Nyhetsflödet

Thursday

Lovsång - 1 Krön 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! Sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat." (1 Krön 16:8-10 FB)

Här inrättar David lovsångstjänsten i församlingen. Han utsåg lovsångare (vers 4) och de som skulle blåsa i trumpeterna (vers 6).

Från vers åtta och vidare talar David om vad lovsången ska innehålla. Här kommer några huvudpunkter:

1/ Gör hans gärningar kända bland folken (vers 8)
Vårt vittnesbörd om Gud och vad han gör är ett viktigt lovsångsuppdrag.

2/ Beröm er av Herren (vers 10)
Då vi vittnar är det inte vi som ska stå i fokus, utan Herren själv.

3/ Fråga efter Herren och hans makt (vers 11)
Vår tjänst inför Gud bygger inte på oss själva och vad vi kan åstadkomma, utan på Herrens makt. Sök alltid Herren och hans makt.

4/ Tänk på de under han gjort (vers 12)
Be och begrunda Herrens gärningar. Lovsången ska vara fylld av vem Han är och vad Han gör.

5/ Ge Herren ära och makt (vers 28)
Vi tänker kanske att det är Herren som ska ge oss makt, men här talas det om att vi ger Herren makt. Det gör vi genom vårt vittnesbörd och vår lovsång till Gud. Det skapar utrymme för Gud att verka i andra människor och situationer.

6/ Tacka Herren (vers 34)
Herren är alltid värd vår lovsång. Också i svåra dagar. Herren förändrar sig inte. Han är god och hans nåd vara i evighet.

Tuesday

Förberedelse för tjänst - 1 Krön 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den." (1 Krön 15:12 FB)

Det var dags för en viktig tjänst i Guds rike. Det handlar här om att föra Guds ark in i Davids stad. Men man ville inte rusa in i helig tjänst utan att vara andligt förberedd. Uppmaningen lyder "Helga er". Det innebär att avskilja sig, att lägga undan allt annat som vill ta vår uppmärksamhet. Det handlar om att bli fokuserad på tjänsten för Herren och för folket.

Inför tjänsten satte man på sig speciella kläder (vers 27). De hade olika tjänster som var en del av helheten. Några spelade trumpet (vers 24). Några var dörrvaktare (vers 23). Några skulle sjunga (vers 27).

Helga er - förbered er för helig tjänst. Jag kan tänka mig att prästen upplever det på samma sätt då han i sakristian sätter på sig sina speciella kläder och ber inför gudstjänsten.

Jag kan själv uppleva det på samma sätt varje gång jag sätter på mig Frälsningsarméns uniform. En förberedelse för tjänst och en påminnelse om vad det innebär att bära Frälsningsarméns uniform. Efter bönestunden går vi tillsammans in för att tjäna Gud. Några spelar "trumpet", andra sjunger, andra hälsar välkommen vid dörren, andra vittnar och beder, någon predikar, och tillsammans gör vi tjänst inför Gud och människor.

Davids hänförelse väckte förakt (vers 29). Det är möjligt att vi också för möta samma förakt då vi helhjärtat och med hänförelse ger oss in i tjänsten för Gud. Men det är det värt. Stå upp för Jesus.


Monday

Hör du ljudet? - 1 Krön 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men filisteerna ryckte än en gång in i dalen. När David på nytt frågade Gud, svarade Gud honom: "Du skall inte dra dit upp efter dem. Gå runt dem och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, då skall du dra ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteernas här." (1 Krön 14:13-15 FB)

Israels barn blev pånytt anfallna av fienden. David måste naturligtvis försvara sig och folket, men ändå frågade han Gud. Han visste vad som var rätt, men han ville veta när det var dags.

Ibland kan du vara säker på vad som är rätt i en viss situation. Men även om du vet vad som är rätt måste du vara synkroniserad med Guds tidsplan. Det räcker inte att veta vad som är rätt, man måste också veta hur man ska göra det och när man ska göra det.

Det handlar om att leva i beroendet av Gud. Det gäller att invänta Guds "nu". Då du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar - då är det dags.

Sunday

Är detta från Herren?

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan sade David till hela Israels församling: "Om ni finner för gott och om detta är från HERREN, vår Gud, låt oss då sända bud åt alla håll till våra övriga bröder över hela Israels land och dessutom till prästerna och leviterna i deras städer med utmarker, att de skall samlas hos oss. Låt oss flytta vår Guds ark till oss, för i Sauls tid frågade vi inte efter den." (1 Krön 13:2-3 FB)

David hade fått en ingivelse att flytta arken till Jerusalem. Men var det från Herren eller var det Davids egna tankar och ambitioner som födde fram tanken?

David prövade sin ingivelse. Först frågade han alla ledarna (vers 1). Sedan frågade han allt folket om detta var från Herren eller ej. Svaret David fick var att det var dags att flytta arken till Davids stad.

Alla våra tankar och ingivelser kommer inte från Gud. En del kommer från våra egna ambitioner att lyckas väl eller att framstå i god dager. En del kanske till och med kommer från den onde som försöker leda oss fel.

David handlade klokt. Han frågade dem han hade förtroende för vad de tyckte och om detta var från Gud. Ingivelser, profetior och drömmar ska inte åtlydas okritiskt. De ska prövas av de andra (1 Kor 14:29).

Har du fått en vägledning som du tror är från Gud? Tala med någon eller några som du har förtroende för och fråga på samma sätt som David. Vad säger ni om detta? Är det från Herren?

Saturday

Framtidstro - 1 Krön 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung. De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar, livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, nötboskap och småboskap. Ty det rådde glädje i Israel." (1 Krön 12:38-40 FB)

Saul var död. Folket samlades för att kröna David till kung. En ny tid skulle komma och folket fylldes av framtidstro. Framtidstro och hopp om en segerrik tid förlöste något hos folket:
1/En ny överlåtelse till ledaren och till saken/visionen för framtiden (vers18)
2/En ny offervillighet (vers 40)
3/Många ville vara med och ansluta sig till det som händer
4/Glädje (vers 40)

Hur är det med framtidstron i Guds församling idag? Be den Helige Ande att han fyller våra församlingar med framtidstro så vi fylls av glädje, överlåtelse och offervillighet.

Thursday

Herdar - 1 Krön 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel." (1 Krön 11:2 FB)

Efter Sauls död samlas hela Israel för att göra David till kung. Man citerade då vad Gud tidigare sagt att David skulle vara en herde för folket och en furste över folket. David tilldelades en dubbel roll.

Han skulle bli furste över folket, men han skulle inte bli en herde över folket utan en herde för folket.

Det är skillnad på att vara furste och herde. Fursten är över, men herden är för.

Det finns många som vill vara furstar och stå över folket. Det har aldrig varit svårt att rekrytera dem som ska stå över folket. Listan är lång på människor som aspirerar på en plats över folket.

Men det kan vara svårare att hitta dem som vill vara för folket, herdarna. Människor som har omsorg och bryr sig om andra människor. Det är inte lika lockande att ge avkall på sin bekvämlighet, att offra något för andra. Vi har ett skriande behov av herdar i våra församlingar.

Hesekiel 34 går till rätta med dem som skulle ha varit herdar: "Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?....De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (Hes 34:2-6).

Jag ber till Gud att han ska resa upp de herdar i församlingarna som är för folket och som ger sig ut för att hjälpa, vårda och hela fåren.

Wednesday

Andlig död - 1 Krön 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot HERREN. Han hade inte hållit HERRENS ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar." (1 Krön 13 FB)

Det slutade illa för Saul. Och orsaken till att det gick så illa kan man klart läsa:
-Han hade varit trolös mot Herren
-Han hade inte hållit Herrens ord
-Han hade rådfrågat en spåkvinna
-Han hade inte sökt svar hos Herren (vers 14)

Detta var orsaken till Sauls död.

Detsamma gäller oss. Även om det inte leder till fysisk död, leder det definitivt till andlig död om vi lever i trolöshet mot Herren, om vi inte bryr oss om Guds ord eller om vi ägnar oss åt ockultism.

Då vi inte håller fast vid Guds ord är det inte Gud som straffar oss genom andlig död. Det är vi själva som går in i en andlig död genom att avlägsna oss från Herren.

Tuesday

Var man på sin plats - 1 Krön 9

Kommentar till dan dagliga bibelläsningen
"Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, ty dag och natt var de upptagna av sin tjänstgöring." (1 Krön 9:33 FB)

Alla hade sin speciella uppgift. Några hade ansvar för de väldoftande kryddorna, andra för skådebröden, andra för dörrarna, andra för sången och musiken.

Alla hade sin speciella uppgift. Men tillsammans samverkade de i sin gemensamma uppgift: att ära Gud och hjälpa människor att komma i kontakt med Gud.

Så är det också i Guds församling idag. Vi har alla vår uppgift. Gud har satt några att vara apostlar, evangelister, herdar, profeter och lärare (Ef 4:11). Läs också om hur vi alla har olika funktioner i 1 Kor 12:14-27.

Men vi har också en stor gemensam uppgift. Att vittna om Jesus. Att göra Jesus synlig och tillgänglig för andra människor och att ära Jesus med våra liv.

Sunday

Tappra stridsmän - I Krön 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn." (1 Krön 8:40 FB)

Uppräkningen av namn i detta kapitel avslutas med Ulam. Han hade söner som var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. Styrka och rikedom definieras ofta i det Gamla Testamentet i hur många söner man hade och om de var tappra stridsmän eller ej.

Hur är det idag? Finns det några tappra stridsmän kvar i Guds församling? Vi kanske inte behöver pil och båge i vår kamp, eftersom vi inte kämpar mot människor (Ef 6:12). Vi behöver i stället vara rustade med den helige Andes kraft. Jesus förutsa att hans lärjungar skulle bli "rustade med kraft från höjden" (Luk 24:49 Bibel 2000).

Men man hör inte så ofta stridssångerna nuförtiden. Förr så sjöng man ofta: "Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp". Guds folk behöver pånytt tändas av den Helige Ande för att vara de trappra stridsmän som Gud vill se här i världen.

Thursday

Eser och Eled - 1 Krön 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de dragit ner för att ta deras boskapshjordar. Då sörje Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom" (1 Krön 7:21-22 FB)

Ännu ett kapitel med uppräkning av namn. Det ena namnet efter det andra. Jag tror att flera hundra namn nämns i kapitlet. Men det står ingenting om människorna. Var de glada? Levde de ett gott liv? Var de snälla? Ingenting får vi veta. Utom för just om Eser och Eled.

Där hakar namnuppräkningen upp sig och vi får lite information om dessa två innan namnuppräkningen fortsätter.

Vad var det då som hände med Eser och Eled? De bestämde sig att att stjäla boskap och blev dödade. Deras pappa blev mycket ledsen och hans bröder kom för att trösta honom. Fadern gick in till sin hustru och de fick ännu en son och han fick ett namn som skulle påminna alla om att det råder en olyckstid för familjen (vers 22).

Eser och Eled tog ett dåligt beslut - att stjäla boskap. De blev dödade och det fick stora konsekvenser både för den då levande generationen och nästa.

Så är det med livet. Vi är inte isolerade öar. Våra liv och våra beslut påverkar människor i vår samtid och människor i kommande generationer. Så frågan för oss måste vara i vilken riktning våra liv och våra beslut påverkar omvärlden. Du kanske tror att ditt liv saknar betydelse, men så är det inte. Vi har naturligtvis olika grad av påverkan på vår omvärld, men alla påverkar någon eller några i någon riktning.

Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer.

Tuesday

Förebedjare - 1 Krön 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt." (1 Krön 6:49 FB)

Aron och hans söner hade fått ett speciellt uppdrag. Att bringa försoning för folket inför Gud. De gick inför Gud och bad om förlåtelse för folkets synder och bad om välsignelse och välgång för folket.

Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren.

Vi behöver se en ny generation av förebedjare. Gud förväntar sig att hans barn ska vara förebedjare och bringa försoning för sitt land. Det får inte bli som det var på Hesekiels tid. Då sa Herren: "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." (Hes 22:30)

Gud sökte efter förebedjarna som kunde ställa sig i gapet och bringa försoning för folket...men han fann ingen.

Om Gud söker efter någon i Sverige som kan ställa sig i gapet inför Gud, kommer han att finna någon?

Sunday

Fångenskap - 1 Krön 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet" (1 Krön 5:25 FB)

I uppräknandet av släktkrönikor i Första Krönikeboken, inflikas hur det gick för de östra stammarna. Gud hade sagt "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig". Trots det ´höll de sig till andra gudar´ (vers 25).

Det direkta resultatet av folkets trolöshet framgår av versen efter. Folket fördes bort i fångenskap (vers 26).

Idag kan vi se hur många kyrkor inbjuder till aktiviteter som kommer från Österns religioner, som till exempel Yoga och Qigong. Vart leder det?

Det finns också en mängd andra, icke-religiösa aktiviteter, som får ta Guds plats i våra tankar och som till slut leder oss in i fångenskap. Pengar, sex och makt samt inte minst alkohol och droger. Det kan börja med att vi börjar intressera oss på ett osunt sätt för dessa saker och till slut sitter vi fast i fångenskap och låter allt detta styra våra liv.

Jag menar inte att pengar, sex och makt nödvändigtvis är onda saker, men de blir onda då de får makt över oss.

Om det är så att otrohet mot Gud leder till fångenskap, borde motsatsen vara lika sann. Trohet mot Gud leder till frihet.

Saturday

Jabes bön - 1 Krön 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10 FB)

Uppräkningen av släktregister fortsätter kapitel efter kapitel i Krönikeboken. Men mitt bland alla släktregister kan man här var hitta ett guldkorn.

Ett sådant guldkorn hittar vi här. Den här versen har blivit uppmärksammad de senaste åren och flera böcker har skrivits om den. Googla på "Jabes bön" och du kommer att hitta en lång rad referenser. HÄR kan du läsa en av dem.

Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet, eller kanske till och med desperation, i bönen. Kanske vår bön ofta är mer liknöjd än desperat. Jabes ber om:
  • Välsignelse
  • Att Gud ska utvidga hans område
  • Att Gud ska låta sin hand vara med honom
  • Att han ska slippa olycka och smärta
.....Och Gud lät det ske som han bad om!

Du får också ropa till Gud. Du får också be den här bönen dagligen. Då kanske du får möjlighet att säga "Gud lät det ske som jag bad honom om".

Thursday

Genom allt - 1 Krön 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur, Adonia, den fjärde, Haggits son, Sefatja, den femte, av Abital, Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.
Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.
I Jerusalem regerade han i trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter.
" (1 Krön 3:1-5 FB)

Släktregistren fortsätter. I detta kapitel möter vi kung Davids barn. Här påminns vi om många av de dramatiska händelserna i Davids liv. Problem och misslyckanden.

Här nämns Absalom, Davids egen son, som gjorde uppror mot sin far så att David fick fly ut ur Jerusalem. David berättar om detta i Psalm 3. Han berättar om alla sina fiender och hur alla sa att det inte fanns någon frälsning för David (Ps 3:1-3). Men David uttrycker också sin tillit till Guds beskydd genom allt (Ps 3:4).

Här nämns också Bat-Sua, som är den Batseba som David tog till sig fast hon var en annan mans hustru. Hur det ledde till att David dödade Batsebas man. I Psalm 51 uttrycker David sin stora ånger inför sitt misslyckande.

Genom allt. Genom alla misslyckanden kunde David få upprättelse och bli en gudsman. Genom allt kunde David sätta sin lit till Gud under alla förhållanden. Till och med i dödsskuggans dal (Psalm 23).

Kan du sätta din lit till Gud genom allt? Kan du be den 23:e psalmen, som David skrev och som miljoner människor sedan dess har kunna stämma in i?

Tuesday

Herren ser till hjärtat - 1 Krön 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, Netanel den fjärde, Raddaj den femte, Osem den sjätte och David den sjunde." (1 Krön 2:13-15 FB).

Uppräkningen av släktregister fortsätter även i detta kapitel. Här hittar vi bland annat Davids stamträd. David var den yngste av bröderna. Normalt skulle det ha varit den förstfödde som var den mest framstående och som hade speciella privilegier. Men här var det den yngste, den minst betydelsefulle, den som ingen räknade med, som blev mäktigt använd av Gud.

Då Samuel kom till Isai för att smörja en ny kung i Israel, trodde Samuel att det var Eliab som skulle smörjas till konung. Men Gud sa nej. Isai förde fram sina söner, den ena efter den andra, alla utom David. David räknades inte ens. Isai fick sända bud efter David, då ingen av de övriga blev bekräftade av Herren (1 Sam 16:1-13). Herren sa till Samuel: "Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Vad finns i ditt hjärta? En längtan att bli stor eller en längtan att tjäna?

I Nya Testamentet läser vi: "...det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (1 Kor 1:29)

Sunday

Släkten följa släktens gång - 1 Krön 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.
 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan
." (1 Krön 1 FB)

Så börjar Första Krönikeboken. Det ena namnet efter det andra. Sedan fortsätter uppräkningen i flera kapitel i boken.

De uppräknade namnen är inte bara enskilda isolerade individer. De finns i ett sammanhang. De hänger samman med dem som gått före och dem som kommer efter. Föräldragenerationen påverkar barngenerationen och då barngenerationen blir vuxen kommer de att vara med och forma nästa barngeneration. I psalmen sjunger vi "Släkten följa släktens gång". Så är det och varje generation lämnar avtryck till nästa generation.

Mina föräldrar möttes i söndagsskolan på Frälsningsarmén i Tranås. Jag fick senare växa upp i ett frälsningsarméhem. Om jag inte hade gjort det är sannolikheten stor att jag inte varit frälsningssoldat idag. Jag kanske inte ens hade varit kristen. Ingen vet vilka livsval jag hade ställts inför om jag vuxit upp i andra sammanhang.

Kriser och livsval för en människa kan sätta spår i flera kommande generationer.

Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig?