Nyhetsflödet

Saturday

Gudsfruktan - 2 Kung 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I Jerobeams, Israels kungs, tjugosjunde regeringsår blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. Han var sexton år, när han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader Amasja hade gjort."  (2 Kung 15:1-3 FB)

Israels folk var delat i två riken, Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda) i söder.

I kapitel 15 beskrivs regeringen av 7 kungar. Två av dem från Sydriket och fem från Nordriket. Det fanns en tydlig skillnad mellan Nordriket och Sydriket.

Om de båda kungarna i Sydriket kan man läsa att de gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3 och 34), även om de inte lyckades få bort offerhöjderna.

Om fyra av kungarna i Nordriket står det att de alla gjorde det som var ont i Guds ögon (vers 9, 18, 24, 28). Om den femte kungen i Nordriket står det varken att han gjorde gott eller ont, han regerade bara en månad (vers 13).

Två riken, två olika utvecklingsvägar. Sydriket behöll sin Gudsfruktan och var ett stabilt land. Nordriket avföll från Gud och drabbades av ständiga intriger och instabilitet som snart kommer att leda till att landet faller samman och blir ockuperat (kapitel 17).

Gudsfruktan hos en nation skapar stabilitet och enhet. Brist på Gudsfruktan fräter sönder landet inifrån. Det kanske inte bara gäller riken, det kan också gälla på individnivå.

I Nya Testamentet påminns vi om Gudsfruktans positiva effekter på livet: "men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande" (1 Tim 4:8)

No comments:

Post a Comment