Nyhetsflödet

Friday

Det röda snöret - Jos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hon svarade: "Låt det bli som ni har sagt." Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret."  (Jos 2: 21 FB)

Det röda snöret, blodsbandet går igenom hela Bibeln. Det var det röda på dörrstolparna som räddade Israels folk i fångenskapen i Egypten. Hela offerkulten i det gamla testamentet bygger på offer av djur och blodet är tecknet på frälsning.

Här är det skökan Rabab som räddar spejarna som var sända till Jeriko. I gengäld skulle Rahab och hennes familj bli räddade undan invasionen om hon bara hängde ut blodets tecken, det röda snöret. Blodsbandet fortsätter genom hela Bibeln. Rahab blev mor till Boas, som blev Ruts räddning. Sedan fortsätter blodsbanden till David och vidare fram till Jesus (Matt 1).

Blodsbanden gäller även idag. Vi får hänga upp det röda snöret över vårt liv, bekänna vår synd och ta emot förlåtelse.
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB)

Wednesday

Var sätter du din fot? - Jos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lodvade Mose." (Jos 1:3 FB)

Israels folk skulle äntligen få komma in i det utlovade landet. Guds princip för intagandet av landet var att de skulle få av Gud varje plats där de satte sin fot. De platser där de inte satte sin fot skulle de inte få.

Principen visar tydligt principen i Guds rike. Guds rikes resurser frigörs då vi går framåt i tro och vågar sätta ned fötterna. Gud kan öppna dörrar där vi går. Men om vi inte går öppnas inga dörrar.

Nya möjligheter öppnas då vi vågar gå dit Anden leder oss. Frigörandet av Guds resurser är ett gensvar på vårt handlande.

Många frågar varför det sker så lite. Har vi kanske inte vågat gå framåt så att dörrar kunnat öppnas eller så att Gud kunnat ge oss de platser där vi sätter ned fötterna? Har vi kanske inte vågat tala med de människor som Gud velat ge oss?

Tuesday

2 Moseboken

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från 2 Moseboken

Herrens härlighet - 2 Mos 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mos 40:34-35 FB)

Efter oändliga detaljbeskrivningar av tabernaklets uppbyggnad är det det dags att sätta upp tabernaklet och inviga det. Då arbetet var fullbordat (vers 33), fylldes hela tabernaklet av Guds härlighet.

Det blev en så stark gudsnärvaro att all mänsklig verksamhet upphörde. Mose kunde inte ens gå in i uppenbarelsetältet (vers 35).

Våra gudstjänster kan ofta vara fokuserade på mänsklig aktivitet och mänskliga prestationer. Men Guds folk måste ständigt vara uppfyllda av en längtan att få uppleva något bortom all mänsklig aktivitet. En längtan att uppleva Guds härlighet i gudstjänsten, och i ensamheten hemma.

Monday

Herrens egen - 2 Mos 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som HERREN hade befallt Mose." (2 Mos 39:30-31)

Kapitlet beskriver alla små detaljer i prästernas kläder Och överst på huvudet skulle det finnas en skylt med texten "Helgad åt Herren" (vers 30).

Det är så lätt i beskrivandet av alla detaljer i tabernaklet att man glömmer bort vad det hela handlar om. För att ständigt påminnas om kallelsen och uppdraget gick prästerna med denna skylt i pannan.

Också i våra liv, så många år efter Moses, kan våra liv vara fyllda av detaljer och plikter som måste utföras. Man kan lätt hamna i en heltidstjänst för Gud där man blir så upptagen av detaljer så att man glömmer bort vad det hela handlar om. Även om vi inte går omkring med en skylt i pannan, borde vi leva i det medvetandet hela tiden. Helgad åt Herren betyder att jag är avskild, överlåten till Herren. Glöm aldrig det!

Offeraltaret – 2 Mos 38


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.

Saturday

Rökelse inför Gud - 2 Mos 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. 26 Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten:
"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

Friday

Överflödets Gud - 2 Mos 36

Kommentar till dagens bibelläsningen
"Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser.

Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.

Offervillighet - 2 Mos 35


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)
Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.

På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.
Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?
Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.

Tuesday

Strålande ansikten - 2 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.

Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren:
"Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)

Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.

Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alttmer i mig."

Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

Monday

"Låt mig se din härlighet" - 2 Mos 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon."  (2 Mos 33:13 FB)

Här avslöjar Moses vad som finns i hans hjärta. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång Moses innersta längtan var:
-Att lära känna Guds vägar (vers 13)
-Att lära känna Gud (vers 13)
-Att få se Guds härlighet (vers 18)

Detta är längtan hos den man som fick vara redskap att befria ett helt folk ur slaveri och föra dem in i gudsgemenskap och in i det land där Gud ville ha dem.

Gud kallar även idag hjältar som kan vara med och förändra människors liv. Men de måste vara besjälade av samma längtan att lära känna Guds vägar och att lära känna Gud. De måste vara besjälade med en hunger efter Gud, att få se Guds härlighet.

Thursday

Då Gud inte uppför sig som jag vill - 2 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte." (2 Mos 32:1 FB)

Folket tyckte att det dröjde för länge. Gud uppförde sig inte som man tyckte han borde uppföra sig. Därför går man över till en annan Gud.

Detta är en ofta förekommande inställning idag. Människor läser Bibeln och tycker att Gud skulle gjort saker på ett annat sätt eller att Gud borde ha en annan uppfattning än den han har. Många omdefinierar då Gud och säger "sådan är inte ´Min Gud´ ".  Då man gör detta gör man sig sin egen avgud. En egen gud som alltid har samma uppfattning och värderingar som jag har.

Detta var en allvarlig synd i Guds ögon och Mose går i förbön för folket. Inte en förbön på långt avstånd. Han går in och tar folkets plats i sin förbön och säger: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." (vers 31-32)

Detta är verklig förbön.
- Moses, på samma sätt som Jesus, är beredd att ta folkets synd och straff på sig.

Wednesday

Helgad åt Herren - 2 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.

Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).

Söndagen är inte bara till för vila. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

Tuesday

Rening - 2 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)

Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs koppakaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.

Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

Sunday

"I allt skall du göra...som jag befallt dig" - 2 Mos 29

Kommentar till den dalgiga bibelläsningen
"I allt skall du göra med Aron och hans söner så som jag befallt dig"  (2 Mos 29:35 FB)

Kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar om offerkulten i förbindelse med prästvigningen, som skulle vara i sju dagar. I och med Jesus och det nya förbundet upphör den gammaltestamentliga offerkulten:
"..gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Hebr 9:12)

Men även om offerkulten upphört står Herrens befallning kvar: "I allt skall du göra som jag befallt dig". Det är inte svårt att veta vad Gud befallt dig. Läs bergspredikan eller breven i det Nya Testamentet. Det finns saker som Herren befallt alla kristna att göra. Men det finns även saker som Gud bara ber dig att utföra. Du har en personlig kallelse. Gud talar med dig och ber dig dagligen göra saker till Hans ära.

"I allt skall du göra som jag befallt dig"

Saturday

Begåvade människor - 2 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig."  (2 Mos 28:3 FB)

Då det var dags att göra prästernas kläder till tjänsten i tabernaklet så behövdes det konstbegåvade människor. Men det räckte inte med att ha en begåvning. De måste även vara fyllda av Guds Ande för att kunna utfära en tjänst i Guds rike.

Så är det också med oss. Vi har alla olika begåvningar. Några har sin begåvning inom konsten och andra inom andra områden. Men vår begåvning räcker inte långt i arbetet med att bygga Guds rike. Vår begåvning är viktig, men den räcker inte. Vi måste också vara beroende av den Helige Ande och vara fyllda av Hans Ande.

Gud har utrustat oss med olika slags begåvningar, men han vill också begåva med den Helige Andes vishet och kraft. Först då kan vi bli effektiva byggnadsarbetare i Guds Tempel på jorden idag.

Thursday

Lysa för Herren - 2 Mos 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (2 Mos 27:20 FB)

I detta kapitel ges föreskrifter för brännofferaltaret, tabernaklets förgård och skötseln av ljusstaken. Ljusstaken besod av skålar som skulle fyllas med ren olivolja. De skulle brinna dagligen.

Tabernaklet eller Templet finns inte idag. Idag är det vi som är Guds Tempel på jorden, den Helige Andes Tempel.

Vi får också vara som skålarna i ljusstaken. Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Vi får låta oss dagligen fyllas av den Helige Ande så vi kan lysa för Jesus och vara brinnande med den Helige Andes eld.

"Låt er uppfyllas av Anden" (Ef 5:18)

Wednesday

Att stå upprätt - 2 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Brädorna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skall stå upprätt."  (2 Mos 26:15 FB)

I kapitlet får vi en utförlig beskrivning av hur tabernaklet skulle byggas. Det var huvudsakligen byggt av textila material. Men för att hålla tältet uppe behövdes det stabilare material än textil och djurhudar. Brädernas funktion var attt stå upprätt så att tältet skulle kunna stå.

Tabernaklet representerade gudsnärvaron bland israels folk. Idag består gudsnärvaron av Kristi Kropp, alla kristna över hela världen.

Gudsnärvaron blir synlig genom att kristna världen över står upp för Jesus. Det räckte in med någon enstaka bräda för att hålla upp tabernaklet. Varje bräda fick stöd av de andra brädorna för att de tillsammans kunde bära upp symbolen för gudsnärvaron.

På samma sätt är kristna över hela världen beroende av varandra. Det hänger inte bara på dig om Kristus kan bli synlig i världen, men du har en del in synliggörandet som bara kan utföras genom dig. Du är betydelsefull. Så fortsätt att stå där, upprätt för Kristus.

Tuesday

Ett hjärta som är villigt att ge - 2 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge" (2 Mos 25:2 FB)

Kapitlet handlar om hur tabernaklet skulle vara utformat. Det börjar med att samla in en offergåva från alla dem som har "ett hjärta som är villigt att ge".

Villiga hjärtan behövs även i vår tid. Hjärtan som är villiga att dela med sig av sina materiella tillgångar. Men Herren behöver också människor som är villiga att ge av sin tid, sin energi, sin glädje, sin uppskattning, sin uppmärksamhet, sina förmågor Ja, villiga att ge av sig själva och till och med att ge sig själva.

På vilka områden kan jag vidga mitt hjärta och göra det mer villigt att ge?

Monday

Överlåtelse - 2 Mos 24

Kommentar till den dagliga biblläsningen
"Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda" (2 Mos 24:7 FB)

Två gånger i kapitlet gör folket en överlåtelse till Herren och lovar att göra allt vad Herren har sagt (vers 3 och 7). Det visar sig senare att överlåtelsen var ganska kortsiktig. Det kan vara lätt att göra en överlåtelse i inspirationens stund som senare glöms bort.

Gud vill att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske på jorden som i himlen. Gud vill ha överlåtna tjänare som inte bara är beredda att säga orden, utan också ge sig själva i kampen om att förändra världen.

Gud söker idag människor som både kan säga och göra: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda"

Sunday

En förberedd väg och en förberedd plats - 2 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett." (2 Mos 23:20 FB)

Kapitlet inleds med lagar om rättfärdighet och barmhärtighet och lagar om sabbaten.

Men livet med Gud är inte bara lagar, det är framför allt gemenskap. Gud har sänt en ängel framför dig för att bevara dig, leda dig och föra dig fram till den plats som är förberedd för dig (vers 20).

Men ängeln leder oss inte med våld. Vi måste ständigt själva välja att följa Guds ledning. Vi måste ta oss till vara och lyssna till hans röst (vers 21). Om vi inte gör det kan vi gå utanför Hans bevarande nåd och missa den plats, det liv, som Gud har förberett för oss.

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10)

Friday

Främlingar, änkor och faderlösa - 2 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig." (2 Mos 22:21-23 FB)

Gud bryr sig om de som lider och blir illa behandlade. Det var därför Han ingrep i världshistorien och befriade israels folk från slaveriet i Egypten (2 Mos 3:7-8).

Det nämns speciellt tre grupper i kapitlet. Främlingar, änkor och faderlösa. Kort tid tidigare hade israels folk själva varit främlingar i ett annat land, så de borde veta bättre än att förtrycka invandren i sitt eget land.

Gud förväntar sig av sitt folk idag att de ska ha samma omsorg om de svaga och lidande som Gud själv har. Även om vi behandlar dem illa i smyg, kommer deras rop på hjälp att nå fram till Gud.

Gud bryr sig om dem som lider och han förväntar sig att vi ska göra detsamma. "Allt vad ni har gjort mot en av dessa min minsta bröder, det jar ni gjort mot mig." (Matt 25:40).

Thursday

Rättigheter för de förtryckta - 2 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen." (2 Mos 21:2 FB)

Kapitlet innehåller en mängd beskrivningar av lagar som går ut på att man ska göra rätt för sig om man begår något fel. I lagarna ser vi också hur Gud ser till de förtryckta, de som inga rättighter har. Slavarna ska ges fria då de tjänat sex år (vers 2) och om någon slår ut en tand på sin slav, ska slaven frisläppas (vers 27).

Att införa rättigheter för dem som inga rättigheter har speglar Gud omsorg om de svagaste. Den här lagen ges till ett folk som nyligen själva varit slavar i generationer. Gud förväntar att folket ska visa samma sinnelag som Gud själv. Eftersom Gud befriat folket från slaveri ska folket också ge möjlightet för sina slavar att bli fria.

Den principen vill Gud att hans folk ska följa även idag. Vi ska handla mot andra som Gud handlar mot oss. Eftersom Gud har friköpt oss ska också vi leda människor ut i frihet. Eftersom Gud förlåter ska även vi förlåta. Eftersom Gud visar oss kärlek ska även vi visa kärlek. Eftersom Gud visar oss nåd ska även vi visa andra nåd. Eftersom Gud bryr sig om dem som lider ska även vi sörja för de lidande.

Wednesday

Avgudar - 2 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Mos 20:3 FB)

I detta kapitel talar Gud och ger folket de tio budorden. Uppräkningen av de tio budorden börjar och slutar med samma uppmaning, att inte ha andra gudar vid sidan av Gud (vers 3 och 23).

Samma uppmaning gäller för oss idag. Det verkar som om Gud tänker att den största frestelsen för oss är inte att överge Gud och börja tillbe andra gudar, som till exempel Islams gud eller någon av de hinduiska gudarna. Gud varnar specifikt mot att ha andra gudar vid sidan av Gud.

Det betyder att samtidigt som vi fortsätter våra gudstjänster där vi tillber Gud, finns det en risk att vi samtidigt tillber andra gudar/saker.

Vilka är dina avgudar? Vad är det som du värderar så högt att det bli en avgud? Jesus varnar oss att lägga märke till var vi har vår skatt. För där vi har vår skatt, kommer också vårt hjärta att vara. "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24)

Tuesday

Uppe på berget - 2 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israel slog läger där mitt emot berget, och Moses steg  upp till Gud." (2 Mos 19:2-3 FB)

Mose gick upp på berget för att vara i avskildhet inför Herren. Där talade han med Gud, men framför kunde Mose lyssna till Herren.

Gud talade om för Mose villkoren för att kunna leva ett liv i Guds välsignelse. "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund" (vers 5)

Visst kan vi höra Herren tala till oss mitt i vardagsbruset. Men även vi behöver dagligen gå in i avskildhet och bli stilla inför Herren och låta Honom tala in i våra liv. Det är viktigt att vi finner tid och plats för vår stund tillsamman med Herren. Vi kanske kan finna avskildhet i ett speciellt rum. Eller för någon kan kanske en promenad tillsamman med Herren vara det bästa sättet att lyssna.

Men det är viktigt att vi försöker bli stilla i vårt inre och lyssna. Herren har något att säga oss, och om vi hör hans röst...

Monday

Förtroendeuppdrag - 2 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio." (2 Mos 18:21 FB)

Mose svärfar talar om för Mose att han inte gör rätt (vers 21). Det är inte rätt att en gör allt och de andra gör ingenting. Gud vill att församlingen, Kristi kropp, ska ha alla delar i funktion.

Om inte ledaren delegerar, ger förtroendeuppdrag, skapar det alltid problem.

Ledaren kanske inte frågar någon om hjälp därför att ledaren är rädd att få nej. Eller ledaren tycker kanske att det är lättare och går fortare att göra det själv. Problemet som uppstår då är att medlemmarna inte får utveckla de tjänstegåvor som Gud har utrustat dem med. Obrukade gåvor skadar både den som vill vara till tjänst och resten av kroppen.

Det kan också vara så att medlemmarna inte vill ta på sig något ansvar. Man vill vara med, men man vill inte ta ansvar. Problemet då blir att medlemmarna missar glädjen av att vara lydiga Gud och komma i funktion och församlingen lider av att inte ha medlemmarna i funktion.

Thursday

Med lyfta händer - 2 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget." (2 Mos 17:11 FB)

Fiender hade angripit israeliterna. Josua fick leda den israelitiska hären, medan Mose, Aron och Hur steg upp på höjden. Mose höll upp sina händer och så länge han gjorde det gick det bra för israeliterna, men så fort händerna sjönk ned fick fienden övertaget. Resultatet nere på stridsfältet avgjordes egentligen upp på berget.

Våra liv utkämpas också på två olika "slagfält". Dels ute i livet i det synliga, dels i bön inför Herren. Mitt liv inför Herren med "lyfta händer" påverkar mitt liv ute i det synliga. Om det inte går så bra därute i det synliga, finns det orsak att dra sig tillbaka upp "på berget" inför Herren för att situationen i det synliga ska förbättras.

Vi behöver säkert också, som Moses,  bönestöd av våra närmaste. Då Moses blev trött fick hans vänner stödja upp hans armar.

Wednesday

Bröd från himlen - 2 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade HERREN till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag". (2 Mos 16:4 FB)

Under ökenvandringen sände Gud bröd från himlen, manna, för att folket skulle kunna äta. Det fanns tillräckligt för varje dag, men ingenting kunde sparas. Varje dag fanns det datumstämplat bröd för just den dagen. Detta hände under fyrtio år (vers 35)

Vi får också dagligen ta till oss till oss "bröd från himlen" i Guds ord. Gud vill ge oss bröd att leva av för varje dag. Men vi får själva gå ut och plocka det. Läs ett kapitel varje dag och fråga Gud vad som är ditt manna för den dagen. Det får du leva av den dagen. Det är det som sker i den kommentarserien. Jag delar mitt dagliga manna med dig.


"Ge oss idag vårt dagliga bröd"

Tuesday

Lovsång i öknen - 2 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom." (2 Mos 15:2 FB)

Herren hade räddat folket från ett liv i slaveri i Egypten. De stod på stranden och såg tillbaka över vattnet på det land som Herren befriat dem från. "Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN: "Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd". (vers 1)

Det var förmodligen inte en halvhjärtad slentrianmässig lovsång. Det var en lovsång då man bara såg upp till Herren och tackade Honom för Hans frälsning.

Vi får också ställa oss på utsiktsplatsen och se tillbaka på vad Herren gjort för oss. Vi får lyfta våra hjärtan och betrakta Guds storhet och tacka Honom för Hans frälsning.

Monday

Lyft din stav - 2 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. Sedan sade HERREN till Mose: "Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark." (2 Mos 14:14-16 FB)

Israels barn verkade ha undkommit Farao. Men såsåg de Egyptens här komma emot dem. Rakt framför dem låg ett hav. De såg ut att vara instängda. Folket började klaga på Mose (vers 11-12). Och Mose ropade på Herren (vers 15).

Gud hade lovat ta hand om folket, men Han väntade på att Mose skulle agera innan Han skulle förlösa sin kraft och dela havet. Det var först då Moses vågade handla som om Guds löfte var sant och lyfta sin stav, som Gud delade havet.

Så kan det vara också för oss. Gud har sagt något till oss och vi väntar att det ska hända. Men Herren kanske väntar tills vi agerar och går ut i tro för att Guds under ska utlösas. GUDS KRAFT FÖRLÖSES DÅ VI HANDLAR SOM OM GUDS ORD VAR SANT.

Det finns många oförlösta under bland oss. Gå ut i tro och handla på det Gud sagt. "Lyft din stav", och se vad Herren kan göra genom din frimodighet.

Tala Guds ord - 2 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att HERRENS undervisning skall vara i din mun, ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten" (2 Mos 13:9 FB)

Gud hade genom många mirakel räddad sitt folk från Farao. Då håller Gud ett långt förmaningstal till Moses. Det handlar mycket om aldrig glömma vad Herren har gjort. Gång på gång poängterar Herren att de inte får glömma Herrens gärningar. Skriv upp det på handen eller i pannan så att du inte glömmer det. Då ni kommer in i det nya landet måste ni varje år ha en högtid för att komma ihåg vad Herren har gjort.

Det är viktigt att vi också, i tacksamhet, kommer ihåg Herrens gärningar i våra liv. Vi kan göra det genom årets olika högtider, men vi får inte heller glömma bort vad Herren gjort personligen i vårt liv. Vi har så lätt att glömma bort vad Herren har gjort och vem han är.

Herren säger också till Moses att alltid ha Herrens undervisning i munnen. Det kommer ut många ord ur vår mun. Ord som sårar. Ord som nedvärderar. Ord som fördömer. Ord som inte är sanna. Vad är det vi har i munnen? Guds uppmaning är att alltid ha Guds undervining i munnen. Att tala Guds ord. Tala ord som helar. Ord som uppbygger. Ord som uppmuntrar. Ord om Jesus.

Saturday

Blodets kraft - 2 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...när jag ser blodet skall jag gå förbi..." (2 Mos 12:13 FB)

Det fanns en dödsdom över allt förstfött i Egypten. Det fanns bara ett sätt att bli räddad. Ett lamm måste slaktas. Blodet skulle hällas upp i en skål. En knippe isop skulle doppas i skålen och användas som pensel för att måla blodet på dörrträet runt dörren till huset.

Alla hus som hade blodets tecken på sin dörr skulle bli frälsta från döden. Döden skulle gå förbi (det hebreiska ordet "påsk" betyder "gå förbi").

Som så mycket annat i det Gamla Testamentet är detta en förebild på det som skulle ske i det Nya Testamentet. Det finns en dödsdom över mänskligheten. Syndens lön är döden. Men det finns ett sätt att bli räddad. Jesus, offerlammet, har blivit slaktat. Var och en som, bildligt talat, bestryker sitt liv med Jesu blod, blir frälst. Blodet är utgivet för alla men blir bara verksamt för dem som personligen tillgodogör sig blodets kraft.

Kristi blod är garantin för vår frälsning och förlåtelse.

"Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna." (vers 22)

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:7-9 FB)

Be för dina ledare - 2 Mos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen." (2 Mos 11:5 FB)

Det börjar dra ihop sig för den sista plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Allt detta lidande för folket orsakades av att en enda man, Farao, vägrade att underordna sig Gud.

Många gånger i historien har detta upprepats. Ett helt folk har gått gå igenom oerhörda lidanden på grund av ledarens ondska. Hitler och Stalin är bara två exempel på de många ledare som orsakat död och lidande för en hel befolkning.

Det är viktigt vem vi har som ledare. Både över landet och ledare i mindre skala. Bibeln uppmanar oss att be för alla våra ledare på olika nivåer. Vår förbön för regeringen och Riksdag, politerker och andliga ledare kan bidra till att Guds välsignelse får bryta igenom i landet, staden och församlingen.

Be för dina ledare!

Wednesday

Berätta om Herren - 2 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses. Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren som kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Men kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.

Tuesday

Ett hårt hjärta - 2 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar någon gång och han ångrar sig. Men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.

Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill läta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.

Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer är ett hårt skal än ett liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.

Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19)

Monday

Kampen mellan det goda och det onda - 2 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar Farao sig ändrar Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).

Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).

I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud.

Sunday

Du skall tala allt jag befaller dig - 2 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.

Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.

Vi måste höra vad Heren säger till oss. Ibland kasnke han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. "Du ska tala allt jag befaller dig."

Friday

Nu ska du få se - 2 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk vill inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao vill inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå?

Thursday

"Släpp mitt folk!" - 2 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Idag lever många människor i slaveri för att de inte kunnat förlåta någon, i slaveri under alkohol eller andra droger, i slaveri under hopplöshet eller i slaveri under självupptagenhet.

Gud behöver människor idag, som likt Moses och Aron, vågar gå ut och kräva frihet för dessa människor. Då Mose och Aron vågade gå ut på Guds befallning, åtföljdes deras ord av tecken och under.

Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.

Många människor lever i slaveri i dag. Någon måste våga kräva: "Släpp mitt folk!"

Wednesday

Undanflykter - 2 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Vilka är mina undanflykter, då jag inte vill följa Herrens uppmaningar?

Vi kanske tycker att vi inte har något att komma med. Att vi saknar resurser att utföra Guds verk. Då säger Herren till Moses, och kanske till oss: "Vad är det du har du i handen?" (vers 2). Moses hade bara en enkel stav i handen. Då säger Herren till honom att kasta den på marken, och plötsligt förvandlades staven till en orm (vers 3).

Då vi använder det vi har, det vi har i handen, och lägger det i Guds händer, kan Gud använda det till att göra underverk. Men vi måste våga använda det för att Gud ska kunna använda det till ett underverk.

Tuesday

"Jag har sett ... och hört" 2 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. Vad kallar Gud mig att göra idag?

Monday

Gud hörde deras klagan - 2 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina." (2 Mos 2:24-25 FB)

Det andra kapitlet i 2 Mos talar om hur Mose föddes och räddades ur Nilen och hur han senare dödade en egyptier som anföll en av Mose landsmän och hur han sedan flydde ut i öknen.

Tiden går och en ny farao kommer till makten. Israeliterna fortsätter atl leva som slavar under svåra förhållanden och de ropade till Gud (vers 23), och Gud hörde deras rop (vers 24) och såg till dem (vers 25).

Gud är en Gud som ser och hör de förtvivlade ropen från människor som lider. Även om ingen annan ser eller hör så finns Guds hela uppmärksamhet hos den lidande.

Jag är själv far till tre söner och jag älskar dem alla tre lika mycket. Men om en av dem råkat ut för problem och har det svårt finns hela min uppmärksamhet hos den som lider.

På samma sätt är det med Gud. Han älskar alla människor lika mycket. Men ropet om hjälp tränger igenom direkt till Guds öron.

Sunday

Förföljelser - 2 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef!" (2 Mos 1:8 FB)

Josef hade varit en högt uppsatt ledare och israeliterna var ett aktat folk i Egypten. Men så kom en ny kung som i stället för att sätta värde på israeliterna, såg dem som ett hot (vers 10). Det ledde till massavrättning av alla nyfödda pojkar (vers 22).

I Lettland kom det en ny regim under andra världskriget. Frälsningsarmén förbjöds och flera officerare fick fly under dramatiska omständigheter.

Många kristna ställdes under de första hundra åren inför valet att avsäga sig tron eller avrättas.Även idag förekommer det systematisk förföljelse av kristna på olika håll i världen.

I förföljelsetider visar det sig hur mycket vår tro är värd. Är vi villiga att lida för vår tro på Jesus? Är vi villiga att fortsätta bekänna Jesusnamnet även om det innebär ett pris att betala?

Mika

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Mika

En Gud som förlåter - Mika 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse...Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup." (Mika 7:18-19 FB)

I Mikas sista kapitel påtalas igen folkets ogudaktighet. Brist på ärlighet (vers 2). Mutor och orätt vinning florerar (vers 3). Det finns ingen man kan lita på (vers 5).

Men ur denna ogudaktighet reser sig ett folk som frågar efter Herren och sätter sin tillit till Honom (vers 7). Och för dem som vänder om finns det upprättelse och befrielse (vers 7-8).

Då Gud förlåter kastar han våra synder "i havets djup" och därifrån går det inte att ta upp dem igen. Det är som om man råkar radera innehållet på hårddisken på datan. Det har försvunnit och går inte att återskapa. Så är det då Gud förlåter.

Friday

"Hör, hur Herren ropar" - Mika 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör, hur HERREN ropar till staden! Den som är vis ger akt på ditt namn." (Mika 6:9 FB)

Herren ropar till staden. Han anklagar folket för orättfärdighet (vers 2). Han påminner folket hur han befriade dem från slaveriet (vers 4). Och ändå följer inte folket sin Gud.

Herren begär inte det orimliga av folket: "Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?" (vers 8)

Herren ropar även idag till församlingen. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Han kanske påminner oss om att Guds son gav allt för att vi skulle kunna få bli befriade från syndens slaveri och få förlåtelse. Herrens rop innehåller sorg över att det finns så mycket halvhjärtenhet i den kristna församlingen.

Guds rop till församlingen innehåller uppmaningen att vända om till den första kärleken.

Thursday

Han ska vara vår frid - Mika 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid."  (Mika 5:4-5 FB)

Mika profeterar om den kommande Jesus, hundratals år för Jesu födelse.
Jesus kommer att födas i den obetydliga lilla staden Betlehem (vers 2), och hans ursprung är före tidens början i evigheten (vers 2). Han ska vara en herde för människor över hela jorden, "intill jordens ändar" (vers 4).

Mika talade om det som skulle hända. Om att Jesus skulle bli en herde. Att han skulle ge ro. Att han skulle bli vår frid. Vi lever i en tid då detta har uppfyllts. Jesus har kommit. Vi behöver inte längre säga att Jesus ska bli vår frid. Han är vår frid.

Han ger oss inte bara frid. Han ger oss sig själv. Han är vår frid.

Wednesday

Att känna Guds tankar - Mika 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut" (Mika 4:12 FB)

I det fjärde kapitlet profeterar Mika om den sista tiden. Han beskriver en polarisering mellan ett folk som inte känner Herrens vägar (vers 12) och ett folk som skall vandra i Guds namn för evigt (vers 5).

Om gudsfolket står det att Herren "skall undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar." (vers 2). Gudsfolket ska leva "utan fruktan, ty så  har Herrens Sebaots mun talat" (vers 4).

Det kommera att vara två folk. Ett folk som inte bryr sig om Herrens tankar och som är på väg mot fördärvet (vers 4). Och ett folk som lever utan fruktan för att de hör Herren tala och som är på väg mot härligheten.

Tuesday

"Allt står väl till" - Mika 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: "Allt står väl till!" (Mika 3:5 FB)

Mika går till rätta med ledarna: hövdingarna, prästerna och profeterna (vers 11). De borde veta vad som är rätt (vers 1).

Anklagelsen mot de ledande är att de avskyr det som rätt och att de gör allt som är rakt krokigt (vers 9).

Även i våra dagar ser vi hur präster och kyrkoledare vänder sig bort från det som är rätt. De förkunnar att allt är väl och förändrar Guds ord så att det som är rakt blir krokigt.

I denna situation står Mika fram och förkunnar, full av styrka:
"Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd." (vers 8)

Det är inte populärt att visa på att folket är på fel väg, men vi behöver dessa profetröster även idag.

Monday

"Sluta predika" - Mika 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sluta predika", så predikar de. "Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut!" (Mika 2:6 FB)

Mika uttrycker sin frustration över att folket inte vill ta emot budskapet från Gud. Om någon skulle komma och predika falskt och bara stryka dem medhårs, skulle de välkomna den profeten (vers 11). Men sanningen orkar folket inte höra.

Det kanske inte är så stor skillnad mot situationen i dag. Många säger "sluta predika om synd, det gör bara att människor känner sig illa till mods." Men om vi inte predikar om synd kan vi inte heller predika om förlåtelse. För finns det ingen synd är förlåtelsen meningslös.

Men samtidigt som Mika profeterar om det som är fel, bär han fram ett fantatiskt löfte:
"En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem." (vers 13)

Sunday

"Hör alla folk, lyssna" - Mika 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör alla folk, lyssna du jord och allt som är därpå. Herren, HERREN skall vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel." (Mika 1:2 FB)

Mika uttalar varningens ord till Jerusalem. Mika verkade i sydriket, Juda. Nordriket, Israel, hade fallit många år tidigare. Avgudadyrkan i nordriket anger Mika som orsak till dess fall. Nu har även avgudadyrkan och synden nått fram till Juda och Jerusalem (vers 9), och dess fall är nära.

Synd och bortvändhet från Gud har en tendens att sprida sig. Vi kan se det i många västeuropeiska länder. Tidigare var tron på Gud central för de flesta människor. En stor del av befolkningen har avfallit från tron och varningens ord från profeten Mika är lika relevanta i vår tid som på Mikas tid.

Men samtidigt kan vi se tecken i vårt land på ett andligt uppvaknande. Talet om Gud är inte längre bortträngt till offentlighetens bakgårdar. Det finns tecken på att något håller på att vända.

Men vi behöver även idag lyssna på profetrösterna som kallar oss tillbaka till närheten och beroendet av Gud.

Jona

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen från Jona bok

Amos

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen från Amos bok

En nådig och barnhärtig Gud - Jona 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och han bad till HERREN och sade: "HERRE, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud" (Jona 4:2 FB)

Genom Jonas tjänst hade 120.000 människor blivit frälsta (vers 11). Men Jona var inte nöjd. Han klagar på Gud och säger att han visste att det skulle sluta så här (vers 2).

På ett sätt kan det vara svårt att förstå Jonas reaktion. Han hade ju varit redskapet till väckelse och räddning för många tusen människor. Men det kanske helt enkelt var så att han var totalt andligt utmattad efter den andliga striden om dessa människors liv och han ville bara dö. Det verkar som om Jonas upplevde något av detsamma som Elias efterden andliga kampen på berget Karmel.  Elias satte sig under en ginstbuske och ville bara dö (2 Kon 19:4).

Det kan även hända oss. Vi kan bli så utmattade att det kan kännas som om vi aldrig mer vill ge oss in i den andliga striden. Men vi får acceptear att vi blir utmattade. Vi får sätta oss under "ginstbusken" och vänta till krafterna åtekommer. Vår kropp och vår själ behöver med jämna mellanrum vila och återhämtning.

Herren känner vår svaghet och han är en nådig och barmhärtig Gud. Han vill använda oss även i framtiden.

Thursday

Ännu en gång - Jona 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade:  "Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig." (Jona 3:1-2 FB)

Ännu en gång kallade Herren Jona. Med samma ord som första gången (Jona 1:2). Första gången försökte Jona fly från Gud, vilket nästan ledde till undergång för honom själv och många andra. Men den här gången flydde inte Jona utan han stod upp och begav sig till Nineve (vers 3).

Jonas predikan åstadkom underverk. En hel stad omvänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Hans lydnad fick betyda räddningen för tusentals människor.

Gud har inte slutat att tala. Han talar till dig och mig idag. Om vi lyssnar noga kan vi höra hans röst. Han sänder oss att utföra Guds vilja på jorden. Vårt uppdrag kanske inte innebär räddningen för tusentals människor, men det kanske innebär räddningen för en. Och den personen är viktig i Guds ögon.

Vart sänder Gud mig idag?

Wednesday

Han svarade mig! - Jona 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig"  (Jona 2:2)

Jona upplevde dödskamp. Med vatten upp till halsen och omsnärjd av sjögräs ropade Jona till Gud (vers 6). Han upplevde att han var ända nere i graven (vers 7).

Då svarade Gud och räddade honom (vers 11), och Jona stämmer upp en lovsång: "Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren!" - och Jona fick en ny chans, en ny början.


Så kan vi kanske också uppleva livet. Allt blev fel. Mina val har lett mig fel och allt kan kännas förlorat. Då får vi ropa till Herren i vår nöd. 

Det fantastiska med Gud är att det finns alltid en möjlighet till en ny början. I Bibelns första bok läser vi om människans misslyckande i syndafallet. Men Gud hade en plan för upprättelse genom att sända sin son Jesus. I Bibelns sista bok är Guds budskap detsamma "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).


Då Jona upplevde att allt var slut, så var det egentligen inte slutet utan en ny och bättre början...

Flykt från Gud - Jona 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Joha steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte" (Jona 1:3 FB)

Jona hade fått en kallelse från Gud att resa till Nineve och predika för folket där (vers 2).
Men Jona ville inte lyda och hans olydnad höll på att orsaka katastrof. Inte bara för sig själv, men även för hans reskamrater i båten. Det höll till och med på att orsaka en ännu större katastrof. Om folket i Nineve inte fick höra Guds ord hade det lett till deras undergång.

Vår olydnad till Gud får också konsekvenser.
-För oss själva. Vi förlorar välsignelsen av att leva i Guds vilja.
-För andra. De som Gud sänder oss att betjäna kanske får sitta kvar i sitt mörker och ropa på Gud.

Det är viktigt att både lyssna och lyda.
Vad säger Herren till mig idag?