Nyhetsflödet

Thursday

Ni ska vara heliga - 3 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig."  (3 Mos 19:2 FB).

Här handlar det om vad Gud förväntar av sitt folk.

Vad betyder det att vara helig?
-Det betyder att vara avskild för Gud.
-Det betyder att vi har kallats för att tjäna Gud
-Det betyder att vi har gett oss själva till Gud.
-Det betyder att vi tillhör Gud.
-Det betyder att vi inte kan tillåta oss att leva hur som helst.
-Det betyder att vi är kallade att leva ett rent liv, i tanke, ord och gärning.

Hur stämmer denna beskrivning på mitt liv?

"Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:13-16)

Gör inte som alla andra - 3 Mos 18Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Säg till Istraels barn: Jag är Herren er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.” ( Mos 18:2-3 FB)

Israels barn var omgivna av folk med andra värderingar. Gud varnar här folket för att ta till sig de värderingar som råder bland de omkringliggande folken.
I detta kapitel varnas speciellt för förbjudna sexuella förbindelser:
-du ska inte röra eller blotta nära släktingar (vers 9)
-du ska inte ligga med din nästa hustru (vers 20)
-du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna (vers 21)
-du ska inte ligga med något djur (vers 22)

Vi lever som kristna idag i ett samhälle där vi är omgivna av människor som lever med helt andra värderingar än de kristna. Detta gäller sexuella relationer, men inte bara det. På många områden ersätts traditionellt kristna värden med ett gränslöst värdesystem där det inte längre finns det som är rätt eller det som är fel.
Vi är inte kallade att anpassa oss till de värderingar som för tillfället råder i samhället. Vi är kallade att bli förvandlade så att vi kan vara med och förvandla det samhälle vi lever i (Rom 12:2).

Eller, som Paulus skriver i Efesierbrevet:
I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet
.”(Ef 4:17-24)

Tuesday

Avfällighet - 3 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB)

Kapitlet talar om blodets helighet och kraft att bringa försoning (vers 11).

Men kapitlet innehåller också en varning mot att rikta sina offer till de onda andarna. Det fanns en risk att folket började tänka att det inte var nog med Herren och en risk att folket också vände sig till andra makter i sin offerkult.

Detsamma gäller oss idag. Versen vänder sig inte bara till dem som levde då den uttalades, den gäller för evigt, från släkte till släkte.

Vi ser tydligt hur vi utsätts för detsamma idag. Kyrkor inbjuder till aktiviteter som har sina rötter i österns religioner: Yoga, Qui Yong och många andra uttrycksformer.

Det bottnar förmodligen i en bristande tilltro till Gud och kristendom. För att dra folk till kyrkan använder man sig av främmande inslag som kan upplevas som mer tilltalande än den "gamla" religionen.

Men den som lärt känna Gud, har inget behov att vända sig till "de onda andarna".

Två bockar - 3 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken."  (3 Mos 16:21-22 FB)

På den stora försoningsdagen skulle man ta två bockar för att bringa försoning för folkets synder. Den ena bocken skulle offras och blodet skulle bringa förlåtelse för folkets synder (vers 16). Aron skulle sedan lägga händerna på den andra bockens huvud och bekänna folkets synder. Bocken skulle sedan sändas ut i öknen för att föra bort folkets synder (vers 21-22).

De båda bockarna pekar fram på Jesu försoningsverk för våra synder. Genom Jesu blod får vi förlåtelse för våra synder och Jesus tar våra synder på sig, bär bort dem från oss, och renar oss från all orättfärdighet. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."  (1 Joh 1:9)

Monday

Det viktigaste - 3 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB)

I detta kapitel möter vi ändlösa bestämmelser om detaljer då det gäller orena flytningar hos både män och kvinnor.

Då jag läser dessa detaljerade anvisningar om flytningar som ser ut att aldrig ta slut i sin detaljrikedom, har jag stor förståelse för den laglärde, som till synens uppgivet frågar Jesus vad det egentligen är som är viktigt bland alla dessa bestämmelser. Ja, han frågar till och med vad det är som är den allra viktigaste bestämmelsen i hela lagen.

Jesu svar var solklart: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd."  (Matt 22:37)

Detta gäller även idag. Om vi lyckas hålla andra andra regler, men missar detta, har vi missat alltihop. Kärleken till Jesus är drivkraften för det kristna livet. Det finns bara ett enda bud som är det största och det viktigaste: Att älska Herren.

Sunday

Din arvedel – 3 Mos 14Kommentar till den dagliga bibelläsningen
När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel…  (3 Mos 14:34 FB)

Kapitlet handlar om hur man ska handla om någon har fått spetälska. Men mitt bland alla uppmaningar hur man ska bete sig i dessa fall finns påminnelsen om det som skulle komma ”När ni kommer in i Kanaans land…” (vers 34).

Israels barn hade fått en arvedel, som de ännu inte tagit emot. De var fortfarande i öknen på väg från slaveriet i Egypten. Ingen hade varit i landet som var deras arvedel. Ingen visste så mycket om det. Men det var deras. Det var deras arvedel som de skulle få ta emot.

Du har också fått en arvedel. Har du tagit emot din arvedel? Det finns kanske kristna som fortfarande lever ”i öknen” trots att de fått en fantastisk arvedel. 

Efesierbrevets författare försöker ständigt påminna oss om vårt arv. Det verkar som om församlingen i Efesos levde som om de inte hade någonting, trots att de hade fått allt ”..han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser” (Ef 1:3).

Sedan ges några exempel på vad vi redan fått i Kristus:
- vi har fått förlåtelse (vers 7)
-vi har fått vårt arv enligt hans vilja (vers 11)
-vi har fått den Helige Ande (vers 13)

Därefter ber Paulus att efesierna ska få sina hjärtans ögon öppnade så att de kan förstå hur rikt arvet är som de har fått (vers 18). 

Israels barn som levde under tiden som Tredje Moseboken beskriver fick aldrig uppleva att komma in i det förlovade landet, trots att det var deras arvedel.

Min bön är: ”Låt det inte hända igen!” Jag ber att alla vi kristna ska kunna förstå vilket arv vi har fått och våga ta emot det i tro.

Friday

Ren eller oren? - 3 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren."  (3 Mos 13:46-47 FB)

Spetälska är en fruktansvärd sjukdom. Den ansågs på Gamla Testamentets tid vara ett resultat av synd. Vid flera tillfällen drabbas människor i det Gamla Testamentet av spetälska på grund av direkt synd. Här är det Gud som sänder spetälskan. Till exempel till Mirjam (4 Mos 12:10), Gehasi (2 Kung 5:25-27) och Ussia (2 Krön 26:21).

Idag är spetälskan inget stort problem i vårt land. Men synden kan också i vår tid vara som en spetälska. Den är smittsam på samma sätt som spetälskan.  Men den andliga spetälskan kan vara mer förrädisk än den fysiska eftersom den inte syns utanpå lika tydligt.Vi kan dölja bitterhet, avund, hat och annan synd inom oss, utan att det är synligt för andra människor

Prästen kunde inte rena från spetälskan då, och prästen kan inte rena från synd idag. Han kan möjligtvis ställa diagnosen och ge receptet. Den enda som kan rena från synd är Gud genom Jesu blod.

Är du ren? Jesus kan rena. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Thursday

Offer - 3 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.
Men om hon inte har råd med ett får, skall hon ta två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer.
"  (3 Mos 12:7-8 FB)

Då man hade fått en son eller en dotter skulle man gå till prästen för att offra. Det var ett sätt att visa sin tacksamhet. Det normala var att man offrade ett får, men hade man inte råd med det fick man offra två duvor i stället. Jesu föräldrar tillhörde inte de rika. De offrade två duvor, "De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag." (Luk:24).

Idag visar vi inte vår tacksamhet genom att offra djur till Gud. Vi visar vår tacksamhet på andra sätt. Ett sätt är tacksägelse. Tacksägelse och lovprisning benämns till och med som ett offer i Bibeln: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Heb 13:15).

Har du något att vara tacksam för? Gör en lista på sådant som du är tacksam för och frambär sedan lovets offer i tacksamhet till Gud. Gud är alltid värd vår lovsång. Och då vi lyfter vår blick och prisar Herren händer det också något med oss själva.

Wednesday

Ett heligt folk - 3 Mos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig"  (3 Mos 11:45 FB)

Herren var den som hade räddat folket från slaveriet i Egypten. Herren var nu deras Gud. Som ett resultat av detta förväntade Gud att folket skulle vara heliga, eftersom Gud är helig.

Du som är kristen tillhör Guds folk. Vi har blivit räddade och befriade: "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike." (Kol 1:13)

Som ett resultat av frälsningen förväntar Gud att vi ska ha Jesus som Herre (Rom 10:9) och att vi ska återspegla det som finns i Gud. Gud är helig och den heligheten vill Gud också se hos oss.

Heligheten innebär att vara avskild för ett speciellt ändamål. Att vara kristen innebär att vara avskild för att tjäna Gud.

Heligheten innebär också en strävan att leva i renhet, att låta Guds avbild bli mer och mer synlig i våra liv. "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:18)

Tuesday

Urskillning - 3 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent"  (3 Mos 10:10 FB)

Herren befallde att man skulle skilja mellan heligt och oheligt, mellan rent och orent.

Vår tid har en tendens att sudda ut alla gränsdragningar.

I stället för att tala om vad som är rätt och fel, gör man gränsen personlig eller beroende av situationen. Men Bibelns budskap är kompromisslöst då det gäller att skilja mellan rätt och fel. Se bara Tio Guds bud eller Bergspredikan.

I stället för att kalla synd för synd, säger man "det är väl inte så farligt." Men Bibelns budskap är att synd är katastrofalt farligt. Det är så farligt att Fadern var tvungen att sända sin egen son för att dö på ett kors för att sona vår synd!

Det är viktigt att vi inför oss själva skiljer det ena från det andra. Synd är synd även om vi kallar det för andra namn. Och det finns ett fantastiskt botemedel mot synden: "Jesu blod som renar från all synd" (1 Joh 1:7). Men det finns inget botemedel för undanflykter eller bortförklaringar. Därför är det viktigt att skilja det ena från det andra.

Monday

Hänförelse - 3 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket. Eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg detta, jublade de och föll ner på sina ansikten."  (3 Mos 9:23-24 FB)

Offret låg på altaret. Eld gick ut från Herren. Folket jublade och föll ned och tillbad.

Detsamma skulle man kunna säga om den första pingstdagen.
-Offret låg på altaret, lärjungarna gav sig själva till Herren.
-Eld gick ut från Herren (Apg 2:3), och de blev alla fyllda av den Helige Ande.
-Fruktan ersattes av hänförelse och de gick ut och förkunnade evangelium.

Förutsättningen för att elden ska falla är att det finns ett offer på altaret. Då vi överlämnar oss helt och fullt i Guds händer, svarar Gud med eld. Löftet om en pingst i ditt liv gäller också idag (Apg 2:17).

Förutsättningen för en ny skördetid för Guds rike är att Guds folk blir tända av Guds eld.


Han gjorde som Herren befallt honom - 3 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mose gjorde som HERREN hade befallt honom"  (3 Mos 8:4 FB)

Gud talade med Moses. Moses hörde och gjorde som Herren befallt. Det påminner om den förståndige mannen som Jesus talar om i Matt 4:24. Han som hörde Guds ord och gjorde efter dem.

Det finns många som hör och vet vad de borde göra, men inte gör det.

Moses goda föredöme förde med sig att många fler började göra det Gud befallt. "Och Aron och hans söner gjorde allt som HERREN hade befallt genom Mose." (vers 36)

Det står skrivet om Moses liv att han gjorde vad Herren befallt honom. Vad kommer det att stå efter mitt liv???


Sunday

Gud har något för dig idag - 3 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Köttet av det slaktdjur som hör till det gemenskapsoffer som bärs fram som gemenskapsoffer skall ätas samma dag det har offrats. Ingenting av det får lämnas kvar till följande morgon."  (3 Mos 7:15 FB)

Här handlar det om gemenskapsoffret. Det måste ätas samma dag som det offrats. Ingenting fick lämnas till följande dag.

Då Israels barn vandrade genom öknen sände Gud mat till dem. Manna från himlen. Men bara så mycket som de skulle äta varje dag. Det gick inte att spara något och det gick inte att ta ut något i förskott.

Vi ber i bönen "Fader Vår" att Gud ska ge oss vårt dagliga bröd. Och människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som går ut av Guds mun (Matt 4:4).

Gud har något han vill säga mig idag. Om jag läser Guds ord i min dagliga bibelläsning kan jag förvänta att Gud ska säga något speciellt till mig. Gud vill ge mig mitt dagliga manna. Jag kanske inte upptäcker det på en gång. Kanske måste jag läsa kapitlet fler gånger. Men det finns där och den som söker ska finna.

Välsignelser är färskvara! Det finns något för dig idag. Gud har ett personligt tilltal till dig idag. Jag hoppas att du inte missar vad Gud vill säga till dig idag.
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30)

Friday

Elden får inte slockna - 3 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."  (3 Mos 6:12-13 FB)

Då det gäller brännoffret står det uttryckligen en befallning om att elden får inte slockna!

Frälsningsarméns motto är Blod och Eld. Blodet pekar på Jesu död på korset för våra synder och elden talar om den Helige Andes eld.

Uppmaningen från Tredje Moseboken är lika viktig idag: Elden får inte slockna. Det är lätt att tappa glöden i vardagsarbetet för Gud. Att vara kristen är att vara passionerad! Att älska Herren av hela ditt hjärta. Det betyder 100 procent. Vi borde börja varje dag med att mötas med uppmaningen: Elden får inte slockna.

Vi möter så många slocknade eldar. Människor som en gång var brinnande för Herren, men som nu bara har ett yttre skal av kristendom. Hjälp mig Jesus så att jag aldrig blir sådan. Låt elden aldrig slockna i mitt liv.

Thursday

Ta synden på allvar - 3 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär på missgärning"  (3 Mos 5:1 FB)

I detta kapitel får vi en lång uppräkning av olika slags försyndelser, avsiktliga eller oavsiktliga, och hur man skulle bete sig för att sona för synderna.

Många av de saker som räknas upp upplevs säkerligen inte som relevanta i vår tid, men vad vi verkligen kan ta lärdom av, är hur allvarligt man så på att synda.

Idag hör man ofta synder överslätas med "det är väl inte så farligt?" - Men det är allvarligt att synda. Det är allvarligt att tala illa om någon annan, det är allvarligt att att missbruka någon annans pengar, det är allvarligt att ljuga, det är allvarligt att vilja "ge igen".

Vi borde verkligen lära av alla uppräkningar av olika synder i tredje Mosebok, att Gud tar synden på allvar.

Men vi behöver inte längre offra olika djur som försoning för våra synder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss." (1 Joh 1:9-10)


Wednesday

Blodet - 3 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet."  (3 Mos 4:5-7 FB)

Detta kapitel handlar om syndoffer. Det handlar om vad man ska göra då man syndat för att bli försonad med Gud igen. Gång på gång i kapitlet nämns blodet som en viktig beståndsdel i försoningsprocessen.

Idag behöver vi inte offra djur för att få förlåtelse varje gång vi syndar. Jesus har "en gång för alla" offrats för våra synder, och genom hans blod kan vi få förlåtelse och försonas med Gud.

Jesus presenteras som "Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Och "om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7)

Det löftet gäller också idag.

Tuesday

Ge Gud ditt bästa - 3 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)

Då det gäller offren till Gud i det Gamla Testamentet kommer ofta ordet "felfritt". Det man skulle offra till Gud skulle inte vara det som blev över, det som inte kunde användas till något annat. Det som skulle offras till Herren skulle vara något som verkligen var ett offer att ge bort.

Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?

När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

Vad är det du offrar för Guds rike? Då det gäller pengar, resurser, energi, målmedvetenhet, kärlek? Det största budet är fortfarande att älska Herren, din Gud, över allt annat.

Är ditt offer felfritt? Ger du av det bästa du har?

Monday

Salt - 3 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt"  (3 Mos 2:13 FB)

Det var viktigt med salt så man offrade till Gud i det gamla förbundet.

I det nya förbundet är det vi kristna som är saltet. Saltet som förhindrar förruttnelsen. Saltet som gör att den rätta smaken kommer fram.

Det är inte alltid populärt att vara saltet. Det är mycket lättare att hålla om det som är politiskt korrekt i varje tid. Saltet kan svida i såren. Men vi är kallade att vara jorden salt.

Jesus sa: "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."  (Matt 5:13)

Sunday

Gud talar till dig - 3 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet."  (3 Mos 1:1 FB)

Det finns skillnader mellan det Gamla och det Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet talar Gud med utvalda personer och det är utvalda personer som blir utrustade med den Helige Ande.

Så är det inte i det Nya Testamentet. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Gud talar till alla dem som tillhör honom "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig" (Joh 10:27).

Herren kallade på Moses och talade till honom. Gud kallar på dig och talar till dig.

Vad Gud talade till Moses kan du läsa i detta kapitlet från Tredje Moseboken. Vad Gud säger till dig kan du höra i din ande "Den som har öron må höra vad Anden säger..."

Vad säger Gud till dig idag?

Domarboken

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Domarboken

En ny början - Dom 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan vände de tillbaka till sin arvedel och byggde åter upp städerna och bosatte sig i dem. Samtidigt begav sig Israels barn därifrån, var och en till sin stam och sin släkt. De drog bort därifrån, var och en till sin arvedel."  (Dom 21:23-24 FB)

Efter en fruktansvärd period av stridigheter och dödande avslutas Domarboken med en ny början, en ny start.

Den nya starten är kännetecknande för det kristna livet. Det handlar om att återvända till källan för det kristna livet, Jesus. Det handlar om att börja på nytt.

Det kristna livet börjar med pånyttfödelsen. En ny början. Men det räcker inte med att ha börjat på nytt en gång i tiden för länge sedan. Vi måste fortsätta att leva i det nya livet. Så många saker i livet får oss att tappa fokus på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

Men nu är det dags att börja på nytt. En ny början. En tid av återuppbyggnad av det som har fallit samman. Nu är Guds tid.

Så här brukade vi sjunga förr i världen. Det är kanske dags att sjunga det om igen:
"Börja om än en gång i mitt liv, börja om än en gång i mitt liv.
Jag vill formas av Dig, av Ditt heliga bud! Gör mitt liv,till ett redskap för Gud"

Friday

Inbördeskrig - Dom 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Israels män vände tillbaka till Benjamins barn och slog dem med svärd, alla i staden, boskapen, ja, allt vad de träffade på. Dessutom satte de eld på alla städer som fanns där."  (Dom 20:48 FB)

Huvuddelen av Domarboken handlar om hur israeliterna får kämpa mot främmande folk runt omkring dem. Men här i slutet av Domarboken är det israeliter som förgör israeliter.

Hur sorgligt är det inte att höra om hur kristna kämpar mot varandra. Historiskt sett ofta med dödlig utgång. Till exempel kampen mellan katoliker och protestanter i Europa under 1600-1800-talen. Dopfrågan är en annan fråga där kristna har försökt kämpa ned varandra.

Också i våra dagar ser vi hur kristna står upp mot varandra och försöker förgöra varandra även om det inte sker genom att vi dödar varandra.

Det betyder inte att vi inte får ha olika uppfattningar. Paulus skriver: "Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." ( 1 Kor 11:19). Vi måste ha olika uppfattningar. Det är viktigt att stå upp mot irrläror och bibeltexterna går verkligen hårt åt dem som försöker sprida falska läror i församlingen.

Men då kristna står upp emot varandra och försöker förgöra varandra, då är vi tillbaka i situationen från Domarboken kapitel 20. Man sa om de först kristna "Se, hur de älskar varandra". Man kan säga om olika kristna grupperingar idag: "Se hur de hatar varandra."

Då vi har kommit så långt, då har Satan verkligen fått oss dit han vill, att kämpa mot fel fiender. Vi har en gemensam fiende: allt ont som finns i denna värld. "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna." (Ef 6:12)

Förfallet råder - Dom 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru. Dem vill jag föra ut till er, så kan ni våldta dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men gör inte en sådan galenskap mot denne man." Men männen ville inte höra på honom. Då grep mannen sin bihustru och tvingade ut henne till dem. Och de kände henne och hanterade henne skändligt hela natten ända till morgonen. Först när det började ljusna släppte de henne."  (Dom 19:24-25 FB)

Kapitlet börjar med att en man från Efraims Bergsbygd tar sig en bihustru (vers 1). Hon rymmer senare från sin man och beger sig till sin far i Betlehem. Mannen reser ned till Betlehem och tar med sig sin hustru tillbaka.

På vägen hem behöver de natthärbärge. De väljer bort städer där det inte bor israeliter och väljer att övernatta i Gibea, som var en israelitisk stad. Men det var ingen i staden som ville ta emot mannen och hans bihustru. Sent omsider kommer en man hem från sitt arbete och erbjuder dem natthärbärge.

Senare på kvällen kommer byns män och kräver att få "känna" mannen (vers 13). Mannen som erbjudit natthärbärge erbjuder då folkhopen sin dotter som var jungfru samt mannens bihustru (vers 24). Men folket var inte nöjda med det. Då tvingade den resande mannen sin bihustru ut till männen på gatan och de "hanterade henne skändligt hela natten" (vers 25). Då jag läser hur mannen behandlade sin bihustru förstår jag väl varför hon rymde från honom i början av kapitlet. Kapitlet slutar med att mannen styckar sin hustru.

Hur långt kan våldet och förfallet gå? Det ser ut att vara ändlöst. Vi kan även se liknande tendenser i våra dagar. I en del krig är det vanligt att man använder våldtäkt som metod.

Allt detta är resultat av att man vänder sig bort från Gud och låter ondskan ta övermakten.

Thursday

Under Herrens beskydd - Dom 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästen svarade dem: ´Gå i frid. Er resa står under Herrens beskydd´."  (Dom 18:6 FB)

Här talar Gud genom en Levit som avfallit från tron och som tillber avgudar. Man kan verkligen ställa sig frågan: "Kan Gud tala genom så orena redskap". Att Gud talar genom leviten är inget godkännande av hans liv. Och om Gud inte kunde använda orena redskap, vem skulle han då kunna använda? Vi kan inte kvalificera till, eller göra oss värdiga till, att Gud ska tala genom oss. Gud använder vem han vill. Av bara nåd.

Men det svar som Dans stam får är ett tillstånd som vi alla borde eftersträva. Att leva våra liv under Herrens beskydd. Det bör vara vår ständiga bön. Att låta Gud vara Herre över alla delar av våra liv. Vi kan inte gå fel om vi följer efter Jesus.

Bön: "Herre låt mig idag leva under ditt beskydd. Hjälp mig, Herre, att vara lyhörd till din stämma så att jag inte går ut ur ditt beskydd."

Tuesday

Var och en gör som den anser rätt - Dom 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg rätt."  (Dom 17:6 FB)

Mika visste mycket väl vad Gud ansåg om att ha avgudar. Men fastän Gud oräkneliga gånger talat om hur folket skulle förhålla sig till avgudarna, så skaffade sig Mika ett avgudahus med olika avgudabilder. Det var en "laglös" tid. Var och en gjorde sina egna lagar och vad var och en ansåg vara rätt, det var rätt, för honom eller henne.

Istället för att styras av Guds ord, lät man sig styras av sin egen hemfabricerade uppfattning om vad som var rätt och orätt.

Vi kan se samma tendenser i vår tid. Många ifrågasätter de värderingar som vi finner i Guds ord. Istället blir det ofta våra egna tankar och känslor som avgör vad som är rätt eller fel. Man säger "det känns rätt för mig."

Vi behöver på nytt komma tillbaka till Guds ord. Vi behöver en bibelväckelse där vi frågar "vad säger Gud" istället för att vara utlämnade till "vad känner jag är rätt".

En hemlig svaghet - Dom 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sade: "Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud, för jag är en Guds nasir sedan jag var i moderlivet. Om man rakar av mig håret, viker min styrka ifrån mig, och jag blir svag som alla andra människor." (Dom 16:17 FB)

Simson hade övernaturliga krafter. Hans omgivning såg honom som utvald och speciellt utrustad av Gud. Men Simson hade en hemlig svaghet. Och då hans hemlighet avslöjades förlorade han allt.

Vi har sett det hända flera gånger. Människor, mäktigt använda av Gud. Beundrade och upphöjda. Men så avslöjas en hemlighet. Det kan vara en hemlighet på det sexuella planet, eller en oärlighet då det gäller ekonomi, eller maktmissbruk på något annat område. Plötsligt faller hela glansen kring personen.

Det är viktigt att vi lever i renhet inför Gud och människor. Att vi inte har några "hemliga" synder som inte tål dagens ljus. Tål mitt liv att synas? Hur är det med mina handlingar? Hur är det med mina motiv?

Monday

Den Helige Ande befriar - Dom 15

Kommentar från den dagliga bibelläsningen
"När han kom till Lehi, sprang filisteerna skrikande emot honom. Då föll HERRENS Ande över honom, och repen kring hans armar blev som lintrådar när de antänds av eld, och banden liksom smälte bort från hans händer."  (Dom 15:14 FB)

Då Simson blev angripen föll Herrens Ande över honom så att repen som han bundits med bara smälte bort.

Då jag läser det tänker jag på berättelsen då Paulus och Silas satt i fängelse: "Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av."  (Apg 16:25-26) Då Paulus och Silas vände sig till Herren i lovsång lossnade bojorna och föll av.

Samma sak kan vi se hända på den första pingstdagen i Apostlagärningarna. Lärjungarna var liksom fångade i sin egen fruktan och låste in sig av fruktan för judarna. Då de blev fyllda av den Helige Ande var det som om fruktan bara smälte bort, den låsta dörren öppnades, och de kunde gå ut i frihet och predika så att tretusen människor blev frälsta.

Den Helige Ande för med sig frihet. "Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor 3:17)

Friday

”Herrens Ande kom över honom” – Dom 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

Då föll Herrens Ande över honom, och han slet sönder lejonet med bara händerna, som vore det en killing.”  (Dom 14:6 FB)

Det står vid flera tillfällen, på olika sätt, att Herrens Ande verkade på Simson:
-”Herrens Ande började verka på honom...” (Dom 13:25)
-”Då föll Herrens Ande över honom… ” (vers 6)
-”Herrens Ande kom över honom...” (vers 19)

Även om situationerna som beskrivs kan synas underliga, framgår det tydligt att Simson genom kraften av den Helige Ande  kunde göra vad han egentligen inte kunde göra.
Det är samma sak som händer med apostlarna på pingstdagen. De kan plötsligt göra saker som de inte kunde göra.

Men det finns en skillnad. I det gamla förbundet verkade den Helige Ande genom utvalda människor vid utvalda tillfällen. Men nu, i det nya förbundet, är Guds Ande utgjuten över alla människor (Apg 2:17).

Det betyder att Guds Ande genom dig kan göra det du inte kan göra. Det gäller de andliga nådegåvorna  (1 Kor 12:7-11). Jesus säger tecken ska följa den som tror (Mark 16:17). Jesus säger till och med att den som tror på Honom ska göra större gärningar än Jesus själv (Joh 14:12).

Tror du på det? Tror du på vad Jesus säger? Då kan du förvänta dig att Herrens Ande genom dig kan göra det som du inte kan göra.

Thursday

Lovets offer - Dom 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Manoa tog killingen med tillhörande matoffer och offrade det på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske inför Manoas och hans hustrus ögon. När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte."  (Dom 13:19-20 FB)

Manoas hustru var ofruktsam. En ängel uppenbarade sig för henne och talade om att Hon skulle bli havande och föda en son (vers 3).

Manoa fick sedan också samtala med ängeln och då de förstod att ängelns budskap skulle bli verklighet offrade de ett tackoffer inför Herren. Senare födde Manoas hustru också en son som fick namnet Simson (vers 24).

I tackoffret uppenbarade sig Herren på ett mäktigt sätt för Manoa och hans hustru. Det är något speciellt som sker när vi uppsänder lovets offer och se Herren som han verkligen är. I lovets offer lyfter vi blicken från det vardagliga och får se Herrens härlighet.

"Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Hebr 13:15)

Ditt tal avslöjar vem du är - Dom 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gileaditerna skar av vadställena över Jordan för efraimiterna. Då någon av de efraimitiska flyktingarna sade: "Låt mig komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en efraimit?" Om han då svarade "nej", sade de till honom: "Säg schibbólet." Sade han då "sibbólet", därför att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och dödade honom där vid vadställena över Jordan"  (Dom 12:5-6 FB).

Några fiender försökte ta sig över vadstället genom att försäkra att de inte var efraimiter.  Men deras uttal av ordet  "schibblolet" som betyder strömdrag avslöjade dem.

Så är det också med vårt tal. Med vårt tal avslöjar vi vem vi är och vad som finns inne i oss. Så länge vi är tysta kan vi dölja vem vi är, men så fort vi öppnar vår mun avslöjas det vem vi är. Om vi talar ont eller gott om våra medmänniskor, eller vi upphöjer oss själv, eller om vi nedvärderar andra människor.

Var vaksam över hur du talar. Ditt tal avslöjar vem du är.