Nyhetsflödet

Tuesday

Herren ser till hjärtat - 1 Krön 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, Netanel den fjärde, Raddaj den femte, Osem den sjätte och David den sjunde." (1 Krön 2:13-15 FB).

Uppräkningen av släktregister fortsätter även i detta kapitel. Här hittar vi bland annat Davids stamträd. David var den yngste av bröderna. Normalt skulle det ha varit den förstfödde som var den mest framstående och som hade speciella privilegier. Men här var det den yngste, den minst betydelsefulle, den som ingen räknade med, som blev mäktigt använd av Gud.

Då Samuel kom till Isai för att smörja en ny kung i Israel, trodde Samuel att det var Eliab som skulle smörjas till konung. Men Gud sa nej. Isai förde fram sina söner, den ena efter den andra, alla utom David. David räknades inte ens. Isai fick sända bud efter David, då ingen av de övriga blev bekräftade av Herren (1 Sam 16:1-13). Herren sa till Samuel: "Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Vad finns i ditt hjärta? En längtan att bli stor eller en längtan att tjäna?

I Nya Testamentet läser vi: "...det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (1 Kor 1:29)

No comments:

Post a Comment