Nyhetsflödet

Sunday

Tappat tilltron till Gud? - 2 Kung 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kung Ahas for sedan till Damaskus för att där möta den assyriske kungen Tiglat-Pileser. När kung Ahas fick se altaret som fanns i Damaskus, skickade han en ritning av altaret till prästen Uria med en beskrivning av hur det var byggt."  (2 Kung 16:10)

Religionsblandningen når nya höjder. Tidigare har man tillbett främmande gudar på speciella offerhöjder, men kung Ahas låter göra en kopia av ett altare till en främmande gud och för in det i Guds tempel vid sidan av Guds altare (vers 14).

Avfallet kulminerar och Guds folk bryter öppet mot det grundläggande och första av Tio Guds Bud: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."

På många områden ser det ut som om vi har kommit tillbaka till denna position idag. Kyrkor inbjuder nu öppet till samlingar med inslag av Österns religioner. Ahas hade tappat tilltron till Gud och ville säkra upp med ytterligare gudar. Håller också vi på att tappa tilltron till vår Gud?

No comments:

Post a Comment