Nyhetsflödet

Tuesday

Ordning i Guds hus - 1 Krön 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i HERRENS hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning HERREN, Israels Gud, hade gett honom." (1 Krön 24:19 FB)

Kapitlet beskriver hur prästerna och leviterna skulle utses till sina olika uppgifter. Det skulle vara ordning i Guds hus. Alla skulle veta vad man skulle göra och vad man inte skulle göra.

I Gamla Testamentet var det speciella präster som skulle tjäna i Templet. I Nya Testamentet är vi alla präster: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr 2:9).

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud (1 Kor 14:33). Men det finns plats för alla. Var och en har sin uppgift.

Desto mer var och en har, vet om och håller sin plats och arbetsuppgift, desto bättre fungerar Kristi kropp. I Kristi kropp har var och en sin uppgift så att det blir till nytta för helheten. Kristus är huvudet för kroppen och då alla lemmar underordnar sig huvudet fungerar kroppen i harmoni. Då var och en har sin uppgift kan vi tillsammans gå framåt utan att inkräkta på varandras uppgifter "Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana." (Joel 2:7-8)

Det finns en plats, en funktion en uppgift också för dig så att det blir till nytta och välsignelse för helheten.

No comments:

Post a Comment