Nyhetsflödet

Thursday

Herren hade förväntat mer - Jes 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (vers 7).

Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp:
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (vers 20).

På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.

Wednesday

Ett renat folk - Jes 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem, när HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande."  (Jes 3-4 FB)

Det talas om ett renat folk där Herren har tvättat bort orenheten genom domens och reningens ande (vers 4-5).
På den dagen ska Herrens telning (Jesus) vara till härlighet och ära och det ska växa fram en ny frukt av deras arbete (vers 2).

Guds folk ska ha ett beskydd som "ett skyddande tak". Det ska vara som en molnsky om dagen och en flammande eld om natten (vers 5).

Ett renat, heligt, folk som har Jesus som sin härlighet, ska frambringa en ny frukt och stå under Guds beskydd.

Tuesday

Resultat av våra gärningar - Jes 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon."  (Jes 3:8 FB)
"Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta."  (Jes 3:10 FB)

Det talas om två slags människor. De upproriska som står emot Herren och de rättfärdiga. De som står emot Herren kommer att vackla och falla. De rättfärdiga skall det gå väl.

Även om det ibland kan se ut precis tvärtom så är detta hur det kommer att gå till slut. Galaterbrevet säger att det vi sår ska vi också skörda (Gal 6:7). Och Galaterbrevet fortsätter med orden:
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp." (Gal 6:9)

Monday

Herrens dag - Jes 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit." (Jes 2:2 FB)

Kapitlet handlar om den yttersta tiden. Tiden för Jesu återkomst. Det ska bli ett fridsrike där svärden ska smidas om till plogbllar (vers 4), och ingen längre rustar sig för krig.

Men det ska också bli en tid av dom. Herren går tillrätta med sitt folk för att de "är fulla av Österlandets tänkande" (vers 6). Det ska bli en dag då Herren träder fram i majestät och alla "avgudarna skall fullständigt försvinna." (vers 18).

Jesajas profetia talar lika starkt in i vår tid som in i sin egen tid. Vi lever i en tid där många människor låter sig förföras av Österlandets tänkande. En tid där kristna öppnar sig för "avgudarna", de främmande religionerna.

En dag kommer Herrens Dag med frälsning och dom.

Blodröda synder kan bli vita som snö - Jes 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1: 18 FB)

Herren är trött på meningslös religiös verksamhet. Herren klagar på att folket ägnar sin tid med att religiösa ceremonier.

Vad Herren väntar av folket är att de slutar att göra det som är ont och att de i stället ska göra det som är gott (vers16-17).

Men även om folkets sätt att leva förkastas av Herren, så är situationen inte hopplös. Det finns chans till en ny början. Det finns förlåtelse. Hur illa det än har varit kan Herren ta bort det onda och låta oss starta om från början vita som snö.

Detta är goda nyheter för oss.

Saturday

Dagen kommer! - Mal 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetetns sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås"  (Mal 4:2 FB)

Det allra sista kapitlet i Gamal Testamentet handlar, på samma sätt som det sista kapitlet i Nya Testamentet, om att Jesus skall komma.

Men innan Jesu återkomst kommer Herren att sända profeten Elia (Johannes) (vers 5).

På samma sätt som den övriga Skriften talar kapitlet om den dubbla utgången. Ingen blir "tvångsfrälst" mot sin vilja. Varje människa måste själv välja och våra val här i livet ger eko in i evigheten.

Friday

Att inte inse sin synd - Mal 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför skall vi vända om?" (Mal 3:7 FB)
"Vad har vi stulit från dig?" (Mal 3:8 FB)

I Malaki möter vi ett folk som inte inser sin synd. De frågar ständigt vad de har gjort för fel. I sin självtillräcklighet verkar de helt omedvetna om sitt behov att ta emot rening, förlåtelse och en ny överlåtelse till Gud.

Malaki talar ord från Gud till folket och uppmanar dem att ge av sina materiella tillgångar och att ge sig själva till Gud. Med det följer ett löfte om att Guds välsignelse kommer strömma ut över oss i rikt mått.

Guds förmaningar och löften gäller även idag.

Monday

Vika av från vägen - Mal 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot. Men ni har vikit av från vägen, genom er undervisning har många kommit på fall."  (Mal 2:7-8 FB)

Herren går tillrätta med folket. Folket har kommit på avvägar och vikit av från Guds väg. Orsaken till att folket gått vilse är att de haft präster och ledare som har givit dem felaktig undervining.

 Herren hade förväntat att prästerna skulle hämta sin undervisning från Herrens mun och vara budbärare från Herren (vers 7). Men i stället har prästerna undervisat sina egna läror och vänder läran helt upp och ned. Man undervisar att det som är fel är rätt (vers 17). Det har lett till att folket kränker det som Gud håler heligt och blandar sig med främmande gudat (vers 11).

Då vi läser detta kan vi bara med sorg konstatera att situationen inte har blivit bättre i våra dagar. Det finns idag många lärare inom kristenheten som förleder folket bort från Herrens ord.

Hjälp oss Herre att se din väg!

Sunday

Förakt för Herren - Mal 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig?" (Mal 1:6 FB)

Malaki förmedlar Herrens ord till folket, formulerat i frågor. Frågorna handlar om förhållandet mellan lära och liv. Folket har en stark bekännelse av Gud som fader och herre, men lever inte alls upp till den bekännelsen.

Att vara kristen är att bekänna Jesus som Herre i sitt liv.
-På bilket sätt kan man se att Jesus är Herre i mitt liv?
-Är mitt liv ett klart vittnesbörd om att mitt liv är underordnat Herren?

Saturday

Haggai

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Haggai


Sefanja

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Sefanja


"Min Ande är mitt ibland er" - Hagg 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men var nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN, var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, var frimodiga, alla ni människor i landet, säger HERREN. Arbeta, ty jag är med er,
säger HERREN Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten,
och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!"
(Hagg 2:5-6 FB)

Haggais sista kapitel kommer med uppmuntrande ord:
-var frimodig
-arbeta, ty jag är med er
-min Ande är mitt ibland er
-Frukta inte!

Vi möter också löften om framgång i framtiden:
"Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra" (vers 10)
Ett budskap till alla som kämpar i motvind. Det kommer att komma bättre tider. Sätt din tillit till Herren och förvänta att Guds härlighet ska växa till.
"Lägg noga märke till det som sker från denna dag" (vers 19)

"Ni sår mycket men skördar lite" - Hagg 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni sår mycket men skördar litet." (Hagg 1:6 FB)
"Ni väntade er mycket, men se, det blev litet" (Hagg 1:9 FB)

Många kan känna igen sig i Haggais profetia till folket. Församlingen/kåren har arbetat och arbetat, men resultatet har blivit klent. Man hade trott och förväntat att människor skulle komma och bli frälsta, men skörden blev liten.

I Haggai avslöjas även orsaken till den dåliga skörden. Folket var mycket mer fokuserat på sitt eget än på Herrens verk. Även inom den kristna församlingen kan man bli mycket mer fokuserad på sin egen framgång än på Guds. Man kan strida för sina egna idéer i stället för att lyssna på Herren.

Vi måste komma tillbaka till bönen "låt din vilja ske" och inte bara min egen vilja. "Låt ditt rike komma" och inte mitt rike.

Men i Haggai vände folket om och lyssnade på Herren (vers 12). Herren svarade med uppmuntrande ord (vers 13) och folket fylldes av nytt mod och börjad arbeta på Herrens hus (vers 14).

Thursday

En hjälte som kan frälsa - Sef 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel" (Sef 3:17 FB)

Hur ser du på dig själv? Vad är det du ser då du ser dig själv i spegeln?

I denna vers får vi en inblick i vad Herren ser då han ser på dig. Han blir glad då han ser dig. Han ser på dig med kärlek. Han blir så glad då han ser dig att han brister ut i jubelrop.

Kan du ta till dig den bild Herren har av dig? Han skriver detta i sitt ord för att han vill förmedla sin bild av dig till dig. Ta emot den!

Herren bor i dig - en hjälte som frälsar!

Wednesday

Innan det är för sent! - Sef 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Församla er, ja, kom samman, du folk utan blygsel, innan ännu beslutet genomförs - som agnar far den dagen fram - innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över er.  Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller." (Sef 2:1-3 FB)

Sefanja kapitel två fortsätter att utmåla de svåra tider som kommer att komma över jorden som kan jämföras med Jesu beskrivning av de sista dagarna (Matt 24:6-12).

I Matteusevangeliet leder Jesu undervisning fram till uppmaningen att hålla ut till slutet (Matt 24:13) och till uppmaningen att vaka i berättelsen om de tio jungfrurna (Matt 25:13)

I Sefanja finns samma varningsord om att söka Herren (vers 3) innan det är försent (vers 2). Det finns även ett hopp om räddning på den yttersta dagen (vers 3).

Bibelns budskap är klart. Den här jorden ska inte bestå för evigt. Det finns ett slut på denna tidsålder. Sök Herren innan det är för sent!

Tuesday

Herrens dag är nära - Sef 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens stora dag är nära, ja nära, och den kommer med hast. Hör det är Herrens dag!"  (Sef 1:14 FB)

I kapitlet ljuder ett varningsrop om att Herrens dag ska komma. En domens dag. Varningen går ut till:
-dem som tillber avgudar (vers 4)
-de som tillber Herren men samtidigt tillber andra gudar (vers 5)
-de som vikit bort från Herren (vers 6)
-de som aldrig sökt Herren (vers 6)
-de som hoppar över tröskeln (vers 9)
-de som far med våld och svek (vers 9)

Konsekvensen av dess asynder är att människor blir förblindade i sin synd "de går omkring som blinda" (vers 17).

Mitt i allt detta ljuder ett ord om besinna sig. "Var stilla inför Herren". (vers 7)

Monday

Sakarja

Kommentarer från den dagliga bibelläsningen från Sakarja

Herren kommer - Sak 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder." (Sak 14:4 FB)

I Sakarja 14 förutsägs många detaljer om Jesus återkomst. Herren kommer fysiskt tillbaka till jorden (vers 4), tillsammans med alla heliga (vers 5). Herren upprättar sitt rike över hela jorden (vers 9).

Genom hela Nya Testamentet växer Jesu återkomst fram till det stora huvudtemat: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11).

Bibelns allra sista verser uttrycker längtan om Jesu snara återkomst: "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)

En öppen källa till rening - Sak 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet"  (Sak 13:1 FB)

Ännu en profetia som pekar fram mot Jesus. Källan till rening från synd och orenhet öppnades då Jesus gav sitt liv för oss och förlåten i Templet, som varit en skiljelinje mellan Gud och människor öppnades.

Idag är källan öppen och tillgänglig för var och en som tror.

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9 FB)

Friday

En bönens ande - Sak 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat."  (Sak 12:10 FB)

Profeten talar om svåra tider som ska komma. Men i allt detta ska Herren utgjuta en nådens och bönens ande över sitt folk.

-en nådens ande. En inre tillförsikt att vi är accepterade inför Gud. Inte på grund av vad vi kan prestera, utan på grund av vad Jesus gjort för mig. Vi kan i oss själva inte omfatta vad nåden innebär i våra liv. Till det behöver vi den Helige Andes uppenbarelse.

-en bönens ande. Vi klarar inte ens av vårt böneliv i egen kraft. Vi kan ha de bästa ambitioner att bli bättre bedjare, men misslyckas ständigt. Bönens ande ger oss lust att leva i bönens värld. Bönens ande hjälper oss att se bort från oss själva och se på honom som blev "genomborrad".

Gode God, kom till oss med nådens och bönens ande!

Thursday

En herde för slaktfåren - Sak 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så sade Herren, min Gud: "Bli en herde för slaktfåren" (Sak 11:4 FB)

Herren utser en herde för slaktfåren. Slaktfåren var de fåren som var bestämda att slaktas. Fåren hade fått sin dödsdom och Herren utser en herde för dem.

På samma sätt är en dödsdom uttalad över människorna. Vi är alla syndare och syndens lön är döden (Rom 6:23).

Men Jesus har utsetts till vår herde. En herde som ger sitt liv för att rädda oss från döden och ge oss evigt liv.

I kapitlet finns det flera direkta anspelningar på Jesus. Herden värde sattes till trettio siklar silver, priset för en slavs liv, det pris som Judas fick för att förråda Jesus.

Vi är utsedda till slaktfår, men får bli räddade genom Jesus och vi får nytt liv genom Honom.

Wednesday

Herren visslar - Sak 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall vissla på dem och föra dem samman, ty jag har befriat dem. De skall bli talrika som förut"  (Sak 10:8 FB)

Herren samlar sitt folk som man samlar ihop sina barn med en visselsignal. Signalen kanske bara känns igen av de egna barnen, men då de hör den så kommer de. Känner du igen signalen från Herren?

Herren samlar sitt folk och gör dem talrika. Människor kommer till och antalet ökar. Då han samlat folket gör han dem "starka i Herren, och i hans namn skall de gå fram, säger Herren"  (vers 12)

-Herren samlar sin här
-Herren gör oss starka
-Herren sänder oss ut

Visselsignalen ljuder. Vill du gå med?

Tuesday

Konungen kommer! - Sak 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk", ridande på en åsna, på en åsninnas föl."  (Sak 9:9 FB)

Hundratals år före det hände profeterade Sakarja om Messias, en konung, som skulle rida in i Jerusalem. Folket väntade, och det hände.

Hundratals år före det hände har Nya Testamentet profeterat om att Jesus, konungen, ska komma tillbaka. Människor har väntat, och en dag kommer det att hända.

Vi har aldrig tidigare varit så nära den dagen....

"Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på"  (Luk 12:36)

"Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom."  (Matt 25:6)

Herrens ord kom till mig - Sak 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger HERREN Sebaot"  (Sak 8:1-2 FB)

Herren hade ett budskap till Sakarja och till folket på den tiden.

I budskapet frågar Herren om folket tycker att det som ska komma är alltför underbart. Och även om folket skulle tycka det, är det inte för underbart för Herren (vers 6). Budskapet är uppmuntrande och talar om att folket ska bli till välsignelse och att de inte behöver frukta, utan fatta mod (vers 13).

Lyssnar du in vad Herren säger till dig personligen? Till din församling? För Sverige?

Då Herrens ord kommer till dig, vad är det då för budskap du får ta emot.

Herren talar fortfarande. Han talar också till dig. Om du blir riktigt stilla och lyssnar till Herren, kan du också säga: Och HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade...........................

Sunday

Falsk laglydnad - Sak 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter."  (Sak 7:11-12 FB)

Folket hade fullgjort sina yttre religiösa förpliktelser. De hade fastat och klagat den femte och sjätte månaden under sjuttio år (vers 5). Och Herren frågar dem om det verkligen var för Honom de fastat.

Religiösa ceremonier och yttre handlingar kan aldrig ersätta hjärtats inställning eller kärleken till Gud och människor.

Gud hade förväntat 
-att de skulle visa varandra godhet och barmhärtighet (vers 9)
-att de skulle värna om änkan, den faderlöse, främlingen och den fattige (vers 10)
-att de inte skulle tänka ut ont mot varandra

Istället för det Gud förväntat
-utförde de religiösa ceremonier och handlingar
-stängde de sina öron för Guds röst (vers 11)
-gjorde de sina hjärtan hårda så att de inte hörde undervisningen från Gud (12)
-ville de inte höra när Gud ropade (vers 13)

Detta var Guds budskap till sina barn på den tiden. Tänk om Han säger detsamma till oss idag då Han ser våra liv?

Saturday

Telningen - Sak 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel." (Sak 6:12 FB)

Telningen är inte ett ord som används speciellt ofta i svenskan idag. Ändå har både Folkbibeln och Bibel 2000 behållit uttrycket. Antagligen för att de inte funit något bättre ord på svenskan.

Ordet telningen syftar, då det nämns i Gamla Testamentet, på Messias och pekar fram emot Jesus.

Då det står att det ska gro under telningen är det samma ordstam i hebreiskan för telning och gro (enligt fotnot i Folkbibeln).

Även om även detta kapitel är en svårtolkad framtidsvision, tror jag att vi får ta bibelversen bokstavligt. Guds rike växer, gror, under Jesus. Där Jesus får vara Herre där tillkommer Guds rike. Under våra personliga ansträngningar kanske det inte gror, men där Jesus är Herre där kan undret ske.

-Låt ditt rike komma
-Låt din vilja ske

Friday

Rening för Guds folk - Sak 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade: "Detta är ondskan." Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen."  (Sak 5:8 FB)

Kapitlet innehåller två visioner som båda har att göra med synd.

Den första visionen handlar om Guds dom över synden. Sakarja ser en enorm pappersrulle på himlen som förkunnar en dom över alla som gör det onda (vers 2-3).

Den andra visionen handlar om hur Gud vill rena sitt folk från synden i deras liv. Sakarja ser en kvinna i en korg som representerar ondskan (vers 8). Ondskan övertäcks av ett blylock och flygs bort av två änglar.
"Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen" (vers 9)

Vinden på hebreiska är samma ord som ande, så versen kunde likaväl kunna översättas med "..och anden tog tag i deras vingar.."

Det kanske inte är en tillfällighet att just storken är omnänd i visionen. Det hebreiska ordet för stork har samma stam som ordet för "uthållig kärlek".

Det kan peka på den helige Andes önskan att rena oss, som ett uttryck för Guds uthålliga kärlek.

Den här visionen vill hjälpa oss att se hur allvarligt Gud ser på synden, men också Guds önskan att fullständigt ta bort vår synd och rena oss (1 Joh 1:9)

(För att få hjälp att förstå detta kapitel har jag rådfrågat New Bible Commentary, 21st Century Edition)

Thursday

Genom Guds Ande - Sak 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." (Sak 4:6 FB)

Serubbabel mötte stora problem.
"Vem är du, du stora berg?" (vers 7) - först måste problemet identifieras.
"..du skall förvandlas till jämn mark" (vers 7) - då problemet identifierats kommer ett löfte om att problemet ska lösas.
"..genom min Ande, säger HERREN" (vers6) - budskapet talar också om att problemet inte kommer att kunna lösas med mänskliga metoder utan bara genom Guds Ande.

-Om vi bara kunde lära oss att lita mer på Guds Ande än på vår mänskliga förmåga kanske även vi skulle få se fler stora problem lösas på ett gudomligt sätt.

Wednesday

En ny klädnad - Sak 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och ängeln sade till dem som stod inför honom: "Tag av honom de orena kläderna." Sedan sade han till Josua: "Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder."  (Sak 3:4 FB)

Det är det Gud gör. Han finner oss i vår situation, lyfter oss upp och ger oss en ny klädnad.

Det är det som händer då den förlorade sonen kommer hem. Den bästa dräkten plockas fram och den hemvändande sonen får gå från svinstian till en upphöjd position (Luk 15:22).

Det är det som sker i vårt kristna liv. Vi får lägga av den gamla männskan och ikläda oss Kristus (Ef 4:22-24)

Det är vårt framtidshopp att en gång få ta emot en vit klädnad (Upp 6:11).

"Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken." (Jes 61:10 FB)

Tuesday

Var stilla inför Herren - Sak 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var stilla inför Herren, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning." (Sak 2:13 FB)

Kapitlet framhåller Guds omsorg om sina barn: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten" (vers 8)

Du är hans ögonsten som han alltid har framför sina ögon. Men Gud vill också att vi ska bli stilla inför honom i bön och tillbedjan och möta hans blick.

Det är från det mötet, där våra ögon vänder sig till Gud och där vi finner att han redan "har vänt sitt ansiktet till oss", det är från det mötet som hela vårt kristna liv och vår tjänst utgår.