ger oss ord att leva av för den dagen.

Jag tror att Gud vill att vi också ska kunna säga: "Då kom Herrens ord till mig".

Wednesday

Var inte förskäckt - Jer 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskäckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägnsan landet..."  (Jer 46:27 FB)
"Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Hewrren, ty jag är med dig" (vers 28)

Kapitlet är en profetia som handlar om hur illa det kommer att gå för Egyptens folk. Men mitt i alla olyckor finns ett speciellt löfte till Guds folk.

Herren säger frukta inte och var inte förskräckt. Dels finns löften om att Guds folk ska bli räddade (vers 27). Sedan finns det löften om att Guds folk ska få leva i lugn och ro (vers 27). Och framför allt finns löftet att vad som än händer, så kommer Herren att vara med dig! (vers 28)

Så det finns orsak också idag att ta emot uppmaningen: "frukta inte och var inte förskräckt"

Tuesday

Ljus i mörkret - Jer 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är trött på allt suckande och jag får ingen ro."  (Jer 45:2 FB)

Jeremias skrivare Baruk tyckte att nu fick det vara nog. Han hade mött det ena problemet efter det andra. Han möter "ny sorg till min förra plåga" (vers 2). Han var trött, fick ingen ro och såg inget slut på eländet.

Då kommer ordet från Herren som säger att mitt i allt mörker som drabbar jorden kommer Herren att låta Baruk vinna sitt liv (vers 5).

Då jag läser detta tänker jag: "Javisst, det är ju sådan som Herren är." Du kan befinna dig i totalt mörker. Du ser ingen utväg. Du är dränerad på all kraft. Du ser bara mörker och kan inte ens tänka dig att ta emot ett ord från Herren.

Då plötsligt finns Han hos dig. Det kommer ett ord till dig. Ett ord som öppnar en lite strimma av hopp. Bara en liten glimt av ett ljus i det totala mörkret. Du börjar gå mot ljuset och vägen tillbaka till livet öppnas för dig.

Det är bara Gud som kan göra det.

Monday

Vad Gud hatar - Jer 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt: Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar."  (Jer 44:3 FB)

Jerusalem är besegrat och ödelagt. Varför hade det gått så illa för Israels folk? Här ges svaret till att allt gick så fel. Folket hade konsekvent fortsatt att göra det Gud hatar.

Och vad är det Gud hatar? Gud hatar då folket vänder sig bort ifrån Honom och börjar tillbe andra gudar.

De hade tänt rökelse åt andra gudar och tjänat dem (vers 3).
De hade tänt rökelse åt himmelens drottning och utgjutit drickoffer åt henne (vers 18).
De gjorde offerkakor åt himlens drottning, kakor som bar hennes bild (vers 19).

Ändå hade Herren gång på gång sänt profeter till folket och uppmanat dem att inte göra dessa avskyvärda ting (vers 4).

Idag finns det kyrkor där man inbjuder andra gudar. Det finns kyrkor som experimenterar med det ockulta för att dra till sig mer folk. Var finns Guds profeter idag? Varför är det så få som talar ut om det som Herren hatar. Gud förändrar sig inte. Det han hatade då, det hatar han idag.

Sunday

Lyssna och Lyda - Jer 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...de ville inte lyssna till Herrens röst"  (Jer 43:7 FB)

I kapitlet innan var folket rådvilla. De kom till Jeremia och ville ha vägledning från Gud. Efter ett antal dagar kom Jeremia med ett klart svar från Gud.

Men det var inte det svaret folket ville ha!

De verkar som om de redan bestämt sig för vad de ville göra och bara ville att Gud skulle hålla med dem om vad de ville. Men Gud hade en annan plan.

Då ville folket inte lyssna på Gud längre (vers 7) och de ville inte lyda Herrens röst (vers 4).

Är du beredd att lyssna på Herren och lyda Honom till och med då han ger dig ett svar som du inte ville ha?

Saturday

Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? - Jer 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Må Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi skall gå och vad vi skall göra"  (Jer 42:3 FB)

Efter allt dödande i kapitel 41 är folket rådvilla. Ska vi fly till Egypten? Hur kommer det att bli där i så fall? Ska vi stanna här i landet? Kommer vi inte att bli dödade då? Vart ska vi gå? Vad ska vi göra?

Man vet inte vad man ska göra. Man är helt rådvill. Då kommer man till Gud och frågar om hjälp. Säkert är vi många som har kommit i situationer där vi inte vet vart vi ska gå eller vad vi ska göra.

Folket visste i alla fall att om de skulle följa Guds väg skulle det gå väl för dem. De säger att de vill lyssna på Herren "för att det skall gå oss väl när vi lyder Herrens, vår Guds, röst" (vers 6).

Bara det faktum att de vill öppna sig för Guds vägledning gör att de kommer mycket närmare Gud. De börjar med att säga till Jeremia att han ska be till "Herren, din Gud" (vers 3), men under samtalet blir Gud inte bara Jeremias Gud utan deras egen Gud "...vi lyder Herren, vår Guds, röst". (vers 6).

Det finns en perfekt plan för varje människas liv. Det finns en trygghet att vända sig till Herren i allt. Må Herren, din Gud, leda dig och välsigna dig.

Friday

Ont föder ont - Jer 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De var rädda för dem eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som kungen i Babel hade satt över landet."  (Jer 41: 18 FB)

-Kapitlet illustrerar våldets spiral. Ismael dödar Gedalja (vers 2) och mycket av hans folk och tog resten till fångar.
-Jonanan drar då ut för att döda Ismael, men Ismael undkommer (vers 15).
-Johanan fruktar hämnd och måste fly till Egypten (vers 17).

Våld föder våld. Våldet hämnas och trappas upp. Det b lir som en våldets spiral som inte går att stoppa. Det kanske inte alltid handlar om att döda varandra, men det handlar ofta om ord. Ett ont ord besvaras med ett ännu ondare och så är spiralen igång. Vi tror att det ska kännas bättre att ge tillbaka, men det slutar ofta med att alla är fölorare.

På samma sätt är det möjligt att bygga upp en spiral av det som är gott. Goda ord och goda gärningar besvaras ofta på samma sätt. Det blir som att överträffa varandra i det som är gott.

Det är den sortens spiraler vi är kallade att sätta igång och upprätthålla:
"Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning."  (Rom 12:10)

Vi får normalt tillbaka det vi sår ut fast i större mängd. Då vi sår vind får vi skörda storm (Hos 8:7).
Låt oss så det som är gott!

Wednesday

"Landet ligger öppet" - Jer 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott." (Jer 40:4 FB)

Ibland kan Guds vilja för våra liv vara väldigt precis och väldefinierad. Gud har en alldeles speciell väg och ett alldeles speciellt uppdrag för våra liv.

Ibland kan vi uppleve det precis tvärtom. Gud bara öppnar dörrarna och släpper ut dig i frihet att verka för honom. Det är precis som djuren som varit instängda i ladugården hela vintern. På våren öppnas dörrarna och djuren släpps ut fritt och springer ut i glädje.

Ibland kanske vi alltför mycket sitter innestängda och väntar på Guds direktiv. Det finns en värld därute som väntar att få höra från Gud. Det finns en värld som längtar efter att möta en levande kristen. Du får bara gå ut i tro.

Landet ligger öppet...

Monday

"...du har förtröstat på mig, säger Herren" - Jer 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag skall låta dig komma undan så att du inte faller för svärd utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger HERREN." (Jer 39:18 FB)

Jerusalem faller. Stora delar av staden brinner upp., Jerusalems murar rivs ned. Kungen försöker fly, men fångas och straffas.

Mitt i allt detta tumultet finns Jeremia, inspärrad på vaktgården. De judar som stod efter hans liv gjorde honom ingenting. Fiendehären som stormade in lät honom vara. Jeremia försvarade sig inte. Han bara fanns där, beskyddad.

Och Gud själv förklarar för Jeremia hur det kommer sig att han undkommer med sitt liv. Detta sker "därför att du har förtröstat på mig, säger Herren" (vers 18).

Du har kanske inte gått igenom samma sak som Jeremia. Men svårigheter möter de flesta människor i livet. Vågar du förtrösta på Herren då det ser som mörkast ut?

Saturday

Utan kompromiss – Jer 38

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger dig, så skall det gå dig väl och du skall få leva” (Jer 38:20 FB)

Jeremia fortsatte att hålla fast vid vad Gud hade sagt. Han blev kastad i en brunn med lerbotten för att dö, men räddas av kungen.

Kungen och alla andra ville så gärna höra något annat från Jeremias mun, men han höll envist fast på Guds ord, oavsett konsekvenser.

Jeremia fick många fiender. Det var många som skulle vilja se honom död. Jeremia hade bara behövt ändra på Guds ord, så hade han blivit omtyckt och accepterad. Men det gjorde han inte.

Vi kanske inte riskerar att bli dödade eller kastade i en brunn. Men ofta riskerar vi att folk blir arga och irriterade på oss om vi håller fast vid Guds ord i en tid då alla värderingar ser ut att vara förhandlingsbara.

Jeremia var kompromisslös. Det finns områden där vi också borde vara kompromisslösa.