Nyhetsflödet

Sunday

Var ständigt på vakt - Jos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var ständigt på er vakt så att ni älskar HERREN, er Gud."  (Jos 23:11 FB)

Då vi möter uppmaningen att ständigt vara på vakt tänker vi kanske att vi ska vara på vakt mot synden och allt negativt som strömmar emot oss.

Men här är uppmaningen att vi ständigt ska vara vaksamma hur vi lever i vår relation till Herren. Det vi ska vaka äver är vår kärlek till Gud. Det är viktigare än allt annat.

Det är därför som Jesus säger till oss att det första och största av alla bud är att "älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37 FB)

Vaka över detta idag!

Friday

Tjäna Herren av hela ditt hjärta - Jos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vandra på alla hans vägar, iaktta hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ" (Jos 21:5 FB)

Vilken fantstisk uppmaning till ett liv i Jesu efterföljd:
-Vandra, inte var som helst utan på hand vägar
-Iaktta vad Gud har sagt. Låt dig formas av hand ord och inte bara av den nuvarande tiden
-Håll er till honom. Det handlar inte bara atf följa hans ord, Gud vill att vi ska leva i nära gemenskap med honom
-Tjäna honom av hela dig. Utan kompromisser.

Lev i den versen. Lär den utantill och meditera på vad varje uppmaning betyder för dig.

Uppfyllda löften - Jos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan."  (Jos 21:45 FB)

Gud håller vad han lovat. Redan vid den brinnande busken många år tidigare hade Gud lovat Moses att folket skulle få komma in i det utlovade landet. Man kan alltid lita på Gud.

Men att löftena gick i uppfyllelse var också beroende av att folket följde Guds vägledning. Mose hade kunnat tacka så mycket för löftet och satt sig ned och väntat. Folket hade kunnat ta emot löftet och bara väntat på dess uppfyllelse. Men förutsättningen för att löftena uppfylldes var att folket trodde på Guds löften och började ge sig av mot det utlovade målet.

Gud ger oss löften och visioner. Men de uppfylls inte alltid av sig själv. Då vi följer Herren och rör oss mot det som Han lovat då kan det hända.

KRAFTEN I GUDS ORD BLIR FÖRLÖST DÅ VI HANDLAR SOM OM DET ÄR SANT.

Fristäder - Josua 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose"  (Jos 20:2 FB)

Kapitlet handlar om tillflyktsorter för dem som av misstag dödat någon (vers 3).

Vi behöver fristäder även idag för många olika människor. Många barn och kvinnor behöver idag tillflyktsorter för att kunna känna sig trygga.

Den kristna församlingen borde också vara en fristad. En plats där du får vara älskad och accepterad, inte på grund av vad du kan prestera, utan helt enkelt bara för att du är du.

Utslagningen i samhället är stark. Vi blir ständigt bedömda. Vi värderas utefter utseende, intelligens, pengar, ålder och på många andra sätt. Tänk om vi kunde vara fristäder för varandra och acceptera och älska varandra för dem vi är. Precis som Jesus gör.

Saturday

Anpassning - Jos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När de hade utskiftat landet efter dess områden, gav de åt Josua, Nuns son, en arvedel ibland sig."  (Jos 19:49 FB)

I kapitel 19 fullbordas fördelningen av landet. Israels folk är nu bofasta och har slagit sig ned i sina städer, tillsammans med andra folkslag. De levde nu i ett pluralistiskt samhälle med flera livsåskådningar och religioner sida vid sida.

Frågan var nu om Guds folk skulle ha en positiv påverkan på de övriga folkslagen eller om de övrigas folkslagens värderingar och tro skulle påverka Guds folk.

Dessvärre blev det så att Guds folk så småningom anpassade sig till de övriga folkens värderingar och började tillbe Baal och Astarte.

Hur är det med Guds församling idag? Påverkar vi världen runt omkring oss eller är det världens värderingar som alltmer tränger in bland Guds folk.

"Anpassa er inte efter den här världen"
(Rom 12:1)

Thursday

Hur länge vill ni vänta? - Jos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför sade Josua till Israels barn: "Hur länge vill ni vänta med att gå och inta det land som HERREN, era fäders Gud, har gett er?" (Jos 18:3 FB)

Flera av stammarna var fortfarande utan land i det nya landet och Josua frågar dem "Hur länge vill ni vänta?"

Säkerligen ställer ofta Herren samma fråga till oss:

Hur länge vill du vänta
-att ta emot det löfte jag givit dig?
-att ta kontakt med den person jag lett dig fram till?
-att gå in i den tjänst jag kallat dig till?
-att börja med den verksamhet jag inpirerat dig att börja
?

Wednesday

Varför säger ni att ni inte har? – Jos 17


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Josefs barn sade till Josua. "Varför har du gett oss endast en lott och ett skifte till arvedel, fastän vi är ett talrikt folk, som HERREN hittills har välsignat?” (Jos 17:14 FB)
Varför har vi så lite, frågar Josefs barn. Därför att ni har så lite tro, svarar Josua. Han säger vidare till dem att vara frimodiga och att dra upp och inta skogsbygden (vers 15) och att de inte ska vara rädda även om fienden är stark (vers 18).
Vi frågar kanske samma sak. Varför har vi så lite? Varför ser vi så lite resultat?
Lärjungarna tänkte på samma sätt då det gällde att skaffa mat till skarorna som kom för att lyssna till Jesus.Då sa Jesus sa till sina lärjungar: „Varför säger ni att ni inte har?” (Mark 8:17)
Ibland kan vi fastna i tanken på våra egna små bristande resurser i stället för att lyfta våra ögon till Honom som har all makt i himmelen och på jorden och som säger till oss: „Varför säger ni att ni inte har?”

Kompromiss – Jos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Men de fördrev inte kananeerna, som bodde i Gezer. Därför bodde också kananeerna kvar bland Efraims barn”  (Jos 16:10 FB)

Många verser talar just om detta. De lät folket bo kvar mitt ibland dem. Faran var inte i första hand att de andra folken skulle överfalla Israels folk. Faran var att de andra folken skulle förleda Israels barn att avfalla från Gud:

De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde andra gudar, gudarna hos de folk som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed Herrens vrede. Så övergav de Herren och tjänade Baal och astarterna” (Dom 2:12-13 FB).

Vi löper samma risk då vi kompromissar med synden och accepterar en viss synd att ”bo” kvar hos oss. Ett ordspråk säger ”Om du inte övervinner synden kommer den att övervinna dig.”
På samma sätt går det då vi kompromissar med sanningen. Sanningen gör oss fria, men om vi kompromissar med sanningen blir vi ofria.

Gud vill se ett folk som kompromisslöst följer Honom.

Gränser – Jos 15


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Dess södra gräns började vid änden av Döda havet, vid dess sydligaste vik, gick vidare söder om Skorpionhöjden och fram till Sin. Sedan…” (Jos 15:2-3 FB)
Kapitlet är en detaljerad beskrivning av gränserna för Juda stams område. Varje stams område hade sina gränser och varje rike har sina gränser. Man vet var ett rike börjar och var det slutar.
Så är det också med Guds rike. Guds rike är ett osynligt rike som finns mitt ibland oss. Det har sina bestämda gränser. Var går dessa gränser?

Vi ber i bönen Fader Vår, ”låt ditt rike komma, låt din vilja ske”.  Guds rike är den plats där Guds vilja sker. Den plats där Jesus är kung.
Då Guds vilja får ske i mitt liv, där tillkommer Guds rike.
Då Guds vilja får ske i våra relationer, där tillkommer Guds rike.
Då Guds vilja får ske i vår gemenskap, där tillkommer Guds rike.
Där Guds vilja får ske i vår församling, där tillkommer Guds rike.

Bön: Låt ditt rike komma!

Guds löften håller - Jos 14


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Och se, nu har Herren, så som han lovade, låtit mig leva dessa fyrtiofem år.”  (Jos 14:10 FB)
Gud håller vad han lovat. Bibelhistorian vittnar om det. Och Gud är trofast. Hans löften håller ännu och sträcker sig in i vår tid.
Vi kan bygga våra liv på Guds löften, och då vi handlar som om Guds löften är sanna frigörs kraften i löftena.
Då Israels folk var slavar i Egypten fick de ett löfte om ett nytt land. Kraften i löftet började frigöras då folket startade sin färd mot det som Gud lövat.

Många gånger gjorde de ”som Herren hade befallt” (vers 2).
Idag gäller löftet att ”var och en som åkallar Guds namn skall bli frälst” (Apg 2:21 FB). Gud håller vad han lovat då vi handlar som om löftet är sant och åkallar Honom.
Nya Testamentet är fullt av löften som väntar att fullbordas i våra liv.

Det finns mer! – Jos 13


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Josua var gammal och hade nått hög ålder, och Herren sade till honom: ´Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas”  (Jos 13:1 FB)
Det finns en risk då man varit kristen en längre tid att man slår sig till ro med det som är.
Man kanske inte är lika angelägen längre om att växa som kristen. Törsten efter Kristuslikhet kan avta och det kanske inte är lika viktigt längre att leva överlåten till Kristus i allt.
Man kanske inte är lika angelägen längre att vittna för andra om Kristus. Man kan lätt slå sig till ro med att acceptera att människor runt omkring mig inte är kristna. Ivern att berätta om Jesus kan avta.
Då möter oss Herrens ord till Josua att även om du är gammal och har uppnått mycket finns det mycket kvar att erövra.
Du får be om förlåtelse för att du inte längre drivs av samma passion om att bli lik Jesus. Du får be att Herren på nytt ger dig längtan till renhet och Kristuslikhet.
Du får be om förlåtelse för att du blivit så likgiltig för andra människors frälsning. Du får be Herren att på nytt fylla dig med tro och iver att människor du möter ska bli frälsta.
”….ännu återstår det en stor dela av landet som skall intas.”

Segrar – Jos 12


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Dessa är de kungar i landet, som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan”  (Jos 12:1 FB)

I kapitlet finns en uppräkning på alla Israels barns segrar.
I Frälsningsarméns tidiga år använde man ett liknande språkbruk för att beskriva framgångarna i det andliga kriget.

I Norge finns ett känt konstverk som visar en liten grupp Frälsningssoldater marschera  med trummor och kornetter. Konstverket heter ”Stormangrepp på en fiskeby”. Och det var just så man såg på verksamheten.

Man gjorde ett angrepp på en plats. Vittnesbörden och bibelorden var som ammunition som träffade folk i hjärtat. Eller som det står i Apostlagärningarna ”När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem” (Apg 2:37). De som lät omvända sig kallades i rapporterna i Stridsropet för ”fångar”.

Det krigiska språket har i stort sett upphört. Kanske även framgångarna?

Det är viktigt att vi fortfarande förstår att vi är i strid mot synden i världen och i våra egna liv. Har vi några färska segerrapporter?

Segertåget fortsätter – Jos 11


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Så intog Josua hela landet, så som Herren hade lovat Mose” (Jos 11:23 FB)
Segertåget fortsätter och Herrens uppmaning till Josua upprepas ”Frukta inte” (vers 6).
Josua bok har många paralleller till Apostlagärningarna i Nya Testamentet. Det börjar med ett löfte (Jos 1:3 och Apg 1:8) och sedan följer berättelsen om ramgång för Guds folk. I Josua bok intar man landet och i Apostlagärningarna intar man ”till jordens yttersta gräns”.
I Josua är det en fysisk erövring, i Apostlagärningarna är det en andlig.
Men även om de kristna i Apostlagärningarnas tid hade framgång och erövrade till jordens yttersta gräns, måste landet återerövras i varje generation. Missionsuppdraget tillhör varje generation.

Då jag skriver detta har vi just satt upp en stor flagga på fasaden till Frälsningsarméns högkvarter i Riga. Texten lyder utmanande: ”Lettland för Kristus”. Det är det som det handlar om och ytterst gäller uppmaningen ”Världen för Kristus”.

Solen står stilla – Jos 10


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Du sol stå stilla i Gibeon” (Jos 10:12 FB)

Även i detta kapitel möts Josua av Herrens ord ”Frukta inte” (vers 8 och 25), och även vi gör väl i att ta emot denna uppmaning för våra liv. Någon har sagt att uttrycket finns 365 gånger i Bibeln – en gång för varje dag.

Josua ber i detta kapitel även att Gud ska låta solen stå stilla, så att Josua skulle få ytterligare några timmar det dygnet, och han blev bönhörd (vers13). Det står ”att solen gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen”.
Just den morgon jag skriver detta vaknar jag upp efter en flygresa och förstår att jag befinner mig i en annan tidszon. Jag får vrida klockan tillbaka två timmar och leva de timmarna ännu en gång. Men jag vet att jag kommer att förlora dem igen då jag reser tillbaka. Men i Josuas fall ser det verkligen ut som att solen stod stilla för att Josua skulle få några extra timmar.
Vi kan också hamna i tidsnöd och behöva be Herren om hjälpa att få tiden att räcka till. Även om Herren inte alla gånger svarar med att stoppa tidens gång kan han välsigna vårt arbete så att tiden räcker till.

Thursday

Lurad av synden? - Jos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva, och menighetens furstar gav dem sin ed. Men när tre dagar hade gått sedan de hade ingått förbund med dem, fick de höra att männen var deras grannar, ja, att de bodde mitt ibland dem."  (Jos 9:15-16 FB)

Israels uppmaning från Gud var att inte låta några främmande folk bo ibland dem. Det visar sig senare under Domartiden och konungatiden att de främmande folken var det som drog bort Israels hjärta från Gud. Här bedras Josua och ett främmande folk tillåts att bo kvar mitt ibland Israels folk.

Det är på samma sätt med synden i vårt liv. Vi får inte acceptera att den bor kvar hos oss för förr eller senare kommer den att förföra oss att kompromissa med Guds vilja för våra liv.

Synden kommer på samma sätt som Gibeoniterna i Jos 9. Synden bedrar oss att acceptera att den får finnas med mitt i vårt liv.

Synden sniker sig in och lurar oss att ingå en kompromiss och ett förbund med synden. Synden kommer i en trovärdig skepnad med trovärdiga argument om varför den ska tolereras och accepteras.

Vi måste totalt avvisa synden i vårt liv. Annars kommer den att leda till vårt avfall.

Var inte rädd - Jos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

Herren sade till Josua: "Var inte rädd, fäll inte modet!”  (Jos 8:1 Bibel 2000)

Det hade börjat komma motgångar. Allt gick inte som Josua hade hoppats och framtiden var full av mörka moln.
Då kommer Gud och säger ”Var inte rädd”. Då Gud säger det är det tyngd bakom orden. Den som säger det har ”all makt i himmelen och på jorden” som vi ber i Fader Vår.

Då Gud säger något till oss vet vi också att han har makt att fullborda det han lovar. Det är därför Han har sagt det som vi kan lita på det.
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga:
Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta.”
 (Hebr 13:5-6 FB)

Tuesday

Begärets konsekvenser - Jos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det är sant. Jag har syndat mot HERREN, Israels Gud. Detta är vad jag har gjort: 21 Jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Sinear och tvåhundra siklar silver och en guldplatta som vägde femtio siklar, och jag fick begär till det och tog det." (Jos 7: 20-21 FB)

Allt hade gått så bra. Herren hade öppnat alla vägar. Och plötsligt blir de besegrade av folket i en liten ort, med många dödsoffer till följd.

Israels folk blev förskräckta. Vad skulle hända nu då alla folk fick veta att israeliterna hade blivit besegrade. Folkets hjärta smälte (vers 5), Josua kastade sig på marken och ropade "Varför!" (vers 7).

Det visade sig att en enda person hade varit ohederlig och stulit och ljugit (vers 11). Det var orsaken till att framgången för Guds folk upphörde.

Akans förklaring var att han fick begär till det och tog det (vers 21). Begäret ledde till en orätt handling.

Begär leder ofta till synd och synd leder till katastrof.

Men det fanns en väg tillbaka. Foket fick göra upp med synden och helga sig (vers 13). Det är aldrig hopplöst. Det finns en väg tillbaka. Men vi får aldrig kompromissa med synden.

Monday

Murarna faller - Jos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den." (Jos 6:20 FB)

Israels folk fick möta sitt första motstånd på väg in i det nya landet. Staden Jerika med sina mäktiga murar. Men folket behövde inte, eller kunde inte, bryta ned de stora murarna av egen kraft. De gick inför Gud i bön och Gud bad dem bara att marschera runt staden i sju dagar, och på sjunde dagen skulle de dessutom ge upp ett härskri. Då föll murarna ned av sig själva och staden kunde intas.

Då vi vill följa Guds vilja kan vi också ibland kan vi möta hinder som kan verka övermäktiga. Hur vi än försöker lösa problemen finner vi ingen utväg. Det är helt enkelt för svårt för oss.

Då får även vi komma inför Gud och tala om för Honom att detta är för svårt för oss. Och då vi lägger problemen i Guds händer får vi bara lita på att Han kommer att hitta en utväg i sin tid. Då kan vi också få uppleva att problemen som var oöverstigliga och ointagliga bara faller ihop och blir lösta.

Sunday

En ny tid - Jos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mannat upphörde dagen därpå, då de nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanaan." (Jos 5:12 FB)

I fyrtio år, under hela ökenvandringen, hade Herren dagligen försett folket med manna från himlen. Nu var man framme i det utlovade landet. Mannat försvann. Nu skulle man äta av det som fanns i landet.

Ibland händer det att Herren tar bort det vi är vana med, det vi satt vår lit till, för att Herren vill föra oss in i något nytt.Det kan kännas obekvämt att inte längre få det som man varit van vid. Men då Herren öppnar nya dörrar får vi inte sitta så fast i det som varit att vi inte frimodigt följer Herren in i det nya som Han förberett.

Saturday

Minnesmärken - Jos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var och en av er skall lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels stammar, så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar: Vad betyder dessa stenar? skall ni svara dem: De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför HERRENS förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Därför skall dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid." (Jos 4:5-7 FB)

Stenarna skulle var ett minnesmärke för att Israels folk inte skulle glömma hur god Gud hade varit mot dem.

Vi har så lätt att glömma hur Gud har beskyddat oss, väglett oss, bönhört oss och välsignat oss. Vi behöver också minnesmärken som kan påminna oss om hur god Gud varit mot oss.

En bönebok kan vara ett sådant minnesmärke. Där kan vi i vänsterspalten skriva upp problem som vi möter och andra böneämnen. Sedan kan vi skriva in i högerspalten vad som har hänt med böneämnet.

Då vi sedan ser igenom vår bönebok får vi "Räkna Herrens gåvor en för en" (eng. Count your blessings), Frälsningsarméns sångbok 515.

Herrens under - Jos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Josua sade till folket: "Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er." (Jos 3:5 FB)

Israels folk var på tröskeln till en ny tid. Guds kraft skulle utgjutas på ett nytt sätt. Herrens under skulle vara mitt ibland Guds folk.

Då kommer uppmaningen till folket att helga sig, överlåta sig, till Herren helt och fullt. Det var förberedelsen för att kunna ta emot Guds under i deras liv.

Det verkar som om Guds kraft har lättare att frigöras där det finns ett folk som är överlåtet åt Gud. Där Guds folk är helhjärtat. Där Guds folk är överlåtet åt Gud. Där Guds folk vågar handla utifrån Guds befallningar - Där utlöses Guds kraft. Där finns det utrymme för Guds under.