Nyhetsflödet

Wednesday

4 Moseboken

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från 4 Mosebok

Arvet står fast - 4 Mos 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är vad HERREN befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam.Ty ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla var och en sin fädernestams arvedel." (4 Mos 36:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Selofhads döttrar. De hade ärvt sin far eftersom Selofhad inte hade några söner. Föreskrifterna i kapitlet talar om att döttrarna bara får gifta sig inom sin släkt. Annars skulle deras arvedel gå över till en annan släkt, och det som Gud givit som arvedel ska stå fast.

Du är en arvinge. Du har fått ett arv som ingen kan ta ifrån dig. Han ger dig frälsning, förlåtelse, kraft i den Helige Ande, överflödande liv, frid, glädje, evigt liv och mycket mer: "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18)

Tuesday

En fristad - 4 Mos 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, skall ni utse åt er städer som skall vara fristäder för er....Dessa städer skall ni ha som tillflyktsorter" (4 Mos 35:10-12 FB)

Inför intåget i det utlovade landet får Israels barn instruktioner om att de ska inrätta fristäder runt om i landet. Om man hade dödat någon av misstag, skulle man kunna fly till en fristad och vara beskyddad från straff eller hämnd. Man skulle då vara beskyddad så länge man inte lämnade fristaden. Utanför fristaden fanns inget beskydd (vers 26).

Idag är det Jesus som är vår fristad. Inte bara för oavsiktliga fel vi begår, utan till och med för alla fel vi gör medvetet. Det finns förlåtelse i honom. I honom kan vi bli friköpta från våra överträdelser. Men det är bara i honom allt detta finns. Utan Jesus är vi oskyddade. Jesus är vår fristad.

"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." (Ef 1:7-8)

Monday

Gränser - 4 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN talade till Mose. Han sade: "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når." (4 Mos 34:1-2 FB)

Kapitlet handlar om gränser. Det definierar Israels gränser åt alla håll.

Guds rike idag har också gränser. Guds rike är ett område där Jesus är Herre. Guds vilja definierar Guds rikes gränser. En kristen kan inte leva hur som helst och ändå kalla sig kristen.

Idag upplevs varje gräns ofta som en utmaning som måste överträdas. På det moraliska området rivs alla gränser och staket. Gränser ses som något ont som hindrar mig att göra det jag vill eller som hindrar mig att förverkliga mig själv.

Men gränser eller staket har också en annan funktion. Det är ett skydd för det som finns utanför. Det hjälper mig att inte gå fel eller överträda det som är Guds vilja för mitt liv.

Tio Guds bud eller bergspredikan är inte för att göra livet svårare för oss. Det är en hjälp att komma rätt i livet. Det hjälper oss att känna gränserna för vad som är rätt eller fel.

Guds ord hjälper oss komma rätt. "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps 119:105)

Sunday

"Jag har givit er landet" - 4 Mos 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning." (4 Mos 33:53 FB)

Guds löfte upprepas "jag har givit er landet". Det var en gåva från Gud, men de måste själva gå in i landet och erövra det, och de fick inte blanda sig med avgudarna och religionerna som fanns i landet. Ett löfte om en ny tillvaro för ett folk som irrade omkring i öknen.

Gud har gett oss löften också idag. "Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3). Tror du på Guds löfte? Är du beredd att tacka ja till gåvan?

Är du beredd att "erövra", ta emot, frälsning?
Är du beredd att "erövra", ta emot, förlåtelse?
Är du beredd att "erövra", ta emot, den helige Andes kraft i ditt liv?

De är alla löften givna till dig.

William Booth lär ha sagt på sin dödsbädd till sin son Bramwell "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"

Saturday

Irra omkring i öknen - 4 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio år, till dess att hela det släkte var borta som hade gjort det som var ont i HERRENS ögon." (4 Mos 32:13 FB)

Israels barn vandrade fyrtio år i öknen. En hel generation fick leva sitt liv i öknen. Orsaken var att de inte trodde Guds ord. Gud hade sagt att han ville leda dem in i det utlovade landet, men folket trodde inte att det skulle fungera och återvände i stället till öknen. De trodde inte på Guds ord.

Gud lät dem få det de hade valt. Att irra omkring i öknen.

Också i dag finns det kristna och församlingar som "irrar omkring i öknen". De har inte satt tilltro till Guds löften om ett liv i överflöd. Istället lever de sina liv i en andlig öken utan slut. Både personligt och i församlingen. Gud låter dem få det de har valt.

Men Gud hade inte tänkt att hans folk skulle irra omkring i öknen. Hans löfte står fortfarande kvar: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10). Tror du det löftet? Törstar du efter liv i Jesus? Jesus säger: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37). Välkommen ut ur öknen. Välkommen hem.

Thursday

Rustad till strid - 4 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då avskiljdes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand." (4 Mos 31:5-6 FB)

Ännu en gång ger sig israeliterna i till strid mot sina fiender. En fruktansvärd berättelse med många människor dödade.

Trots krigets alla hemskheter har Frälsningsarmén tagit upp denna förebild för sitt krig mot synden. I Frälsningsarméns tidigare år användes den krigiska terminologin oftare än idag. En evangelisationskampanj betecknades som ett "angrepp", rapporter om antal frälsta beskrevs ofta som att man "tagit fångar".

Men även om man i terminologin använder samma ord är innebörden den motsatta:
-I krig dödas människor, i frälsningskriget ger man liv till människor.
-I krig tar man människor till fånga, i frälsningskriget befriar man människor.
-I krig såras människor, i frälsningskriget helas människor.

Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas.

Vi behöver fortfarande en armé som går med "larmtrumpeterna i sin hand" (vers 6).

Wednesday

Kan man lita på dig? - 4 Mos 30

Kommentar till de dagliga bibelläsningen
"Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat." (4 Mos 30:3 FB)

Du får inte bryta ditt ord, du ska göra vad din mun talat. Det är föreskrifterna i dagens bibelläsning.

Kan man lita på dig? Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor?

Jesus understryker vikten av att våra ord ska vara sanna och stämma överens med vårt liv: "Ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde." (Matt 5:37)

Jesus förväntar sig att vi ska vara sanna rakt igenom. Från tanken till handlingen. Vara sanna "i tanke, ord och gärning".

Tuesday

Ännu fler offer - 4 Mos 29Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer, matoffer, drickoffer eller gemenskapsoffer” (4 Mos 29:39 FB)

Uppräkningen av de olika slagen av offer fortsätter från förra kapitlet. Idag offrar vi inte längre djur. Nu handlar det mer om att offra oss själv (Rom 12:1). Men det finns också andra offer som vi idag som kristna förväntas ge. I Hebreerbrevet kapitel  13 nämns tre slag av offer:

1 – Lovprisningsoffer, lovets offer (vers 15). Det kanske inte alltid känns som om vi vill lovprisa Gud. Men Gud är alltid värd vårt offer. Att lova Gud gör också något med oss själva. Vi flyttar fokus från oss själva och våra bekymmer till vem Gud är och vad han kan göra.

2 – Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (vers 16). Vi får dela med oss av det Gud har välsignat oss med. Att ge ifrån oss av det som är vårt gör också något med oss själva. Den som välsignar andra blir själv välsignad.

3 – Att gå utanför lägret och dela hans smälek (vers 13). Det kan vara ett offer att stå upp för Gud i en ogudaktig omvärld. Vi vill så gärna vara accepterade av alla och vara med de andra. Men att stå upp för Jesus innebär ofta att ställa sig utanför eller att bli ställd utanför. Det finns en smälek att bära inför en värld som inte alls känner eller bryr sig om Gud eller vad Gud har sagt i sitt ord. Vill du vara med och bära hans smälek?

Monday

Ett nytt slags offer - 4 Mos 28Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Herrren talade till Mose. Han sade: ´Befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer´”  (4 Mos 28:1-2 FB).
Det var noga med offren då. Kapitlet ger föreskrifter för det dagliga offret, Sabbatsoffret, Nymånadsoffret, Påskoffren samt Veckohögtidens offer.

Det är noga med offren även idag, även om det nya förbundet bär med sig ett helt annat slags offer.
offrade man djur – Nu offrar man sig själv: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag offrar mig helt för Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?

Sunday

Gå i spetsen - 4 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Må HERREN, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten, som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att HERRENS menighet inte blir som får utan herde." (4 Mos 27:16-17)

Mose fick i uppdrag av Gud att insätta Josua som ny ledare efter sig själv. För att komma vidare och komma in i det landet Gud hade lovat behövde man en ledare. En människa som kunde gå i spetsen för folket och visa vägen.

Guds församling behöver också idag ledare, människor som kan och som vågar gå i spetsen. Kanske det finns områden där du är den som ska gå i spetsen?

Men den som går i spetsen är också beroende av dem som finns bakom spetsen. Om det inte finns någonting bakom spetsen, är det inte längre en spets utan bara en isolerad prick. Det kan vara tufft att gå i spetsen och bryta ny mark. Ledarna är beroende av stödet från dem som kommer bakom spetsen.

Du får vara med och be för dina ledare, uppmuntra  dina ledare, stödja dina ledare, respektera dina ledare och hjälpa din ledare.

Du kan börja med att  be för dina ledare nu. Finns det andra saker du kan göra för att underlätta bördan för sin ledare?

Thursday

Ökenliv eller liv i överflöd - 4 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, ty om dem hade HERREN sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son."  (4 Mos 26:63-65 FB)

Detta var den andra folkräkningen sedan uttåget från Egypten. Den första generationen hade ställts inför ett val. Man hade skickat in tolv spejare in i landet för att se om landet var så bra som Gud hade sagt. Efter rapporterna från spejarna gjorde folket sitt val. Skulle folket välja att ta emot det överflödande landet som Gud erbjöd dem, eller skulle de vända tillbaka till ökenlivet?

Folket gjorde sitt val. De valde öknen och folket fick vad de valde. Kaleb och Josua var de enda som ville att folket skulle gå in och ta emot överflödslandet, men de blev nedröstade.

Gud erbjuder oss också idag ett andligt liv i överflöd. Jesus säger till den som törstar: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram." (Joh 7:38)

Gud har inte ändrat sig. Hans erbjudande står kvar ännu idag. Du väljer. Ett liv i öknen, eller ett liv i Guds överflöd.

Villkoren är de samma som de var förr. Tror du på löftet? Om du tror på löftet kan du ta emot det som Gud lovat och gå in i överflödslandet.

Wednesday

Syndens spiral – 4 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dess inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel.”  (4 Mos 25:1-3 FB)


   Ännu ett av de många exemplen i Gamla Testamtet där Israels barn förleds att tillbe andra gudar. Det hela slutar i katastrof med tusentals döda israeler. Det var israels stora problem under många hundra år. De hade varit ett kringvandrande folk som hållit sig för sig själva, men nu levde de tillsammans med andra folkslag som tillbad andra gudar. Guds våldsamma kamp mot avgudarna visar sig gång på gång.


Jag ser denna kamp mot avgudarna som en förebild på vår kamp mot synden. Tänk om vi vore lika ivriga att avlägsna varje spår av synd som vill komma in i vårt liv. Synden har en tendens att förmeras och ta över. Det är som en syndens spiral.


Bibelordet börjar med att de uppehöll sig i Sittim. Synden börjar ofta med att vi uppehåller oss på fel platser, eller uppehåller oss med fel saker, eller uppehåller oss med fel tankar. Därefter blev folket lockade av Moabs döttrar och därefter blev de inbjudna till att tillbe deras gudar…


Synden är som en spiral som drar oss längre och längre ned. Det är viktigt för oss att bryta spiralen tidigt innan den fått fäste. Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.

Tuesday

Lyft din blick - 4 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom.  (4 Mos 24:2 FB)
Barak försökte övertala Bileam att förbanna Israel. Bileam hade hittills inte förbannat Israel, utan i stället välsignat Israel. Barak försöker igen och för Bileam till en ny plats för att bygga nya altaren för att fråga Herren.
Då Barak fortsatte att pressa Bileam att förbanna Israel, höjde Bileam blicken och fick se situation i ett annat perspektiv. Den helige Ande kom över Bileam (vers 2), han fick höra Guds ord, fick se syner från den Allsmäktige och han fick sina ögon öppnade (vers 4+16).
Du kanske också kan uppleva att du står under press från en omgivande värld där du bara ser mörker och inte ser någon utväg. Lyft din blick! Det finns ett annat perspektiv!
Vi behöver människor idag som öppnar sig för den Helige Ande, som kan höra Guds ord och säga det, som faller ner och får sina ögon öppnade (vers 4).
Då Jesus talar med sina lärjungar om den svåra tid som skulle komma säger han: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning  (Luk 21:28).
Lyft din blick – Det finns ett annat perspektiv!

Sunday

"Välsigna är mitt uppdrag" - 4 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det."  (4 Mos 24:20 FB)


Balak hade sänt efter Bileam för att Bileam skulle förbanna Israel. Men Gud sände Bileam till att välsigna och inte förbanna. Varje gång Balak frågade kom Bileam tillbaka med samma svar: "Välsigna är mitt uppdrag".


Någon har sagt: "Förbanna inte mörkret - tänd ett ljus". Som kristna är inte vårt uppdrag i första hand  att förbanna. Det finns nog med människor som gör det. Vi är kallade att vara världens ljus (Matt 5:14). Ju starkare ljuset blir desto mörkare blir mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns i mörkret, och mörkret hatar ljuset. Jesu kom som världen ljus och mörkret korsfäste Jesus.


Jesus säger till dig: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." (Matt 5:16). Det ljus vi sprider ska göra Jesus synlig.


Lys för Jesus!

Friday

Bileams åsna - 4 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS ängel sade till honom: "Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet."  (4 Mos 22:32 FB)

Kungen i Moab sände bud på Bileam för att han skulle komma och förbanna Israel. Bileam vägrade först att komma, men gav sig så småningom iväg.

På vägen såg Bileams åsninna Herrens ängel stå hindrande i vägen med draget svärd. Åsninnan vägrade att gå vidare, trots att Bileam upprepade gånger slog åsninnan. Men genom att åsninnan såg vad Bileam inte såg, räddade hon Bileams liv.

Jag hör ibland människor ha olika ursäkter för att inte följa Guds ledning för sina liv. Någon säger jag är för gammal, någon annan säger jag är för ung. Någon säger jag har för dålig utbildning, någon annan säger jag har ingen erfarenhet. Någon säger jag är för dum.

Men om Gud kan använda en åsninna, skulle han då inte kunna använda dig? Gud kunde använda en åsninna då inte ens den store profeten Bileam såg Herrens väg. Skulle då inte Gud kunna använda dig?

Thursday

Kopparormen - 4 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva." Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva."  (4 Mos 21:8-9 FB)

Folket klagade och knorrade. Resultatet blev att det kom in giftormar i lägret (vers 6). Det är lätt att det kommer in giftormar i församlingen också då vi börjar knorra, klaga och kritisera.

Folket insåg sitt misstag och bekände sin synd. Mose fick då i uppdrag att sätta upp en kopparorm i lägret. Och var och en som såg upp på den blev helad.

Gud använde kopparormen som metod för att frälsa folket från giftormarna. Problemet blev att folket fortsatte att dyrka metoden (kopparormen) i stället för att dyrka Herren. Många hundra år senare fick Hiskia riva ned kopparormen, eftersom folket fortfarande dyrkade den. De hade till och med givit ormen ett namn, Nehustan (2 Kung 18:4).

Vi har också lätt att fastna i en form. Vi vill ha saker och ting som de brukar vara i församlingen. Vi kan tillbe vårt sätt att fira gudstjänst, vårt sätt att lovsjunga, vårt sätt att klä oss. Många gånger kan vårt sätt vara ett hinder för att vara öppen mot Gud och höra vad han vill säga till oss idag. Ibland kanske till och med vårt sätt måste krossas så att vi bygger vårt kristna liv på Jesus och inte på traditioner och symboler.

Tuesday

"Tala till klippan" - 4 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka....
... Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka."  (4 Mos 20:8+12)

Det var varmt i öknen och folket blev törstiga. Folket började klaga på Mose och Mose bad till Gud. Gud gav då Moses befallningen att tala till klippan. Då skulle det komma vatten ur klippan.

Men Moses hade varit med förr. Förra gången hade Gud bett honom att slå på klippan med staven (2 Mos 17:6) för att få vatten. Det hade fungerat bra då, och i stället för att lyda Gud använder Moses sin egen erfarenhet för att lösa problemet.

I vår relation med Gud är det viktigt att vi hör vad Gud säger och gör vad han säger till oss. Vi måste vara beroende av Gud i allt vad vi gör.

Vi har så lätt att, i stället för att söka Gud, använda vår erfarenhet och kunskap och på så sätt göra oss oberoende av Gud.

Det är inte fel med erfarenhet och kunskap. Det blir bara fel då den erfarenheten får ersätta Guds ledning i våra liv.

Monday

Rening - 4 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och den som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom, skall han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen."  (4 Mos 19:19 FB)

Rening är ett centralt tema i Moseböckerna. Vi kan läsa till synes ändlösa detaljerade föreskrifter för hur reningen skall gå till. Här i 4 Mos 19 handlar det om rening för allt som varit i kontakt med någon som dött. Att döden kom in i världen var ett resultat av synden och Romarbrevet skriver att syndens lön är döden.

Synd och död var alltså nära förknippat med varandra. Det var viktigt att få rening från det som var förknippat med synden.

Tänk om vi hade samma iver att bli renade från allt som har med synd att göra i våra liv. Tänk om vi vore så fokuserade på att rensa bort varje tillstymmelse till synd eller varje beröringspunkt med synd i våra egna liv.

Sunday

Tionde - 4 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB)

Här får folket befallning om tiondegivande. Folket ger tionde till leviterna (prästerna) och leviterna ger tionde av tiondet till Herren.

Frälsningsarmén har tillämpat samma princip av tiondegivande. Soldaterna ger tionde till sin kår (helt frivilligt naturligtvis), kåren ger tionde till divisionshögkvarteret och divisionshögkvarteret ger tionde till det territoriella högkvarteret.

Ibland hör jag kommentaren att tiondet tillhörde det Gamla förbundet och det är ingenting som vi behöver tänka på idag. Jesus hade en annan uppfattning. Han säger: "Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra"  (Luk 11:42). Det innebär inte att tiondet är det enda viktiga, men Jesus säger klart att vi borde ge tionde.

Måste man ge tionde? Det är en återkommande fråga som jag får höra. Mitt svar är nej, man måste inte ge tionde men man får göra det. Det kristna livet bygger på att vi frivilligt ger ifrån oss av det som är vårt. Att bli frälst betyder att ge sitt liv till Jesus och låta honom bli Herre i ditt liv. Ingen tar ditt liv - du ger det frivilligt.

Frågan är snarare denna: "Har jag råd att inte ge tionde?"
"För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått
."  (Mal 3:10)

Thursday

Gud utväljer - 4 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska....
... Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar."  (4 Mos 17:5+8)

Gud hade utvalt Aron för en speciell tjänst. Alla stammarna la fram sina stavar inför Herren, men det var bara en som blomstrade.

Gud utväljer människor till speciella tjänster. Deras verksamhet kan blomstra och bära frukt under den tiden som den speciella tjänsten avser. Blomstrandet och fruktbärandet var något som Gud gjorde. Det var ingenting Aron kunde åstadkomma.

På samma sätt utväljer Gud också idag människor för speciella tjänster under speciella tider. Vi kan se hur en del människor har en fantastisk framgång i Guds rike. Det kan ofta vara förberedda gärningar (Ef 2:10) som någon får gå in i. En situation där det är moget att skörda och allt bara fungerar.

Vi behöver alla vara lyssnade på Gud för att kunna gå in i de situationer som är förberedda just för oss.

Wednesday

Andlig avundsjuka - 4 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB)

Gud använde Mose och Aron på ett mäktigt sätt. Men folket hade svårt att acceptera att Gud skulle använda någon på ett starkare sätt än någon annan. De kritiserade Mose och Arons tjänst därför att de tyckte att Gud skulle ha använt dem själva i stället.

Andlig avundsjuka är förödande. I stället för att bli berikad av någon annans tjänst för Gud blir man avundsjuk. Man tycker att Gud skulle ha använt mig i stället. Man kan till och med få en släng av skadeglädje då någon som stått i rampljuset mer än mig får problem.

Men det borde i själva verket vara tvärtom "Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den". (1 Kor 12:26)

Vad Gud vill se är kristna som inte trycker ner varandra, utan uppmuntrar varandra att växa i sin tjänst. Finns det någon som du idag kan uppmuntra för att hjälpa honom/henne att blomma ut ännu mer i sin tjänst?