Nyhetsflödet

Monday

Tjäna andra gudar - 5 Mos 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De gick bort och tjänade andra gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem. Därför upptändes HERRENS vrede mot detta land"  (5 Mos 29:26-27 FB)

Herren förnyar i detta kapitel förbundet med sitt folk (vers 12). Folket blir påminda om alla de under och tecken som Herren har utfört (vers 2). Gud vill uppphöja och välsigna folket på allt sätt (vers 13).

Men hela tiden finns varningen som återkommer oräkneliga gånger i Gamla Testamentet. Varningen för det som kan komma att få folket på fall och förbundet att brytas. Att folket skulle vända sig bort från Gud och tjäna andra gudar och tillbe dem (vers 26).

Detta var den avgörande frågan för folkets framtid och välgång eller förbannelse. Att trofast hålla sig till Herren eller att blanda in främmande religioner.

Jag tror att samma sak gäller idag. Den avgörande frågan för kristenheten är om den håller fast vid Herren och lyssnar och lyder hand ord eller om de kristna vänder sig till andra religioner och inkluderar främmande religionsutövning i sitt liv. Det är en stor fara idag.

Sunday

De två vägarna - 5 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du lyssnar till Herrens, din Guds, röst...." (5 Mos 28:1 FB)
"Men, om du inte lyder Herrens, din Guds, röst..." (5 Mos 28:15 FB)

Två vägar målas ut. En väg till välsignelse om folket följer Guds röst, och en väg till förbannelse om folket inte följer Guds röst.

Det är samma två vägar som Jesus pekar ut i Bergpredikan (Matt 7:13-14). En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg som leder till livet. Varje människa måste själv välja vilken väg hon ska gå.

I samma kapitel finns också en detaljerad profetia om judarnas framtida historia:

1) Judarna drivs bort från sitt land och blir utspridda över hela världen (vers 64). Det skedde strax efter Jesu död. Romarriket tröttnade på de ständiga upproren i Israel och drev bort judarna från Jerusalem och landet.

2) Judarna kommer bland de olika folken att möta förföljelse och lidande (vers 65-67). Historien vittnar om att profetian har slagit in. Ständigt genom historien har judarna varit utsatta för förföljelse och lidande.

Förföljelsen kulminerade under andra världskriget där judarna levde med "bävande hjärta och förtvinade ögon och en ångestfylld själ" (ers 65) och där de skulle "sväva i största livsfara och darra både natt och dag och inte vara säker för sitt liv" (vers 66).

3) Fortsättningen på profetian kommer två kapitel senare där Gud återsamlar judarna från alla folk. Även om de fördrivna skulle vara vid himlens ända skulle Herren samla dem därifrån (5 Mos 30:3-4). Det uppfylldes 1948 då judarna kunde återvända från alla jordens hörn tillbaka till Israel.

Profetian uttalades omkring år 1200  före Kristus. Förskingringen skedde under det första århundradet efter Kristus. Återvändandet tog plats på 1900-talet. Profetian behandlar alltså ett tidsspann på 3100 år!

Det är en oerhörd precision i det profetiska ordet.

/PB

Saturday

Ordet leder in i Guds välsignelser - 1 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig."  (5 Mos 27:3 FB)

Här handlar det om att folket skulle skriva ned Guds ord på stora stenar, så att de alltid hade Guds ord framför sina ögon. Det fanns en alldeles speciell orsak att de skulle skriva ned Guds ord: för att de skulle komma in i de välsignelser som Herren lovat dem.

De finns ett starkt samband mellan Guds ord och vår möjlighet att ta emot vad Gud har lovat. Vår tilltro till Guds ord är helt avgörande om vi kan ta emot de löften Gud har givit oss.

Vi kan aldrig ta emot Guds förlåtelse för våra synder om vi inte tror på löftet i Guds ord att Gud förlåter oss. Vi kan aldrig bli frälsta om vi inte tror på Guds löfte om frälsning som finns i Guds ord. Vi kan aldrig bli fyllda med den Helige Ande om vi inte tror på Guds löfte som finns i Guds ord.

Därför är vårt förhållande till Guds ord så oerhört viktigt för vårt kristna liv. Om man har en liberal hållning till Guds ord och har liten tilltro till Bibelns budskap, är det en dålig grund för att ta emot det Gud lovat. Om man däremot har en stark tilltro till att Bibeln är Guds ord till oss ger det en större tillförsikt att ta emot det Gud lovat.

William Booth lär på sin dödsbädd ha sagt till sin son: "Det finns kraft i Guds löfte......om vi bara tror dem"

Thursday

Ett heligt folk - 5 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall vara ett heligt folk åt Herren, din Gud, så som han har lovat" (5 Mos 26:16 FB)

Vad innebär det att vara ett heligt folk? I detta kapitel påminns folket om den svåra situation som Herren frälst dem från.

Under tiden i Egypten var de dåligt behandlade, de var förtryckta och var pålagda ett tungt arbete (vers 6). I sin nöd ropade de till Herren och han hörde deras rop (vers 7), och förde dem ut ur Egypten med stark hand och med tecken och under (vers 8). De blir ständigt påminda om Guds frälsning. Vad de har blivit frälsta från och frälsta till är något de inte får glömma.

Men Guds frälsning har inte bara med det förflutna att göra. Frälsningen påverkar i hög grad hur man lever idag och i framtiden. Det är viktigt att komma i håg vem man är så att man kan leva rätt idag. Att vara Guds folk innebär att vara ett heligt folk. Ett utvalt folk som lever på ett annat sätt än andra människor. Guds heliga folk lever utifrån Guds ord och följer det av hela sitt hjärta och av hela sin själ (vers 16). Men att vara Guds heliga folk innebär inte bara att leva efter en instruktionsbok. Det innebär att leva i en nära, levande relation med Gud. Vi är ett heligt folk åt Herren (vers 19).

Rent mjöl i påsen - 5 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt."  (5 Mos 25:15-16 FB)

Det handlar om rättfärdighet. Det handlar om ärlighet i affärer. Gud förväntar sig att hans barn ska väga upp rätt mängd för det de ska ta betalt för.

Våra liv måste tåla att genomlysas. Vår kristna bekännelse får inte bara sitta i munnen, även om munnens bekännelse är oerhört viktig. Men vi får inte leva så att våra gärningar slår ihjäl våra ord.

Gud önskar se rättfärdighet i våra liv. I det vi tänker, i det vi säger och i det vi gör.

Tuesday

Främlingen, den faderlöse och änkan - 5 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" När du plockar druvorna i din vingård, skall du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar skall tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta."  (5 Mos 24:21-22 FB)

Tre grupper av människor nämns upprepade gånger i kapitlet. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers17+19+20+21). De representerar utsatta grupper i samhället. Främlingen, utlänningen, som har svårt att etablera sig i samhället, barn som inte har några föräldrar och kvinnor som mist sin make och sin möjlighet att försörja sig.

Gud bryr sig om dem som lider och han vill att vi ska göra detsamma. Då Gud har välsignat oss i överflöd är det lätt att glömma bort att vi måste ge välsignelse vidare och hjälpa dem som lider ibland oss. Gud ville inte att Israels barn skulle glömma detta. Kom ihåg står det två gånger i kapitlet (vers 18+22), kom ihåg att du själv led som slav i Egypten och att det var Herren som räddade dig ut ur förtrycket.

Jag tror att Herren säger detsamma till oss idag. Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för dem som lider.

Monday

Gud kan vända det onda till något gott - 5 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig."  (5 Mos 23:5 FB)

Gud kan vända det onda som möter oss till något gott. Vi kan i våra liv möta möta saker som vi upplever inte alls kommer från Herren. Det kan vara saker som händer med oss eller med våra närmaste.

Det kan till och med vara så att andra människor mer eller mindre avsiktligt gör saker som skadar oss. Vi kan gå igenom perioder av mörker, då vi upplever att Herren är långt borta och att glädjen och friden försvinner.

Då vi ser tillbaka på en sådan händelse eller en sådan period kan vi ändå få uppleva att det var Herren som bar oss genom det svåra och att Han, på något sätt, använde det onda till något gott.

Det onda faller tillbaka på sig självt. Det som den onde ville skada oss med, använder Gud till välsignelse för oss. Det är som om den onde i glädjen över att ha gjort mål, upptäcker att han i själva verket gjort självmål.

Sunday

Hörntofsar - 5 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i."  (5 Mos 22:12 FB)

Männen i Gamla Testamentet uppmanas att ha hörntofsar på sina mantlar. Det fanns en alldeles speciell orsak till det. Det var en del av helgelseprocessen i deras liv.

Förklaringen till hörntofsarna finner vi i 4 Mosebok 15:38-39.Varje gång männen såg på sina hörntofsar skulle de bli påminda om att behaga Herren genom att följa hans ord. Hörntofsarna skulle hjälpa dem att inte följa sina egna tankar och bli lockade till synd.

I Nya Testamentet varnar Jesus fariseerna och de skriftlärde för att göra stora hörntofsar för att människorna ska se hur gudfruktiga är (Matt 23:5).

Det finns en frestelse i att visa andra hur väl vi lyckas i vårt kristna liv. Men hörntofsarna var inte avsedda att imponera på andra, utan för att påminna oss i vardagen att fästa vår blick på Herren och på hans ord.

På vilket sätt kan du ordna din vardag så att du blir påmind om att liv handlar om att behaga Gud?

Saturday

Friköpt från lagens förbannelse - 5 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" ...så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel."  (5 Mos 21: 23 FB)

Kapitlet handlar om olika lagar och föreskrifter. Det var bland annat viktigt att inte låta kroppen till den som blivit avrättad och upphängd, hänga kvar över natten. Eftersom att bli upphängd var en "Guds förbannelse".

I ljuset av Jesu liv och död ser vi den djupare betydelsen av Jesu korsfästelse. För att befria oss från synd och död tog han Guds förbannelse på sig för att vi skulle gå fria.

Eller som det uttrycks i Galaterbrevet: "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä." (Gal 3:13 FB)

I denna frihet får vi leva idag, tack vare Jesus.

Thursday

Var inte rädd - 5 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."  (5 Mos 20:3-4 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk skulle möta fiender. I den första versen uppmanas de att inte vara rädda för fienderna eftersom Herren är med dem.

I verserna tre och fyra upprepas uppmaningen med tillägget att Herren strider för dem och ger dem seger.

I vers åtta står det vad man ska göra med dem som är rädda och modlösa. De ska vända tillbaka hem. De passar inte för striden och risken finns att deras rädsla smittar av sig på de andra.

Vi står i en strid idag. En andlig strid. Inte en strid mot människor (Ef 6:12). Ibland kan vi kanske uppleva det som om motståndet är övermänskligt. Men den som står på vår sida, Jesus, är också övermänsklig och han uppmanar att inte vara rädda eftersom det är han som strider för oss och ska ge oss seger.

Även om motståndet ser ut att vara stort, ge inte upp! Du är på det segrande laget! Jesus har övervunnit all ondska och du får segra med honom.

Monday

Flytta inte råmärken - 5 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte flytta din nästas råmärke, som förfäderna satt upp i den arvedel du får i det land som HERREN, din Gud, ger dig till besittning."  (5 Mos 19:15 FB)

Ett råmärke och en gräns kan upplevas både som ett hinder och som ett beskydd. Här möter vi en varning att flytta gränser som förfäderna satt upp.

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts och rivs upp. Många upplever varje gräns som en inskränkning i sin egen frihet. En gräns som var självklar för bara en generation sedan kan idag vara helt borttagen.

Någon vis man har sagt att man aldrig ska ta bort en gräns förrän man förstått varför den en gång sattes upp.

Det betyder naturligtvis inte att alla äldre gränser är rätt, men det uppmanar till en viss försiktighet då gränser ska flyttas.

Saturday

Lyssna till Jesus! - 5 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till."  (5 Mos 18:15 FB)

I kapitlet presenteras Jesus. Han beskrivs som en profet som är lik Gud (vers 15) och som samtidigt är lik en människa (vers 18).

Det är Jesus. Sann Gud och sann människa.

Vi uppmanas att lyssnat till honom. Om vi inte tar till oss hans undervisning kommer det att utkrävas av oss (vers 19).

Gud älskade världen så mycket att han sände sin egen son för att ingen skulle gå förlorad och för att alla skulle få evigt liv (Joh 3:16).

Det är vårt ansvar att lyssna till detta och ta det till oss och berätta det för andra människor. För Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Ditt vittnesbörd kan betyda evigt liv för en annan människa.

Tuesday

Kampen inombords - 5 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall skaffa bort det onda från dig"  (5 Mos 17: 7 FB)

Det här är ett kapitel som många har svårt med. Här uppmanas Guds folk att döda dem som gör ont i Herrens ögon (vers 2).

Men jag läser mycket av Israels historia i Gamla Testamentet typologiskt, det vill säga som förebilder. Historien vill lära oss något om oss själva idag och vår kamp.

Här handlar det om att utrota synden. Berättelsen kan läsas som en förebild om kampen som utspelar sig inom oss. Då vi upptäcker synden i vårt eget liv ska vi inte acceptera den och bli vän med den och låta den härja fritt i våra liv. Synden i våra liv måste utrotas, avlivas.

Om du inte besegrar synden i ditt liv kommer den att besegra dig.

Kom ihåg - 5 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa regler"  (5 Mos 16:12 FB)

Då Guds folk kom in i det förlovade landet och fick se sitt välstånd öka var det lätt att glömma var de kom från och vem som räddat dem.

De kom från ett mångårigt slaveri. De hade fått fly för sina liv. De hade fått gå igenom svåra umbäranden. Men det var Gud som hade befriat dem genom att ingripa med ett antal underverk. Det var Gud som hade lovat befrielse och det var Gud som hade befriat dem.

Kan du komma ihåg ett liv utan Jesus? Du kanske har ett liknande vittnesbörd om ett förr och ett nu? Och även om du inte har den dramatiska vändpunkten i ditt liv kan du kanske med fasa tänka dig ett liv utan Jesus. Kan du tänka dig tomheten och meningslösheten med livet om inte Gud fanns?

Glöm inte bort vad Herren har gjort för dig är budskapet i dagens vers. Varje gång du kommer ihåg detta fylls du med tacksamhet och med iver att fullgöra Guds kallelse i ditt liv.

Glöm inte bort att komma ihåg...

Monday

Öppna din hand – 5 Mos 15


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land” (5 Mos 15:11 FB)

Lev inte med en sluten hand där du krampaktigt försöker behålla det som du lyckats förvärva i ditt liv. Lev med en öppen hand. Det finns behövande runt omkring dig.

Du är omgiven av människor som inte har lärt känna Herren. De har behov av frälsning. De är behövande. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har gett dig. Berätta vem Herren är och vad han betyder i ditt liv.

Du kanske också är omgiven av människor som lever i materiell fattigdom. Öppna din hand och dela med dig av vad Herren har välsignat dig med.

Lev med öppna händer och var en välsignelse för din omgivning!

Ett folk helgat åt Herren – 5 Mos 14


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud  (5 Mos 14:2 FB)
Att vara kristen är något alldeles speciellt. Att tillhöra Guds folk innebär att vara helgat åt Herren.

Helgad betyder att vara avskild för ett alldeles speciellt ändamål. I kapitlet påminns vi två gånger om att vi är ett helgat folk (vers 2 och 21). Vi behöver verkligen bli påminda om vem vi är så att vi inte glömmer bort vem vi är.

Vi är uttagna och avskilda för ett alldeles speciellt ändamål: Att vara Guds folk här på jorden. Det innebär att vi inte kan tillåta oss att leva hur vi vill och det innebär att allt vi gör och säger är avsett att demonstrera Guds herradöme här på jorden.

Glöm inte bort vem du är!

Följa Herren – 5 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till  (5 Mos 13.4 FB)

I detta kapitel fortsätter varningarna att avvika till att tillbe andra gudar. Här varnas det också för de falska profeter som uppmanar oss att följa dessa avgudar.

Men det handlar inte bara om vilka läror vi inte ska följa, utan också vad vi ska följa. I vers 4 talas det om att vi ska följa Herren och där kan vi läsa att vi ska hålla hans bud och lyssna till honom.

Att hålla hans bud innebär att vi först måste studera och leva i hans ord, Bibeln, och då vi lärt känna hans ord har vi också förutsättningen för att följa Guds ord.

Att lyssna till honom innebär att vi tar emot hans vägledning i vardagslivet. Men jag tror att förutsättningen för att på ett riktigt sätt kunna lyssna till Gud är att vi känner hans ord, Bibeln. Genom bibelläsning och bön skapar vi en vana att ta emot Guds tilltal och då han sedan talar till oss i vardagslivet känner vi igen hans röst bland alla andra röster som möter oss i livet.
Mina får lyssnar till min röst” (Joh 10:27)

Andra gudar - 5 Mos 12


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror, hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från dessa platser”  (5 Mos 12:5 FB)

Herren varnar ständigt för att folket ska avfalla till att tillbe andra gudar då de flyttar in i det utlovade landet och möter nya kulturer och religioner. I det nya landet konfronteras Guds folk med ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.

Herren varnar inte bara för att tillbe de nya religionerna, dessutom varnar Herren för att lägga oss till med deras seder och att dyrka Herren på samma sätt som de främmande religionerna.

Det finns en trend i vårt samhälle som går i motsatt riktning mot Herrens varningar i 5 Mosebok. Kyrkan inbjuder till religionsdialog och man inbjuder till och med till ett mångreligiöst ”Guds hus” där de olika religionerna får plats sida vid sida. Skolor, och till och med kyrkor, inför yoga och seder från andra religioner på schemat och i sin verksamhet.

Som kristen kan man inte kompromissa med vad Herren önskar.

Om! - 5 Mos 11


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja” (5 Mos 11:13-14 FB)
Om ni nu lyssnar…
I Bibeln finner vi både ovillkorliga och villkorliga profetior.
De ovillkorliga kommer att hända oavsett allting annat. Att Jesus kommer tillbaka är en sådan ovillkorlig profetia. Han kommer att komma tillbaka. Det är bara så.
De villkorliga profetiorna uppfylls om något annat sker. Om vi nu lyssnar till vad Herren säger och lyder så kommer välsignelser att komma över oss. Och inte bara över oss.

Denna profetia är av största betydelse för våra liv och vår tjänst. Våra val och vår lydnad avgör utgången av våra liv, och för många andra människors liv.

Därför är det så viktigt att vi aldrig glömmer bort denna profetia. Vi uppmanas att ordna våra förhållanden så att vi ständigt påminns om dessa ord:
-lägg orden i ditt hjärta (vers 18)
-bind dem på din hand (vers 18)
-bind dem på din panna (vers 18)
-tala om dem var du går (vers 19)
-skriv dem på dörrposterna (vers 20)
-skriv dem på dina portar (vers20)

Ordna ditt liv så att du aldrig glömmer Guds löften till dig. Om du lyssnar….

Vad begär Herren? – 5 Mos 10


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar  (5 Mos 10:12-13 FB)

Vad är det egentligen Herren begär av oss? Här sammanfattas vad Gud önskar av oss i vår relation till honom:
-Gudsfruktan, att vi fruktar Gud
-Att vi vandrar på de vägar Gud leder oss
-Att vi älskar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi tjänar Herren av hela vårt hjärta och hela vår själ
-Att vi följer Guds ord

En konsekvens av detta är att det Gud bryr sig om är också något som vi ska bry oss om, det som Gud älskar är också något vi ska älska.

Senare i kapitlet talas det om Guds omsorg och kärlek till dem som har det svårt. Några grupper nämns: faderlösa, änkan och invandraren (vers 18). Och eftersom Gud bryr sig om och älskar dem som lider förväntar han sig att vi också ska bry oss om och älska dem.

Gud vill att det som finns hos Gud också ska bli synligt i våra liv.