Nyhetsflödet

Saturday

"Gör dig fri från dina synder" - Dan 4

Bibelläsning: Daniel 4
"...du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder" (Dan 4:23-24 FB)

Daniel skulle tyda kungens dröm. Men då Daniel hörde drömmen och förstod dess mening blev han tveksam. Han blev "bestört, full av oroliga tankar" (vers 16). Skulle han kunna säga sanningen till kungen, sin chef och arbetsgivare? Han hade nog hellre berättat goda nyheter, men detta var dåliga nyheter för kungen.

Kungen skulle drivas ut ur palatset, svälta och leva som ett djur förkastad av alla. "Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor" (vers 30).

Men Daniel sa också att kungen skulle få tillbaka sin kungavärdighet den dagen han vände om till Gud. Kungen behövde befria sig från all sin synd.

Det var ett hårt ord Daniel fick till kungen, men Daniel var lydig och bar fram orden från Gud.

Det är inte så populärt att tala om synd idag, men det kan kanske hända att vi också får ett sådant ord att bära fram till en annan människa. Men innan vi gör det bör vi ha tagit emot ordet till oss själva: "Gör dig fri från dina synder."

Eller, som det står i det Nya testamentet: "...låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Hebr 12:1-2 FB).

Hur gör man då för att bli fri från sina synder?
-"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

Friday

Var går dina gränser? - Dan 3

Bibelläsning: Daniel 3
"Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" (Dan 3:15 FB)

Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, hade blivit upphöjda att förvalta Babels hövdingdöme. De var en del av maktstrukturen. Men då order utgick att alla vid en viss signal måste falla ned och tillbe kungens guldstaty, så vägrade de.

Kungen kallade dem till sig och sa att bara de föll ned och tillbad statyn skull allt vara väl (vers 15). Om de bara anpassade sig till vad alla andra gjorde så skulle allt bli bra.

Idag förväntas vi kanske inte tillbe en guldstaty, men vi kanske förväntas att anpassa oss till vissa tankemönster eller handlingar, som alla andra gör.

Vi kanske förväntas överge en biblisk ståndpunkt för att anpassa oss till det som är politiskt korrekt.

Vi kanske förväntas anpassa oss till kulturella handlingar eller följa moraliska principer, därför att alla andra gör det?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego visste var deras gränser gick, även om de var en del av det etablerade systemet. De vågade stå fast även om de visste att det skulle leda till den brinnande ugnen.

Var går dina gränser?

Thursday

Tillit - Dan 2

Bibelläsning: Daniel 2
"Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel" (Dan 2:16-18 FB)

Kungen hade fått en dröm. Han krävde av spåmännen att både återberätta drömmen och tyda drömmen. Då ingen kunde det befallde kungen att alla vise män i Babel skulle förgöras (vers 12).

Daniel går först till kungen och talar om att han kan tyda drömmen, om Daniel bara får lite tid.
Därefter ber han sina vänner om förbön. "Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten" (vers 19).

De flesta av oss skulle säkert vilja få reda på hemligheten innan vi gick till kungen och talade om för honom att vi hade hemligheten.

Men Daniel hade en sådan tillit till Gud att han vågade tala om för kungen att han skulle få reda på hemligheten.

I förbindelse med att Daniel senare uppenbarade hemligheten för kungen, ger Daniel äran åt Gud och passar på att vittna om Gud. "Men det finns en Guds i himlen..." (vers 28).

Berättelsen slutar med att kungen faller ned och bekänner Guds makt: "Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över alla andra gudar, en Herre över kungar" (vers 47).

-Men Daniel hade en sådan tillit till Gud...
-Hur är det med min tillit till Gud?

Wednesday

Integritet - Dan 1

Bibelläsning: Daniel 1
"Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig" (Dan 1:8 FB)

Daniel var tillfångatagen och deporterad till ett främmande land. Men fastän han var berövad på nästan allt, behöll hans sin integritet.

Han gjorde allt han kunde för att inte behöva kompromissa med sin övertygelse: "...för Daniel var det angeläget att inte orena sig".

Även om vi lever i ett fritt land, kan man ändå påstå att vår tid är ockuperad av värderingar som strider mot Bibelns budskap, som till exempel relativism och religionssynkretism.

För Daniel var det angeläget att stå fast och inte kompromissa, även om den omkringliggande världen hade ett helt annat värdesystem.

-Hur angeläget är det för mig att inte kompromissa? Bevarar jag min integritet i ett samhälle där alla "sanningar" anses för lika sanna?