Nyhetsflödet

Tuesday

Låt er varnas - Hes 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt"  (Hes 31:14 FB)

Rubriken över kapitlet i Folkbibeln är "Det skall gå Egypten som Assyrien". Egypten varnas för att förtrösta på sin egen förträfflighet. Profeten jämför med Assyrien som en gång var så mäktigt. På samma sätt ska det gå med Egypten.

Assyriens fall beskrivs i verserna 12-13.

Kapitlet är en varning mot högmod, stolthet och självtillräcklighet och en uppmaning att sätta sin tillit till Gud och inte till sig själv.

Hjälp oss Herre, att förstå att vår styrka ligger i vår svaghet och vårt totala beroende av Dig.

"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10)

Thursday

Domens dag - Hes 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN:
Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära,
en mulen dag, då hednafolkens stund är inne
." (Hes 30:1-2 FB)

Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domen dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg,
så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer,
ja, den är när
a"  (Joel 2:1)

Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta,
med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han
"  (Joel 2:12)

Tuesday

Profetia mot det självgoda - Hes 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är emot dig, farao, du Egyptens kung,
du stora monster, som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min, jag har själv gjort den
."  (Hes 29:3 FB)

Här talar profeten ord från Gud mot  Egypten och Egyptens kung.

Gud talar emot det självgoda, det som tar till sig berömmelse, det som ser ned på de andra och det som litar till sin egen styrka.

Alla de som satt sin tillit till Egypten kommer att se det vackla. De som stöder sig på Egypten ska uppleva att käppen de lutar sig mot ska gå sönder och skada dem själva (vers 7).

Gud har samma budskap till oss idag. Vi ska inte förhäva oss och tro att vi är mycket större än vad vi är. Vi ska inte sätta vår tillit till oss själva eller våra egna resurser. Vi ska bygga våra liv på tillit och beroende till Herren. Vi får söka först och främst Guds rike. Då vi gör det kommer alla andra saker att falla på plats. (Matt 6:33)

Monday

Högmod går före fall - Hes 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud,
jag tronar på en gudatron mitt ute i havet.
Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger:
"högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:
"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36)

Det mäktiga vacklar – Hes 27


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.”  (Hes 27:34-35 FB)

Kapitlet är en klagosång över Tyrus. Tyrus såg sig själv som den fullkomliga skönheten (vers 3). Tyrus beskrivs som den mest framgångsrika handelsstaden med enorma rikedomar. Tyrus hade också en imponerande krigshär (vers 10-11).
Men trots sin skönhet, rikedom och makt störtas Tyrus ned och slutar att finnas till (vers 36).

Samma sak ser vi hända i våra dagar. Förtryckar- och diktaturstater faller den ena efter den andra. Folken reser sig och de som hade all skönhet, rikedom och makt måste fly för sina liv.

Vi brukade sjunga en sång på Frälsningsarmén då jag var yngre:
Då världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse går,
ja då är det gott att ha grundat sitt hus, på klippan som evigt består
…”

Friday

Övermod och skadeglädje - Hes 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: "Ha, ha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner." Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot dig, Tyrus"  (Hes 26:2-3 FB)

Domsord över Tyrus som skrattar av skadeglädje när det går illa för Jerusalem. Tyrus tänker sig att Jerusalems fall kommer att bidra till Tyrus framgång.

Då Tyrus i övermod gläder sig över andras nederlag, kommer Tyrus själv att drabbas av olycka.

Vårt övermod och vår skadeglädje kommer att komma tillbaka över oss förr eller senare. Gud vill att vi ska ställa oss på de lidandes sida och inte se på oss själva som stora.

Thursday

Guds vrede - Hes 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN: Eftersom du ropade "ha, ha" mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, 4 se, därför skall jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De skall äta din frukt och de skall dricka din mjölk"  (Hes 25:3-4 FB)

Kapitlet innehåller domsord mot Ammon, Moab, Edom och filisteerna. Det är inte en speciellt uppbyggande läsning. Herren uttrycker sin vrede mot folkets ogudaktighet och synd.

Vad vi kan lära av kapitlet är hur djupt vår synd sårar och smärtar Herren. Ibland kanske vi kan tänka att det är inte så farligt med våra små felsteg. Men i Herrens ögon spelar det roll. Ju mer Gud älskar människorna ju mer sårar det Honom då vi syndar och bryter mot Hans vilja.

Då vi inser och förstår detta borde det verkligen sporra oss att leva våra liv så att vi kan behaga Honom som ett kärleksgensvar till Hans kärlik till oss.

Du ska vara ett tecken – Hes 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)
I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.

Våra liv som kristna vars liv väcker frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)

Monday

Guds plats i mitt liv - Hes 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem.
Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna
." (Hes 23:4-5)

Kapitlet handlar om två systrar Ohola och Oholiba, som representerar Samaria och Jerusalem.
Då Ohola och Oholiba ser sig omkring blir de upptända av begär på allt som finns utanför det egna hemmet. De fascineras av,och blir upptända av begär till rikedom och makt. Resultatet blir att begäret driver dem till deras egen undergång.

Det är lätt att se hur fel Ohola och Oholiba handlar, men hur skulle samma berättelse låta om det handlade om Sverige? Sverige som en gång var ett kristet land.

Eller hur skulle berättelsen låta om det handlade om vår församling? Har också vår församling bländats av rikedom och världsliga ting?

Eller hur skulle berättelsen låta om den handlade om mitt liv? Har jag i mitt givit den plats Gud skulle ha till andra saker som rikedom, makt bekvämlighet?

Thursday

Att ställa sig i gapet - Hes 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen."  (Hes 22:30 FB)

Hesekiel fortsätter även i detta kapitel att fördöma folkets levnadssätt:
"Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig." (vers 13).

I kapitlet förutsägs även att israels folk ska spridas ut över hela jorden (vers 15), vilket skedde i generationen efter Kristus och som pågått ända fram till våra dagar (1948).

I allt detta elände söker Herren någon som kan bygga en mur och ställa sig i gapet för landet (vers 30). Herren frågar.
-var finns förebedjarna?
-var finns de som kan ställa sig i gapet mellan människorna och Gud?

Vi behöver också idag förbedjare för vår land. Människor som ställer sig i gapet. Människor som med sina förböner beskyddar landet. Många av de gamla förebedjarna har gått hem till Herren. Herren söker i landet efter någon som kan ställa sig i gapet.

Wednesday

Allt ska inte förbli som det nu är - Hes 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)

I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit och Israels ledare, som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.

Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas.

Tuesday

"...men i sina hjärtan följde de sina avgudar" - Hes 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förvisso skall inte det få ske som har kommit upp i ert sinne när ni tänker: Vi vill bli som hednafolken, som folken i andra länder. Vi vill tjäna trä och sten"  (Hes 20:32 FB)

Hesekiel förkunnar för folket om hur Gud förde dem ut ur Egypten (vers 10), och om hur Han gav dem sina stadgar för att de skulle få leva genom dem (vers11). Men trots att Gud befriade folket från slaveriet och lovade dem ett överflödande land, vände de ändå sina hjärtan bort från Gud och tillbad avgudar.

Då de kom in i det landet Gud lovat dem och såg de materiella avgudarna som folket i det landet tillbad, vände de sina hjärtan till dem. De materiella gudarna av trä och sten kanske upplevdes som mer påtagligt närvarande än Gud som man inte kunde se med sina ögon. Då folket kom in i välståndet glömde de den som befriat dem från slaveriet.

Materiellt välstånd kan också vara ett hinder för oss och våra församlingar. Då vi har allt som vi behöver är det lätt att Gud får komma i bakgrunden och vi börjar lita på materiella saker. Även om vi fortsätter att gå i kyrkan och utföra våra religiösa plikter kan vårt hjärta följa våra avgudar och vara oberoende av Gud.

Monday

Planterad i öknen - Hes 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken,
östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade,
och elden förtärde dem. 

Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniksa fångenskapen.

Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.

-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammahang.
-Hungern efter gudsgemensskap drev fram de stora väckelserörelserna under de sista århundradena av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.
-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv fräslningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.

Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus.

Sunday

Omvändelse - Hes 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat." (Hes 18:27 FB)

I kapitlet slås det fast att "Den som syndar skall dö" (vers 20). Det är samma budskap som vi möter i det Nya Testamentet: "Syndens lön är döden" (Rom 6:23).

I Hesekiel stannar det inte med att den som syndar skall dö. Det finns en räddning. Det finns en väg ut: Omvändelse! Det fanns en möjlighet att få sitt liv bevarat: Att vända om till Herren och lämna sin onda väg.

På samma sätt är det i Nya Testamentet. Det stannar inte med att syndens lön är döden. Meningen fortsätter med orden ".., men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23)

Det är Bibelns budskap från början till slut. Det finns en möjlighet till omvändelse, förlåtelse och upprättelse.

Det som var svagt... Hes 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla markens träd skall förstå att jag, HERREN, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet, och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, HERREN, har talat och skall göra det."  (Hes 17:24 FB)

Här kan vi se Guds strategi som återkommer genom hela Bibeln. Gud använder det svaga, det som ingenting är, och låter det stora, det som tror att det är så fantastiskt, torka bort.

I Gamla Testamentet ser vi hur ett kuvat slavfolk i Egypten genom Guds kraft sätter sig upp emot Egypten med dess dominerande militärmakt.

i Nya Testamentet ser vi hur Gud använder elva missmodiga apostlar att förändra hela världshistorien, trots att de har nästan hela världen emot sig då de startar (Apg 2).

"Det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det satrka stå där med skam" (1 Kor 1:27)

Det ser ut som om Gud har mycket lättare att använda det svaga än det starka. Det starka kanske har alltför mycket tillit till sig själv och alltför lite beroende av Guds kraft.

Friday

Otrohet - Hes 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då skall du komma ihåg vad du gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag skall ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är HERREN. Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."  (Hes 16:60-63 FB)


I kapitlet beksriver Gud i bilder sitt förhållande till folket. Han tog sig an folket då de var hjälplösa och upprättade dem. Då de hade blivit upprättade av Gud glömde de honom och levde sitt liv i otrohet.

I kapitlet får vi en uppfattning om hur mycket det smärtade Gud att se sitt folk, som han ingått förbund med, vända sig bort ifrån honom.

Men trots att folket varit otroget mot Gud, glömmer han ändå inte sitt förbund. Han föråter och upprättar oss igen.

Då jag läser hur om hur mycket det smärtar Herren då jag felar, får det mig att vara ännu mer noggrann med hur jag lever.

Wednesday

En förtorkad vinstock - Hes 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något?"  (Hes 15:2-3 FB)


Här beskrivs Jerusalem som en förtorkad vinstock. Profeten beskriver att vinstocken inte har något värde i sig själv. Själva materialet kan inte ens användas för att göra en pinne att hänga upp kläderna på (vers 3).

En vinstock som har förtorkat och som är utan liv har inget värde alls.

Kan samma profetia appliceras på församlingar idag? Finns det församlingar som har förtorkat? Finns det församlingar som en gång hade liv, men som idag endast är en form? Finns det församlingar som idag finner sitt egenvärde i sin speciella form eller sitt speciella material, på samma sätt som en förtorkad vinstock sökte sitt värde i sitt eget trä?

Ja det finns! Må Herren komma och fylla det förtorkade med sitt liv så att vi kan bära mycken frukt!

Tuesday

Vad släpper du in i hjärtat? - Hes 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara."  (Hes 14:7 FB)

Här går profeten tillrätta med folket för att de släpper in avgudar i hjärtat.
-De låter avgudar få insteg i sina hjärtan (vers 3)
-De släpper in eländiga avgudar i sin hjärtan (vers 4)
-De ger rum för avgudar i hjärtat (vers 7)

Vad släpper du in i ditt hjärta? Vad låter du få insteg i ditt hjärta? Vad ger du rum för i ditt hjärta?
Avundsjuka? Ilska? Missmod? Bitterhet? Hat? Egoism?

Det är du som bestämmer!
Kasta ut avgudarna och be Gud rensa ditt inre från allt som inte ska vara där.