Nyhetsflödet

Sunday

Mitt liv i Guds händer - 2 Sam 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade kungen till Sadok: "För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig - se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott."  (2 Sam 15:25-26 FB)

David hade gått igenom många prövningar. Han hade flera gånger undkommit försök att mörda honom. Han hade långa perioder varit på flykt för sitt liv. Genom allt hade David en stark förtröstan på Gud.

Nu hade David blivit upphöjd till kung, men var på flykt igen. Den man som David benådat samlade folket mot David och David var tvungen att lämna Jerusalem.

Många gånger tidigare hade David frågat Gud om vad han skulle göra och Gud hade svarat honom. Den här gången var David osäker på hur han skulle handla. Men David demonstrerar en stark förtröstan på Gud. David lägger sitt liv i Guds händer och säger att Gud får göra med honom "vad han finner för gott" (vers 26).

Kan du känna igen Davids förtröstan på Gud i ditt liv? Kan du känna tryggheten att lägga ditt liv i Guds händer och överlåta åt Gud ansvaret för vad som händer i ditt liv?

Försoning - 2 Sam 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Joab gick då till kungen och berättade detta för honom. Och denne kallade Absalom till sig. Han kom till kungen, föll ner för honom på sitt ansikte och bugade sig till marken inför kungen. Och kungen kysste Absalom."  (2 Sam 14:33 FB)

Absalom hade dödat kungens son eftersom kungens son hade våldtagit Absaloms syster. Absalom hade sedan flytt till ett annat land för att undkomma kung Davids vrede (2 Sam 13:38).

Där levde han i många år och fick söner ock döttrar (vers 27). Genom Joabs medling kunde Absalom få återvända till hemlandet och slutligen fick han till och med komma inför kungens ansikte. David som själv hade tagit emot förlåtelse från Gud för sin stora synd med Batseba och Uria (2 Sam 11), kunde nu ge förlåtelse vidare till Absalom och försonades med honom.

Det finns många människor som inte klarar att ge förlåtelsen vidare och lever i oförsonlighet. David var stor nog att försonas med den som gjort honom illa.

Lever du i oförsonlighet? Finns det någon som du inte kan förlåta? Oftast skadar det dig själv mer än den andra. Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa.

Saturday

Våldets spiral - 2 Sam 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade hon till honom: "Du har ingen orsak till denna stora ondska. Att förskjuta mig vore värre än det andra som du har gjort med mig." Men han ville inte lyssna på henne"  (2 Sam 13:16 FB)

Amnon våldtar Tamar. Därefter förskjuter han henne. Tamars bror Absalom ber Tamar att tiga om detta (vers 20), men behåller hatet till Amnon i sitt hjärta (vers 22). Men vid ett lämpligt tillfälle dödar Absalom Amnon som en hämnd för att Amnon kränkt hans syster (vers 28-29). Som ett resultat av detta fick Absalom fly för att inte bli dödad av David....

Våldet föder hämnd och nytt våld. Synden får konsekvenser och det vi gör kommer många gånger tillbaka över oss. Det kan börja med ett ovänligt ord och sen ska den som drabbats "ge igen" för att sedan få en ny reaktion...

Bibeln kallar detta "det man sår får man också skörda" (Gal 6,7). Våra handlingar kommer tillbaka över oss.

Men det kan också finnas en positiv spiral. Goda, vänliga handlingar föder godhet och vänlighet tillbaka. Det kan också finnas en spiral av godhet och kärlek. Och även om vi inte får tillbaka godhet då vi ger ut godhet är vår kallelse att alltid ge ut det som är gott: "Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp"  (Gal 6:9)

Thursday

Bekännelse och förlåtelse - 2 Sam 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade David till Natan: ´Jag har syndat mot Herren.´ Natan sade till David: ´Så har också Herren förlåtit dig din synd´. "  (2 Sam 12:13)

David hade på allt sätt försökt dölja sin synd, men här kommer profeten Natan och konfronterar David med vad han gjort.

Då vänder sig David till Gud och ber om förlåtelse och får ta emot förlåtelse. I denna beskrivning ser det ut att vara en lätt och smärtfri process, men i Psalm 51 beskriver David själv vilken kamp han upplevde i processen:
"3 Gud var mig nådig, enligt din godhet,
utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.
4 Två mig ren från min missgärning,
rena mig från min synd.
5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.
6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.
Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer.

9 Rena mig med isop, så att jag blir ren,
två mig så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina missgärningar.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig
."

Och i Psalm 32 beskriver David nyckeln till förlåtelse:
" 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan.
4 Dag och natt var din hand tung över mig,
min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.
5 Då uppenbarade jag min synd för dig,
jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
"

Det finns en oerhörd kraft och befrielse i bekännelsen av synd.


Wednesday

Dolda synder är också synder - 2 Sam 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men det som David hade gjort misshagade Herren"  (2 Sam 11:27)

David hade syndat. Han hade tagit till sig en annan mans kvinna och hon hade blivit med barn. Men det verkar inte som om David insåg att det var synden som var problemet. Han agerar som om han tänkte "bara ingen vet om det så är det inget problem".

David gör allt han kan för att dölja sin synd. Han kallar hem Bat-Sebas man Uria från kriget och han uppmanar Uria att gå hem till sin fru och koppla av några dagar. David tänkte att om Uria gick hem till sin fru så skulle skulle alla tro att Uria var pappa till barnet och ingen skulle veta om Davids synd.

Men Uria gick inte hem. Han förklarar för David att han kan inte gå hem och ha det bra och ligga med sin hustru medan hans kamrater kämpar ute i kriget (vers 11). Davids plan att dölja sin synd fungerade inte. Då vidtog David nästa försök. David såg till att Uria blev dödad i kriget och då Uria inte längre fanns fanns det ingen som kunde anklaga David.

Kanske handlar vi på samma sätt? Vi kanske inte har begått äktenskapsbrott eller dödat, men det kan finnas andra saker som vi med all energi försöker dölja för omvärlden. Vi kanske också tänker "om ingen vet om det är synden inte så stor."

Men det handlar inte bara om att bli godkänd av människor. Det handlar om att våra liv behagar Gud.
Det kommer en fortsättning på historien, för det som David hade gjort "misshagade Herren".

Tuesday

Missförstådd - 2 Sam 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade David: "Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahas son, eftersom hans far visade mig godhet" (2 Sam 10:2 FB)

David hade blivit väl behandlad av Naha och sände därför ett sändebud för att visa godhet till Nahas son Hanun. Gesten misstolkades och folket trodde att Davids sändebud var där för att spionera på Hanun och hans rike. Det hela ledde till att att Hanun startade krig mot David.

Vi kan uppleva liknande situationer i vår tid. Man föväntar sig inte att någon vill göra det som är rätt eller gott utan att själv få ut fördelar av det. En god eller rätt handling kan missförstås och tolkas till något helt annat än den var avsedd att vara.

Ingen väntar sig att man sak göra det som är rätt eller gott bara för att det är rätt eller gott. Men vi måste bara fortsätta att göra det som är rätt eller gott, även om ingen förstår våra handlingar. Gud ser våra motiv.

Finns det någon du kan visa godhet idag?

Sunday

Kamp och seger - 2 Sam 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk"  (2 Sam 8:15 FB)

Det hade varit en lång väg sedan Samuel smorde David till kung. David hade varit på flykt för sitt liv ända fram till han så småningom kunde bli kung över hela Israel. Men problemen och motgångarna slutade inte där. De omkringliggande folken gick till angrepp mot Israel och David fick utkämpa många strider där han fick sluta som segrare.

Ditt liv kanske inte ar varit lika dramatiskt, men vi har alla en kamp att utkämpa. Men vår kamp är inte en kamp mot människor, utan en kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna (Ef 6:12). Vi har en kamp att utkämpa mot synden i våra liv och mot syndens konsekvenser.

Genom allt satte David sin tillit till Gud och genom alla svårigheterna han gått igenom kunde han nu se tillbaka och se Guds trofasthet genom allt.

Gud vill vara trofast även mot dig. Vill du vara trofast mot Gud?

"Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen."  (1 Tim 6:12)

Saturday

Guds löften håller - 2 Sam 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."  (2 Sam 7:16 FB)

Gud gav ett löfte till David om att Davids hus skall bestå till evig tid. Många hundra år senare föddes Jesus "av Davids hus", och flera tusen år senare består "Davids hus" genom alla Kristi efterföljare.

Också idag blir hans tron befäst genom alla som tillber och lovsjunger Jesus med sång och med sina liv.

David tar emot löftet från Gud och bekräftar att han tror att Guds ord är sanning:
" Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, och dina ord är sanning, och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, HERRE, har talat, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat för evigt." (vers 28-29)

Guds ord är sanning och Guds löften håller.

Friday

David dansar - 2 Sam 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Själv dansade David med all kraft inför HERRENS ansikte, och David var iklädd en linne-efod. Så hämtade David och hela Israel HERRENS ark dit upp under jubel och basuners ljud." (2 Sam 6:14-15 FB)

David blev så berörd av Guds verk att han inte kunde behärska sig. Han dansade av glädje inför Herren (vers 5). Men alla tyckte inte att det var bra. Davids hustru, Mikal, föraktade honom för att han uppförde sig på detta vis (vers 16+20).

Samma sak hände på den första pingstdagen. Lärjungarna blev så berörda av Gudsnärvaron att de förlorade fattningen. De som såg på, och som inte var berörda av Guds kraft, förstod inte vad som hände, utan trodde att lärjungarna var berusade (Apg 2).

Jag läste för en tid sedan ett citat: "De som dansade betraktades som dårar av dem som inte hörde musiken." Det var tydligen några som på avstånd såg hur människorna dansade.

Kristna reagerar på en verklighet som inte uppfattas av dem som inte står i kontakt med Gud. Det är inte konstigt om kristna ibland blir betraktade som dårar av dem som "inte hör musiken".

Men fortsätt att låta dig beröras och hänföras av Gud. Du får fortsätta att utstråla gudomlig glädje även om andra inte tycker du har skäl att vara glad. Du får fortsätta att sprida kärleken från Gud även om andra inte tycker att mottagern är värd det.

Lyssna på musiken från himlen och låt dig beröras.

Thursday

Hör du ljudet? - 2 Sam 5


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig" (2 Sam 5:24 FB)

Filisteerna hade på nytt dragit ut för att kriga mot israeliterna. Som vanligt frågar David Gud vad han ska göra. Han får då beskedet att vänta tills han hör stegen i bakaträdens toppar. Det ljudet innebär att Herren har gått före och att han kan följa efter.

Vi kanske vet vad som är rätt i en speciell situation, men det kan också finnas en tid som rätt att göra det på. Vi kanske upplever att vi ska vittna för en speciell person. Men vi måste kanske vänta på det speciella tillfället som Gud har förberett. 

Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem. Vi kan också, precis som David, höra signalen från Gud att nu är det rätta tillfället. Vi kan också höra stegen i bakaträdens toppar, ljudet av stegen som vittnar om att Herren gått före oss och förberett situationen.

Det är spännande att leva som kristen. Hör du ljuden av Guds steg i ditt liv?

Wednesday

Han lyfte mig upp - 2 Sam 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna."  (2 Sam 9:13 FB)

David hade kommit till makten och regerade i Jerusalem. Den förre kungen Saul hade gjort allt han kunde för att döda David. Nu var Saul död. Det normala för en kung på den tiden hade varit att utrota alla Sauls släktingar för att ingen skulle kunna komma och göra anspråk på tronen. Men så gjorde inte David.

David undersökte om det fanns någon ättling till Saul kvar i livet. Det visade sig då att att det fanns en sonson till Saul vid namn Mefiboset. Han var handikappad och kunde inte gå ordentligt. David kallade till sig Mefiboset, gav honom Sauls alla jordagods och inbjöd honom att äta vid kungens bord resten av livet.

David tjänar på många sätt som en förebild till Jesus. Jesus frågar efter oss och söker oss medan vi ännu är syndare och förtjänar att dö. Jesus lyfter oss upp och välsignar oss med sina gåvor och inbjuder oss att dela gemenskap med sig själv varje dag hela livet.

Välkommen in i gemenskapen med Jesus idag!

Tappa inte modet - 2 Sam 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då Sauls son hörde att Abner var död i Hebron, förlorade han allt sitt mod, och hela Israel var skräckslaget."  (2 Sam 4:1 FB)

Sauls son, Is-Boset, var kung i Israel och var den som stod i vägen för att David skulle bli kung i hela Israel. Då Is-Boset fick höra att hans härförare Abner hade dödats, förlorade han allt sitt mod.

Modlösheten dränerar på handlingskraft och för Is-Boset dröjde det inte länge förrän han blev dödad av sina egna (vers 7).

Då vi drabbas av modlöshet förlorar vi vår energi och kraft. Modlöshet har sin utgångspunkt i bristande tillit till Gud. I Bibeln möter vi många uppmaningar att inte tappa modet. Jesus säger till oss: "Känn ingen oro och tappa inte modet" (Joh 14:27).

Vi kan möta många människor som lever med ett tappat mod. Besvikna på att allt blev som det blev och utan initiativkraft att göra något åt sin situation. Gud vill att vi ska sätta vår lit till honom. Då vi vågar lämna modlösheten bakom oss fylls vi av tro och energi att gå framåt, fulla av tillit till vad Gud kan göra i vår situation.

Tuesday

Svag men stark - 2 Sam 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung"  (2 Sam 3:39 FB)

Det hade börjat gå bra för David. Han var inte längre på flykt. "Davids hus blev allt starkare" (vers1). Davids makt och inflytande stärktes och mer och mer av Israel gick över till David.

Hans uttalande om sin egen svaghet kom inte då han var hemlös och på flykt, den kom då hans position som kung stärktes mer och mer.

Davids styrka låg i hans svaghet. Hans svaghet var ett uttryck för hans Gudsberoende. Han kunde inte, eller ville inte, fatta beslut utan att först ha frågat Herren.

Jesus beskrev detta förhållande många år senare: "Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Men samtidigt levde David i det som Paulus uttrycker "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13).

Vi får också idag leva i spänningsfältet mellan "ingenting förmår jag utan Jesus" och "allt förmår jag i Jesus".

Monday

David frågade Herren - 2 Sam 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David frågade därefter HERREN: "Skall jag dra upp till någon av städerna i Juda?" HERREN svarade honom: "Drag upp." David frågade: "Vart skall jag gå?" Han svarade: "Till Hebron."  (2Sam 2:1 FB)

Genomgående i Davids liv var att han frågade Herren. Om små saker och om stora saker. Det verkar som om David varje gång får tydliga, konkreta svar. Hur svarade Herren?

Var det genom en inre överbevisning? Eller genom andra människor? Eller genom händelser i Davids omgivning? Eller var det genom "tecken"? Eller var det genom eldskrift på väggen?

Vi får inte svar på de frågorna. Det enda vi vet var att David frågade och att Gud svarade.

Vi får också leva med ständiga frågor till Gud. Om vi är ivriga att låta Jesus vara Herre i våra liv får vi, på samma sätt som David, fråga Herren om stort och smått.

Ibland kanske vi får tydliga svar. Ibland kanske svaret dröjer. Ibland kanske vi inte "hör" någonting. Men genom att leva frågande till Herren, inbjuder vi honom att leda våra liv.

Vi har idag ännu större möjligheter att höra Herrens svar än vad David hade. Vi har idag tillgång till Bibeln, Guds ord, där vi får hämta vägledning i vår dagliga vandring med Herren.

Sunday

Vänta på Gud - 2 Sam 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Saul och Jonatan, de älskvärda och ljuvliga, i liv och död ej skilda, snabbare än örnar var de, starkare än lejon. Ni Israels döttrar, gråt över Saul, han som klädde er i scharlakan och praktskrud
och prydde era kläder med smycken av guld
."  (2 Sam 1:23-24 FB)

David hade blivit smord till kung av Samuel. David tvingades leva sitt liv på ständig flykt undan Sauls försök att döda honom. Flera gånger får David tillfälle att döda Saul, så att han själv kunde bestiga tronen, men David tog inte tillfället.

Han kunde mycket väl ha sett dessa tillfällen som möjligheter att få Guds vilja att bli verklighet, genom att döda Saul. Men i stället för att ta saken i egna händer visade David sådan tillit till Gud att han fortsatte att leva som en flykting till dess att både Saul och Jonatan hade blivit dödade i ett krig.

David visade sådan tillit till Gud att han kunde vänta på att Guds tid var inne.

Även om vi känner Guds vilja, kanske det är så att vi inte ska tvinga fram den med makt, utan vänta på Guds perfekta timing.

Friday

1 Samuelsboken

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Första Samuelsboken

Ära av Gud eller människor - 1 Sam 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Saul och hans tre söner, hans vapenbärare och alla hans barn dog på samma dag"  (1 Sam 31:6 FB)

Här slutar en epok i förskräckelse. Saul hade blivit avsatt som konung av Gud. Men han klamrade sig fast vid makten och försökte döda den nya smorde konungen, David.

Första Samuelsboken börjar med att Samuel föds och slutar med att Saul dör. Två människor med olika inriktning. Samuel gjorde vad han kunde för att behaga Herren. Saul gjorde vad han kunde för att bli accepterad och omtyckt av människor.

Vem av dem vill du ha som förebild i ditt liv?

Hämta styrka hos Herren - 1 Sam 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David kom i stor fara, ty folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud"  (1 Sam 30:6 FB).

Medan David hade varit borta med sina män från Siklag hade amalekiterna härjat staden och fört bort som fångar alla kvinnor och barn. David och hans män blev så förtvivlade att de "grät till dess de inte orkade gråta mer" (vers 4).

Dessutom vände sig folket mot David och ville stena honom. David sörjde inte bara sina två hustrur och sina barn, han var dessutom hotad till livet. Vad gör David då? - Han hämtar hjälp hos Herren, sin Gud.

David visste något som vi ibland kan ha svårt att komma ihåg då svårigheter kommer. Det  finns hjälp hos Herren. Bara man vet var det finns hjälp att få blir situationen lättare att hantera. Då måste man bege sig dit där hjälpen finns - hos Herren.

David visste det. Han gick dit och hämtade vad han behövde. Det låter så lätt att gå och hämta. David saknade styrka, därför måste han gå och hämta styrka där den finns - hos Herren.

Var hämtar du din styrka för att möta dagens motgångar?

"Då frågade David Herren" - 1 Sam 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom" (1 Sam 23:4 FB)

David är på flykt för sitt liv. Mycket av hans liv går ut på undkomma Saul. I allt David gör är han beroende av Guds ledning. I de tretton första verserna av kapitlet ser vi hur David fyra gånger frågar Herren om hur han ska göra (vers 2, 4, 11,12). David litar inte bara på sitt eget omdöme, i allt han gör är han beroende av Gud.

Hur är det i mitt liv? Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

Det mest fantastiska livet är att leva i Guds plan med mitt liv. Att uppleva att få gå i "förberedda gärningar" (Ef 1:10) är att verkliga leva. Gud har en plan för varje människas liv. Så många människor missar den planen därför att de inte gör som David: "Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom".

Thursday

Gud har en lösning - 1 Sam 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Filisteerna samlade nu alla sina härar i Afek, medan israeliterna hade slagit läger vid källan i Jisreel. Filisteernas furstar tågade fram med avdelningar på hundra och tusen man, och David och hans män tågade fram sist tillsammans med Akish."  (1 Sam 29:1-2 FB)

David började med att besegra filisteerna genom att döda Goliat. Och nu befinner sig David i filisteernas här på väg att anfalla israeliterna (vers 1-2). Hur kunde det bli så fel?

David hade varit på flykt från Saul under lång tid. Saul hade gågng på gång försökt döda David. Till slut flydde David till filisteerna och enda skälet att David blev mottagen där var att han framställde sig själv som en fiende till israelitterna och att han var lojal mot filisteerna. Filisteerna var till en början skeptiska till att ha David hos sig, men blev efterhand övertygade om att de kunde lite på David.

Så kom stunden då filisteerna skulle dra ut mot israeliterna. David måste visa sin lojalitet mot filisteerna genom att gå med i striden mot Saul och israeliterna. Om David inte visade sig lojal mot filisteerna skulle han omedelbart bli dödad.

Det verkar vara en helt omöjlig situation som David hamnat i.
-Han kan inte gå i krig mot sitt eget folk. Han hade flera gånger haft möjlighetetn att döda Saul, men ville inte skada Guds smord.
-Han kan inte låta bli att gå i krig tillsammans med filisteerna, för då skulle han bli dödad.

En helt omöjlig situation - men Gud hade en lösning! Han ser till att flera av filisteernas furstar vägrar gå till strid tillsammans med David. Det hela slutar med att David inte får vara med i striden mot sina egna, utan får återvända hem (vers 11).

Då allt ser hopplöst ut - kan Gud finna en lösning!

Wednesday

Dolda synder - 1 Sam 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig i väg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten. "Spå åt mig genom anden", sade han, "och mana upp åt mig den jag säger dig."  (1 Sam 28:8 FB)

Saul visste mycket väl att det var fel att gå till en andebesvärjerska. Det var en synd som Gud förbjudit och Saul hade själv drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet (vers 3).

Nu hade Saul kommit i en svår situation och tyckte att han själv behövde hjälp av en andebesvärjare. Det han förbjudit andra att använda och drivit ut av landet var han nu själv beredd att använda.

Saul visste mycket väl att Gud såg vad han gjorde, men han ville framstå i god dager inför människorna. Han kanske tänkte att synden inte är så stor om ingen vet om det. Så klädde han ut sig till oigenkännlighet då han skulle ut och begå synden.

Vi kan säkert känna igen oss i Saul. Det kan finnas saker i våra liv som vi absolut inte skulle vilja att någon annan visste om. Hemliga synder som vi lever med och som vi fruktar att någon annan skulle veta om.

Utåt sett, i offentligheten, var Saul emot andebesvärjare och spåmän, men i det det dolda, då han trodde att ingen skulle få reda på det, då kunde han tillåta sig att använda dem. Detta var en del av Sauls liv som ledde till att han blev förkastad och oanvändbar som Kung.

Guds tjänare kan inte tillåta sig att bära omkring på dolda synder.

Tuesday

Kompromissa inte med synden - 1 Sam 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När David härjade i landet, lät han varken män eller kvinnor leva, men får, nötboskap, åsnor, kameler och kläder tog han med sig och vände därefter tillbaka och kom till Akish."  (1 Sam 27:9 FB)

Många av berättelserna i Gamla Testamentet ter sig oerhört grymma och svåra att första. Då jag läser dessa berättelser är det inte den historiska berättelsen som står i centrum för mig. Jag försöker "höra" vad Gud säger till mig idag. Detta leder mig ofta till en typologisk tolkning av berättelserna, det vill säga att berättelserna är förebilder där jag kan lära andliga sanningar.

Då David utrotade fienderna var det för att ingen skulle komma tillbaka och berätta för kungen om hans härjningar (vers 11). Om han inte gjorde sig av med fienderna skulle de komma tillbaka och skada honom i framtiden.

På samma sätt är det med synden i våra liv. Vi lever i en ständig kamp mot det onda. Vi måste utrota synden i våra liv. Om vi låter synden leva vidare i våra liv och kompromissar kommer synden att komma tillbaka och förstöra vårt liv.

Då det gäller synden måste vi leva utan kompromiss. Varenda en måste utrotas.

Monday

Återfall - 1 Sam 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sifiterna kom till Saul i Gibea och sade: "David håller sig nu gömd på Hakilahöjden mitt emot ödemarken."  Då bröt Saul upp och drog ner till öknen Sif med tretusen utvalda män ur Israel för att söka efter David där i öknen"  (1 Sam 26:1-2 FB)

Det händer igen. Saul ger sig på nytt iväg för att döda David. Än en gång skonar David Sauls liv.

Förra gången gick Saul in i grottan för att uträtta sina behov. Inne i grottan fanns David och hans män gömda. Då Saul förstod att David räddat hans liv slutade han förfölja David och återvände hem (1 Sam 24:23).

Men nu gör Saul det igen. Han återfaller i sitt gamla hat, som han gav upp då David skonade hans liv förra gången.

Det är lätt att återfalla i gamla vanor och i gamla synder. Vi kanske lovar Gud att det nu ska bli bättre. Vi kanske förlåter någon för att senare återfalla i oförlåtenhet. Vi kanske har en vana som vi lovar Gud att ge upp och som vi sedan återfaller i.

Saul återföll gång på gång till sitt hat, även om han vid flera tillfällen var beredd att ge upp sitt hat. Återfaller du i sådant som du trodde att du lämnat bakom dig?

Det kanske inte hjälper med goda föresatser och mänsklig ansträngning. Vi måste låta Herren förändra oss på djupet. Vi måste leva så nära Herren så att vi i tid kan avslöja de gamla dåliga tendenserna i vårt eget liv.

Sunday

Bunden med livets band - 1 Sam 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren, din Gud."  (1 Sam 25:29 FB)

Abigail går in och räddar situationen då hennes man, Nabal, gör bort sig totalt. David var på väg att utrota Nabals släkt, då Abigail träder emellan och talar ord från Gud till David.

Hon säger till David att hans liv är bundet till Herren med livets band (vers 29). Vilket fantastiskt uttryck! Att vara bunden med livets band till Gud. Att ha en fast punkt i tillvaron som man är ihopbunden med. Alla som inte är sammanbundna med Gud svävar fritt utan riktning i en mållös tillvaro. Och ännu värre: man kan till och med vara hopbunden med det onda och gå den ondes ärenden.

Vilken förmån att vara bunden fast vid Jesus. Thorvald Löwö uttrycker det så här i en sångvers:
"Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

Saturday

Hämnd - 1 Sam 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: "Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är." Min hand skall inte komma vid dig." (1 Sam 24:13-14 FB)

Saul gjorde livet svårt för David. David fick ständigt fly för Sauls ständiga försök att döda David. Nu hade Saul gått ut med tretusen man för att döda David (vers 3). David och hans män gömde sig längst in i en grotta och dit in gick Saul för att uträtta sina behov (vers 4).

David fick då ett "gudagivet" tillfälle att göra slut på sin förföljare, men David skonade Sauls liv. Även om David var en krigare som dödat tusentals män förut kunde han inte förmå sig att döda Saul, som var Herrens smorde egen personliga vinnings skull. David tog inte saken i egna händer, utan överlät domen och hämnden i Guds händer.

I Nya Testamentet kan vi läsa: "Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren."  (Rom 12:19)

Känner du dig dåligt behandlad? Söker du efter ett tillfälle att "ge igen"? David hade så mycket tillit till Gud att han kunde lämna över ansvaret för domen till Gud. Har du det?

Thursday

Omsorg – 1 Sam 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet.”  (1 Sam 22:23 FB)
David utvecklas till att bli en tillflyktsplats för människor som på olika sätt är förföljda. Ebjatar fick fly för sitt liv av den enda anledningen att han var släkt med fel personer. David erbjuder denna omsorg och beskydd.
Men det är inte bara Ebjatar som får ta emot Davids omsorg. ”Alla som var i svårighter…samlades hos honom” (vers 2). Och det var omkring fyrahundra människor som sökte sin hjälp hos David.
Du kanske inte har resurser att låta fyrahundra människor bo hemma hos dig, eller att erbjuda beskydd för fysiska attacker.
Men du har kanske möjligheter att visa omsorg för människor runt omkring dig. Människor som är ”i svårigheter” eller som känner sig utsatta eller utestängda från gemenskap.
Guds rike på jorden behöver många omsorgsmänniskor som kanske kan vara den enda plats för någon, där han/hon kan känna sig förstådd och där det finns en människa som orkar lyssna på hans/hennes historia.