Nyhetsflödet

Wednesday

Jesus är Herre över allt - Psalm 8

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 8


”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB)

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Hebr 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och att han för en kort tid kommer att vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som har skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!” vers 10

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

Tuesday

Vaka över dina tankar - Psalm 7

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 7


"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och "föder" dem blir vi havande med olyckan och förr eller senare föder den fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme kommer att forma våra liv.

Monday

"Herren har hört" - Psalm 6

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 6

"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan, sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön kommer igenom på andra sidan. Bönen slutar med förvissningen att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade kanske inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Det är bönens funktion. Att inte bara umgås med våra problem i bönens form utan att lyfta upp problemen inför Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)

Sunday

Nåd som en sköld - Psalm 5

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 5

"Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld." (Ps 5:13 FB)

Psalm 5 är en morgonbön under förföljelse. Psalmisten ber och vi får också be orden:
"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar!
Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag.
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt."
(vers 2-4)

Psalmen avslutas med att konstatera att Gud omger den rättfärdige med nåd som med en sköld.

Den sköld som beskyddar oss är Guds nåd. Det är inte vår egen rättfärdighet eller förträfflighet som beskyddar oss. Det är precis tvärtom! Då vi litar på våra egna gärningar är vi helt ockyddade. Men den som söker sig till Herren blir omsluten av Hans rättfärdighet och nåden bildar en sköld runt denne.

Romarbrevet skriver om denna nya rättfärdighet:
"...en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." (Rom 3: 22-24 FB)

Då du känner dig misslyckad och fördömd får du se dig själv friköpt och iklädd denna rättfärdighet. Låt nådens sköld skydda dig.

Saturday

Förtröstan trots omständigheterna - Psalm 4

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 4


"När jag är trängd ger du mig utrymme" (Ps 4:2 FB)
"Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom." (Ps 4:4 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständighterna inte är de bästa.

-Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme.(v.2)
-I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (v.4)
-Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (v.6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)

Friday

"Hos Herren finns frälsningen" - Psalm 3

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 3


HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. (Ps 3:2-4 FB)

David upplevde sig övergiven och isolerad. Han fick fly ut ur Jerusalem för sin egen son Absalom (vers 1).

Men även om de yttre omständigheterna såg ut att vara katastrofala och hopplösa, fanns det ändå en plats där David kunde finna trygghet och tillflykt.

->Herren fick vara Davids sköld.
->Och även om all mänsklig ära var förlorad så fick Herren vara hans ära.
->Och även om det fanns all anledning att sänka blicken och fastna i de hopplösa omständigheterna så lyfter Herren upp Davids huvud
. (vers 4)

Psalmen avslutas med orden:
"Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela." (vers 9)

"Begär av mig" - Psalm 2

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 2


"Begär av mig, så skall jag ge dig..." (Ps 2:8 FB)

Gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Han lovar till och med att vår frimodighet ska få stor lön (Hebr 10:35).

Vi uppmanas också att gör alla våra önskningar kända för Gud (Fil 4:6).

Men här i psalm 2 uppmanas vi inte bara att be utan att till och med begära av Gud. Vi får hålla fram Guds löften inför oss själva och inför Gud och begära av honom det som han har lovat.

Kanske vinner vi så lite i den andliga världen därför att vi inte i tro gör anspråk på det Gud lovat.

Tuesday

Två vägar - Psalm 1

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 1

"Salig är den som.... har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt." (Ps.1:1-2)

I den första psalmen beskrivs två olika slags människor. De som strävar efter att följa Herren och de som inte vill följa Herren. Det beskrivs som två olika vägar "de rättfärdigas väg" och de "ogudaktigas väg" (vers 6).
De som vill följa Herren beskrivs så här: "Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl." (vers 3)

Vem vill inte vara som den mannen. Att bara fortsätta att bära frukt i rätt tid oavsett omständigheterna. Att inte vissna, inte ens i torra perioder.

Förutsättningen för att kunna vara den mannen beskrivs i vers 2: "att ha sin glädje i Herrens undervisning och att begrunda hans ord dag och natt".

Det finns ett samband mellan att vara en välsignad (salig) människa och hur vi umgås med Guds ord. Att ständigt läsa, begrunda och meditera över Guds ord gör att vi mer och mer blir färgade av hur Gud tänker.

Vi måste själva välja vad vi vill bli färgade av. Men det är ingen tvekan att den här världen behöver många fler "saliga" människor. Människor som är djupt rotade vid vattenbäckarna.
Vill du bli en av dem?

Sunday

Uppståndelsens morgon - Dan 12

Bibelläsning: Daniel 12
"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." (Dan 12:1 FB)
"Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände." (Dan 12:13 FB)

I Daniels sista kapitel talas igen om den sista svåra tiden på samma sätt som Jesus omtalar den i Matteus 24. Men i allt mörker som Daniel beskriver i den sista tiden, öppnas ändå för en stråle av ljus och hopp i den allra sista meningen i boken "du skall uppstå".

Jesus beskriver i Matteus 24 den sista tiden som förslovåndorna, inte som dödskrampen. Födlsovåndor kan vara fruktansvärda, men resultatet blir nytt liv.

Uppenbarelseboken talar om en ny himmel och en ny jord, om ett liv utan smärta och tårar, om ett liv som präglas av en fullkomlig gemenskap med Herren själv.

Saturday

Slutet närmar sig - Dan 11

Bibelläsning: Daniel 11
"Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom." (Dan 11:44-45 FB)

Det går mot slutet. Den ene makthavaren efter den andre avlöser varandra. Den sista tidens härskare drar in i ´det härliga landet´(Israel).

Till slut blir han själv förskräckt och går mot en säker undergång. Sista striden är här. Avslutningen av denna tidsålder står för dörren.

Inför detta budskap renar sig Guds folk: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12 FB)

Friday

Bönekampen - Dan 10

Bibelläsning - Daniel 10
"Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. (Dan 10:12-13 FB)

Varför får jag inte bönesvar? Det frågade sig säkert Daniel under den långa tid han bad. Svaret får Daniel i en uppenbarelse av vad som sker bakom ridån då vi ber.

Vi får en inblick i den andliga kamp som kan förekomma då vår bön förhindras av mörkrets makter. Det finns någon som på alla vis vill förhindra att Guds välsignelser når fram till oss.
Jesus sa: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Att gå in i förbön kan vara att gå in i den andliga kampen för att "Guds rike ska komma och Guds vilja ske på jorden som den sker i himlen". (fritt efter Matt 6:10).

Vår kamp är inte mot människor, även om det finns människor som ställer sig på det ondas sida. Vår kamp är "mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef 6:12 FB).

Så budskapet är till dig som ber: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

Thursday

Vedermödan - Dan 9

Bibelläsning: Daniel 9
"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Dan 9: 26-27 FB)

Den första delen av kapitel nio är en bön av Daniel, där han bekänner folkets synd och ber om förlåtelse och upprättelse.

I den senare delen av kapitlet återger Daniel en syn han tagit emot om den yttersta tiden. Han ser framför sig hur "den smorde" dödas och Jerusalem och templet blir förstört. Sedan talar han om den allra sista tiden och beskriver den som en vecka. Många menar att Daniel här talar om årsveckor, det vill säga sju-årsperioder.

Jesus talar också om hur denna tidsålder ska avslutas med en mycket svår period, vedermödan, och att det kommer att bli den största nöden i världens historia (Matt 24:21).

Daniel profeterar om den händelsen många hundra år före Jesu liv på jorden. Jesus hänvisar till denna profetia (Matt 24:15) och pekar framåt att denna händelse är avslutningen på denna tidsålder.

Denna period avslutas med att människosonen kommer tillbaka till jorden med makt och härlighet. I det sammanhang upprepar Jesus orden flera gånger: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer". (Matt 24:42)

Wednesday

Den sista tiden - Dan 8

Bibelläsning: Daniel 8
"Mot det dagliga offret skedde ett övergrepp: en truppstyrka sattes in, som slog sanningen till marken och hade framgång i vad den gjorde." (Dan 8:12 bibel 2000)

Den apokalyptiska synen fortsätter med olika djur och deras horn. I förklaringen av synen anges att synen gäller en avlägsen framtid (vers 26). Det anges att det handlar om den sista tiden (vers 17). Ännu mer specifikt: "Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar." (vers 19).

Då Daniel talar om vredens tid, är det samma tid som Jesus beskriver i den sista stora nöden (Matt 24:15-28).

Det stora angreppet utförs på sanningen. Sanningen slås till marken (vers 12).

Har det funnits någon tid tidigare, där sanningen så konsekvent förnekas som idag?

Även om det inte nämns i kapitlet så finns undertonen där. Det ondas seger är bara tillfällig. Jesus är sanningen och sanningen kommer att segra.

Tuesday

Det vinnande laget - Dan 7

Bibelläsning: Daniel 7
"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras." (Dan 7:13-14 FB)

Från och med kapitel sju förändras innehållet i Daniels bok till att bli apokalyptisk. Här ser vi, på samma sätt som i Uppenbarelseboken, en beskrivning i svårtolkade symboler om en andlig maktkamp mellan det goda och det onda. Även om den senare delen av kapitlet är en förklaring av synerna, så är det inte säkert att man blir så mycket klokare av det.

Kännetecknande är också att det goda till slut kommer att segra. Vi ser människosonen komma med makt och härlighet. Det ger tröst i svåra tider att veta att vi, trots att det kan se mörkt ut omkring oss, är med på det segrande laget: "Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." (Dan 7: 27 FB)

Så, ge inte upp. En gång ska alla förstå och alla knän böja sig (Fil 2:10).

"Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket." (Luk 12:32)

Monday

Vad brukar du göra? - Dan 6

Bibelläsning: Daniel 6
"Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra." (Dan 6:10 FB)

Daniel hade hamnat i lejongropen. Orsaken var att Daniel levde ett så helgat liv att hans kollegor inte kunde hitta något att anklaga honom för "De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom" (vers 4). Att se någon som levde ett rent och heligt liv irriterade dem tydligen så mycket att de gjorde allt de kunde för att röja Daniel ur vägen. Det är orsaken till att han hamnade i lejongropen.

Orsaken till att Daniel blev räddat undan lejonen var att han förtröstade på Gud "När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud" (vers 23). Det lilla ordet "ty" betyder att detta var orsaklen till hans räddning.

Tänk vilka resultat förtröstan på Gud kan åstadkomma!

Men i detta kapitel ser vi också orsaken till att Daniel kunde leva ett liv i nära relation med Gud. Han hade skaffat sig heliga vanor. Våra vanor formar våra liv. Dåliga vanor drar ner oss och goda vanor lyfter upp oss.

Daniel föll på knä och bad till Gud tre gånger om dagen, "så som han tidigare hade brukat göra" (vers 10).

-Vad brukar du göra?
-Hur ser dina vanor ut då det gäller din gudsrelation?

Sunday

Vad väger du? - Dan 5

Bibelläsning: Daniel 5
"Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt" (Dan 5:27 FB)

Ännu en gång sker det. Kungen får ett budskap som ingen av hans spåmän eller vise män kunde tyda. Denna gång heter kungen Belsassar, son till den förre kungen.

Kungen hade sett ett finger skriva på den vita väggen. Då alla andra hade misslyckats tillkallades Daniel. Daniel tyder skriften med orden: "du är vägd på en våg och funnen vara för lätt". Konsekvensen av det var att kungen skulle förlora sitt rike.

Daniel talade också om hur kungens pappa hade blivit fördriven ut ur slottet och fått leva bland djuren och fått äta gräs, ända till han omvände sig till Gud (vers 21). Då fick han tillbaka kungamakten.

Daniel talar också om orsaken varför Belsassar funnits vara för lätt. "Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödjmukat dig" (vers 22).

-Han visste vad som var rätt, men gjorde inte det rätta.
-Han visste vem Gud var, men ödmjukade sig inte inför honom.
-Han levde inte efter den kunskap och uppenbarelse han fått.

Vi är alla ansvariga att leva efter den kunskap och uppenbarelse vi fått.
-Lever jag efter den gudskunskap jag har?
-Får min kunskap om Gud och Hans vilja de konsekvenser i mitt liv som de borde få?
-Vad väger jag?

Saturday

"Gör dig fri från dina synder" - Dan 4

Bibelläsning: Daniel 4
"...du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder" (Dan 4:23-24 FB)

Daniel skulle tyda kungens dröm. Men då Daniel hörde drömmen och förstod dess mening blev han tveksam. Han blev "bestört, full av oroliga tankar" (vers 16). Skulle han kunna säga sanningen till kungen, sin chef och arbetsgivare? Han hade nog hellre berättat goda nyheter, men detta var dåliga nyheter för kungen.

Kungen skulle drivas ut ur palatset, svälta och leva som ett djur förkastad av alla. "Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor" (vers 30).

Men Daniel sa också att kungen skulle få tillbaka sin kungavärdighet den dagen han vände om till Gud. Kungen behövde befria sig från all sin synd.

Det var ett hårt ord Daniel fick till kungen, men Daniel var lydig och bar fram orden från Gud.

Det är inte så populärt att tala om synd idag, men det kan kanske hända att vi också får ett sådant ord att bära fram till en annan människa. Men innan vi gör det bör vi ha tagit emot ordet till oss själva: "Gör dig fri från dina synder."

Eller, som det står i det Nya testamentet: "...låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Hebr 12:1-2 FB).

Hur gör man då för att bli fri från sina synder?
-"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

Friday

Var går dina gränser? - Dan 3

Bibelläsning: Daniel 3
"Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" (Dan 3:15 FB)

Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, hade blivit upphöjda att förvalta Babels hövdingdöme. De var en del av maktstrukturen. Men då order utgick att alla vid en viss signal måste falla ned och tillbe kungens guldstaty, så vägrade de.

Kungen kallade dem till sig och sa att bara de föll ned och tillbad statyn skull allt vara väl (vers 15). Om de bara anpassade sig till vad alla andra gjorde så skulle allt bli bra.

Idag förväntas vi kanske inte tillbe en guldstaty, men vi kanske förväntas att anpassa oss till vissa tankemönster eller handlingar, som alla andra gör.

Vi kanske förväntas överge en biblisk ståndpunkt för att anpassa oss till det som är politiskt korrekt.

Vi kanske förväntas anpassa oss till kulturella handlingar eller följa moraliska principer, därför att alla andra gör det?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego visste var deras gränser gick, även om de var en del av det etablerade systemet. De vågade stå fast även om de visste att det skulle leda till den brinnande ugnen.

Var går dina gränser?

Thursday

Tillit - Dan 2

Bibelläsning: Daniel 2
"Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel" (Dan 2:16-18 FB)

Kungen hade fått en dröm. Han krävde av spåmännen att både återberätta drömmen och tyda drömmen. Då ingen kunde det befallde kungen att alla vise män i Babel skulle förgöras (vers 12).

Daniel går först till kungen och talar om att han kan tyda drömmen, om Daniel bara får lite tid.
Därefter ber han sina vänner om förbön. "Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten" (vers 19).

De flesta av oss skulle säkert vilja få reda på hemligheten innan vi gick till kungen och talade om för honom att vi hade hemligheten.

Men Daniel hade en sådan tillit till Gud att han vågade tala om för kungen att han skulle få reda på hemligheten.

I förbindelse med att Daniel senare uppenbarade hemligheten för kungen, ger Daniel äran åt Gud och passar på att vittna om Gud. "Men det finns en Guds i himlen..." (vers 28).

Berättelsen slutar med att kungen faller ned och bekänner Guds makt: "Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över alla andra gudar, en Herre över kungar" (vers 47).

-Men Daniel hade en sådan tillit till Gud...
-Hur är det med min tillit till Gud?

Wednesday

Integritet - Dan 1

Bibelläsning: Daniel 1
"Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig" (Dan 1:8 FB)

Daniel var tillfångatagen och deporterad till ett främmande land. Men fastän han var berövad på nästan allt, behöll hans sin integritet.

Han gjorde allt han kunde för att inte behöva kompromissa med sin övertygelse: "...för Daniel var det angeläget att inte orena sig".

Även om vi lever i ett fritt land, kan man ändå påstå att vår tid är ockuperad av värderingar som strider mot Bibelns budskap, som till exempel relativism och religionssynkretism.

För Daniel var det angeläget att stå fast och inte kompromissa, även om den omkringliggande världen hade ett helt annat värdesystem.

-Hur angeläget är det för mig att inte kompromissa? Bevarar jag min integritet i ett samhälle där alla "sanningar" anses för lika sanna?