Nyhetsflödet

Tuesday

Det sker igen - Jes 61

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN"  (Jes 61:1-2 FB)

Då Jesus presenterar sig själv i synagogan i Nasaret använder han denna profetia för att beskriva sitt uppdrag. Då han läst färdigt profetian säger Jesus: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse" (Luk 4:21).

Då Jesus trädde fram gick den flera hundra år gamla profetian i uppfyllelse.

Men Gud vill att den ska fortsätta gå i uppfyllelse varje dag genom våra liv. Han vill att vi ska:
-predika glädjens budskap till dem som ingen glädje har
-förbinda dem som lider
-utropa frihet för de fångna
-predika nåd från Herren

Varje gång vi gör det kan också vi säga: "Idag har detta skriftstäle gått i uppfyllelse".

Monday

Lovsångsporten - Jes 60

Kommentar till de dagliga bibelläsningen
"Du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång"  (Jes 60:18 FB)

Vi lever i mörk värld, men Herren kallar oss att vara ljus mitt i detta mörker:
"Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig."  (vers 2)

Ljuset är starkare än mörkret och ju mörkare det är, ju ljusare blir ljuset.

Det finns två kännetecken på Guds folk som lyser i mörkret. De kallar sina murar för frälsning och sina portar för lovsång (vers 18).

Frälsningens murar är vårt beskydd. Vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och frälsningen är ett nytt livsrum för oss och skyddar oss likt murar.

En port är något vi använder för att gå in i en annan verklighet. Vi kan stå utanför huset länge, men vi kommer inte in förrän vi går in genom porten. Lovsången för oss in i Herrens närhet. Då vi lovsjunger Herren tar vi ett aktivt steg in i gemenskap med Gud. Varje bön bör börja med lovsång då vi närmar oss Gud. Vi går in genom lovsångsporten:
"Fader Vår som är i himmelen, helgat varde det namn...."

Sunday

Guds förbund - Jes 59

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN."  (Jes 59:21 FB)

Detta är det förbund som Gud å sin sida gör med dig. Det betyder att oavsett vad du gör och oavsett vad som händer så står Gud fast vid sitt förbund.

Hans förbund är att stå fast vid att den Helige Ande är utgjuten över alla människor (Apg 2:17) och att det Gud sagt i sitt ord står fast i alla tider (Matt 5:18).

Tiderna ändras, människor ändrar uppfattning, men det Gud sagt står fast.

Gör din röst hörd i himlen - Jes 58

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår."  (Jes 58:6-8 FB)

Här går Herren tillrätta med folket för att de ger honom det han inte vill ha. De utför religiösa övningar för att tillfredsställa Gud, men det är inte det som Herren vill ha. Han längtar att se ett folk som ser det han själv ser och som lider med dem som han lider med och som sträcker sig ut mot dem han sträcker sig ut mot.

Han kallar oss att lossa orättfärdiga bojor och betjäna de lidande. Då vi "fastar" på detta sätt kommer vi att göra vår röst hörd i höjden (vers 4). Då kommer ljus att bryta fram i våra liv och Herrens härlighet att följa i våra spår.

Liv till de ödmjuka - Jes 57

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad
och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande,
för att ge liv åt de förkrossades hjärtan."  (Jes 57:15 FB)

Här säger Gud själv att han finns speciellt närvarande på två platser:
"I det höga och heliga" och hos dem som "har en förkrossad och ödmjuk ande".

Gud finns speciellt närvarande hos de människor som är ödmjuka. Det finns många "hårda" människor där vi möter väldigt lite av Gud men väldigt mycket av deras egen person. Och så finns det "mjuka" (=ödmjuka) människor som låter sig formas och ledas av Gud och hos vilka vi kan uppleva en påtaglig gudsnärvaro.

I denna bibelvers möter vi ett löfte som inte gäller alla människor utan bara dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Till dem ger Herren liv och gör dem levande.

Wednesday

Att gå sin egen väg - Jes 56

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel"  (Jes 56:11 FB)

Detta uttalas om Israels herdar som skulle leda folket, men bara tänkte på sig själva. De kan inte säga ifrån och älskar att sova (vers 10).

Bilden som ges av herdarna, som skulle leda folket, är radikalt annorlunda än den bild som famträder i Jesus:
- Han gick inte sin egen väg. Allt han gjorde gjordes i lydnad till Fadern.
- Han sökte inte sin egen fördel. Han sökte ständigt alla andras fördel och var villig att dö på korset för att du och jag skulle få fördelarna.

I stället för att söka sin egen fördel, sökte han andras fördel:
- den som var sjuk
- den som hade misslyckats med sitt liv
- den som var utstött

Han sökte min fördel. Hela hans liv på jorden levdes för att jag skulle få fördel av det:
- han ger mig förlåtelse, frälsning och frid
- han ger mitt liv mening och innehåll
- han ger mig evigt liv
- han ger sig själv för mig

Var finns fokus i mitt liv?
Är mitt mål att få så många fördelar för mig själv som möjligt, eller ser jag vad som är bäst för andra och för Jesus?

Tuesday

Ordet ger liv - Jes 55

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."  (Jes 55:10-11 FB)

Regnet är förutsättningen för liv. På samma sätt är det med Guds ord. Gud har sänt sitt ord till oss för att ge oss liv. Ordet är mäktigt och det har verkligen makt att utföra det som Herren har sänt det till att utföra.

Ordet har makt att fömedla förlåtelse.
Ordet har makt att förmedla frälsning.
Ordet har makt att förmedla liv.
Ordet har makt att fömedla hopp, och mycket mer...

Låt oss öppna oss själva och ta emot ordet som är utsänt till oss och som har makt att förvandla våra liv. Men låt oss inte glömma bort att tala Guds ord in i andra människor vi möter. Du kan vara den enda kanal Herren har tillgänglig för att nå en speciell person. För ordet som utgår ur din mun har makt...

Monday

Det som inte vacklar - Jes 53

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare."  (Jes 54:10 FB)

Det är mycket som vacklar i våra dagar. Jordbävningar, vulkanutbrott och många andra naturkatastrofer. Det kan också vara saker i vårt personliga liv som vacklar. Människor vi älskar som far illa. Relationer som vacklar.

Allt runt omkring oss är obeständigt och förändras och vi har lätt att dras med i oro över vad som eventuellt ska komma.

Det är egentligen bara en enda sak som inte kommer att förändras. Det är Gud och det Gud har sagt. Jesus säger: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."  (Matt 24:35)


Det finns bara en fast punkt i tillvaron och det är Gud. Om vi inte har våra liv grundade på den fasta punkten svävar vi fritt.


Bibelversen säger att Guds nåd ska inte vika från dig dig och Herrens fridsförbund ska in te vacka.

Sunday

"För dig utgiven" - Jes 53

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."  (Jes 53:5)

I Jesaja 53 möter vi den mäktiga profetian om Jesus. Den berättar om hur vi alla vill gå vår egen vägen och hur Herren la all vår skuld på honom (vers 6).

Profetian beskriver hur Jesus blir misshandlad och förs bort som ett offerlamm på väg till att slaktas (vers 7). Den beskriver hur han tog straffet på sig och blev slagen och genomborrad för våra missgärningars skull (vers 4).


Genom sin död tar han på sig våra sjukdomar och våra smärtor (vers 4).

Resultatet av hans offer är att vi skulle få frid och bli helade som människor (vers 5).

Saturday

Lös banden från din hals - Jes 52

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."  (Jes 52:2 FB)

Vad är det som hindrar dig? Vad är det som håller dig tillbaka?
Här uppmanas vi att inta vår plats och att lösa banden från vår hals.

Det finns en plats som är din i Guds plan och du får lösa banden som hindrar dig från att inta din plats.
Gud vill att du ska vara en glädjebudbärare (vers 7) och ditt uppdrag är att:
-förkunna frid
-bära fram goda nyheter
-förkunna frälsning
-och tala om att Jesus är konungen!


"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" (vers 7)

Friday

Guds ord i din mun - Jes 51

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk."  (Jes 51:16 FB)

I detta kapitlet talar Jesaja både om nutid och framtid. En dag ska himlen försvinna och jorden nötas ut, men Guds frälsning ska bestå för evigt (vers 9). Vilket uttryck att jorden ska nötas ut. Är det det vi ser håller på att hända nu?

Men det talas också om kommande väckelsetider då Herrens friköpta ska komma med jubel och glädje (vers 11).

Så finns det ett ord till dig som läser Bibeln och tar emot Guds ord. Han lägger ord i din mun som du ska föra vidare. Du står under hans hands skugga och din uppgift är att plantera himlen (vers 16). Vilket uttryck!! Att plantera himlen! Att plantera himlen i en värld som mer och mer ser ut att ha tappat det himmelska perspektivet.

Det är vår uppgift idag!

Thursday

Höra på lärjungasätt - Jes 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." (Jes 50:4 FB)

Vi möts av oerhört många budskap varje dag. Alla budskap är inte goda. Några är till och med destruktiva.

Men Jesus säger att de som tillhör honom har lärt sig att känna igen herdens röst (Joh 10:4). Bland de många rösterna har de lärt sig känna igen Herrens röst.

Herdens röst skapar trygghet och förtröstan: "Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud" (vers 10).

Men att höra på lärjungasätt innebär inte bara att vi hör vad Herren säger. Det innebär också att vi lyder det Herren säger till oss. Om Herren säger till oss att vittna eller att ringa en person, så gör lärjungen det. Den som inte hör på lärjungasätt finner alltid ursäkter för att inte göra det Herren säger.

Vad säger Herren till mig idag?

Wednesday

Din personliga kallelse - Jes 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jaglåg i min mors sköte"  (Jes 49:1 FB)

Jesaja talar flera gånger om hur Gud sett oss och format oss redan i mors sköte vers 1+5; Jes 44:2).
Under vår livstid finns vi upptecknade på Herrens händer (vers 16) och till och med på vår ålderdom ska Herren bära oss (Jes 46:4). Just nu förbereder han en plats för oss i evigheten (Joh 14:2). Från innan vi finns till på jorden till efter vi funnits till på jorden ska Guds omsorg omsluta oss.

Jesaja fick en alldeles speciell personlig kallelse:
-kallad att ha en mun lik ett skarpt svärd (v.2)
-kallad att vara en vass pil i Guds koger (v.2)
-kallad att förhärliga Gud (v.3)
-kallad att utskifta de förödda arvslotterna (v.8)
-kallad att säga till de fångna "drag ut" och till dem som sitter i mörker "kom fram" (v.9)
-kallad att föra folket till vattenkällorna (v.10)

Det här var Jesajas kallelse, hur ser din kallelse ut?

Tuesday

Om du bara hade lyssnat - Jes 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor."  (Jes 48:18 FB)

Som förälder är det svårt att se sina barn göra livsval som skadar dem. Då barnen lider, lider föräldrarna. Föräldrarna säger, eller i varje fall tänker, "om du bara hade lyssnat på mig!"

Herren lider då han ser oss leva våra liv på ett sätt som strider mot hans vilja. Han har gett oss vägledning i sitt ord och den Helige Ande vägleder oss. Herren vill att vi ska leva våra liv i fullkomlig frid och kapitlet avslutas med versen "Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren" (vers 22).

Vi uppmanas att lyssna på vad Herren säger och följa hans vägledning. då vi gör det gäller löftena:
"Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra" (vers 17)
"Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik." (vers 15)

Monday

Jag och ingen annan - Jes 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du förtröstade på din ondska och tänkte: "Ingen ser mig." Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: "Jag och ingen annan."  (Jes 47:10 FB)

Jesaja går till rätta med den som lever självcentrerad i sin egen egoism: "Jag och ingen annan". Han går tillrätta med den som ständigt gör det som är ont och som säger att det är "ingen som ser mig".(vers 10)

Men det är någon som ser dig! Och vi är ansvariga för våra handlingar, ord och tankar. Det finns någon som ser dig, Herren, och Han vill få dig att lyssna då Han talar. Vi är ständigt utsatta för ett informationsflöde i ljud och bilder. Men Herren kallar oss in i tystnad och mörker (vers 5), så vi kan stänga av informationsflödet i våra liv och bli stilla och lyssna på Honom.

Då vi förstår hur fel vi har gått har vi en återlösare, som förlåter oss våra synder och löser oss ut i frihet igen (vers 4).

Thursday

Ända till er ålderdom...skall jag bära er - Jes 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er." (Jes 46:3 FB)

Det är goda framtidsutsikter för den som har lagt sitt liv i Guds händer. Gud ber oss se oss tillbaka på hur han hittills har burit och räddat oss. Och säger att han även i fortsättningen  ska stödja, bära och rädda oss.

Om du tycker att dina framtidsutsikter ser ut att vara mörka, tag till dig löftet från Herren om att han även i fortsättningen kommer att ta ansvar för allt som vi vågar lägga i hans händer.

Tuesday

"Låt det drypa från ovan" - Jes 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, HERREN, skapar detta."  (Jes 45:8 FB)

Ett kapitel fullt av löften och framtidstro....

Herren ska gå framför dig. Han ska jämna ut groparna och öppna stängda dörrar (vers 2)
Herren ska ge dig skatter som varit dolda i mörkret (vers 3)

... och av bön:
Låt det drypa från himlen. Låt det drypa av rättfärdighet och frälsning. En bön om att jorden ska öppna sig och ta emot (vers 8).

Amen. Låt det ske!

Monday

Strömmar över det torra - Jes 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar."  (Jes 44:3 FB)

Det finns liv och välsignelser i överflöd för den som längtar.

Herren utgjuter vatten över den som törstar. Den som saknar törst, som tycker att det är bra som det är, ställer sig utanför detta löfte.

Herren utgjuter vatten över det torra. Det som inte är torrt längtar inte efter vatten. Det är vår törst och vår längtan som öppnar för Guds välsignelser. Det är våra behov som gör oss mottagliga för Herrens gåvor.

Herren tvingar inte på oss välsignelser, men då vi har ett behov och vågar öppna oss för Guds kraft, kommer Herren att utgjuta sin kraft och sina välsignelser över oss.

Jesus ropar fortfarande ut: "Om någon törstar, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)

Sunday

Höj din röst - Jes 42;

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jes 42
"Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna."  (Jes 42:11-12 FB)

Höj din röst....ropa....förkunna....

Det är budskapet till oss idag. Vi får inte tystna. Vi har något fantastiskt att berätta och det finns så många som inte har förstått det ännu.

Vi är kallade (vers 6) att "öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker" (vers 7).

Många människor famlar i mörker idag utan att se något ljus. Herren kallar ett folk som vägrar att vara tysta, utan som frimodigt förkunnar befrielse från mörkret och pånyttfödelse in i Guds ljus.

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 43
"Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" (Jes 43:18-19)

Det största hindret för Guds nyskapande verk i vår tid och i våra liv kan vara det som har hänt tidigare. vi kan sitta så fast i det som har varit att vi missar det som Gud vill göra idag.

Det kan vara tidigare misslyckanden som vi ständigt blir påminda om, men oftast är det traditioner, rutiner, vanor som vi lärt oss att älska. Allt detta kan vara ett hinder.

Gud frågar: "Märker du inte att det håller på att hända något nytt?"

Jesus sa samma sak till sina lärjungar som tänkte sig att det fortfarande var lång tid till dess man kunde skörda. Jesus sa till dem att lyfta blicken. De skulle då se att fälten redan hade vitnat till skörd.

Släpp taget om det som varit och som du ändå inte kan göra något åt. Lyft din blick och låt Herren visa dig vad som ligger framför och din uppgift i framtiden. Du får bli befriad från det som varit. Fri att frimodigt gå in i den nya dagen tillsammans med Jesus.

Thursday

Frukta inte - Jes 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand."  (Jes 41:10 FB)

I Folkbibeln har kapitlet fått rubriken Herren eller avgudarna. Det beskriver livet som Herrens efterföljare i konfrontation med avgudarna (vers 7) och med dem som förnerkar Herren.

Det kan vara svårt då vi står i konfrontation med en värld som inte vill veta av Gud och tar till sig allehanda avgudar.

Där möter oss löftet från Herren: "Frukta inte" (vers 10 + 14). Herren kommer inte att överge oss då vi står upp för honom. Herren kommer att utrusta oss och ge oss kraft att fullborda det verk han kallar oss till (vers 15-16).

"Frukta inte, ty jag är med dig..."  (vers 10)

Wednesday

Ny kraft - Jes 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta."  (Jes 40:29-31 FB)

Efter många kapitel av tillrättavisning i Jesaja kommer ett underbart kapitel fullt av löften.
Herren tröstar sitt folk (vers 1)
Budskap om att vedermödan är slut (vers 2)
Vi uppmanas att bereda vägen och predik (vers 3+8)
Herren för sin hjord i bet so en herde (vers 11)

Kapitlet avslutas med att Herren vill ge den trötte kraft och att den trötte ska få färdas framåt utan att bli trött (vers 31).

Ord har makt att göra något med oss. Vi får ta emot ordet om ny kraft i tro och uppleva hur Herren ger oss kraft till det han kallar oss att göra.