Nyhetsflödet

Thursday

Genom allt - 1 Krön 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur, Adonia, den fjärde, Haggits son, Sefatja, den femte, av Abital, Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.
Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.
I Jerusalem regerade han i trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter.
" (1 Krön 3:1-5 FB)

Släktregistren fortsätter. I detta kapitel möter vi kung Davids barn. Här påminns vi om många av de dramatiska händelserna i Davids liv. Problem och misslyckanden.

Här nämns Absalom, Davids egen son, som gjorde uppror mot sin far så att David fick fly ut ur Jerusalem. David berättar om detta i Psalm 3. Han berättar om alla sina fiender och hur alla sa att det inte fanns någon frälsning för David (Ps 3:1-3). Men David uttrycker också sin tillit till Guds beskydd genom allt (Ps 3:4).

Här nämns också Bat-Sua, som är den Batseba som David tog till sig fast hon var en annan mans hustru. Hur det ledde till att David dödade Batsebas man. I Psalm 51 uttrycker David sin stora ånger inför sitt misslyckande.

Genom allt. Genom alla misslyckanden kunde David få upprättelse och bli en gudsman. Genom allt kunde David sätta sin lit till Gud under alla förhållanden. Till och med i dödsskuggans dal (Psalm 23).

Kan du sätta din lit till Gud genom allt? Kan du be den 23:e psalmen, som David skrev och som miljoner människor sedan dess har kunna stämma in i?

No comments:

Post a Comment