Nyhetsflödet

Friday

Bedragen - 1 Kung 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till honom: "Jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: För honom tillbaka med dig hem och ge honom bröd att äta och vatten att dricka." Men han ljög för honom."  (1 Kung 13:18 FB)

Gudsmannen hade varit utsänd på Guds befallning (vers 1). Han hade hört Guds befallning och hade utfört sitt uppdrag.

Gud hade talat till honom och sagt: "Ty genom sitt ord har HERREN sagt till mig: Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit." (vers 17)

Men fastän gudsmannen hade hört Guds ord, blev han bedragen av en "helig" man som påstod att han hade hört något helt annat från Gud. Men han ljög och gudsmannen lät sig luras och bedras.

Många människor har låtit sig bedras av "heliga" människor som påstår att de har fått en ny uppenbarelse som sätter Guds ord ur spel.

Då vi hör någon säga att han eller hon har fått ett budskap från Herren är vi skyldiga att pröva budskapet. Det första vi ska pröva det mot är Guds ord. Om det inte stämmer med Guds ord kan vi vara säkra på att budskapet inte är riktigt.

Paulus varnar starkt för dessa människor som predikar ett "annat evangelium" och som skapar förvirring hos Guds folk (Gal 1:6-8)

Förlora riket - 1 Kung 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:
"Vilken del har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David."  Därefter gick Israel hem igen. Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Juda städer
."  (1 Kung 12:16-17 FB)

I slutet av förra kapitlet dör Salomo (1 Kung 11:43) och Rehabeam ska ta över riket. Hela Israel kom till Sikem för att göra Rehabeam till kung.

Folket sa till Rehabeam: "Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig."(vers 4). Efter tre dagars betänketid svarade Rehabeam folket: " "Har min far gjort ert ok tungt, skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, skall jag tukta er med skorpiongissel." (vers 14).

Resultatet blev att Israel lämnade Rehabeam och han fick bara regera över Juda stam. Rehabeam hade varit så nära att få hela riket, de kom för att göra honom till kung. Men genom omogenhet och stolthet gick han miste om hela riket.

Många människor idag har varit nära att ta emot Guds rike, men i stället för att omfamna det och ta emot Guds rike i sina hjärtan har man på grund av stolthet kastat det ifrån sig.

Wednesday

Förlorad hängivenhet - 1 Kung 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit."  (1 Kung 11:4 FB)

Det är tragiskt att se hur en människa kan förlora sin hängivenhet till Gud. Salomo hade verkligen börjat sin bana med att älska Herren. Hur kunde det sluta så illa?

I kapitlet innan berättas det om Salomos oerhörda rikedom och visdom. Det berättas om hur berömd och uppskattad han blev. I detta kapitel berättas om hans många kvinnor. Salomo hade tusen hustrur, 700 furstliga och 300 bihustrur (vers 3). Dessa kvinnor förde med sig sina avgudar och Salomo förlorade sin hängivenhet till Gud.

Det kanske var lätt för Salomo att förlora sin hängivenhet då då allt gick honom väl. Han kände sig säker. Han hade en enorm militär styrka och behövde inte frukta någon.

På samma sätt kan det vara lätt för oss att förlora vår hängivenhet till Gud i tider av medgång. Att förlora den första kärleken (Ef 2:4). Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren.

Tuesday

Ryktet om Herrens namn - 1 Kung 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor."  (1 Kung 10:1 FB)

Drottningen av Saba hade rest långt för att få träffa Salomo. Hon hade hört ryktet om Salomo och ryktet om Herrens namn.

I den engelska Bibeln, New International Version, vilket idag är den dominerande översättningen på engelska, står det att drottningen av Saba hade hört om Salomo och "hans relation till Herrens namn" (´about the fame of Salomo and his relation to the name of the Lord´). Bibelkommentaren New Bible Commentary skriver att en mer exakt översättningen skulle vara att drottningen av Saba hade hört om "Salomos berömmelse då det gäller Herren namn" (sid 350) (´the fame of Salomon concerning the name of the Lord´).

Salomo var naturligtvis berömd för sina rikedomar och för sin vishet, men enligt den första versen är orsaken att hon sökte upp honom inte bara hans rikedom och vishet, utan huvudsakligen handlade det om Salomos relation till Gud.

Att vara berömd för sin relation med Gud! Hur är din relation med Gud? Då människor tänker på dig eller talar om dig, handlar det då om din relation till Gud. Borde vi inte alla leva så att vår relation till Gud skulle vara dominerande i våra liv? Då kanske människor skulle komma också till oss för att fråga om vår relation till Gud.

Monday

Då visade sig Herren - 1 Kung 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan Salomo hade byggt färdigt HERRENS hus och även kungshuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig HERREN för Salomo en andra gång, så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon"  (1 Kung 9:1-2)

Herren visade sig för Salomo en andra gång och talade med Salomo (vers 3). Det hände då Salomo hade byggt färdigt Herrens hus, kungshuset och allt annat han hade känt lust att utföra.

Gud visade sig inte för Salomo medan han var upptagen med allt han hade lust att göra. Eller, Gud kanske visade sig för Salomo, men Salomo var alltför upptagen med det han hade lust till så att han inte märkte Herrens närvaro.

Vi kan många gånger vara så upptagna med allt vi vill göra så att vi inte märker Guds närvaro och tilltal i våra liv. Vi kanske till och med är så upptagna med Herrens verk, att vi inte märker Herren själv.

Det behövs stillhet för att kunna bli medveten om Herrens närvaro och höra Hans tilltal. Då all mänsklig aktivitet avslutats - då visade sig Herren.

Wednesday

Herrens härlighet - 1 Kung 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes HERRENS hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Ty HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus."  (1 Kung 8:10-11 FB)

Då de mänskliga ansträngningarna var över, då folket hade gjort sitt vid tempelbyggandet. Då fylldes Templet av Guds härlighet på ett så mäktigt sätt att prästerna inte längre kunde göra tjänst.

Ofta kommer vi inte längre än de mänskliga ansträngningarna. Och ibland kanske vi är så upptagna av vår egen prestation att vi inte märker, eller ens frågar, efter Herrens närvaro. Vissa gånger kan vi vara så imponerade över andra människors framträdanden, så att det fångar hela vår uppmärksamhet.

Men, ibland kan vi få uppleva det. Kanske i avslutningen av en gudstjänst. Alla medverkande har gjort sitt. Alla sånger är färdigsjungna. Alla ord som ska sägas är sagda. Några kanske gått fram till botbänken, Andra bara står där i tillbedjan. Ingenting händer.....och Guds härlighet fyller templet. Ingen vill gå hem. Ingen tittar längre på klockan. Det är---GUDS HÄRLIGHET SOM FYLLER TEMPLET.

Tuesday

Begåvad - till vilken nytta? - 1 Kung 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hiram ägde konstnärlig begåvning och förstånd och kunskap i fullt mått till att göra alla slags arbeten i koppar. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten."  (1 Kung 7:14 FB)

Salomo bygger Guds tempel. Till sin hjälp har han många medarbetare. Här omnämns Hiram som hade fått en konstnärlig gåva och som därtill fått "förstånd och kunskap i fullt mått". De gåvorna använde Hiram i arbetet med Guds tempel.

I Bibel 2000 uttrycks slutet på vers 14 så här: "..och utförde allt vad kungen ville ha gjort."

Det är en sak att vara rikt utrustad då det gäller gåvor och en helt annan sak vad man använder sina gåvor till.

Har du fråga kung Jesus hur han vill att du ska använda dina gåvor? Varje människa har en speciell utrustning av gåvor: naturliga gåvor, materiella gåvor, tjänstegåvor och andliga nådegåvor. Kan man säga om dig att du: "utförde allt vad kungen ville ha gjort"?

Monday

Guds tempel - 1 Kung 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra månaden, började han bygga huset åt HERREN"  (1 Kung 6:1 FB)

Salomo bygger Guds tempel. Templet var det synliga uttrycket för Guds närvaro på jorden. I Templet förhärligades Gud själv. Templet var platsen där Gud bodde.

Idag bor Gud inte längre i tempel av sten, trä och guld. Gud har flyttat. Han bor i människor. Varje kristen är Guds tempel. Paulus skriver till korintierna: "Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?" (1 Kor 3:16).

Varje kristen är platsen där Guds närvaro manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kärlek manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kraft manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds helighet manifesteras.

Korintierna hade tydligen glömt bort vem de var och vilket uppdrag de hade eftersom Paulus fick påminna dem om det. Behöver vi också bli påminda om vilka vi är?

Bygga tillsammans - 1 Kung 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ge nu order om att man hugger cedrar på Libanon åt mig. Mina tjänare skall arbeta tillsammans med dina."  (1 Kung 5:6 FB)

Salomo skulle bygga Guds Tempel. Salomo hade all vishet och alla ekonomiska resurser att bygga Guds Tempel. Dessutom hade han 80.000 man som högg sten, 70.000 man som bar bördor, 30.000 man som högg trä och 3.300 arbetsledare (verserna 13, 15 och 16).

Men trots alla Salomos resurser sökte han hjälp och samarbete med Hiram, kungen i Tyrus. Guds Tempel bygger man inte ensam.

Idag bygger vi Guds Rike på jorden. Även om vi är begåvade och har många resurser, bygger vi inte Guds Rike själva. Det är vi tillsammans, Kristi kropp, som ska bygga Guds rike. Det behagar Gud då vi i ödmjukhet söker varandras hjälp. Det behagar Gud då vi inser att vi bara är en del av Kristi kropp och att vi behöver de andra delarna för att bygga Guds Rike på jorden. En isolerad led på ett finger kan inte göra allt själv.

Bed Herren visa dig som är din uppgift. Engagera dina "med-lemmar" i Kristi kropp att be och arbeta tillsammans med dig för att fullgöra det Herren har förberett för er.

Saturday

Vishet - 1 Kung 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycken kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand."  (1 Kung 4:29 FB)

Salomo hade bett Gud om vishet - och fick det. Han fick en vishet som översteg hans egen. Det var Gud som "gav Salomo vishet"(vers 29).

I Nya Testamentet finns det löfte om att också jag ska få vishet om jag ber till Gud om det: "Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den."  (Jak 1:5)

Det behagar Gud att vi frimodigt ber honom om det vi behöver. Gud uppskattade speciellt att Salomos bön inte handlade om rikedom eller berömmelse, utan om utrustning för att kunna fullgöra sin gudagivna tjänst.

Kan du uppleva att din tjänst för Gud är övermäktig? Kan du uppleva att du inte har de förutsättningar som behövs för att utföra den tjänst Gud ber dig att utföra?

Gör som Salomo. Tala med Gud om saken. Ha tillit att Han ska ge dig allt du behöver för att utföra den tjänst han bett dig att utföra.

Thursday

Ett lydigt hjärta - 1 Kung 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?"  (1 Kung 3.9 FB)

Salomo hade nu blivit kung efter sin far David och Salomo älskade Herren och följde i sin fars fotspår (vers 3).

I en dröm såg Salomo Gud, som frågade honom "Bed mig om det du vill att jag skall ge dig" (vers 5). Davids svar på denna fråga var att han bad om ett lydigt hjärta och vishet att skilja mellan gott och ont.

Det var ett ovanligt svar, men det behagade Gud. Ett lydigt hjärta innebär att man avstår från sina egna önskningar och istället underordnar sig Gud. Salomo ber att han inte ska styras av sitt eget intellekt utan vara mjuk och följsam för Guds ledning.

Vågar du be om ett lydigt hjärta? Du kan ju bli bönhörd. William Booth bad som ung "Tag allt som finns i William Booth och använd det till dina syften". Det är också en bön om ett lydigt hjärta.

Wednesday

Till min son - 1 Kung 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig"  (1 Kung 2:3 FB)

David är på väg att dö. Han träffar sin son Salomo, kanske för sista gången, och han vill naturligtvis förmedla sina bästa råd och välgångsönskningar till sin son.

Davids råd till Salomo är: Vandra på den väg Gud leder dig och håll fast vid Guds ord!

Liknande ord hade Herren tidigare talat till Josua, då han skulle ta över efter Mose: Vik inte av från Gud ord, tänk på dem dag och natt! (Jos 1:7-8).

Gud har inte förändrat sig. Guds råd till sina älskade barn idag är de samma: Vandra i lydnad på Guds väg och håll fast vid Guds ord!

Befriaren - 1 Kung 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När hon kom inför kungen och stod framför honom, svor kungen en ed och sade: "Så sant HERREN lever, han som har befriat mig ur all nöd: Så som jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag sade: Din son Salomo skall bli kung efter mig, det är han som skall sitta på min tron i mitt ställe, så vill jag göra i dag."  (1 Kung 1:28-30 FB)

Då David skulle svära en ed, ville han koppla det till det mest pålitliga uttalandet han kunde finna och det var "Så sant Herren lever.." Det var förmodligen ingen som tvivlade på att Herren lever och därför var det den mest trovärdiga referenspunkten att hänvisa till.

Men David lägger också till ett kännetecken på vem denne Gud är. Han beskriver Gud som "den som befriar från all nöd!" Om du fick beskriva Gud med ett enda ord, vilket ord skulle du då välja?

Många skulle kanske beskriva Gud som kärlek och det är naturligtvis sant. Men även om någon älskar dig väldigt mycket kan den personen inte befria dig från all nöd. Gud är så mycket mer än snäll, kärleksfull och en god kamrat. Han har makt att befria! Han inte bara älskar, han kan också förvandla liv. Han har makt att befria oss och föda oss på nytt till ett evigt liv som börjar redan här och nu.

2 Samuelsboken

Mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen från 2 Samuelsboken

Monday

Davids synd, och min - 2 Sam 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan de hade farit genom hela landet, kom de efter nio månader och tjugo dagar hem till Jerusalem. Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen: I Israel fanns 800.000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och Juda män var 500.000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket, och han sade till HERREN: "Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt."  (2 Sam 24:8-10 FB)

Vad var det för fel med att räkna folket? Är folkräkning en synd? Nej, jag tror inte att det är synd att räkna folket, men problemet ligger djupare än så. Gud ser inte bara till det vi gör, han ser till vårt hjärta.

David hade äntligen kommit till makten som kung i Jerusalem genom många svårigheter. I allt hade David haft en orubblig tillit till Gud och Guds omsorg om honom. David som talat så varmt om en odelad tillit till Gud, börjar nu flytta över tilliten till sin militära makt. Istället för att lita på Gud, sätter han sin lit till hur stor hans armé är. David hade bytt fokus. Det var det som var synden. Det var inte själva handlingen, men hjärtats inställning som ledde till handlingen.

Var finns ditt hjärta? Sätter du din tillit till Gud, eller litar du mer på människor, pengar och andra tillgångar? Gud vill se att ditt hjärta är vänt till Honom.....Sök först Guds rike.....älska Herren av hela ditt hjärta.

Tala Guds ord - 2 Sam 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga."  (2 Sam 23:2 FB)

David gör anspråk på att tala ord från Gud, genom den Helige Ande. I versen efter berättar han hur det kan komma sig att han kan tala ord från Gud: "Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig" (vers 3).

David har talat många ord genom den Helige Ande. Genom alla psalmer David har skrivit har oändligt många människor fått styrka, tröst, uppmuntran och vägledning. David kunde tala ord från Gud genom att först lyssna till Herren.

I Nya Testamentet kan vi lära att vi alla kan tala ord från Gud. Paulus skriver "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31). Du kan också profetera. Du kan också uppleva att "hans ord är på min tunga".

Om du gör det till en vana att bli stilla inför Gud och lyssna till vad han säger till dig, kan du säkert också uppleva att hans ord är på din tunga. Tala ut det! Det finns många idag som är i behov av att bli tröstade, vägledda, styrkta och uppmuntrade.

Saturday

Segersång - 2 Sam 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"David sjöng till HERREN denna sång, när HERREN hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare"  (2 Sam 22:1-3 FB)

David ser sig tillbaka. Han har gått igenom många prövningar och ser hur Gud beskyddat honom och väglett honom igenom alla svårigheter.

Då han ser sig tillbaka brister han ut i en lovsång. Han ser till och med att Gud varit med i de mörkaste stunder "Herren gör mitt mörker ljust" (vers 29).

Gör på samma sätt du också. Se dig tillbaka. Se hur Herren har varit med dig också i ditt mörker. Se hur Gud har beskyddat dig och väglett dig i livet. Då du ser det får du också bryta ut i lovsång.

Friday

Utmattad - 2 Sam 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Filisteerna började på nytt krig mot Israel, och David drog ner med sina tjänare. De stred mot filisteerna, och David blev utmattad. Och Jisbo-Benob, en av rafaeernas ättlingar, tänkte då döda David. Han hade en lans som vägde trehundra siklar koppar och var iklädd en ny rustning. Men Abisaj, Serujas son, kom honom till undsättning och dödade filisteen."  (2 Sam 21:15-17 FB)

David var utmattad, men han flydde inte. Hjältar i Guds rike kan bli utmattade av striden. Och Då David blev utmattad och inte orkade mer fanns det någon vid hans sida som kom till undsättning.

Har du känt dig utmattad i din tjänst för Gud? Har du känt det som om du inte längre orkar be mer för en speciell sak? Du får söka hjälp hos dina vänner. Var frimodig att be om förbön för din situation då du är utmattad och inte längre orkar be.

Det finns kanske utmattade personer omkring dig eller utmattade Guds tjänare som behöver någon som kommer till undsättning. Se inte bara på då Guds tjänare blir utmattade och är nära att ge upp. Ta upp kampen. Gå in i förbön. Tala om för dem att du ber för dem. Du kanske är den som Gud vill sända till undsättning...

Thursday

Var har du din tillit? - 2 Sam 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där var nu av en händelse en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Han blåste i hornet och sade: "Vi har ingen del i David, ingen arvslott i Isais son. Var och en till sitt tält, Israel!"
Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Juda män höll sig till sin kung, från Jordan ända till Jerusalem"  (2 Sam 20:1-2 FB)

Den ena prövningen efter den andra mötte David. Människor han litat på går plötsligt emot honom. Gång på gång händer det. David fick med dyrköpt erfarenhet lära sig att inte sätta sin tillit till massorna eller till enskilda människor. Den enda som David kunde sätta sin tillit till var Gud, som förde honom genom alla prövningar till den plats som Gud själv hade utsett.

Var har du din tillit? Litar du på materiella tillgångar, människor eller andra yttre ting? Lär av David och sätt din tillit till Gud.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

Wednesday

Förlåtelse två vägar - 2 Sam 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till kungen: "Herre, tillräkna mig inte min missgärning och tänk inte på hur illa din tjänare gjorde den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem. Må konungen inte lägga det på hjärtat. För jag, din tjänare, vet att jag har syndat."  (2 Sam 19:19-20 FB)

Simei hade tidigare farit ut mot David med förbannelser och försökt skada David (2 Sam 16:5+). Nu kommer Simei och ödmjukar sig och ber David om förlåtelse. Davids rådgivare ansåg att Simei skulle dödas.

Men David själv hade tidigare syndat grovt och fått ta emot förlåtelse från Gud. Han var nu beredd att ge förlåtelsen vidare. David var medveten om att förlåtelsen måste gå bägge vägar. Både ta emot och ge ut förlåtelse. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15)

Har du svårt att förlåta andra? - Tänk på hur du själv har blivit förlåten av Gud.

Saturday

Bygga varumärke - 2 Sam 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Medan Absalom ännu levde hade han låtit resa en minnessten åt sig, som står i Kungsdalen, ty han tänkte: "Jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn." Den stenen hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än i dag Absaloms minnesvård."  (2 Sam 18:18 FB)

Absalom var makthungig och ville bli berömd. Han gjorde uppror mot sin far David. För att inte bli bortglömd lät han resa en minnessten som folk kunde komma till i kommande generationer och komma ihåg Absalom.

Även om Absalom gjorde det mesta fel, ville han att människor skulle tänka gott och stort om honom. Han ville polera sitt namn och göra så att det inte blev bortglömt.

Idag arbetar många företag med att "bygga varumärke". Man vill att företagets namn ska förknippas med något gott. Det viktigaste är inte att företaget gör något gott, utan att namnet har en god klang hos andra människor.

Så var det med Absalom. Hans mål var inte att göra rätt eller att vara god, men han ville gärna att hans namn skulle bli ihågkommet som något stort och positivt.

Vi kan ha samma tendens i vårt arbete för Herren. Vi kan bli så intresserade att bygga vårt varumärke, (=att folk ska tycka att vi är bra och framgångsrika i vårt arbete för Herren), så att det till slut blir viktigare än själva arbetet vi utför.

Thursday

Stolthet och avundsjuka - 2 Sam 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav."  (2 Sam 17:23 FB)

Absalom vill döda David och fick flera råd om hur han skulle gå tillväga. Först kom Ahitofels råd och Absalom och alla de äldste gillade hans råd (vers 4). Men sedan gav Husaj också ett råd och Absalom tyckte att Husajs råd var bättre än Ahitofels och följde det.

Detta blev för mycket för Ahitofel. Ahitofel var van att vara den alla lyssnade på. Han var van att vara bäst och att alla hans råd följdes. Ahitofels råd ansågs på den tiden likvärdiga med att fråga Gud (2 Sam 16:23). Ahitofel kunde inte leva med att hans råd betraktades som sämre än någon annans, så Ahitofel gick och hängde sig (vers 23).

Kan vi uppleva detsamma? Kan vi bli förnärmade om någon annan upphöjs i stället för oss? Har vi svårt att glädja oss då någon annan blir använd av Gud på ett mäktigare sätt än vi blir?

I sådana fall måste vi ödmjuka oss och be Gud om förlåtelse. Vi får be Gud rena oss från vår stolthet och avundsjuka och tacka Gud för den person som blir använd av Gud.

Wednesday

Lämna avgörandet i Guds händer - 2 Sam 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo"  (2 Sam 16:17 FB)

David var på flykt tillsammans med sitt folk. Och fastän David var omgiven av alla hjältarna "till höger och till vänster" kom Simei och förbannade och kastade sten på David. (vers 6). Davids män bad om tillstånd att få hugga huvudet av Simei (vers 9), men David höll männen tillbaka och svarade: "om Herren har sänt honom att förbanna David, vem kan då säga: varför gör du så" (vers 10).

David hade all makt att slå tillbaka och tysta Simei, men istället för att reagera som alla väntade och döda Simei, var David ödmjuk nog att inte ge igen. David rannsakade sig själv och tänkte att det kan säkert ligga något i kritiken, han tänkte jag är inte felfri.

Istället för att ge igen överlät han i tillit domen till Herren. Istället för att ta saken i egna händer överlät han domen till Herren.

Hur reagerar jag då människor talar illa om mig?