Nyhetsflödet

Thursday

Hur vågar du? - Jer 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ställ dig i förgården till HERRENS hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i HERRENS hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Tag inte bort något från dem. Kanske skall de då höra och vända om var och en från sin onda väg." (Jer 26:2-3 FB)

Jeremia får befallning om att profetera om förhållandena i Jerusalem. Han får befallning att inte ta bort något som Herren har sagt. Jeremia profeterade dom, men också en möjlighet till omvändelse och välsignelse (vers 3).

Människorna blir ursinniga och utropar "Hur vågar du!" (vers 9). Jeremias profetia kostade honom nästan livet, men till slut blir han räddad.

Det är inte alltid bekvämt att tala Guds ord till en värld som inte vill veta av talet om synd. Det är inte alltid bekvämt att stå fast på Guds ord i etiska frågor då samhället runt omkring oss har en annan uppfattning. Vi kanske inte riskerar livet, men vi riskerar mycket annat.

Men profetröster som talar Guds ord behövs lika mycket idag som på Jeremia tid. Många  profetröster har tystnat eller tystats av andra. Vågar du tala ut vad Herren har sagt utan att hålla något tillbaka?

Wednesday

Lyssna! - Jer 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN har gång på gång sänt till er alla sina tjänare profeterna, men ni har inte lyssnat eller vänt örat till för att höra"  (Jer 25:4 FB)

I kapitlet profeterar Jeremia om att den Babylonska fångenskapen ska vara i sjuttio år, vilket den också gjorde (vers 11-12).

I kapitlet avslöjas också grundproblemet till att det gått så illa för Guds folk:

-"...ni har inte velat höra" (vers 3)
-"...ni har inte lyssnat" (vers 4)
-"...ni har inte vänt örat till för att höra" (vers 4)
-"...ni har inte lyssnat till mig" (vers 7)
-"Eftersom ni inte lyssnat till mina ord..." (vers 8)Samma sak gäller idag. Framgång för Guds folk hänger ihop med att vi lyssnar på Guds ord.

De två fikonkorgarna - Jer 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mognat först. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem."  (Jer 24:2 FB)


Herren visar Jeremia två fikonkorgar:
-Den ena representerar de som fördes bort i fångenskap till Babylon, men som fortsatte att vara Herren lydiga. De kommer att få komma tillbaka i jubel och bli välsignade av Herren.
-Den andra korgen representerar dem som kompromissade med ockupationsmakten och stannade kvar i Jerusalem.Den första korgen kan liknas vid församlingen som håller fast vid Guds ord och underordnar sig det. De kommer kanske att få lida för sin trofasthet, men Herren kommer att upprätta den församlingen och låta den komma tillbaka in i Guds välsignelser.


Den andra korgen kan liknas vid församlingen som kompromissar om Guds ord och ändrar sin lära för att anpassa sig till det som är politiskt korrekt. Den liknas vid korgen med ruttna fikon. 

Monday

"Vem har aktat på hans ord?" - Jer 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?"  (Jer 23:18 FB)

Här går Jeremia tillrätta med dem som skulle leda folket.
-Herdarna (vers 1) har skingrat fåren i min hjord, säger Herren!
-Profeterna och prästerna (vers 11) är gudlösa och profeterna talar det de själva hittat på i stället för att tala från Herren.

Också idag är Guds församling utsatt för "profetröster" som förvirrar och förskingrar Guds folk.

Orsaken till att det blir så fel är att de inte har aktat på Guds ord och att de inte har lyssnat på det (vers 18).

Det finns många idag som tar lätt på Guds ord och förespråkar en direktrelation med Gud utan att gå omvägen om Guds ord. Det var så villfarelsen kom på Jeremia tid och det är så villfarelsen kommer idag.

Håll fast vid Guds ord. Vad Gud har sagt gäller ännu idag.

Tuesday

Att känna Gud - Jer 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN."  (Jer 22:16 FB)

Vad finns i Guds hjärta? Vill du lära känna Honom? Gud är den som har omsorg om den som lider. Gud lider då Han ser någon lida. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers 3) nämns många gånger som exempel på dem som Herren värnar om och som han förväntar sig att vi ska värna om.

Men folket ville inte lyssna på Guds röst (vers 21). De vände sig till andra gudar (vers 9).

Vill du lära känna Gud? Vill du veta vad som finns i Hans hjärta?
Då vi lever nära Gud kommer vi att känna Hans nöd för de lidande. Hans nöd kommer att bli vår nöd då vi lyssnar till Hans röst.

Monday

Vägen till livet och vägen till döden - Jer 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Till detta folk skall du säga: Så säger HERREN: Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden."  (Jer 21:8 FB)

Israels folk har kommit i svår situation. De är omringade av fienden och kungen sänder bud för att fråga Jeremia till råds. Fienden är Guds straff för att Israel vänt sig bort från Herren.

Svaret från Gud ges i samma ord som användes i Moseböckerna där folket uppmanades välja mellan vägen till livet och vägen till döden, att följa Guds bud eller att bryta mot dem (5 Mos 11:26).

Men även om Israels folk ges en besk medicin att svälja, visar Gud dem en väg som räddar dem från döden och för dem till livet.

Sunday

Brinnande passion - Jer 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig.
Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte"
(Jer 20:7-9 FB)

Jeremia hade en kallelse från Gud. En kallelse att förmedla Guds tal till folket. Men Jeremia skulle hellre velat säga andra saker än de Gud bad honom säga. Jeremia upplevde att folket var emot honom för att han uttalade Guds varningar till dem.

Jeremia vill sluta sitt uppdrag. Han försökte vara tyst, men då blev som en brinnande eld inom honom. Han kunde inte vara tyst. Det fanns en passion inom honom som gjorde det omöjligt att inte lyda Gud.

Hur är det i våra liv? Hur är min passion för Gud och hans uppdrag till mig? Är det möjligt att vara "olydig" så ofta att passionen tystnar i mitt inre? Är det möjligt att "släcka Anden" som ropar i mitt inre?

Jag tror det finns en risk att vi långsant låter passionen dö ut i vårt inre och att vi anpassar oss till ett "ljummet" kristenliv.

Saturday

Ett hårdnackat folk - Jer 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...detta därför att de varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord" (Jer 19:15 FB)

I detta kapitel berättar Jeremia om hur illa det kommer att gå för Israels folk. Det ena problemet efter det andra kommer att drabba folket.

I den allra sista meningen i kapitlet förklarar Jeremia orsaken till att det kommer att gå illa för folket: De är hårdnackade och vill inte lyssna.

Gud har en perfekt plan för våra liv. Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef 2:10). Om vi är hårdnackade och inte vill lyssna till Herrens ord, eller om vi väljer att gå våra egna vägar kommer vi att missa de välsignelser som Herren har i beredskap för oss. Inte nog med det. Många människor kommer att missa de välsignelser som Herren hade planerat att ge dem genom vårt liv och vår tjänst.

Wednesday

En ny chans - Jer 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord." Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det." (Jer 18:2-4 FB)

Ibland blir det bara fel. Vi misslyckas. Det blir inte som vi tänkt. Vi vill vara sådana som Gud vill ha oss, men vi misslyckas.

Bibelversen ovan berättar att krukmakaren inte ger upp. Han gör om det som blev fel tills han får det som "han ville ha det."

I versen efter säger Herren att om krukmakaren kan göra om det som blev fel, skulle inte Herren kunna forma om människor?

Men förutsättningen är naturligtvis att leran är formbar. Det finns många som stelnat i sin form och som inte kan eller vill formas om. Men om vi är formbara är Guds besked till oss: Ge inte upp. Låt oss börja om igen.

Tuesday

En välsignad man - Jer 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt."  (Jer 17:7-8 FB)

Jeremia beskriver en person som förtröstar på Gud. Den personen liknas vid ett träd som är planterat vid bäcken.
Trädet...
-sträcker ut sina rötter till bäcken
-fruktar inte för hetta
-blir inte förskräckt för ett torrt år
-har alltid gröna löv
-upphör aldrig att bära frukt

Den personen vill jag vara!
Hemligheten är att ha sina rötter vid källan Jesus. Hans närvaro och min förtröstan på Honom kan bära över långa perioder av torka i den andliga miljön. Därför kan den personen bara fortsätta att bära frukt i alla omständigheter.

Monday

Befrielse ur fångenskapen - Jer 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land",  utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder." (Jer 16:14-15 FB)

Här profeterar Jeremia om en ny tid som skulle komma. Fram till Jeremia talade man om Herren som förde ut Israels folk ut ur Egypten. Men det kommer att komma en tid, säger Jeremia, då man ska tala om Gud som förde Israels folk tillbaka från många olika länder. Det hände 1948 då staten Israel återuppstod.

Vi kanske kan tillämpa den profetian också om vår situation inom kristenheten idag. Det finns många kristna i olika kyrkosamfund som sitter fast i traditioner och formalism utan att ha en personlig relation till Jesus. Jesus vill föra oss ut i befrielse. Jesus vill göra avsomnade kristna levande. Från alla kyrkosamfund: Lutheraner, Baptister, Metodister, Frälsnignssoldater....

Befrielsens tid är här. Låt dig befrias till en levande relation med Jesus.

Friday

"Om du vänder om..." - Jer 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun"  (Jer 15:19 FB).

I detta kapitel går Herren verkligen tillrätta med sitt folk. Men det finns en väg tillbaka. Och Herren säger "Om du vänder om.."

Herren längtar att få se ett folk "kommer tillbaka". Det folket ska få tjäna honom.
Herren längtar att få se ett folk som inte låter sig bedra av hur saker ser ut att vara utan kan skilja det äkta från det oäkta. Det folket ska få vara som Guds mun in i den tid vi lever i.

Herren längtar att få se dig "komma tillbaka" - Han vill använda dig som sin mun...

Wednesday

Den stora torkan - Jer 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...när de kommer till dammarna finner de inget vatten utan måste vända tillbaka med tomma kärl." (Jer 14:3 FB)

Jeremia talar om den stora torkan. Vi kan också stundtals uppleva torka i vår andliga utveckling. Vi kan uppleva andlig torka i våra kårer och församlingar. Vi går till mötena och får kanske vända tillbaka med tomma kärl.

Vi får då göra som Jeremia. Falla ned inför Herren och erkänna vår synd och våra tillkortakommanden (vers 20). Vi får sätta vår lit till att det endast är Herren, och ingen annan, som kan ge oss vatten.

Lever du i torkan just nu? Håll ut! Vattnet kommer!
"Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom"  (Joh 7:38-39)

Tuesday

Ohörsamhet leder till fångenskap - Jer 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att HERRENS hjord förs bort i fångenskap."  (Jer 13:17 FB)

Igen uttrycker Herren sin sorg över att hans folk inte vill lyssna på Hans röst. Herren säger: "Detta onda folk, som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta." (vers 10)

Resultatet av att inte lyssna på Herrens ord var att de gick fel och blev bortförda i fångenskap.

Detsamma gäller idag. Då vi inte lyssnar till Herren och följer Herrens befallningar går vi vilse och blir fångade på många olika sätt. Likgiltighet, brist på tillit till Guds ord, girighet och mycket mer.

Herren grät bittert över sitt folks ohörsamhet på Jeremias tid. Hur ser Herren på sitt folk idag?

Monday

Varför? Jer 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Rättfärdig är du, HERRE, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga?"  (Jer 12:1 FB)

Profeten går till rätta med Gud. Han kan helt enkelt inte förstå att Gud låter det gå som det går i världen. Hur kan det komma sig att ogudaktiga ser ut att leva goda liv, medan Guds eget folk har det svårt? Jag får känslan av att profeten tänker: "Om jag vore gud, skulle jag minsann inte handla som Gud gör."

Många har säkert ställt samma fråga som profeten, men livet är helt enkelt inte rättvist. Det finns ogudaktiga som aldrig är sjuka och gudaktiga som ständigt drabbas av sjukdom.

Vår ekonomiska status och vårt hälsotillstånd är inte ett tecken på hur gudaktiga vi är. Vi får bara acceptera det i tilliten att Herren ser oss och våra liv och tilliten att Guds domar till slut är rättfärdiga.