Nyhetsflödet

Wednesday

Samla glödande kol - Ords 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig."  (Ords 25:21-22 FB)

Finns det någon som du ser som din fiende? Eller någon som du inte tycker om? Finns det någon som du inte unnar något gott, som du helst skulle vilja sätta dit eller ge tillbaka vad du tycker du har fått ta emot?

Då har du ett problem. Ditt problem är inte den andre, utan du själv. Du är kallad att älska oavsett om den andre är värd att älska eller inte. Hämndtankar ska inte finnas hos en kristen. Vi ska be för våra fiender och vi ska älska våra fiender.

I stället för att ge tillbaka, ska vi ge det som är gott. Vår hämnd skapar inga goda resultat, det bara trappar upp konflikten. Vår omsorg och kärlek kan förvandla förhållanden och människor. Det kan bli som glödande kol på någons huvud så att den bara måste kapitulera för kärleken.

Vi är kallade att älska, inte vedergälla.

Tuesday

Hopp ger energi - Ords 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa"  (Ords 24:10 FB)

Enligt denna bibelvers avgörs inte vår kraft efter hur starka vi är. Modlösheten gör att kraften rinner bort, och även den starkaste ibland oss blir svag.

Då vi förlorar vårt hopp och modlösheten får grepp om oss sjunker vi ihop och blir handlingsförlamade.

Precis tvärtom är det med hopp.Om vi har hopp om att något positivt kommer att hända, frigörs energi till att handla och förändra situationen. Då Herren möter oss med ett ord som: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11 FB), och vi tar ordet till oss, frigörs något i vårt inre. Modlösheten ger vika och vi fylls av hopp om framtiden. Och hoppet frigör energi. Gudainspirerad energi.

Monday

Flytta gränser - Ords 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Flytta inte gammal gränssten..."  (Ords 23:10 FB)

Vi lever i en tid där alla moraliska och etiska gränser ifrågasätts. Vad som är tillåtet eller inte ifrågasätts alltmer. Det som den tidigare generationen ansåg som självklart kan nästa generation förakta.

Många människor ser varje gränssten som en begränsning i sin frihet. Gränsstenar flyttas. Ibland en liten bit i taget och nästan omärkligt. Ibland kullkastas gränsstenen helt och hållet.

Dagens bibelord varnar oss för att alltför lätt flytta gamla gränsstenar. Det kanske finns en orsak till att gränsstenen sattes upp. Flytta inte en gränssten innan du har förstått varför den sattes upp.


Sunday

Vanor - Ords 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB)

Barnuppfostran handlar mycket om att lära barn goda vanor. För om vi lär barnen goda vanor kommer de att följa med genom livet.

Vi har alla en uppsättning vanor. Vanor har en stark makt över våra liv. Det vi tränat in som en vana gör vi helt naturligt.

Det verkar som det är lättare att lägga sig till med en dålig vana än en god vana. En dålig vana, en ovana eller ett missbruk, kommer till oss mer eller mindre utan större ansträngning. En god vana, däremot, får vi ofta kämpa oss till.

Den stilla andaktsstunden med Gud behöver vi kanske disciplinerat träna länge på innan det blir en naturlig vana i våra liv. Lägga tid på att se på TV verkar däremot inte kräva så lång tid av träning för att det ska bli en inrotad del av mitt liv.

Lägg märke till vilka vanor du har. Dina vanor utgör en stor del av ditt liv.

Saturday

Förberedelse för seger - Ords 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB)

Vi är i krig emot synden. William Booth uttryckte det i sin sista predikan "Jag vill kämpa ända till slutet"

Hur mycket vi än kämpar är det inte vi som skapar seger, utan segern kommer från Herren:
"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot" (Sak 4:6 FB)

Men även om det är Herren som ger seger, måste vi förbereda oss för seger. Vi måste "rusta hästarna för stridens dag" (vers 31).

Förbereder du dig för seger? Eller har du resignerat och förväntar dig vi ska fortsätta att förlora mark?

Herren ger seger, men vi måste rusta oss för striden!

Friday

En Herrens lykta - Ords 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB)

Det finns en lykta i varje människa. En inte kompass. Då vi tar emot Jesus i vårt liv tänds en lampa i vårt inre och den Helige Ande flyttar in i oss och vi blir ett tempel för den Helige Ande.

Men "Herrens lykta" är också avslöjande. Vi blir medvetna om synd och orenhet som finns i vårt inre och medvetna om vårt behov av förlåtelse och rening.

Det är en fantastisk förmån att få ta emot rening och förlåtelse (1 Joh 1:9). Men senare kan det hända att Herren ökar ljusstyrkan på "Herrens lykta" och vi får se saker i vårt liv som vi kanske inte var medvetna om tidigare.

Den här processen kan fortgå hela livet och kallas för helgelse. Vi får ständigt leva i beroendet av Herrens rening och förlåtelse. "Herrens lykta" är inte något hotfullt, utan en möjlighet till rening och tillväxt.

Thursday

Låna åt Herren! - Ords 19:17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för de goda han har gjort"  (Ords 19:17 FB)

Kan vi låna något åt Gud?
I dagens bibelvers ser det ut så. Jesus talar i liknande termer i Nya Testamentet då han talar om dem som är hungriga, törstiga, utan kläder, invandrare, sjuka och fängslade: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig" (Matt 25:40 FB).

Då vi behandlar människor vi möter på ett bra sätt lånar vi alltså åt Herren, ja, ytterst sätt så gör vi det åt Herren själv.

Vem kommer du att möta idag? Hur vill du behandla Jesus idag?

Wednesday

Ett starkt torn - Ords 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd"  (Ords 18:10 FB)

Det finns en plats där vi kan få skydd i den andliga striden. Här beskrivs Herrens namn som det tornet där vi får skydd.

Det finns kraft i namnet Jesus. Att vara i namnet Jesus innebär att vi lever i någon annans kraft. Då vi gör något i någon annans namn gör vi det med den auktoritet som finns i det namnet.

Vi kan ofta uppleva att våra egna resurser inte räcker till. Vi får då skynda till namnet som ger oss kraft. Namnet som ger oss skydd. För namnet Jesus representerar all makt, visdom och beskydd som finns hos Herren.

Tuesday

Smältdegeln - Ords 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan"  (Ords 17:3 FB)

Metaller bryts ur malm. Den ädla metallen finns insprängd i klippan. För att framställa ädel metall måste den renas från slagg och biprodukter.

Det berättas att guldsmeder på den tiden hällde upp guldet i en degel och hettade upp det. Slagget och det som inte var rent guld separerades från det äkta guldet och flöt upp till ytan. Guldsmeden tog då en skopa och tog bort slagget som lagt sig på ytan. Därefter ökade han temperaturen så att nytt slagg kunde flyta upp till ytan. Han tog bort även det. Sedan ökade ha temperaturen....

Så höll guldsmeden på till dess han kunde se sin egen spegelbild då han såg ned i guldet. Då var guldet rent. Då var det ädel metall.

Så gör guldsmeden för att rena guld. På samma sätt prövar Gud vad som är i våra hjärtan. Då vi möter motgångar, då temperaturen höjs, visar det sig hur ädel vår "metall" är.

Saturday

Framgångsrika planer - Ords 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång"  (Ords 16:3 FB)

Hur får våra planer framgång? Ordspråksboken svarar: Genom att befalla dina verk åt Herren.

Vad betyder det att befalla sina verk åt Herren? Jag tror att det betyder att överlåta våra planer till Gud. Att i bön låta våra tankar bli genomdränkta av Guds tänkande, så att våra tankar inte längre bara är våra tankar utan mer Guds tankar.

Då våra verk, det vi håller på med, blir överlåtet till Herren, då har våra planer framgång.
Då Gud i bön får forma och leda våra verk, leder det till framgång.

Monday

Herrens ögon - Ords 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda"  (Ords 15:3 FB)

Utmed vägarna kan man se allt fler fartkameror. Vid varje fartkamera sänks trafikrytmen och efter fartkameran ökas farten igen. Den allmänna trafikmoralen verkar säga att det är OK att köra för fort, bara ingen ser dig.

Då ingen ser har vi lätt att tillåta oss att göra saker som vi inte skulle vilja att de andra visste om.

Herrens ögon är överallt. Hans ser våra handlingar. Han ser till och med varför vi handlar som vi gör.
Är det goda eller dåliga nyheter för oss? Om vi önskar göra det som är fel är det naturligtvis dåliga nyheter att Herren ser. Om vi gör till synes bra saker, men av felaktiga motiv, tycker vi kanske inte att det är så bra att Herren känner till våra motiv.

Men om vi älskar Herren och vill leva våra liv för att behaga honom kan det vara en stark drivkraft att leva rätt och att inte ha något att dölja. Om vi älskar Herren vill vi inte göra något som skadar honom eller något som skadar vår relation till honom.

Även om ingen annan ser. Även om ingen annan vet om hur väl du lever ditt liv. Lev rättfärdigt! Herrens ögon är överallt.

Sunday

Ett tryggt fäste - Ords 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror" (Ords 14:26-27 FB)

Ett liv utan en fästpunkt driver fritt omkring. Utan styrning, Utan mål. Utan mening.

Livet behöver ett fäste, en fast punkt, en utgångspunkt och en punkt att ständigt komma tillbaka till.

Men vilken fästpunkt som helst duger inte. Den måste vara fast och tillförlitlig.

Många människor låter sitt liv styras av hur de känner sig. Andra styrs av vilka åsikter de råkar ha för tillfället. Men vi behöver en fästpunkt utanför oss själva. En fästpunkt som är oberoende av vad vi för tillfället känner är rätt eller vad vi för tillfället tycker.

Ordspråksboken talar om att det finns en sådant tryggt fäste. Det är gudsfruktan. Vi får bygga vårt liv kring en trygg fästpunkt. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste (vers 26)

Thursday

Vem umgås du med? - Ords 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa"  (Ords 13:20 FB)

Då jag som ung tonåring började vara ute på kvällarna ville min pappa alltid veta vem jag var tillsammans med. Han citerade ordspråket: "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är".

Vi formas av dem vi umgås med. I viss mån kan vi välja vem vi vill bli genom att välja vårt sällskap. Jag brukar säga till kristna som frågar mig hur de kan hålla sig levande och brinnande som kristna: "Häng ihop med dem som är hetare än dig själv och låt dig inspireras av deras överlåtelse."

Du kanske tycker att du inte har tillgång till de "hetare" kristna i ditt liv. Låt inte det bli en ursäkt. Läs deras böcker. Lyssna till deras undervisning. Använd tid till att studera deras liv och deras ord. Låt dig utmanas och inspireras. Den här världen behöver "glödheta" kristna.

Dem eller det som du umgås med kommer att forma ditt liv.

Dina ord ger resultat - Ords 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ord från en tanklös tunga kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom"  (Ords 12:18 FB)

Orden från din mun kan både hugga som svärd och ge läkedom.

Det är lätt att ord slipper ut ur vår mun som hugger som svärd i en annan människas liv. Då orden väl är uttalade är det väldigt svårt att ta tillbaka orden eller lindra smärtan. Ju mer vi försöker ta tillbaka orden ju mer kan de ge ytterligare smärta.

Vad viktigt det är att vi beräknar kostnaderna för de ord vi uttalar. Att vi inte säger ord som vi kommer att ångra. Det kan till och med vara så att våra ord kan skada en annan människa under många års tid. Orden sitter kvar hos den människan. Orden kan väcka honom/henne mitt i natten och förvandla god nattsömn till sömnlösa nätter.

Men ord kan också vara uppbyggande och läkande. Ibland kan vi uppleva att de ord vi talar förlöser en annan människa.

Det är viktigt hur vi talar. Orden från vår mun kan både hugga som svärd och ge läkedom.

Tuesday

Givandets välsignelse - Ords 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB)

Det ligger en välsignelse i att ge. Många har upplevt att ju mer snålt de håller i sina ägodelar, ju lättare är det att ägodelarna sipprar ut mellan fingrarna och blir mindre och mindre. Om man däremot är generös och delar med sig till andra, kan det hända att mina egna förråd fylls på i samma takt som jag ger ut.

I dagens bibelversar handlar det speciellt om att vederkvicka andra. I den norska Bibeln står det "Den som velsigner andre blir selv velsignet".

Vill du bli rikt välsignad? Släpp fokus på dig själv och vad du har. Välsigna andra människor på olika sätt. Dela med dig av uppmuntran, uppmärksamhet och materiella resurser.

Det vi ger ifrån oss kommer tillbaka till oss. Det gäller både goda och onda saker. Vi skördar det vi sår kan vi läsa i Galaterbrevet 6:7.

Den som välsignar andra blir själv välsignad.

Monday

Kärlekens kraft - Ords 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet"  (Ords 10:12 FB)

Kärleken är en mäktig kraft. Den är inte fokuserad på mitt eget bästa. Den söker den andres bästa. Kärleken söker inte sitt, skriver 1 Kor 13.5. Kärleken överskyler många synder skriver 1 Pet 4:8.

Hatet fokuserar på den andres brister, drar fram dem i ljuset och förstorar dem. Kärleken överskyler den andres brister.

Kärleken är en mäktig kraft. Den får den som är älskad att vilja bli den som den som älskar tror att hon redan är.

Vi lever i ett ständigt val mellan att kritisera och göra den andres fel större, eller att älska och överskyla den andres brister.

Välj kärleken.

Sunday

Vad är vishet? - Ords 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"  (Ords 9:10 FB)

Det finns många som med hänvisning till förstånd och vishet hävdar att Gud inte finns. I detta kapitel uttrycks motsatsen. All sann vishet utgår från kunskap om Herren.

Det står till och med att gudsfruktan är där visheten börjar, och om den inte börjar där är det en missriktad kunskap.

Om vi börjar vandra i gudsfruktan är vi i vishetens begynnelse. Konsekvensen är att ju mer vi växer till i gudsfruktan och i att lära känna Herren, ju mer mer växer visheten i våra liv.

Vi får ett helt annat perspektiv på livet. Allt handlar inte längre om mig själv. Jag finns i ett sammanhang. Mitt liv har en mening. Det är början på vishet!

Friday

Att finna livet - Ords 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som finner mig finner livet och får nåd från Herren"  (Ords 8:35 FB)

Tidigare i samma kapitel står det att "de som söker mig finner mig" (vers 17).

Jesus är livet (Joh  14:6) och var och en som uppriktigt söker honom får nåden att finna honom.

Då vi funnit Jesus får vi önskan att vandra på rättfärdighetens väg (vers 20). Det står till och med att vi ska vandra mitt på stigen (vers 20). Det var skrivet i en tid innan högertrafiken var införd. Det talar om att gå mitt på stigen för att inte falla ner i något dike vid sidan av stigen eller att inte bli skadad av taggiga växter och annat vid sidan av stigen.

Det finns många i dag som vill tänja på gränserna. Som gärna vill testa hur långt ut man kan komma på stigen och kanske till och med vill gå vid sidan av stigen.

Men den som vill gå på rättfärdighetens väg bör följa rådet att gå mitt på stigen och vara noga att hålla goda marginaler till orättfärdigheten vid sidan av stigen.

Från fingret till hjärtat - Ords 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB)

Då vi binder en knut på ett snöre runt ett finger brukar vi göra det för att inte glömma något viktigt. Våra händer har vi alltid synliga framför oss.

I dagens bibelvers talas det om att ha Guds ord på två ställen. Bundna om våra fingrar och skrivna i våra hjärtan.

Fingrarna finns ute i det synliga. Vi kan styra vad som sker med fingrarna. Hjärtat är det som sker inom oss. Vi kan inte skriva i hjärtat lika naturligt som vi binder något om fingrarna.

För att det ska hända något inne i vårt hjärta måste vi göra något ute i det synliga som vi kan påverka. Det stilla stunden tillsammans med Gud och Guds ord påverkar vad som händer inne i vårt hjärta.

Vi måste komma ihåg att bli stilla inför Guds ord och meditera på ordet för att det ska kunna komma in i vårt hjärta.

Påminn dig själv om att det är dags att ha din stilla stund med Herren. Skaffa dig den vanan, så att du dagligen tar tid att vara tillsammans med Herren. Då kommer han att skriva i ditt hjärta. Då kommer han att forma ditt hjärta så att du mer och mer blir den person som han skapade dig för att bli.

Wednesday

Guds ord verkar - Ords 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,
förmanande tillrättavisning är en livets väg
." (Ords 6:21-23 FB)

Det handlar om att binda fast Guds ord vid sitt hjärta. Det kan man göra genom att läsa ordet och ständigt grunna på ordet.

Då vi gör det kan vi uppleva att ordet leder oss där vi går fram. Om vi somnar med Guds ord i våra tankar kan ordet vaka över vårt tankeliv då vi sover och då vi vaknar upp kan vi få uppleva hur ordet blir levande och talar till oss.

Lås ordet - grunna på ordet - ta Gud på ordet